Vyhláška č. 209/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk

(v znení č. 104/1977 Zb.)

Čiastka 91/1964
Platnosť od 31.12.1964 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1978 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

209

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

z 18. decembra 1964

o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk

Minister dopravy podľa § 4 ods. 2 zákona č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve a § 67 a 68 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:


Prvá časť

ŠTÁTNA LETECKÁ INŠPEKCIA

§ 1

Zriaďuje sa Štátna letecká inšpekcia so sídlom v Prahe; je priamo podriadená Ministerstvu dopravy.

§ 2

(1) Štátna letecká inšpekcia vykonáva pôsobnosť štátneho odborného dozoru v civilnom letectve podľa zákona č. 203/1964 Zb. o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve.

(2) Štátna letecká inšpekcia vykonáva ďalej pôsobnosť podľa zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve a predpisov podľa neho vydaných (ďalej len „zákon“) v týchto veciach:

a) prideľuje civilným lietadlám registrovú (poznávaciu) značku (§ 7 zákona);

b) vyjadruje sa k začatiu sériovej výroby nových typov lietadiel určených pre účely civilného letectva (§ 9 ods. 2 zákona);

c) vydáva osvedčenie o spôsobilosti civilného lietadla na lietanie a uznáva platnosť osvedčení vydaných cudzím štátom (§ 11 ods. 1 a 2 zákona);

d) schvaľuje zmeny konštrukcie draku alebo zariadení civilného lietadla, ktoré môžu spôsobiť zmenu letových vlastností lietadla alebo jeho pevnosti (§ 11 ods. 3 zákona);

e) vydáva preukazy spôsobilosti výkonným letcom (§ 15 zákona) a uznáva za platné preukazy spôsobilosti vydané alebo uznané za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra (§ 16 zákona);

f) povoľuje užívanie verejných (dopravných) letísk pre osobitné účely (§ 25 ods. 2 zákona);

g) povoľuje výnimky a dáva súhlas v prípadoch podľa § 36 ods. 2 a 3 zákona pri skúšobných a akrobatických letoch;

h) vykonáva administratívne vyšetrovanie o príčinách leteckých nehôd, pokiaľ si ho v jednotlivých prípadoch nevyhradí Ministerstvo dopravy (§ 45 zákona);

ch) skúša spôsobilosť cudzích lietadiel (§ 51 zákona);

j) vedie československý letecký register (§ 62 zákona);

k) rozhoduje a robí opatrenia v ďalších veciach civilného letectva, ktoré na ňu prenesie Ministerstvo dopravy.

(3) Štátna letecká inšpekcia môže dočasne alebo na trvalo odňať (obmedziť) oprávnenie, preukaz spôsobilosti alebo povolenie vydané vo veciach uvedených v predchádzajúcom odseku, ak by ponechanie oprávnenia, preukazu alebo povolenia bolo na úkor bezpečnosti leteckej prevádzky alebo iného verejného záujmu (§ 66 zákona).

Druhá časť

RIADENIE LETOVEJ PREVÁDZKY ČSSR

§ 3

Zriaďuje sa organizácia Riadenie letovej prevádzky ČSSR so sídlom v Prahe; je priamo podriadená Ministerstvu dopravy.

§ 4

Riadeniu letovej prevádzky ČSSR patria vo veciach civilného letectva najmä tieto úlohy:

a) riadi a zabezpečuje civilnú leteckú prevádzku na celom štátnom území (§ 30 zákona);

b) obstaráva leteckú informačnú službu a vydávanie leteckých máp.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Minister:

Indra v. r.