Vyhláška č. 76/1964 Zb.Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964
Účinnosť od 04.03.1964

OBSAH

76

VYHLÁŠKA

Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave

zo 4. marca 1964,

ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady


§ 1

Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady:

Mestský národný výbor v Galante okres Galanta

Mestský národný výbor v Šali okres Galanta

Mestský národný výbor v Seredi okres Galanta


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. marcom 1964.


Tajomník:

v z. Hrivňák v. r.

Predseda:

Janík v. r.