Vyhláška č. 75/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Čiastka 32/1964
Platnosť od 29.04.1964 do31.08.1965
Účinnosť od 01.09.1964 do31.08.1965
Zrušený 84/1965 Zb.

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

zo 7. apríla 1964,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovského zákona):


Čl. I

Príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch v znení vyhlášok č. 57/1962 Zb., č. 83/1962 Zb. a č. 35/1963 Zb. sa v skupinách 03 Chémia, 06 Stavebníctvo, 08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov, 10 Textil a odevníctvo, 12 potravinárstvo, 15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby mení a dopĺňa takto:

1. Mení sa učebný odbor č. 0852 a znie takto:

Označenie učebného odboruChlapci - CH
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
„0852Mechanik klávesových nástrojov
Mechanička klávesových nástrojov
CH
D
Spracovanie rezonančného dreva, nových a iných hmôt. Základné a odborné práce v odvetví výroby a opravy pián, pianín, harmónií a harmoník. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov.3 2

Výchova učňov v tomto odbore, ktorí v učebnom roku 1964/65 budú v druhom alebo treťom roku učebného pomeru, bude dokončená v učebnom odbore za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.“

2. Zlučujú sa učebné odbory č. 1031 a 1032 do učebného odboru č. 1033, ktorý znie takto:

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
„1033Chemik práčovní a čistiarní
Chemička práčovní a čistiarní
CH
D
Chemické a mechanické čistenie a pranie odevov a bielizne. Obsluha a údržba príslušných strojov a zariadení. Prijímanie, triedenie a výdaj odevov a bielizne. Administratívne prácev zberniach.3 1,5“

3. Novo sa vyhlasujú tieto učebné odbory:

Označenie učebného odboruChlapci - Ch
Dievčatá - D
Stručný opis učebného odboruDoba učebného pomeru pre dorast, ktorý ukončil
ČísloNázovpovinnú školskú dochádzkuúplné stred. všeobecné vzdelanie
„0361 Preparátor
Preparátorka
CH
D
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedeckého materiálu. Zhotovovanie prírodovedeckých preparátov pre dokumentačné, výstavné a školské účely.- 1,5
0609Stavebný montážnik CHZákladné znalosti všetkých odborných prác spojených s vykonávaním stavebných montáží. Všetky odborné stavebné práce pri osadzovaní prefabrikátov, blokov a panelov.3 1,5
1221Priemyslový krmivár
Priemyslová krmivárka
CH
D
Spracovanie surovín, miešanie krmivových zmesí a koncentrátov a ich uskladňovanie. Obsluha a bežná údržba príslušného strojového zariadenia. Vykonávanie laboratórnych skúšok.3 1
1516Predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
Predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov
CH
D
Predaj poľnohospodárskych strojov, náhradných dielov a doplnkového zariadenia, ich odborné uskladňovanie a ošetrovanie. Administratívne práce v skladoch a v predajni.31“

4. Zrušujú sa tieto učebné odbory:

„1031 Detašér

Detašérka

1032 Práč

Práčka

Výchova učňov v týchto odboroch, ktorí v učebnom roku 1964/65 budú v druhom roku učebného pomeru, bude dokončená v učebných odboroch za podmienok ustanovených doterajšími predpismi a podľa upravených učebných osnov odborného výcviku.“


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1964.


Minister:

Císař v. r.