Vyhláška č. 177/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi

Čiastka 75/1964
Platnosť od 30.09.1964 do12.05.1992
Účinnosť od 01.07.1964 do12.05.1992
Zrušený 189/1992 Zb.

177

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

zo 4. septembra 1964,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva ustanovuje podľa § 77 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi na vykonanie § 38 ods. 3 písm. c) a § 63 ods. 4:


Kedy sa ustanovenie zákona o zrušení práva užívať byt z dôvodov nadmernosti nepoužije

§ 1

[k § 38 ods. 3 písm. c)]

Zrušenie práva užívať byt pre nadmernosť sa nepoužije:

(1) Na byty bez ústredného alebo diaľkového vykurovania a bez základného príslušenstva (bez kúpeľne, príp. kúpeľňového alebo sprchovacieho kúta a splachovacieho záchodu alebo so spoločnou kúpeľňou, príp. kúpeľňovým alebo sprchovacím kútom a spoločným splachovacím záchodom), ako aj na byty bez ústredného alebo diaľkového vykurovania, ktoré boli rozdelené rozhodnutím bytového orgánu bez stavebných úprav, pokiaľ nemajú vlastný splachovací záchod alebo vlastnú kúpeľňu*) a národný výbor nerozhodne o ich zlúčení.

(2) Pri bytoch, jednotlivé miestnosti ktorých majú obytnú plochu väčšiu ako 25 m2 a nie sú ústredne alebo diaľkovo vykurované, sa do úhrnu podlahovej plochy obytných miestností pre určenie nadmernosti započítava iba úhrn podlahovej plochy jednotlivých obytných miestností do 25 m2.

§ 2

(1) Užívateľom bytov, ktoré sa stanú nadmernými na základe ustanovenia § 38 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi, národný výbor umožní uskutočniť výmenu bytu podľa ustanovenia § 29, a to do 3 mesiacov od vzniku nadmernosti bytu.

(2) Ak užívateľ bytu počas 3 mesiacov výmenu neuskutoční alebo ju aspoň nenavrhne, môže národný výbor zrušiť právo užívať byt podľa ustanovenia § 38.

Zisťovanie podlahovej plochy obytných a vedľajších miestností bytu

§ 3

(k § 63 ods. 4)

(1) Do úhrnu podlahovej plochy obytných miestností bytu sa započítava i plocha zabratá kuchynskou linkou, pecami alebo inými vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďalej plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2,00 m vysoké a 30 cm hlboké. Nezapočítava sa plocha okenných výklenkov a dverových ústupkov a plocha nábytku vstavaného priamo do múru. Pri bytoch o jedinej obytnej miestnosti sa plocha kuchynského kúta započítava do obytnej plochy celej miestnosti, pokiaľ tento nie je úplne stavebne oddelený od obytnej miestnosti.

(2) Ak má miestnosť skosený strop pod 2 m nad podlahou, počíta sa jej podlahová plocha len štyrmi pätinami.

§ 4

Pri novej bytovej a experimentálnej výstavbe sa započítava do úhrnu podlahovej plochy obytných miestností i plocha spální a detských izieb o výmere menšej ako 8 m2, pokiaľ sú postavené podľa schválených typových podkladov, ich variantov, prípadne výnimiek určených orgánmi schvaľujúcimi typové projekty.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vlastná kúpeľňa alebo vlastný splachovací záchod nesmú byť prístupné zo spoločných priestorov bytu rozdeleného bez stavebných úprav.