Vyhláška č. 151/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov

Čiastka 65/1964
Platnosť od 01.07.1964 do31.03.1981
Účinnosť od 01.07.1964 do31.03.1981
Zrušený 27/1981 Zb.

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov

Ministerstvo zdravotníctva a Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Úvodné ustanovenie

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky

a) farmaceutických výrobkov a výrobkov zdravotníckej techniky uvedených v prílohe č. 1,

b) veterinárnych biopreparátov a laboratórnych prípravkov pre veterinárne, humánne a iné účely;

nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu.

Dodávky výrobkov

§ 2

Uzavieranie hospodárskych zmlúv (k § 152 a nasl. zákona)

(1) Zmluvy o dodávke veterinárnych biopreparátov a laboratórnych prípravkov pre veterinárne, humánne a iné účely sa uzavierajú, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, na ročné obdobie. Na dodávky ostatných výrobkov uzavierajú sa na podklade zmlúv o príprave dodávok zmluvy na štvrťročné obdobie.

(2) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku), členený prípadne na štvrťročia, pri veterinárnych biopreparátoch a laboratórnych prípravkoch najneskôr 45 dní, pri okuliarových sklách, sklách voľnej optiky, okuliarových obrubách najneskôr 75 dní a pri ostatných výrobkoch najneskôr 60 dní pred začiatkom obdobia, v ktorom sa má začať s plnením.

§ 3

Množstvo (k § 175 zákona)

Dodané množstvá výrobkov sa môžu odchyľovať od množstiev dojednaných v zmluve pri galenických výrobkoch a imunobiologických prípravkoch humánnych o ± 10 %, pri liečivých drogách, vitamínových a antibiotických doplnkoch, vitamínových koncentrátoch a okuliarových sklách o ± 5 %.

§ 4

Minimálne expedičné množstvá (k § 176 zákona)

Minimálne expedičné množstvá výrobkov sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 5

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

(1) Mesačné dodávky dentálnych prípravkov v štvrťroku možno uskutočniť len pri dodávkach presahujúcich 300 balení jedného druhu a odtieňa. Dodávky nedosahujúce 300 balení jedného druhu a odtieňa sa rozvrhnú rovnomerne na 2 mesačné dodávky a dodávky nedosahujúce 100 balení jedného druhu a odtieňa sa dodajú raz za štvrťrok.

(2) Pri dodávkach vitamínových a antibiotických doplnkov a vitamínových koncentrátov je dodávateľ povinný splniť do 15. dňa každého mesiaca 50 % mesačnej dodávky. Sortiment je povinný splniť do konca každého mesiaca. Pri dodávkach do 7 ton nesmú byť dodacie lehoty tomu istému príjemcovi dlhšie než 30 dní.

(3) Pri dodávkach veterinárnych biopreparátov a laboratórnych prípravkov, ktorých doba použiteľnosti je kratšia než 2 mesiace, sú organizácie povinné dojednať dodacie lehoty s presnosťou, najmenej na 15 dní.

(4) Ak je vzhľadom na tepelné pomery (mrazy alebo horúčavy) odôvodnená obava zo zničenia alebo znehodnotenia výrobkov počas prepravy, je dodávateľ povinný upozorniť na to odberateľa a navrhnúť mu dojednanie novej dodacej lehoty. Ak nemožno tak urobiť, sú organizácie povinné dohodnúť vhodný spôsob prepravy, prípadne inú ochranu dodávaných výrobkov.

§ 6

Preverovanie plnenia (k § 197 zákona)

(1) Ak nedôjde k dohode o reklamácii do 15 dní po doručení reklamácie dodávateľovi, ponechá si odberateľ jednu vzorku odobratú pri preverovaní plnenia a ostatné vzorky zašle spolu s odpisom zápisnice ihneď na posudok:

a) pri hromadne vyrábaných liečivých prípravkoch - Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv,

b) pri veterinárnych biopreparátoch - Ústrednému štátnemu veterinárnemu ústavu,

c) pri vitamínových a antibiotických doplnkoch a vitamínových koncentrátoch - Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu pôdohospodárskemu.

(2) Posudok je záväzný pre obe organizácie a platí pre celú vzorkovanú šaržu. Ak bola reklamácia oprávnená, uhradí náklady spojené s vydaním posudku dodávateľ.

(3) Ak požaduje odberateľ nové bezvadné plnenie, je povinný vrátiť dodávateľovi výrobky vadnej akosti najneskôr do 60 dní odo dňa, keď dostal zprávu o uznaní reklamácie. Ak neuzná dodávateľ reklamáciu, je odberateľ povinný vrátiť mu výrobky najneskôr do 60 dní odo dňa, keď posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv bol uverejnený v Zprávach a závadách, vydávaných Ministerstvom zdravotníctva; ak ide o veterinárne biopreparáty, vitamínové a antibiotické doplnky a o vitamínové koncentráty, vráti ich odberateľ dodávateľovi najneskôr do 60 dní odo dňa, keď dostal posudok Ústredného štátneho veterinárneho ústavu, prípadne Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho.

§ 7

Záručná doba (k § 135 a 198 zákona)

Záručnú dobu určujú technické normy.


Účinnosť

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra

poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva:

inž. Nágr v. r.

Prvý námestník ministra zdravotníctva:

prof. dr. Macúch v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 151/1964 Zb.

Zoznam farmaceutických výrobkov a výrobkov zdravotníckej techniky vyrábaných dodávateľskými organizáciami podriadenými Ministerstvu zdravotníctva

Humánne liečivé prípravky
Veterinárne liečivé prípravky
Farmaceutické suroviny, polotovary a galeniká
Liečivé drogy
Krvné deriváty a diagnostické prípravky (rtg kontrast. látky)
Imunobiologické a diagnostické prípravky (séra a očkovacie látky, krvné deriváty, infúzne roztoky atď.)
Humánne dietetické prípravky
Veterinárne dietetické prípravky
Vitamínové a antibiotické doplnky a vitamínové koncentráty pre výkrm zvierat
Krmivá (sušené mycelium)
Antibiotiká na iné než liečebné účely
Liečebná kozmetika
Technické enzýmy
Dezinfekčné látky
Chirurgický šijací materiál
Dentálne výrobky
Výrobky očnej optiky
Ortopedické výrobky a výrobky zdravotníckej techniky
Náplaste a technické pásky
Výlisky z umelých hmôt
Výrobky z technického dentacrylu

Príloha č. 2 vyhlášky č. 151/1964 Zb.

Minimálne expedičné množstvá

Druh výrobku: Minimálne expedičné množstvá pre jedného príjemcu:
Medicinálne vína 50 fliaš
Biokleín 50 balení
Natreté lekárske náplaste
druhy 111-116
100 kusov
ostatné druhy 100 kusov v jednom sortimente
Liečivé a aromatické rastliny
jeden druh 10 kg
združené 100 kg
Cresolum saponatum
balenie 100 g 100 balení
250 g 100 balení
500 g 50 balení
1000 g 20 balení
voľné v sudoch 200 kg
Repudin
balenie 5 g 200 balení
100 g 100 balení
Boroglycerínlanolín
balenie 30 g 200 balení
Ajatin solucio
balenie 50 ml 100 balení
1000 ml 20 balení
Ajatin tinktura
balenie 50 ml 100 balení
1000 ml 20 balení
Včelie mlieko 200 ks
Vitamínové a antibiotické doplnky a vitamínové koncentráty bez ohľadu na sortiment 1 t
Okuliarové obruby 200 ks
Slnečné okuliare 100 ks
Ochranné okuliare 100 ks
Ochranné štítky 100 ks