121.

Vládní nařízení

ze dne 17. června 1947

o znalečném v trestním řízení soudním.

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. IX uvozovacího zákona k trestnímu řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., § 227 trestního řádu, zák. čl. XXXIII/1896, čl. II, §§ 1 a 4 zákona ze dne 1. července 1927, č. 107 Sb., jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady, a §§ 62 a 70 zákona ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském):


Čl. I. Znalecké odměny.

§ 1.

(1) Odměny znalců v trestním řízení soudním se určují zpravidla (§ 2) podle sazebníku znaleckých odměn připojeného k tomuto nařízení. Není-li úkon v sazebníku uveden nebo zahrnut v některém úkonu tam uvedeném, budiž odměna určena podle času a námahy, jichž bylo k úkonu potřebí, s přihlédnutím k výši sazební odměny za úkon obdobný.

(2) Odměny znalců, kteří nejsou uvedeni v sazebníku znaleckých odměn, buďtež určeny podle času a námahy a podle stupně vědomostí nebo dovedností, jichž bylo k úkonu potřebí, a s přihlédnutím k tomu, jak se odměňují znalci uvedení v sazebníku za obdobné úkony, zpravidla (§ 2) částkou nepřevyšující 160,- Kčs.

§ 2.

Vybočuje-li znalecký úkon vzhledem k svému rozsahu, složitosti nebo mimořádným vědomostem nebo dovednostem, jichž bylo k němu potřebí, nebo vzhledem k jiným mimořádným okolnostem z obvyklých mezí do té míry, že by odměna určená podle nejvyšší sazební položky nebo podle § 1, odst. 2 byla neúměrně nízká, budiž přiznána odměna přiměřeně vyšší.

§ 3.

Bylo-li k úkonu přibráno několik znalců, přísluší každému z nich nárok na plnou odměnu.

§ 4.

Není-li v sazebníku znaleckých odměn stanoveno jinak, je v odměně za vyšetření (prohlídku, ohledání) zahrnuta i odměna za nález a posudek.

§ 5.

Je-li odměna za znalecký úkon, který se provádí v nepřítomnosti soudu, podle sazebníku závislá na délce doby vynaložené na úkon, je znalec povinen vésti zvláštní výkaz, v němž v časovém pořadí vyznačí, kolik hodin v jednotlivé dny ztrávil znaleckou činností a co za tu dobu vykonal. Tento výkaz předloží znalec soudu zároveň se žádostí za odměnu.

§ 6.

(1) Veřejným úřadům a veřejným ústavům příslušejí odměny za znalecké úkony podle sazeb stanovených pro výkony těchto úřadů a ústavů.

(2) Nejsou-li takové sazby stanoveny a nejde-li o znalecký úkon bezplatný, určí soud odměnu obdobně podle ustanovení tohoto nařízení.

§ 7.

(1) Odměna podle sazebníku znaleckých odměn přísluší znalci nehledíc k tomu, zda jde o znalecký úkon v přípravném řízení nebo při hlavním nebo odvolacím přelíčení.

(2) Podá-li znalec při hlavním nebo odvolacím přelíčení posudek na podkladě vlastního nálezu podaného v přípravném řízení, přísluší mu stejná odměna jako za posudek podaný na podkladě nálezu jiného znalce. Není-li stanovena pro posudek podaný na podkladě nálezu jiného znalce dotyčné kategorie znalců zvláštní odměna, určí soud odměnu zlomkem, a to zpravidla ne více než polovinou odměny přiznané v řízení přípravném.

§ 8.

Pomocníku při pitvě přísluší odměna 40,-- Kčs, byla-li však pitvána mrtvola v rozkladu, mrtvola exhumovaná, mrtvola osoby zemřelé nakažlivou chorobou nebo stižené sepsí, nebo trvala-li pitva déle než 2 hodiny, může mu býti přiznána odměna vyšší, nejvýše však 80,-- Kčs. Jiným pomocným osobám znalcem přibraným náleží odměna obvyklá pro obdobné úkony v místě jejich činnosti.

§ 9.

K stanovení odměny převyšující 1000 Kčs je potřebí schválení sborového soudu druhé stolice.

Čl. II. Náhrada za ztrátu času.

§ 10.

(1) Zvláštní náhrada za ztrátu času přísluší znalci jen:

a) je-li povolán k znaleckému úkonu do obce, kde nemá ani svého bytu ani své obvyklé pracovní místnosti, a to za dobu, kterou v důsledku toho ztrávil mimo svůj byt a mimo svoji obvyklou pracovní místnost; od této doby se odečte doba, po kterou trval vlastní znalecký úkon, nebo

b) je-li z nařízení soudu přítomen při přelíčení déle, než-li je potřebí k podání nálezu a posudku, a to za dobu této přítomnosti; do této doby se včítá doba, po kterou trvalo přerušení téhož přelíčení nebo která uplynula mezi dvěma přelíčeními, není-li delší jedné hodiny, a odečte se od ní doba, po kterou trval vlastní znalecký úkon, nebo

c) dostaví-li se k úřednímu jednání, stanovenému na určitou hodinu, k němuž však došlo opožděně, za dobu čekací, nebo

d) dostaví-li se k úřednímu jednání, k němuž však nedošlo z příčin jím nezaviněných, za dobu od stanoveného počátku úředního jednání, po případě od jeho pozdějšího dostavení se, až do doby, kdy mu bylo oznámeno, že k úřednímu jednání nedojde.

(2) Náhrada za ztrátu času přísluší znalci v částce 40,-- Kčs za každou započatou hodinu. Nečiní-li v případech odstavce 1, písm. a) až c) doba rozhodná pro přiznání náhrady více než půl hodiny, náhrada nepřísluší. Netrvala-li v případě odstavce 1, písm. d) doba čekací více než půl hodiny, nemůže náhrada za ztrátu času přesahovati odměnu, která by byla příslušela za úkon, s kterého sešlo.

(3) Náhrada za ztrátu času nepřísluší, je-li zřejmé, že ztráta času znalci nepůsobí újmy na pravidelném výdělku, zejména je-li znalec ve veřejné službě a nevykonává-li vedle toho dovolenou soukromou lékařskou praxi nebo jinou dovolenou soukromou výdělečnou činnost.

Čl. III. Náhrada hotových výdajů.

§ 11.

(1) Nestanoví-li sazebník znaleckých odměn jinak, přísluší znalci vedle odměny náhrada všech prokázaných skutečných vydání, nutně spojených se znaleckým úkonem. Za propůjčení nástrojů a nářadí připouštějících trvalé použití náhrada nepřísluší.

(2) K vydáním spojeným se znaleckými úkony lékařskými a veterinářskými náleží též výdaje za desinfekční prostředky, reagencie a přiměřená částka za upotřebení gumových rukavic.

Čl. IV. Náhrada cestovních výloh.

§ 12.

(1) Znalcům a pomocným osobám jimi přibraným (§ 8) přísluší, nemají-li ani svého bytu ani své obvyklé pracovní místnosti v obci, kde se znalecký úkon provádí, náhrada skutečně vzniklých jízdních výloh, a to nejvýše v částce rovnající se jízdnému veřejnými dopravními prostředky o pravidelných spojích III. třídy vozové nebo II. třídy lodní, jakož i náhrada za nocleh nejvýše v částce 90 Kčs denně a náhrada za stravu nejvýše v částce 100 Kčs denně.

(2) Znalcům, kteří jsou veřejnými zaměstnanci, přísluší náhrada cestovného a stravného podle předpisů platných pro úřední cesty veřejných zaměstnanců.

Čl. V. Nároky členů soudních lékařských rad.

§ 13.

(1) Členům soudní lékařské rady, kteří se zúčastnili jejího sedění, přísluší bez zřetele na počet projednaných věcí za každou započatou hodinu odměna 120,-- Kčs, předsedajícímu odměna 240,-- Kčs.

(2) Tomu, kdo byl v sedění rady zpravodajem (spoluzpravodajem), přísluší vedle odměny za účast na jednání podle odstavce 1 odměna 460,-- Kčs za každou věc, v níž byl zpravodajem (spoluzpravodajem).

(3) Členové rady, kteří nebydlí v jejím sídle, mají při cestách k sedění rady nárok na náhradu cestovních výloh podle předpisů platných pro jiné znalce (§ 12).

(4) Odměny podle odstavce 1 a náhrady podle odstavce 3 rozvrhne předsedající na jednotlivé případy projednané v témž sedění podle doby, které si vyžádalo projednání každého jednotlivého případu.

(5) Za objasnění posudku nebo dodatečný posudek nepřísluší zvláštní odměna.

Čl. VI. Nároky členů znaleckých sborů pro posudky ve věcech původského práva.

§ 14.

(1) Členům znaleckých sborů pro posudky ve věcech původského práva, kteří se zúčastnili jejich schůze, přísluší bez zřetele na počet projednaných věcí za každou započatou hodinu odměna 120,-- Kčs, předsedajícímu odměna 240,-- Kčs.

(2) Tomu, kdo byl ve schůzi rady zpravodajem (spoluzpravodajem) nebo kdo vypracoval (spoluvypracoval) posudek sboru, přísluší mimo odměnu za účast na schůzi sboru podle odstavce 1 odměna 460,-- Kčs za každou věc, ve které byl zpravodajem (spoluzpravodajem) nebo ve které vypracoval (spoluvypracoval) posudek.

(3) Jinak platí obdobně ustanovení § 13, odst. 3 až 5 tohoto nařízení.

Čl. VII. Všeobecná ustanovení.

§ 15.

(1) Povolávání znalců budiž omezeno na nejnutnější míru. V pochybných případech zjistí soud vhodným způsobem před nařízením znaleckého šetření, lze-li se vůbec od něho nadíti výsledků, jichž by se dalo užíti v trestním řízení.

(2) Odborný lékař budiž povolán jen tehdy, vyžaduje-li správné posouzení věci zvláštních odborných znalostí.

§ 16.

(1) Rozsah znalecké činnosti buď vymezen jasným a přesným označením předmětu, účelu a podle okolností případu i způsobu šetření a dále poskytnutím stručných, avšak obsažných zpráv ze spisů.

(2) Potřebuje-li soud odborné znalosti o několika předmětech a není-li jisto, zda nepostačí vyšetření některých z nich, buďtež vyšetřeny zatím jen některé a znalci buďtež poukázáni, aby upustili od dalšího šetření, jakmile dosáhnou jeho účelu. Je třeba započíti vždy s vyšetřením těch předmětů a užíti toho způsobu šetření, podle něhož se lze nejspíše nadíti kladného výsledku.

(3) Pomocné osoby (§ 8), které mají nárok na odměnu, smí znalec přibrati, není-li nebezpečí v prodlení, jen se svolením soudu. Zpravidla se mají pomocné osoby získati v místě, kde se znalecký úkon provádí.

(4) Příkazy soudu buďtež vyznačeny s udáním rozsahu, předmětu, způsobu a účelu šetření ve spise, a byly-li dány znalci ústně, budiž jejich přijetí stvrzeno ve spise jeho podpisem.

§ 17.

Za úkony, jež znalec provedl proti soudnímu příkazu nebo pokynu nebo způsobem, který je v rozporu s ustanovením § 16, odst. 2, věty druhé, nepřísluší odměna ani náhrada. To platí také o úkonech, jež znalec konal bez soudního příkazu, leč by bylo nebezpečí v prodlení. Rovněž nepřísluší zvláštní odměna (náhrada) za doplnění nálezu nebo posudku, jehož nedostatečnost znalec sám zavinil.

§ 18.

(1) Vyšetřující soudce nebo soud určí odměnu nebo náhradu jen na žádost znalcovu, kterou jest podati písemně nebo ústně do protokolu.

(2) Odměna (náhrada) se určuje usnesením, které se doručí (vyhlásí) znalci a stranám.

(3) Znalec i strany mají právo podati stížnost proti tomuto usnesení podle příslušných ustanovení trestního řádu. Stížnost podaná veřejným žalobcem má odkladný účinek, pokud jde o výplatu položek odměny (náhrady) napadených stížností.

§ 19.

Znalec, který nežádá za odměnu nebo náhradu do čtrnácti dnů ode dne ukončení svého úkonu, a podá-li posudek, ode dne podání posudku, pozbývá nároku na ni.

§ 20.

Přednosta soudu může se schválením ministerstva spravedlnosti uděleným v dohodě s ministerstvem financí sjednati se znalcem zvláštní smlouvu o jeho odměně. V takovém případě neplatí ustanovení tohoto nařízení. Avšak i v takových případech uloží se osobám, které byly uznány povinnými nahraditi útraty, povinnost náhrady podle sazeb stanovených tímto nařízením.


§ 21.

Zrušují se všechna ustanovení, která odporují tomuto vládnímu nařízení, zejména:

1. vládní nařízení ze dne 9. října 1923, č. 192 Sb., kterým se upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném, pokud se vztahuje na trestní řízení,

2. vládní nařízení ze dne 13. října 1927, č. 153 Sb., kterým se upravují poplatky soudních znalců chemiků v trestním řízení,

3. ustanovení § 12 vládního nařízení ze dne 13. října 1927, č. 154 Sb., jímž se stanoví organisační a jednací řád a poplatky soudních lékařských rad, a

4. vládní nařízení ze dne 18. července 1939, č. 187 Sl. z., o znalečném v trestním řízení soudním.

§ 22.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.


PŘÍL.

Sazebník znaleckých odměn.

A. Znalci lékaři.

Pol. 1.

Za vyšetření zranění, poruchy nebo ohrožení zdraví, za zjištění zdravotního nebo tělesného stavu, za vyšetření, stal-li se porod nebo pohlavní akt, za každou ohledanou osobu

a) zpravidla Kčs 23.-

b) je-li nutné rozsáhlejší nebo celkové vyšetření

nebo obsáhlejší nález nebo vědecké odůvodnění

posudku Kčs 43.-

c) vyžadoval-li případ pod b) několikrát se

opakujícího vyšetření osoby Kčs 75.-

Poznámka: Odbornému lékaři (vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře, ve znění vyhlášky č. 102/1946 Sb.) přísluší dvojnásobek příslušné sazební položky

Pol. 2.

Za sejmutí a znovupřiložení obvazu nutné při

vyšetření Kčs 15.-

Pol. 3.

Za vyšetření zdravotního nebo tělesného stavu

a) obviněných, svědků, znalců, porotců atd., aby byla

zjištěna příčina jejich nedostavení se k soudu,

nebo odsouzených, aby bylo zjištěno, lze-li na

nich vykonati trest na svobodě Kčs 18.-

b) vězňů nebo mladistvých osob, aby byla zjištěna

možnost jejich dodání do donucovací pracovny nebo

výchovny Kčs 12.-

Pol. 4.

Za vyšetření duševního stavu

a) zpravidla Kčs 113.-

b) v případech složitějších, nebo trval-li znalecký

úkon alespoň hodinu Kčs 225.-

c) bylo-li nutné vědecké odůvodnění posudku

a několikráte se opakující vyšetřování nebo

pozorování v ústavě nebo pozorovacím oddělení

u soudu Kčs 563.-

Poznámka: Odbornému lékaři (vládní nařízení č. 39/1932 Sb., ve znění vyhlášky č. 102/1946 Sb.) přísluší dvojnásobek příslušné sazební položky.

Pol. 5.

Za pitvu lidské mrtvoly nebo jejich částí (s nálezem)

a) zpravidla Kčs 135.-

b) jde-li o mrtvolu v rozkladu, mrtvolu exhumovanou,

mrtvolu osoby zemřelé nakažlivou chorobou nebo

stižené sepsí Kčs 270.-

Poznámka: Je-li nutno ohledati oděv mrtvoly, přísluší za ohledání zvláštní odměna podle pol. 9 nebo 10.

Pol. 6.

Za pitvu lidského plodu neschopného mimoděložního

života (s nálezem) Kčs 90.-

Pol. 7.

Za posudek na podkladě pitvy (pol. 5 a 6) provedené týmiž nebo jinými znalci

a) zpravidla Kčs 68.-

b) v případech zvláště složitých a v těch případech,

ve kterých vznikla pochybnost o správnosti

posudku učiněného jiným znalcem Kčs 135.-

Pol. 8.

Za vnější prohlídku lidské mrtvoly, lidského

plodu nebo lůžka, nebyla-li konána pitva Kčs 45.-

Pol. 9.

Za prohlídku oděvu, léčiv a jiných předmětů

pouhým okem, podle počtu předmětů a ztráty času Kčs 15.-

až 68.-

Pol. 10.

Za mikroskopické, chemické, spektroskopické, nebo jiné šetření zvláštní vědeckou methodou za každý předmět vyšetření (vlasy, krevní skvrnu, semennou skvrnu a pod.)

a) zpravidla Kčs 68.-

b) bylo-li použito několika způsobů vyšetření

téhož předmětu (nepočítajíc v to vyšetření

biochemické) Kčs 135.-

c) za biochemické vyšetření předmětu Kčs 135.-

Poznámka: 1. V těchto odměnách je již zahrnuta odměna podle pol. 9.

Poznámka: 2. Za vyšetření antisera při biochemickém šetření nepřísluší zvláštní odměna.

Poznámka: 3. Odměna za biochemické vyšetření c) přísluší zvláště vedle odměny za jeden a) nebo několik b) jiných způsobů šetření.

Pol. 11.

Za bakteriologické vyšetření

a) se založením kultury nebo s pokusy na zvířatech Kčs 210.-

b) bylo-li nutno konati obé, dalších Kčs 105.-

Poznámka: V těchto odměnách je již zahrnuta odměna podle pol. 10.

Pol. 12.

a) za roentgenoskopické zjištění stavu orgánu nebo

cizího tělesa v těle Kčs 90.-

b) za skiagrafické (roentgenografické) vyšetření

orgánu nebo cizího tělesa v těle podle velikosti

použitého filmu nebo desky Kčs 150.-

až 225.-

c) roentgenoskopické nebo skiagrafické

(roentgenografické) zjištění poruch činnosti

orgánů podle množství výkonů a spotřeby materiálu Kčs 225.-

až 300.-

Poznámka: V odměně ad a) až c) je zahrnuta i náhrada všech hotových výdajů [tedy v odměně b) a c) i náhrada za pořízení filmu nebo desky].

Pol. 13.

Za braní krve k reakci BW nebo ke zkoumání na

skupiny krevní nebo k podobnému účelu Kčs 45.-

Pol. 14.

Za odborné zabalení částí mrtvol (i exhumovaných),

obsahu žaludku nebo střev, vyvrhnutého obsahu nebo

výmětu, krve nebo moče, země z hrobu, dřeva z rakve

nebo jiných předmětů za účelem jich zaslání ústavu pro

soudní lékařství nebo jinému ústavu Kčs 15.-

až 60.-

Poznámka: Balicí materiál (bedny, nádoby a j.) obstará soud.

Pol. 15.

Za posudek na podkladě nálezu zjištěného jiným znalcem vyjma nálezy o pitvě (pol. 7)

a) v případě pol. 1a) nebo 9 odměna tam stanovená,

nejvýše Kčs 23.-

b) ve všech ostatních případech, zvláště při podávání

posudku na podkladě technických nebo chemických

nálezů Kčs 45.-

c) je-li nutné vědecké odůvodnění posudku nebo

byl-li posudek vyžádán, protože byla pochybnost

o správnosti posudku podaného jiným znalcem Kčs 90.-

Poznámka: Odbornému lékaři (vládní nařízení č. 39/1932 Sb. ve znění vyhlášky č. 102/1946 Sb.) přísluší dvojnásobek příslušné sazební položky.

Pol. 16.

Za přítomnost a znaleckou radu při soudním místním

ohledání nebo exhumaci za každou byť i jen započatou

hodinu Kčs 45.-

Poznámka: Má-li znalec nárok na odměnu podle jiné sazební položky, přísluší mu odměna podle pol. 16 jen tehdy, trvala-li doba rozhodná pro přiznání odměny podle pol. 16, ve které znalec neprovedl jiný úkon, za nějž by mohl žádati odměnu podle jiné položky, aspoň půl hodiny.

B. Znalci veterináři.

Pol. 17.

Za vyšetření živých zvířat za každý ohledaný kus

a) zpravidla Kčs 23.-

b) je-li nutné rozsáhlejší nebo celkové vyšetření

nebo obsáhlejší nález nebo vědecké odůvodnění

posudku Kčs 43.-

c) vyžadoval-li případ pod b) několikrát se

opakujícího vyšetření zvířete Kčs 75.-

Pol. 18.

Za pitvu zvířecí mrtvoly (s nálezem)

a) za pitvu malého zvířete Kčs 68.-

b) za pitvu velkého zvířete (koně, dobytčete a pod.) Kčs 135.-

c) jde-li o mrtvolu v rozkladu, mrtvolu exhumovanou,

nebo mrtvolu zvířete zahynuvšího nakažlivou nemocí

přenosnou na lidi, zvýší se odměna podle písm. a)

a b) o Kčs 68.-

Pol. 19.

Za posudek na podkladě pitvy provedené týmž nebo jiným znalcem

a) zpravidla Kčs 68.-

b) v případech zvláště složitých a v těch případech,

ve kterých vznikla pochybnost o správnosti

posudku učiněného jiným znalcem Kčs 135.-

Pol. 20.

Za vnější prohlídku zvířecí mrtvoly, nebyla-li

konána pitva Kčs 45.-

Pol. 21.

Za prohlídku masa (nebylo-li užito zvláštního

způsobu šetření podle pol. 22) Kčs 23.-

Pol. 22.

Za úkony uvedené v pol. 10, 11, 13 a 14 podle popisu tam uvedeného - odměny tam stanovené.

Pol. 23.

Za pouhé vyšetření za účelem pozdějšího nálezu Kčs 23.-

Pol. 24.

Za posudek na podkladě nálezu zjištěného jiným znalcem, vyjma nálezy o pitvě (pol. 19)

a) v případech pol. 17a) nebo 21 Kčs 23.-

b) v ostatních případech Kčs 45.-

c) je-li nutné vědecké odůvodnění posudku nebo

byl-li posudek vyžádán, protože byla pochybnost

o správnosti posudku podaného jiným znalcem Kčs 90.-

Pol. 25.

Za přítomnost a znaleckou radu při soudním místním

ohledání za každou byť i jen započatou hodinu Kčs 45.-

Poznámka: Má-li znalec nárok na odměnu podle jiné sazební položky, přísluší mu odměna podle pol. 25 jen tehdy, trvala-li doba rozhodná pro přiznání odměny podle pol. 25, ve které znalec neprovedl jiný úkon, za nějž byl mohl žádati odměnu podle jiné položky, alespoň půl hodiny.

C. Znalci chemikové.

Pol. 26.

Za vyšetření částí mrtvol lidských nebo zvířecích

(i exhumovaných), obsahu žaludku nebo střev,

vyvrhnutého obsahu nebo výmětů, krve nebo moče na

obsah jedů Kčs 1.125.-

Pol. 27.

Za vyšetření potravin, poživatin, nápojů,

toaletních prostředků, léků, šatů, prádla, nádob, země

z hrobu, dřeva z rakve a jiných předmětů Kčs 563.-

Poznámka: 1. Odměny podle pol. 26 a 27 příslušejí jen stálým znalcům; jiným znalcům, a to také veřejným ústavům, pro které nejsou stanoveny zvláštní sazby (§ 6), budiž určena odměna jen zlomkem, nikdy však více než dvěma třetinami příslušné sazební položky.

Poznámka: 2. V odměně je zahrnuta též odměna za fysikální, mikroskopické, spektroskopické, fototechnické, biologické a bakteriologické vyšetření, odměna za vyšetření několika různými methodami, za vyšetření na několika různých jedů i za vyšetření kvantitativní, jakož i náhrada všech hotových výdajů (na př. reagencií, propůjčení nástrojů a nářadí, desinfekčních prostředků, útrat zasílání předmětů) a náhrada za čistopis nálezu a posudku.

Poznámka: 3. Bylo-li vyšetřeno několik částí nebo orgánů (obsah různých orgánů) téže mrtvoly nebo několik předmětů očividně téhož původu a složení, přísluší odměna jen jednou.

D. Znalci techničtí

(dolů, lomů, staveb, železnic, motorových vozidel, strojů, elektrotechniky a pod.).

Pol. 28.

Za každou byť i jen započatou hodinu potřebnou

k vyšetření a podání nálezu Kčs 45.-

Pol. 29.

Za posudek podaný na podkladě nálezu vlastního nebo nálezu zjištěného jiným znalcem

a) zpravidla Kčs 68.-

b) v případech složitějších Kčs 135.-

c) bylo-li nutné zvlášť obsáhlé odůvodnění posudku Kčs 225.-

Pol. 30.

Za přítomnost a znaleckou radu při soudním

místním ohledání za každou byť i jen započatou

hodinu Kčs 45.-

Poznámka: 1. Plné odměny podle pol. 28 až 30 příslušejí jen znalcům s úplným vysokoškolským vzděláním; jiným znalcům budiž stanovena odměna zlomkem, nikdy však více než dvěma třetinami příslušné sazební položky.

Poznámka: 2. Byl-li podán písemný posudek a je-li odměna za jeho vypracování podle pol. 28 vyšší než podle pol. 29., přísluší za posudek místo odměny podle pol. 29 odměna podle času (pol. 28).

Poznámka: 3. Má-li znalec nárok na odměnu podle jiné sazební položky, přísluší mu odměna podle pol. 30 jen tehdy, trvala-li doba rozhodná pro přiznání odměny podle pol. 30, ve které znalec neprovedl jiný úkon, za nějž by mohl žádati odměnu podle jiné položky, aspoň půl hodiny.

E. Znalci účetnictví.

Pol. 31.

Za každou, byť i jen započatou hodinu potřebnou

k prohlídce a podání nálezu Kčs 30.-

Pol. 32.

Za posudek podaný na podkladě nálezu vlastního nebo nálezu zjištěného jiným znalcem

a) zpravidla Kčs 68.-

b) v případech složitějších Kčs 135.-

c) v případech zvláště rozsáhlých Kčs 225.-

Poznámka: Byl-li podán písemný posudek a je-li odměna za jeho vypracování podle pol. 31 vyšší než podle pol. 32, přísluší za posudek místo odměny podle pol. 32 odměna podle časů (pol. 31).

F. Znalci písma.

Pol. 33.

Za vyšetření dopisu, listiny, zápisu a pod.

a) za první předmět Kčs 45.-

b) za každý další předmět Kčs 22.50

Poznámka: Za vyšetření pravých dopisů, listin a pod., které byly znalci dány ke srovnání, odměna nepřísluší.

Pol. 34.

Za mikroskopické nebo jiné šetření zvláštní vědeckou methodou za každý předmět vyšetření

a) zpravidla Kčs 68.-

b) bylo-li však užito několika způsobů vyšetření

téhož předmětu Kčs 135.-

Poznámka: V těchto odměnách je již zahrnuta odměna podle pol. 33.

G. Znalci zbraní.

Pol. 35.

Za vyšetření zbraně nebo střeliva podle ztráty času

a) zpravidla Kčs 30.-

až 68.-

b) bylo-li nutno vykonati zkušební střelbu Kčs 45.-

až 113.-

H. Odhadci.

Pol. 36.

Za ohledání a odhad věcí movitých

a) netrvaly-li déle než hodinu Kčs 30.-

až 60.-

b) za každou další, byť i jen započatou hodinu Kčs 30.-

Poznámka: Jde-li o předměty umělecké, drahokamy, klenoty nebo jiné předměty, jejichž odhad vyžaduje zvláštních odborných vědomostí nebo vyšetření, budiž přiznána odměna přiměřeně zvýšená, nejvýše dvojnásobná.

I. Společné položky.

Pol. 37.

Za studium obsáhlých spisů soudních nebo jiných,

pokud nejsou vlastním předmětem znalcova ohledání nebo

šetření, za každou byť i započatou hodinu potřebnou

k studiu Kčs 30.-

Pol. 38.

Za čistopisy rozsáhlých nálezů a posudků, vyjma

chemické (pol. 26, 27), jakož i za zhotovení

situačního náčrtku nebo snímku, bylo-li soudem

vyžádáno, podle námahy a ztráty času Kčs 15.-

až 90.-

Poznámka: Má-li čistopis více než 30 stran, náleží za stranu Kčs 3.-