Predpisy v roku 1964

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger 30.01.1964
2/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o cestovnom styku medzi obidvoma krajinami 30.01.1964
3/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a Ministerstva všeobecného strojárstva o povinnom výkupe opotrebených dielcov cestných vozidiel 01.01.1964
4/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov 23.01.1964
5/1964 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1964 23.01.1964
6/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej o financovaní, rozpise a kontrole reprodukcie základných prostriedkov 25.01.1964
7/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií o opravách bytového majetku 01.01.1964
8/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o ďalšej zmene vyhlášky o správnych poplatkoch 01.02.1964
9/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch 05.02.1964
10/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla" 05.02.1964
11/1964 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty 05.02.1964
12/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu o pestovateľskom pálení ovocia 01.04.1964
13/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami 06.02.1964
14/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presunoch pracovného času v rokoch 1964 a 1965 06.02.1964
15/1964 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1964 01.01.1964
16/1964 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 08.02.1964
17/1964 Zb. Zákon o Československom rozhlase 08.02.1964
18/1964 Zb. Zákon o Československej televízii 08.02.1964
19/1964 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú colné zľavy pre dovoz strojov a prístrojov 08.02.1964
20/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
21/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní absolventov vysokých škôl 08.02.1964
22/1964 Zb. Zákon o evidencii nehnuteľností 01.04.1964
23/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností. 01.04.1964
24/1964 Zb. Zákon o notárskych poplatkoch 01.04.1964
25/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 01.04.1964
26/1964 Zb. Zákon o vnútrozemskej plavbe 01.04.1964
27/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vnútrozemskej plavbe 01.04.1964
28/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach 28.02.1964
29/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o dočasnom dovoze obalov, Colnom dohovore o uľahčení dovozu tovaru určeného na vystavovanie alebo na použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadaniach alebo pri podobných udalostiach o Colnom dohovore o dočasnom dovoze zariadenia potrebného pre výkon povolania 29.02.1964
30/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva spotrebného priemyslu o hospodárení zbernými surovinami a priemyslovým textilným odpadom 14.02.1964
31/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze 01.03.1964
32/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze 01.04.1964
33/1964 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie o československých analytických normáloch 14.02.1964
34/1964 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia a do národných výborov 28.02.1964
35/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 28.02.1964
36/1964 Zb. Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov 28.02.1964
37/1964 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o vyhlásení dňa volieb do Národného zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady, do národných výborov a volieb sudcov okresných súdov
38/1964 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení volebných obvodov pre voľby do Národného zhromaždenia
39/1964 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
41/1964 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi 01.04.1964
42/1964 Zb. Vyhláška vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov o závodnom stravovaní 01.04.1964
43/1964 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o niektorých zmenách vo volebných obvodoch pre voľby do Národného zhromaždenia
44/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o zmene správneho poplatku za povolenie na vývoz 07.03.1964
45/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 01.04.1964
46/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami 01.04.1964
47/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o peňažných službách občanom 01.04.1964
48/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1964
49/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie osôb 01.04.1964
50/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škody 01.04.1964
51/1964 Zb. Zákon o dráhach 01.04.1964
52/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o dráhach 01.04.1964
53/1964 Zb. Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti 10.03.1964
54/1964 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a Hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov 01.04.1964
55/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení 25.03.1964
56/1964 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1964
57/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 33/1962 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.04.1964
58/1964 Zb. Zákon o zvýšení starostlivosti o tehotné ženy a matky 01.04.1964
59/1964 Zb. Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti 01.04.1964
60/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu 01.10.1964
61/1964 Zb. Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky o rozvoji rastlinnej výroby 01.04.1964
62/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby 01.04.1964
63/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa) 01.04.1964
64/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.04.1964
65/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o prístavnom poriadku pre československé prístavy 01.04.1964
66/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o prekladovom a skladovom poriadku pre prístavy určené pre verejnú potrebu 01.04.1964
67/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel 01.04.1964
68/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh 01.04.1964
69/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Správe štátnych hmotných rezerv 20.04.1964
70/1964 Zb. Zásady plánovania a koordinácie kontrolnej činnosti
71/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o kúpeľnom poplatku 20.04.1964
72/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o odplatnom nadobúdaní vecí socialistickými organizáciami od občanov a súkromných právnických osôb 01.05.1964
73/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností 01.05.1964
74/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti 29.04.1964
75/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 01.09.1964
76/1964 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady 04.03.1964
77/1964 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.03.1964
78/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
80/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou 15.05.1964
81/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísanom v Prahe 6. októbra 1956 a o zmene článku II uvedeného Dohovoru 03.05.1964
82/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o konzulárnych stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie 20.05.1964
83/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali o vedeckej a technickej spolupráci 20.05.1964
84/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 20.05.1964
85/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc 08.05.1964
86/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou 10.06.1964
87/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o vodičských preukazoch 01.07.1964
88/1964 Zb. Vládne nariadenie o úprave dĺžky základnej služby ženám, ktoré dobrovoľne vstúpia do vojska 28.05.1964
89/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva 12.06.1964
90/1964 Zb. Vyhláška ministra financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov 28.05.1964
91/1964 Zb. Vyhláška Ústredného zväzu výrobných družstiev, ktorou sa mení vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev 28.05.1964
92/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o šírom mori 20.06.1964
93/1964 Zb. Zákon o určení odborov štátnej správy, v ktorých pôsobia povereníci Slovenskej národnej rady a o súvisiacich zmenách v organizácii niektorých ústredných orgánov 15.06.1964
94/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
95/1964 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1964
96/1964 Zb. Zákon o technickej normalizácii 01.07.1964
97/1964 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa vykonáva zákon o technickej normalizácii 01.07.1964
98/1964 Zb. Zákon o dani z motorových vozidiel 01.07.1964
99/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani z motorových vozidiel 01.07.1964
100/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 01.07.1964
101/1964 Zb. Zákon o sociálnom zabezpečení 01.07.1964
102/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.07.1964
103/1964 Zb. Zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa 01.07.1964
104/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1965
105/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných samostatne hodpodáriacich osôb a o poskytovaní zaopatrovacieho príspevku členom ich rodín 01.07.1964
106/1964 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 01.07.1964
107/1964 Zb. Vládna vyhláška o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia 01.07.1964
108/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o pôsobnosti národných výborov vo veciach sociálneho zabezpečenia 01.07.1964
120/1964 Zb. Vládna vyhláška o úprave dôchodkov niektorých osôb 01.07.1964
121/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla 01.07.1964
109/1964 Zb. Hospodársky zákonník 01.07.1964
110/1964 Zb. Zákon o telekomunikáciách. 01.07.1964
111/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov, ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách 01.07.1964
112/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania 18.06.1964
113/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť 01.01.1965
114/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri 01.07.1964
115/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia 01.07.1964
116/1964 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž 01.07.1964
117/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o správe národného majetku 01.07.1964
118/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu 01.07.1964
119/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 01.07.1964
122/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb 01.07.1964
123/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov 01.07.1964
124/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady 29.06.1964
125/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady 29.06.1964
126/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o styku medzi celoštátnymi dráhami a vlečkami a o vzťahoch medzi zúčastnenými organizáciami (vlečkové podmienky) 01.07.1964
127/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o mestskom prepravnom poriadku 01.07.1964
128/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 74/1961 Zb. o prenájme a používaní cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.07.1964
129/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 01.07.1964
130/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu 01.07.1964
131/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov spotrebného priemyslu 01.07.1964
132/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o železničnom prepravnom poriadku 01.07.1964
133/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o cestnom prepravnom poriadku 01.07.1964
134/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku vodnej dopravy 01.07.1964
135/1964 Zb. Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov 01.07.1964
136/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov 01.07.1964
137/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.07.1964
138/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi štátneho obchodu 01.07.1964
139/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie 01.07.1964
140/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch 01.07.1964
141/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev 30.06.1964
142/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív 01.07.1964
143/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva palív, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vyhrievacích plynov, rôp a gazolínu 01.07.1964
144/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine 15.07.1964
145/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov 01.07.1964
146/1964 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien 01.08.1964
147/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov 01.07.1964
148/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác 01.07.1964
149/1964 Zb. Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác 01.07.1964
150/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry 01.07.1964
151/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov 01.07.1964
152/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia 01.07.1964
153/1964 Zb. Uznesenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ČSSR o určení termínu volieb sudcov Najvyššieho súdu, krajských súdov a sudcov z povolania vojenských súdov
154/1964 Zb. Vyhláška ministra-predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác 01.07.1964
155/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona 01.07.1964
156/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnej železničnej doprave 16.07.1964
157/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch 23.07.1964
158/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 23.07.1964
159/1964 Zb. Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie” 08.07.1964
161/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov
162/1964 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky o povinnom skúšaní a kontrole výrobkov a materiálov určených do oblasti so sťaženými klimatickými podmienkami 01.01.1965
163/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
164/1964 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 20. výročiu Slovenského národného povstania 12.08.1964
165/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov 01.10.1964
166/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách 01.09.1964
167/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu 01.01.1965
168/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun 04.09.1964
169/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vyhlasujú Vzorové stanovy jednotných roľníckych družstiev s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom jednotných roľníckych družstiev 01.09.1964
170/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií 01.09.1964
171/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o Československej novinárskej cene 01.09.1964
172/1964 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Štátnej komisie pre vedecké hodnosti 01.09.1964
173/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov 01.10.1964
174/1964 Zb. Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv 01.07.1964
175/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce 04.10.1964
176/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskom dohovore o obchodnej arbitráži 04.10.1964
177/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi 01.07.1964
178/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní o zbere a výkupe vyradených alkalických akumulátorových článkov 01.10.1964
179/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi 01.01.1965
180/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Rumunskou ľudovou republikou 16.10.1964
181/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o základných skutočnostiach tvoriacich štátne tajomstvo 01.10.1964
182/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia Zásady ďalšieho prehĺbenia činnosti Národného zhromaždenia
183/1964 Zb. Zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia 01.10.1964
184/1964 Zb. Zákon, ktorým sa vylučuje premlčanie trestného stíhania najzávažnejších trestných činov proti mieru, vojnových trestných činov a trestných činov proti ľudskosti spáchaných v prospech alebo v službách okupantov 01.10.1964
185/1964 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
186/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom 27.10.1964
187/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov 27.10.1964
188/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou 27.10.1964
189/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu o normách nezavinených mánk v organizáciách vnútorného obchodu 19.10.1964
190/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty 01.11.1964
191/1964 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov 20.11.1964
192/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií 10.12.1964
193/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave 25.11.1964
194/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky 01.01.1965
195/1964 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1965
196/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
197/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel 01.01.1965
198/1964 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.01.1965
199/1964 Zb. Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o výchove nových vedeckých pracovníkov 01.01.1965
200/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou 28.12.1964
201/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o československej prievoznej doprave cez územie Poľskej ľudovej republiky na úseku železničnej trate medzi stanicami Hrádek nad Nisou a Zittau 28.12.1964
202/1964 Zb. Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva a štátnom rozpočte na rok 1965 01.01.1965
203/1964 Zb. Zákon o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve 01.01.1965
204/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy 01.01.1965
205/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy 01.01.1965
206/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou 08.01.1965
207/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach. 08.01.1965
208/1964 Zb. Vyhláška ministra financií a generálneho riaditeľa Štátnej banky československej o emisných a pokladničných operáciách 01.01.1965
209/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk 01.01.1965
210/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o preukazoch pre zníženie dane zo mzdy a o niektorých ďalších opatreniach v odbore tejto dane 31.12.1964
211/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o prepravnom poriadku združenej prepravy kusových zásielok 01.04.1965
Presunúť na začiatok