Zákon č. 203/1964 Zb.Zákon o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve

Čiastka 87/1964
Platnosť od 17.12.1964 do30.06.1998
Účinnosť od 01.01.1965 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bol zrušený zákonom č. 49/1997 Zb. s účinnosťou od 1. apríla 1997.

203

ZÁKON

z 11. decembra 1964

o úprave niektorých úloh štátnej správy v civilnom letectve

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Civilné lietadlá a iné výrobky leteckej techniky určené pre civilné letectvo, ktoré určí Ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, podliehajú štátnemu odbornému dozoru v civilnom letectve.

§ 2

Výrobcovia (projektanti) civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky určených pre civilné letectvo (§ 1) sú povinní predkladať orgánom štátneho odborného dozoru v civilnom letectve na vyjadrenie projekty nových typov lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky určených pre civilné letectvo, návrhy technických podmienok pre konštrukciu a výrobu týchto typov, ako aj návrhy ich zmien, dávať im potrebné podklady a vysvetlenia a umožniť im vyskúšanie zariadení, ktoré sú podrobené ich dozoru; vyjadrenie orgánov štátneho odborného dozoru v civilnom letectve sú pre nich záväzné.

§ 3

Orgány štátneho odborného dozoru v civilnom letectve sú oprávnené:

a) zisťovať, či sa pri výrobe civilných lietadiel a iných výrobkov leteckej techniky určených pre civilné letectvo dodržiavajú technické podmienky pre ich konštrukciu a výrobu;

b) ukladať prevádzateľom civilných lietadiel a pozemných leteckých zariadení záväzné opatrenia na odstránenie závad, ktoré ohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky, a ak je to nevyhnutné, zakázať alebo obmedziť ich použitie;

c) nariadiť preskúšanie členov posádok československých civilných lietadiel, ak sa u nich zistili závady v dodržiavaní leteckých predpisov alebo ak vznikli pochybnosti o ich spôsobilosti;

d) požadovať od prevádzateľov československých civilných lietadiel a leteckých pozemných zariadení údaje a podklady potrebné pre výkon štátneho odborného dozoru v civilnom letectve.

§ 4

(1) Štátna letecká správa sa zrušuje.

(2) Minister dopravy sa splnomocňuje, aby pre výkon štátneho odborného dozoru v civilnom letectve a pre výkon ostatných činností, ktoré doteraz obstarávala Štátna letecká správa, zriadil osobitné organizácie a bližšie upravil ich pôsobnosť.


§ 5

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 53/1958 Zb. o zriadení Štátnej leteckej správy a vyhláška č. 146/1958 Ú. l. (Ú. v.) o pôsobnosti Štátnej leteckej správy a jej organizačných zložiek.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.