Nariadenie vlády č. 194/1947 Zb.Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.

Čiastka 92/1947
Platnosť od 03.12.1947
Účinnosť od 18.12.1947

194.

Vládní nařízení

ze dne 18. listopadu 1947

o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy (dále jen „zákon“), a podle zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, ve znění zákonů ze dne 11. července 1919, č. 387 Sb., a ze dne 11. března 1921, č. 108 Sb. (dále jen „záborový zákon“):


Předmět soupisu.

§ 1.

(1) Předmětem soupisu jest pozemkový majetek (§§ 2 a 4 záborového zákona), který byl zabrán státem podle záborového zákona a podle předpisů jej provádějících, pokud

1. byl rozhodnutím nebo opatřením vydaným bývalým státním pozemkovým úřadem, ministerstvem zemědělství nebo bývalým pozemkovým úřadem pro Čechy a Moravu, na Slovensku též býv. státním pozemkovým úřadem, (dále jen „pozemkový úřad“)

a) podle § 3, písm. a) záborového zákona ze záboru vyloučen,

b) podle § 11 záborového zákona ze záboru propuštěn,

c) podle § 20 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb., kterým se vydávají po rozumu § 10 záborového zákona ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr k přidělené půdě (zákon přídělový), vlastníku ponechán,

je-li dosud ve vlastnictví osob, u nichž byl ze záboru vyloučen nebo propuštěn (ponechán), nebo jejich dědiců,

2. o něm nebylo dosud rozhodnuto ani propuštěním ze záboru podle § 11 záborového zákona, ani ponecháním podle § 20 přídělového zákona, a u něhož nebylo dosud provedeno přídělové řízení (dohody o převzetí zabrané půdy),

3. o něm bylo rozhodnuto, že u něho nebude použito ustanovení § 4 záborového zákona, po případě pokud byl z toho důvodu rozhodnutím pozemkového úřadu ze záboru propuštěn.

(2) Předmětem soupisu je dále pozemkový majetek (§§ 2 a 4 záborového zákona), který byl zabrán státem podle záborového zákona a předpisů jej provádějících, náležející k zemědělským a lesním podnikům nebo jiným samostatným hospodářským jednotkám (polesím, oborám a pod.), vytvořeným z nemovitostí získaných

a) přídělem nebo směnou podle přídělového zákona,

b) koupí ze zabraného majetku se schválením pozemkového úřadu podle § 7 záborového zákona,

c) koupí z majetku uvedeného v odstavci 1, č. 1, písm. a) až c),

pokud výměra u jednoho vlastníka nebo spoluvlastníků (§§ 2 a 4 záborového zákona) přesahuje celkem 50 ha veškeré půdy. Do této výměry se nezapočítává pozemkový majetek, který nebyl získán z půdy původně zabrané nebo ze záboru propuštěné (vlastníku ponechané).

(3) Předmětem soupisu jsou též soubory nemovitostí, které se po vyhlášení záborového zákona (24. dubna 1919) soustředily ve vlastnictví jediné osoby, týchž spoluvlastníků, nerozvedených manželů nebo rodičů a dětí prvého stupně ze svobodného majetku pozemkového, jsou podle §§ 2 a 3 záborového zákona předmětem záboru a přesahují výměru uvedenou v § 2 záborového zákona (§ 4 záborového zákona), pokud o nich dosud nebylo rozhodnuto.

§ 2.

(1) Ke zjištění výjimek z revise podle § 16 zákona jest předmětem soupisu též pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1 zákona, i když

a) jest ve vlastnictví výdělkových a hospodářských společenstev (družstev),

b) byl znárodněn podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, nebo podle dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského, a dále majetek, který podle ustanovení § 1, odst. 3, písm. b) dekretu č. 101/1945 Sb. jako rolnický akciový cukrovar nebo rafinerie cukru má býti přeměněn na podnik družstevní, bez ohledu na to, mají-li průmyslové podniky v něm surovinovou základnu své výroby a je-li nutný k řádnému provozu a rozvoji podniku,

c) je šlechtitelským podnikem nebo náleží k šlechtitelskému podniku, bez ohledu na to, zda šlechtitelskou činnost skutečně provozují a zda ministerstvo zemědělství (pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy) uznalo jejich činnost na návrh příslušného Jednotného svazu zemědělců za nezbytnou.

(2) Důvody pro vynětí pozemkového majetku, uvedeného v odstavci 1, z revise podle § 16 zákona musí býti v soupisové přihlášce uvedeny a osvědčeny.

(3) Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1 zákona, pokud

a) jest ve vlastnictví státu nebo svazků územní samosprávy, na Slovensku též urbariálních obcí, komposesorátů a pastvinářských společenstev,

b) byl konfiskován [§ 16, odst. 1, písm. b) zákona].

§ 3.

Osoby soupisem povinné.

(1) Soupisem jsou povinny osoby fysické bez rozdílu národnosti a státního občanství a osoby právnické, tuzemské i cizozemské, pokud jsou vlastníky pozemkového majetku uvedeného v §§ 1 a 2. Soupisem je povinen i ten, kdo na soudě uplatňuje nárok na vlastnictví. Vlastník je povinnosti zproštěn, splní-li ji ten, na koho byl majetek převeden a kdo jej drží, ač převod vlastnictví nebyl ještě knihovním zápisem dovršen.

(2) Jsou-li osoby soupisem povinné nezvěstné, zdržují-li se v cizině, nebo je-li jejich majetek pod národní nebo jinou úřední správou, jest za ně soupisem povinen uživatel nebo národní (úřední) správce pozemkového majetku, na který se soupis vztahuje.

(3) Mimo osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 může soupisovou přihlášku pozemkového majetku uvedeného v §§ 1 a 2 podati též místní národní výbor a jest tak povinen učiniti, jde-li o opuštěný pozemkový majetek.

§ 4.

Vyhotovení soupisové přihlášky.

(1) Soupis pozemkového majetku se provede na tiskopisech, jež vydá ministerstvo zemědělství po vyjádření pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, a jež lze obdržeti za náhradu pořizovacích výloh u ministerstva zemědělství, na Slovensku u pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy.

(2) Soupisovou přihlášku nutno podati ve dvojím vyhotovení ministerstvu zemědělství, na Slovensku prostřednictvím pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, do 30 dnů od počátečního dne účinnosti tohoto nařízení. Ministerstvo zemědělství může tuto lhůtu prodloužiti jen ve výjimečných případech (úmrtí osoby soupisem povinné a pod.). Má-li osoba povinná soupisem za to, že její majetek revisi nepodléhá, může důvody pro to současně uvésti v soupisové přihlášce.

§ 5.

Uplatnění námitek.

Splněním soupisové povinnosti se nevzdává osoba předloživší soupisovou přihlášku námitek, že v jejím případě nejde o majetek podléhající revisi podle zákona.

§ 6.

Trestní ustanovení.

Kdo nepřihlásí pozemkový majetek včas k soupisu (§ 4, odst. 2) nebo předloží vědomě přihlášku nesprávnou nebo neúplnou, bude potrestán podle § 18c záborového zákona.

§ 7.

Vyznačení revise.

Na návrh ministerstva zemědělství, na Slovensku na návrh pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, poznamenají knihovní soudy ve veřejných knihách na listu vlastnickém, že jde o majetek, který je předmětem revise podle zákona, a zároveň vyznačí tuto okolnost na listu statkové podstaty.


§ 8.

Účinnost a provedení.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Široký v. r.

arm. gen.Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Nejedlý v.r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.