Vyhláška č. 141/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev

Čiastka 61/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1966
Účinnosť od 30.06.1964 do31.12.1966
Zrušený 106/1966 Zb.

OBSAH

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 30. júna 1964

o rozšírení povinného poistenia jednotných roľníckych družstiev

Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a s Ministerstvom potravinárskeho priemyslu vyhlasuje na základe uznesenia, ktoré urobila vláda 25. marca 1964 podľa § 5 a 6 zákona č. 85/1952 Zb. o poisťovníctve:


§ 1

K § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva financií č. 211/1959 Ú. l. (Ú. v.) o povinnom poistení jednotných roľníckych družstiev pripojuje sa ako posledná táto veta:

„Poisťovňa hradí taktiež škody spôsobené na tabaku peronospórou (peronospora tabacina).“


§ 2

Povinné poistenie podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje aj na škody spôsobené pred jej účinnosťou v roku 1964.

§ 3

Dobrovoľné poistenie jednotných roľníckych družstiev proti škodám spôsobeným na tabaku peronospórou zaniká; poistné zaplatené na rok 1964 za toto poistenie započíta sa na poistné na rok 1964 za povinné poistenie.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Dvořák v. r.