Vyhláška č. 151/1947 Zb.Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.

Čiastka 72/1947
Platnosť od 28.08.1947
Účinnosť od 28.08.1947

151.

Vyhláška ministra financí

ze dne 25. srpna 1947

o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání.

Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. Října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovím:


§ 1.

(1) Na paměť slovenského národního povstání se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.

(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince jest 28 mm.

(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé a pod ním nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích. Dole vpravo od státního znaku jest značka původcova „O.Š“.

(4) Na rubu padesátikoruny jest v pravé části plochy vzpřímená postava ženy bojovnice v řasnaté pláštěnce, symbolisující slovenské národní povstání. Levou rukou drží pušku, v pravé ruce nese šestilistou lipovou ratolest. V levé horní části jest umístěno označení hodnoty mince číslicí „50“. V měsíčkovité ploše vpravo při okraji mince jsou data tříletí slovenského národního povstání „1944*29.8.*1947“. Pod pravou rukou ženy jest značka původcova „P“.

(5) Okraj mince jest hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince jest plochá obruba.

§ 2.

Pamětní stříbrné padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u hlavního ústavu v Praze, u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálek dne 28. srpna 1947.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.


Kresba stříbrné pamětní padesátikoruny: