196

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb: 1. V slovenskom vydaní Zbierky zákonov č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok), 2. V českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 148/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác, 3. V českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva dopravy č. 167/1964 Zb., ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu, 4. V slovenskom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov č. 147/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov

1. V § 94 riadok 7 zákona č. 95/1963 Zb. v slovenskom vydaní opravuje sa tlačová chyba v slovách: „ktorí zápisnicu spisujú“, takže tieto slová správne znejú: „ktoré zápisnicu spisuje“.

V § 96 ods. 1 riadok 5 zákona č. 95/1963 Zb. v slovenskom vydaní opravuje sa tlačová chyba v slovách: „ktorý notársku“, takže tieto slová správne znejú: „ktoré notársku“.

2. V § 5 ods. 1 vyhlášky č. 148/1964 Zb. v českom vydaní bol v tlači rozbitý a stal sa nečitateľným riadok 7 a riadok 9 vypadol vôbec, § 5 ods. 1 znie teda celý správne takto: „(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek, jde-li o - práce geodetickoastronomické, gravimetrické, triangulační I. až V. řádu ( Československá státní a podrobná trigonometrická síť ) a práce nivelační I. až III. Řádu, - topografické mapování 1:10 000 - práce pro vědeckovýzkumné účely, - kartografické práce, předkládá odběratel Ústřední správě geodézie a kartografie, která určí budoucího dodavatele ze svých podřízených organizací a zašle mu návrh smlouvy k projednání s odběratelem.“

3. V prílohe 7, bod 8 na strane 1168 v riadku 7 vyhlášky č. 167/1964 Zb. v českom vydaní vypadlo v tlači písmeno 5, takže tento riadok správne znie: „vozidla, která přesáhne 5% jeho hodnoty, zvýší“.

4. V § 47 ods. 4 riadok 5 vyhlášky č. 147/1964 Zb. v slovenskom vydaní opravuje sa tlačová chyba v slove: „rozdelený“, taže toto slovo správne znie: „nerozdelený“.

Redakcia