Vyhláška č. 135/1964 Zb.Vyhláška ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych výrobkov

Čiastka 60/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

135

VYHLÁŠKA

ministerstiev všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojárskych a elektrotechnických výrobkov

Ministerstvá všeobecného strojárstva a ťažkého strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Prvá časť

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje všetky dodávky

a) strojárskych a elektrotechnických výrobkov a náhradných dielcov k nim,

b) výrobkov strojárskej metalurgie,

c) výrobkov z plastických hmôt.*)

(2) zrušený od 1. 5. 1990

(3) Táto vyhláška sa však nevzťahuje na dodávky z dovozu a pre vývoz.

(4) Ustanovenia druhej časti sa vzťahujú primerane aj na práce strojárskej povahy, vykonávané v závode dodávateľa, s výnimkou opráv.**)

Druhá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 18

Zodpovednosť za vady (záruka) (§ 198 zákona)

(1) Záručná doba je, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba, dvanásť mesiacov od splnenia dodávky. Záručná doba pri poddodávkach všetkých stupňov trvá po dobu, po ktorú je odberateľ poddávky povinný plniť svoje záväzky zo zodpovednosti za vady, najdlhšie však 4 roky od splnenia dodávky.

(2) Pokiaľ pre výrobok alebo jeho časť je v technickej norme, technických podmienkach, dohodnutých záručných podmienkach alebo v zmluve určená kratšia doba životnosti (používateľnosti), ako je záručná doba, zodpovedá dodávateľ za to, že výrobok (jeho časť) bude mať určené vlastnosti len po dobu životnosti (používateľnosti).

(3) Pri výrobkoch, na ktorých sa vykonala repasia, dohodnú organizácie rozsah a dobu záruky; nesmie sa tým však dotknúť záruka určená podľa odseku 1.

(4) Ak odberateľ požadoval určitú konštrukciu, spôsob vyhotovenia alebo usporiadania objednaných výrobkov na základe ním dodanej technickej dokumentácie, nezodpovedá dodávateľ za vady, ktorých príčiny sú v konštrukcii, spôsobe vyhotovenia alebo usporiadania požadovanom technickou dokumentáciou odberateľa. Ak dodávateľ upozorní odberateľa na nesprávnosti technickej dokumentácie odberateľa, je povinný odberateľ dať bez meškania nové príkazy.

(5) Ak dôjde k omeškaniu pri uvedení stroja alebo zariadenia do prevádzky z dôvodov na strane dodávateľa najmä preto, že dodávateľ neposkytol výkresy, smernice o používaní a iné údaje alebo služby, hoci to bola jeho povinnosť, predlžuje sa doba zodpovednosti o dobu, po ktorú toto omeškanie trvalo.

(6) Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností plnenia alebo za poškodenie, ktoré bolo spôsobené obvyklým opotrebením, alebo ak ide o časti výrobku, ktorých účelom je, aby zabránili zničeniu alebo poškodeniu výrobku tým, že sa pri prílišnom namáhaní zničia.

(7) Ak

a) sa výrobok uviedol do prevádzky bez účasti dodávateľa, keď bola jeho účasť dohodnutá,

b) sa výrobok nepoužíva určeným alebo obvyklým spôsobom,

c) sa výrobku nevenovala dostatočná starostlivosť, najmä jeho uskladneniu, údržbe a obsluhe; ak vyžaduje výrobok osobitný spôsob skladovania, obsluhy alebo údržby, je dodávateľ povinný na to odberateľa pred splnením dodávky upozorniť, inak by neplatil predpoklad, že zhoršenie vlastnosti výrobku alebo poškodenie spôsobil odberateľ,

d) na výrobku vykonal odberateľ alebo niekto iný zmeny alebo opravy - s výnimkou opráv nevyhnutných na udržanie v prevádzke. Najmä nesmú sa porušiť alebo opravovať tie časti výrobku, ktoré boli opatrené plombou,

predpokladá sa, že zhoršenie vlastností výrobku alebo poškodenie spôsobil odberateľ.

(8) Ak sa záručná oprava vykonáva u odberateľa, je odberateľ povinný dať dodávateľovi na použitie na jeho náklad svoje zariadenie a technické pomôcky, elektrickú a inú energiu, pomocné pracovné sily a pod. v rámci svojich plánovaných úloh. Ak sa oprava nevykonáva u odberateľa, je odberateľ povinný poslať vadný výrobok (jeho súčasť) na vykonanie záručnej opravy na náklad dodávateľa na miesto určené dodávateľom. Vymenené vadné súčiastky, príp. i vymenený vadný výrobok patrí dodávateľovi.

(9) Ak sa dohodnú organizácie na predĺžení záručnej doby alebo na poskytnutí dlhšej záruky, uvedú v dohode najmä:

a) dobu trvania záruky,

b) podmienky, za ktorých vzniká povinnosť dodávateľa zo záruky,

c) spôsob oznámenia záručného prípadu,

d) obsah a rozsah dodávateľových povinností v záručnom prípade, včítane najdlhšej lehoty na vykonanie záručnej opravy alebo výmeny,

e) povinnosti odberateľa v dobe trvania záruky a ustanovenie o zániku záruky pred uplynutím záručnej doby.

(10) Pri neštandardných výrobkoch s neodstrániteľnou vadou nemôže odberateľ požadovať zrušenie zmluvy (§ 201 ods. 1 zákona) ak plní výrobok dohodnutú funkciu.

(11) Ak žiada odberateľ odstránenie vady, má dodávateľ právo určiť, či sa vykoná oprava alebo výmena vadného výrobku.

Tretia časť

DODÁVKY POLOTOVAROV A VÝROBKOV STROJÁRSKEJ METALURGIE

§ 19

Vymedzenie dodávok

Výrobky strojárskej metalurgie sú odliatky zo šedej liatiny, tvárnej a temperovanej liatiny, odliatky z ocele, z neželezných kovov, výlisky za tepla, výkovky a výrobky práškovej metalurgie uvedené v jednotnej nomenklatúre strojárskej metalurgie.

§ 24

Náhrada škody

(1) Ak zistí odberateľ neodstrániteľnú vadu až v priebehu spracovania alebo po jeho ukončení, má odberateľ okrem práv uvedených v § 201 zákona tiež právo na náhradu škody; rozsah náhrady škody je súčet jednicových miezd a polovica dielenskej a celopodnikovej réžie vynaložených na opracovanie výrobkov až do pracovnej operácie, pri ktorej odberateľ vadu zistil, alebo do doby, v ktorej bolo možné vzhľadom na povahu prevádzky odberateľa vadu zistiť. Dodávateľ sa nemôže tejto zodpovednosti zbaviť.

(2) Dohodou organizácií možno určiť pevnú náhradu za opravy vadných výrobkov vykonané odberateľom.

(3) Pri neštandardných výrobkoch s odstrániteľnou vadou môže odberateľ vykonať opravu na náklad dodávateľa len s jeho súhlasom. Ak sa dodávateľ nevyjadrí k žiadosti odberateľa do 12 dní odo dňa odoslania, platí, že súhlasí s tým, aby opravu vykonal odberateľ.

§ 25

Záručná doba

Záručná doba je, pokiaľ v technickej norme nie je určená iná záručná doba, 6 mesiacov od splnenia dodávky; ak je doba normálneho spracovacieho cyklu spolu s dobou určenou pre skladovanie dlhšia ako 6 mesiacov, predlžuje sa záručná doba na dobu zodpovedajúcu tomuto cyklu a tomuto skladovaniu. Ak je technologickými predpismi určené starnutie výrobkov, predlžuje sa záručná doba na súčet doby predpísaného starnutia a doby normálneho spracovacieho cyklu.


§ 36

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister ťažkého strojárstva:

Pešl v. r.

Minister všeobecného strojárstva:

Poláček v. r.


Príloha vyhlášky č. 135/1964 Zb.

Dodávky staničných akumulátorových batérií

Uskladnenie

(1) Odberateľ uskladní

a) olovené dosky v miestnosti s teplotou od 15 oC do 30 oC, oddelene kladné a záporné, zvisle zástavkami nahor,

b) sklenené balóny tak, aby nedošlo k ich poškodeniu,

c) nerozbalené drevené stojany v suchej miestnosti so stálou teplotou

d) debny s nápisom „Nevybaľovať" na vlhkom mieste.

Montáž a uvedenie batérie do prevádzky

(2) Montáž batérií robí výrobca, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(3) Výrobca pred začatím montáže objedná u svojich poddodávateľov kyselinu sírovú, kyslík a vodík. Dopravu týchto materiálov z ich výrobne a vrátenie prázdnych oceľových fliaš do vzdialenosti 50 km si obstaráva na svoj náklad odberateľ; o ich dodaní je povinný podať zprávu dodávateľovi.

Pripravenosť na montáž

(4) Odberateľ je poviný v dojednaných lehotách

a) pripraviť a vyčistiť akumulátorovňu,

b) zabezpečiť inštaláciu vedenia od nabíjacieho zdroja k batérii, prípadne od batérie k spotrebičovi podľa dojednaného plánika. Konce vedenia, ak sú medené, sa pocínujú, ak sú hliníkové, pohliníkujú,

c) udržiavať teplotu vzduchu v akumulátorovni najmenej + 10 oC.

(5) Ak je odberateľ v omeškaní s prípravou pracoviska, je výrobca oprávnený inneď svojho montéra odvolať a požadovať úhradu všetkých výdavkov. Dodávateľ znovu vyšle montéra až po vzájomnej dohode s odberateľom.

(6) Výrobca zodpovedá odberateľovi za akosť batérie dvanásť mesiacov od prevzatia betérie odberateľom po skončení jej montáže, najdlhšie však pätnásť mesiacov od splnenia dodávky batérie. Odberateľ je povinný o prevádzke batérie viesť prevádzkový denník, ktorý predloží súčasne s reklamáciou.

Vrátenie obalov

(7) Odberateľ je poviný vrátiť na svoj náklad a na svoje nebezpečie najneskoršie do 10 dní po podpise potvrdenia o prevzatí batérie alebo po prijatí osobitného písomného oznámenia sklenené balóny a oceľové fľaše na adresy, ktoré mu dodávateľ písomne oznámi a na ktoré mu odovzdá vyplnené príslušné prepravné doklady - v tomto potvrdení alebo v osobitnom písomnom pokyne.

Poznámky pod čiarou

*) Tieto ZPD sa vzťahujú na súčiastky a finálne výrobky z plastických hmôt, okrem súčiastok a finálnych výrobkov z polyvinylchloridu (PVC).

**) Opravy strojárskych výrobkov sa spravujú ustanoveniami vyhlášok Ministerstva všeobecného strojárstva č. 136/1964 Zb. a č. 137/64 Zb.

*) Tým sa pre odbytové organizácie určuje odchylná úprava z ustanovenia § 204 ods. 1 zákona.

1) § 239 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 14 ods. 1 zákona č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve. § 21 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve. § 23 ods. 3 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.