Opatrenie č. 4/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov

Čiastka 3/1964
Platnosť od 23.01.1964 do27.02.1964
Účinnosť od 23.01.1964 do27.02.1964
Zrušený 34/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 20/1964 Zb. zo dňa 31. januára 1964.

OBSAH

Čl. I (§ 48znie:)
Čl. II (§ 50znie:)

4

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

zo 16. januára 1964

o zmene a doplnení zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a zákona o voľbách do národných výborov

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 27/1954 Zb. o voľbách do Národného zhromaždenia v znení zákona č. 37/1960 Zb. a zákonného opatrenia č. 26/1961 Zb. sa mení a doplňuje takto:

§ 48 znie:

㤠48

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca Národného zhromaždenia, Predsedníctvo Národného zhromaždenia určí doplňovaciu voľbu. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca Národného zhromaždenia uprázdnilo.

(2) Predsedníctvo Národného zhromaždenia nemusí určiť doplňovaciu voľbu alebo môže rozhodnúť, že sa doplňovacia voľba nevykoná, ak by sa mala konať v čase po vyhlásení všeobecných volieb do Národného zhromaždenia.

(3) Pre riadenie doplňovacích volieb zriadi Predsedníctvo Národného zhromaždenia pre celé volebné obdobie Národného zhromaždenia Ústrednú volebnú komisiu pre doplňovacie voľby. Komisia sa skladá z predsedu, námestníka, tajomníka a z ďalších šiestich členov. Orgánom Ústrednej volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Národného zhromaždenia na Slovensku je Slovenská volebná komisia, ktorú zriadi Predsedníctvo Slovenskej národnej rady; má rovnaké zloženie.“

Čl. II

Zákon č. 39/1960 Zb. o voľbách do národných výborov sa mení a doplňuje takto:

§ 50 znie:

㤠50

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni miesto poslanca národného výboru, doplňovacie voľby určí rada národného výboru vyššieho stupňa a ak ide o poslanca krajského národného výboru alebo Národného výboru hlavného mesta Prahy, vláda. Doplňovacia voľba sa koná najneskoršie 90 dní po tom, čo sa miesto poslanca národného výboru uprázdnilo.

(2) Orgán uvedený v odseku 1 nemusí určiť doplňovaciu voľbu alebo môže rozhodnúť, že sa doplňovacia voľba nevykoná, ak by sa mala konať v čase po vyhlásení všeobecných volieb do národných výborov.“


Čl. III

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.