Vyhláška č. 7/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií o opravách bytového majetku

Čiastka 5/1964
Platnosť od 27.01.1964 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1964 do31.12.1966
Zrušený 102/1966 Zb.

7

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstva financií

z 22. januára 1964

o opravách bytového majetku

Na zabezpečenie riadnej starostlivosti o bytový majetok treba za širokej účasti obyvateľstva vytvoriť priaznivé podmienky nielen pre udržiavanie socialistického bytového majetku, ale i pre sústavné vykonávanie opráv súkromných obytných domov.

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva a Ministerstvo financií preto po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi ustanovujú podľa § 5 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva, podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a podľa § 9 zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku:


Časť I

Spoločné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na bytový majetok spravovaný organizáciami bytového hospodárstva národných výborov*) a na obytné domy, na ktoré sa vzťahujú predpisy o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku**) (ďalej len „súkromné obytné domy“).

§ 2

Návrhy opráv

(1) Organizácie bytového hospodárstva národných výborov a vlastníci súkromných obytných domov zostavia ročne v spolupráci s domovými komisiami (domovými dôverníkmi) návrhy opráv svojich domov a uvedú v nich požiadavky užívateľov bytov. Návrhy predložia miestnemu národnému výboru. Ak vlastník súkromného obytného domu nepredloží návrh, zostaví ho za účasti užívateľov bytov miestny národný výbor alebo jeho zostavením poverí svoju miestne príslušnú organizáciu bytového hospodárstva.

(2) Návrhy opráv obsahujú najmä:

a) druh a rozsah opráv menovite plánovaných s uvedením jednotlivých odborných (remeselníckych) prác v Kčs,

b) odhad celkového objemu opráv, ktoré sa menovite nedajú predvídať (havarijné opravy) v Kčs,

c) spôsob vykonania (dodávateľsky, vlastnými pracovníkmi organizácie bytového hospodárstva, svojpomocou) a termín, v ktorom sa má oprava vykonať,

d) materiál (druh a množstvo) potrebný pre opravy vykonávané vlastnými pracovníkmi organizácií bytového hospodárstva národných výborov a svojpomocou,

e) pri súkromných obytných domoch vyjadrenie vlastníka, či opravy vykoná na vlastný náklad alebo či súhlasí, aby vykonal opravy miestny národný výbor.*)

(3) Miestne národné výbory zverejnia schválený plán opráv, ktoré sa majú vykonať v príslušnom roku, aby bola zabezpečená pomoc a kontrola občanov pri ich vykonávaní.

§ 3

Výrobné zabezpečovanie opráv

(1) Okresné národné výbory zabezpečia, aby materiál a výrobné kapacity určené v pláne na opravy sa nepoužívali na iné účely. Najmä dbajú, aby sa výrobné kapacity okresných (mestských) stavebných podnikov nevyužívali na nepoľnohospodársku investičnú výstavbu, ak nie sú v okrese výrobne zabezpečené plánované opravy bytového majetku.

(2) Miestne národné výbory organizujú vykonávanie opráv bytového majetku i občianskou svojpomocou a v rámci akcie Z.

(3) Opravy vyžadujúce rozhodnutie o prípustnosti stavby**) možno vykonávať len podľa predpísanej projektovej a rozpočtovej dokumentácie.***) Ostatné opravy sa vykonávajú na základe jednoduchého rozpočtu nákladov.

Časť II

Opravy bytového majetku organizácií bytového hospodárstva národných výborov

§ 4

Vymedzenie pojmu opráv

(1) Opravami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú všetky druhy opráv bytového majetku spravovaného organizáciami bytového hospodárstva národných výborov. Generálne a bežné opravy sa pri bytovom majetku spravovanom týmito organizáciami nerozlišujú.†)

(2) V rámci opráv bytového majetku organizácií bytového hospodárstva národných výborov možno vykonávať i

a) zriadenie splachovacích záchodov, sprchových kútov, kúpelní a zariadení pre ohrievanie vody v bytoch za predpokladu, že v dome je zavedená kanalizácia, voda, plyn a elektrická energia,

b) výmeny strojového zariadenia domových a blokových práčovní, mangľovní a žehliarní, ktoré sú súčasťou budov,

c) rozšírenie a výmeny rozvodu plynu, vody, elektriny, domovej kanalizácie, ústredného kúrenia a dodávky teplej vody za predpokladu, že v dome je zavedený plyn, voda, elektrina, kanalizácia, ústredné kúrenie a dodávka teplej vody,

d) zmeny pôdorysného usporiadania jednotlivých miestností alebo iného priestoru domu vybúraním alebo zriadením priečok a vybúranie, príp. zamurovanie dverí alebo okenných otvorov.

(3) V rámci opráv bytového majetku organizácií bytového hospodárstva národných výborov nemožno vykonávať iné úpravy investičnej povahy než úpravy uvedené v odseku 2. Najmä nemožno v ich rámci vykonávať

a) nástavby, prístavby, zriaďovanie bytov v povalových priestoroch a komplexné rekonštrukcie bytového majetku,

b) zavádzanie vodovodu, kanalizácie, plynu, elektriny, ústredného kúrenia a dodávky teplej vody v domoch, ktoré neboli na tieto zariadenia doteraz pripojené,

c) zriaďovanie nových domových a blokových práčovní, mangľovní a žehliarní (vrátane ich strojového vybavenia),

d) zriaďovanie osobných a nákladných výťahov, a to i výťahov na dopravu popolníc a paliva.

§ 5

Finančné zabezpečenie opráv

(1) Na zabezpečenie prostriedkov na financovanie opráv zriaďujú organizácie bytového hospodárstva národných výborov fond opráv v súlade so schváleným finančným plánom. Na finančné zabezpečenie výrobne a materiálove krytých opráv môže byť fond opráv doplnený z úspor plánovaných nákladov organizácie bytového hospodárstva národného výboru, z výnosu miestneho poplatku z bytov a z výnosu predaja rodinných domčekov.

(2) Prostriedky fondu opráv sústreďujú organizácie bytového hospodárstva národných výborov na obratovom účte.

Časť III

Opravy súkromných obytných domov

§ 6

(1) V súkromných obytných domoch sú opravy vymedzené osobitnými predpismi.*)

(2) Opravy súkromných obytných domov sa financujú z prostriedkov na podúčte opráv zriadenom k osobitnému účtu nájomného**) pre príslušný dom. Pokiaľ tieto prostriedky nestačia, uhradí náklady na opravy miestny národný výbor***) a na úhradu prednostne použije:

a) výnos z miestneho poplatku z bytov,

b) výnos z predaja rodinných domčekov bytového hospodárstva národných výborov,

c) platby vlastníkov súkromných obytných domov na pohľadávky miestneho národného výboru za vykonané opravy,

d) zostatky na podúčte opráv zriadenom k osobitnému účtu nájomného súkromných obytných domov, ktoré prešli do štátneho vlastníctva,

e) prostriedky finančnej rezervy národného výboru.


Časť IV

Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

a) Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej plánovacej komisie č. 118/1960 Zb. o zabezpečení prostriedkov na údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu nájomných obytných domov.

b) Smernice býv. Ministerstva miestneho hospodárstva pre vykonávanie všetkých druhov opráv základných fondov v bytovom hospodárstve (č. 23353/21-1956) a doplnok k týmto smerniciam č. 79/Prev. zprav. z 23. apríla 1957.

c) Smernice býv. Ministerstva miestneho hospodárstva č. 100/1957 Zb. inštr. o používaní výnosu miestneho poplatku z bytov (č. 23253/19-1957).

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1964.


Námestník vedúceho Ústrednej správy pre rozvoj

miestneho hospodárstva:

Závada v. r.

Námestník ministra financií:

inž. Jaroš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pre plánovanie a financovanie opráv bytového majetku spravovaného ostatnými socialistickými organizáciami platia všeobecné predpisy.

**) Zákon č. 71/1959 Zb. a vyhláška ministerstiev financií a spravodlivosti č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

*) Podľa zákona č. 71/1959 Zb. a vyhlášky ministerstiev financií a spravodlivosti č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

**) § 3 zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku.

***) Vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 152/1959 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii stavieb.

) V ostatných otázkach plánovania a výrobného zabezpečovania sa pri opravách bytového majetku organizácií bytového hospodárstva národných výborov a opráv domov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia týkajúce sa niektorého súkromného domového majetku, postupuje ako pri generálnych opravách.

*) § 3 odsek 1 zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

**) Vyhláška č. 371/1952 Ú. l. (č. 2/1953 Ú. v.) o odvádzaní nájomného z budov na osobitné účty v štátnych sporiteľniach.

***) Vyhláška ministerstiev financií a spravodlivosti č. 236/1959 Ú. l. (Ú. v.) o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku (§ 7).