Vyhláška č. 85/1947 Zb.Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně.

Čiastka 42/1947
Platnosť od 09.06.1947
Účinnosť od 24.06.1947
Redakčná poznámka

Vyhlašuje se s tím, že dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 1. listopadu 1945.

85

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 22. května 1947

o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně.


(Překlad.)

Dohoda

mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem.

Vláda Československé republiky a vláda Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, přejíce si uzavříti dohodu, aby usnadnily vrácení peněžních pohledávek a majetku v Československu a ve Spojeném království, které náležejí osobám, jež mají a měly své bydliště ve Spojeném království nebo v Československu, a které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodly se takto:

Oddíl 1. - Předmět a rozsah.

1. Pokud jde o Spojené království, tato dohoda bude se týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Československu, o nichž jedná nařízení o obchodování s nepřítelem (o schovateli) z r. 1939 [„Trading with the Enemy (Custodian) Order, 1939“], s pozdějšími změnami a doplňky (dále jen „nařízení o schovateli“) a zákon o Československu z r. 1939 (omezení v nakládání s bankovními a jinými účty) „Czechoslovakia (Restriction on Banking Accounts etc.) Act, 1939“ (dále jen „zákon o omezení“). Pokud jde o Československo, bude se dohoda týkati peněžních pohledávek a majetku osob ve Spojeném království, které byly po 3. září 1939 podrobeny zvláštním opatřením.

Pro účely této dohody výraz „československé osoby“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny nařízení o schovateli jedině proto, že tyto osoby mají a měly své bydliště v Československu nebo vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Československu, nebo že spadaly pod ustanovení oddílu 1 i) a) nařízení o omezení, pokud jde o peněžní pohledávky nebo majetek, o nichž jedná uvedené nařízení. Výraz „osoby ve Spojeném království značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny zvláštnímu režimu pouze proto, že tyto osoby mají a měly své bydliště ve Spojeném království nebo tam vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost.

2. Tato dohoda se netýká právního stavu peněžních pohledávek a majetku osob v Československu a osob ve Spojeném království, pokud jde o daňové a devisové zákonodárství, platné ve Spojeném království nebo v Československu.

3. Otázka peněžních pohledávek a majetku ve Spojeném království, jež náležejí britským příslušníkům majícím své bydliště v Československu a s nimiž bylo naloženo podle nařízení o schovateli nebo podle zákona o schovateli, bude upravena zvláštní dohodou.

Oddíl 2. - Peněžní pohledávky.

4. Zůstatky bankovních účtů. - Zůstatky bankovních účtů, náležející osobám v Československu a osobám ve Spojeném království, budou dány původním vlastníkům účtů k volnému použití.

5. Obchodní dluhy, úroky a jiné smluvní peněžní pohledávky podobného rázu. -

a) Částky v librách šterlinků a jiné měně, jež jsou nyní v rukou schovatele nepřátelského majetku, pokud jde o obchodní dluhy úroky a jiné peněžní pohledávky podobného rázu, náležející osobám v Československu, budou převedeny na československou vládu s tím, aby uspokojila pohledávky věřitelů. Toto ustanovení nebrání tomu, aby britská vláda tam, kde podle jejího mínění jest takový krok odůvodněn, se dohodla s československou vládou o tom, že peníze, které jsou nyní v rukou schovatele, budou vráceny osobám, které je složily.

b) Československá vláda uznává, že osoby v Československu, které jsou dlužníky osob ve Spojeném království, zůstávají, pokud jde o peněžní pohledávky uvedené v tomto článku, zavázány svým věřitelům dokud dluhy nebudou plně vyrovnány podle příslušných smluv. V této věci československá vláda pomůže věřitelům ve Spojeném království vyhledávati a zjišťovati jejich dlužníky a usnadní věřitelům vymáhání jejich pohledávek na původních dlužnících, jejich dědicích nebo právních nástupcích.

6. Jiné peněžní pohledávky. - U jiných peněžních pohledávek, jako jsou pohledávky vzniklé z prodeje zboží, z odkazů nebo z opatrovnictví nebo z narovnání nebo z jiných důvodů, bude se postupovati podle ustanovení článku 5.

Oddíl 3. - Majetek.

7. Cenné papíry. - Cenné papíry, které náleží osobám v Československu a osobám ve Spojeném království, budou odevzdány původním držitelům k volnému použití. Přitom se však uznává, že cenné papíry, deponované v jedné zemi pro banky v druhé zemi, se uvolní pouze tehdy, bude-li prokázáno, že důchod z nich nenáleží osobám, které mají své bydliště v zemi, se kterou jest vláda Spojeného království ve válce, nebo v ní vyvíjejí podnikatelskou nebo obchodní činnost, nebo právnickým osobám zřízeným podle právního řádu takové země.

8. Nemovitý majetek. - Osoby v Československu a osoby ve Spojeném království budou moci opět se uvázati ve vlastnictví svého majetku a spravovati jej.

9. Movitý majetek. - Obě vlády budou si podle svých nejlepších sil pomáhati k vypátrání movitého majetku osob v Československu a osob ve Spojeném království, a k jeho vrácení.

10. Živnostenské, literární a umělecké vlastnictví. - Není úmyslem této dohody upraviti nakládání s právy z živnostenského, literárního a uměleckého vlastnictví, jež bude upraveno zvláštní dohodou.

11. Obchodní, peněžní a průmyslové podniky. - Jakákoliv omezení (mimo omezení, jež se vztahují na všechny osoby mající své bydliště v Československu nebo ve Spojeném království), která nyní brání tomu, aby se osoby v Československu znovu ujaly správy nebo řízení takových podniků ve Spojeném království, budou zrušena a jakákoliv omezení, která by mohla brániti osobám ve Spojeném království, aby se znovu ujaly správy nebo řízení svých podniků v Československu, budou rovněž zrušena.

Oddíl 4. - Všeobecná ustanovení.

12. Záruka převodů. -

a) Československá vláda se zavazuje, že, pokud to bude nutno k tomu, aby se zabránilo devisovým obtížím, jež by jinak bránily převodu peněz, které osoby v Československu dluží osobám ve Spojeném království, zadrží takovou částku liber šterlinků, která postačí k převodu obchodních dluhů, úroků a jiných obchodních a finančních plateb podobného rázu, jež mají býti čas od času zaplaceny osobám ve Spojeném království.

b) O výši částky liber šterlinků a o době, po kterou ji bude nutno zadržeti, se vláda Spojeného království dohodne s vládou československou.

13. Zbavení držby. - Československá vláda nebude nakládati s britskými příslušníky méně příznivě než s československými občany, pokud jde o majetek v Československu, jehož držby byli zbaveni jednáním toho druhu, o němž hovoří mezispojenecké prohlášení z 5. ledna 1943, nebo který byl postižen diskriminujícími zákony, a učiní opatření nutná k tomu, aby poškozená britská práva nebo zájmy byly uvedeny v předešlý stav.

14. Odstranění zákonných překážek. - Obě smluvní vlády shodují se v tom, že budou uvažovati o odstranění zákonných překážek (čítajíc v to promlčecí lhůty), vzniklých jako následek války, které by bránily spravedlivé likvidaci dosud nevyrovnaných závazků.

15. Neskončené likvidace. - Obě smluvní vlády se vzájemně poradí o nevyřízených otázkách, které by mohly vzniknouti z likvidace nebo podobného řízení prováděného podle právních předpisů o úschově nepřátelského majetku, a nepodniknou zatím nic k ukončení dosud neskončeného řízení, pokud by se jinak nedohodly.

16. Pozůstalosti po zemřelých osobách. - Jest shoda v tom, že při nakládání s pozůstalostmi československých osob ve Spojeném království, které zemřely poté, kdy jejich peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny opatřením podle nařízení o schovateli, nebude použito ustanovení této dohody, dokud nebude ustanoven zákonný osobní zástupce.

17. Britská koloniální říše. - Vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království Velké Britannie a Severního Irska se zavazuje, že požádá vlády britských koloniálních držav, aby uzavřely podobná ujednání.

18. Provádění. - Smluvní vlády se spolu poradí o tom, jak rozhodovati o podrobnostech řízení k provedení této dohody, která nabude účinnosti dnem podpisu.

Tomu na svědomí podepsaní, řádně zplnomocnění svými vládami podepsali tuto dohodu a připojili k ní své pečetě.

Dáno v Londýně ve dvou stejnopisech dne 1. listopadu 1945.

Za vládu Československé republiky:

Dr. Rudolf Kuráž v. r.

Za vládu Velké Britannie a Severního Irska:

Ernest Bevin v. r.

Vyhlašuje se s tím, že dohoda nabyla podle svého článku 18 mezinárodní účinnosti dnem podpisu, t. j. dnem 1. listopadu 1945.

Masaryk v. r.