Vyhláška č. 173/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

(v znení č. 76/1965 Zb., 38/1966 Zb.)

Čiastka 73/1964
Platnosť od 03.09.1964 do31.03.1984
Účinnosť od 01.07.1966 do31.03.1984
Zrušený 11/1984 Zb.

173

VYHLÁŠKA

Ministerstva stavebníctva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

Ministerstvo stavebníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Oddiel I

Rozsah platnosti

§ 1

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky

a) maltovín,

b) azbestocementových výrobkov,

c) keramických surovín a výrobkov a žiaruvzdorných výrobkov s výnimkou výrobkov magnezitových a chrómmagnezitových,

d) kamenárskych výrobkov, lomových výrobkov a štrkopieskov,

e) tehlárskych výrobkov,

f) stavebných dielcov a betónových výrobkov,

g) ľahkých plnív do betónu,

h) izolácií,

i) ostatných výrobkov, dodávaných odbytovou organizáciou stavebných hmôt,*)

nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu.

§ 2

(1) Ustanovenia oddielu II upravujú dodávky medzi odbytovými miestami a ich odberateľmi a medzi odbytovými miestami navzájom.

(2) Ustanovenia oddielu III upravujú iba dodávky medzi odbytovými miestami, ktoré vykonávajú odbyt za iné organizácie, a výrobnými organizáciami.

(3) Odbytovým miestom je organizácia určená v Zozname výrobkov; môže ním byť odbytová i výrobná organizácia, pokiaľ vykonáva odbyt za iného výrobcu.

Oddiel II

Dodávky medzi odberateľmi a odbytovými miestami a medzi odbytovými miestami navzájom

§ 3

Zmluva o príprave dodávok (k § 156 zákona)

Zmluvy o príprave dodávok sa dojednávajú najmenej na obdobie jedného kalendárneho (plánovacieho) roku. Návrhy zmlúv o príprave dodávok sa predkladajú najneskôr v lehotách na predloženie objednávok na prvý štvrťrok roku, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť.

§ 4

Zmluvné obdobie a lehoty na predkladanie návrhov zmlúv (k § 152 zákona)

(1) Zmluvy o dodávkach stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov sa pri traťových dodávkach uzavierajú, pokiaľ Zoznam výrobkov odvetvia stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi neustanovuje inak, na štvrťročné obdobie, a ak ide o dodávky zo skladov, na týždenné obdobie.

(2) Odberateľ predkladá dodávateľovi (odbytovému miestu) návrhy zmluvy o dodávke výrobkov (objednávku) na dodávky, realizované priamo z výrobného závodu (traťové dodávky) najneskôr v týchto lehotách pred začiatkom obdobia, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť:

a) kanalizačná a hospodárska kamenina,
kyselinovzdorné kliny a plátky do 5 cm,
2 mesiace
b) stavebné dielce a výrobky betónové, železobetónové a z predpätého betónu atypické, dosiaľ nevyrábané alebo nevyrábané v bežnom alebo minulom roku, azbestocementové rúry, tvarovky a ostatné azbestocementové výrobky s výnimkou rovnej a vlnitej krytiny a rovných dosák typizovaných rozmerov, bloky pre kamenárske práce, mostné a tunelové kvádre, mlynské a šrotovacie kamene, atypické dosky a schody z prírodného kameňa, kamenárske výrobky výslovne nemenované (stĺpy, piliere, pätky, hlavice, zábradlia, schodnice atď.), kyselinovzdorné kameninové stroje vyrábané tvárnice, rúry a plniaci materiál z chemickej kameniny, šamotové a dinasové normálky a normalizované kliny; 3 mesiace
c) azbestocementové tvarovky v cenníku MS v neuvedené, kameninové kyselinovzdorné ručne vyrábané tvárnice, chemická kamenina dodávaná v hodnote do 10 000 Kčs, žiaruvzdorné už vyrábané tvárnice, dodávané v množstve do 500 t, tuhové výrobky; 4 mesiace
d) lavicové dosky a vaňové kamene, žiaruvzdorné tvárnice dosiaľ nevyrábané alebo dodávané v množstve presahujúcom 500 t, chemická kamenina v hodnote presahujúcej 10 000 Kčs5 mesiacov
e) ostatné výrobky traťové dodávané6 týždňov

Organizácie si môžu dohodnúť kratšie lehoty na predkladanie objednávok.

(3) Na dodávky pre podnik zahraničného obchodu Tuzex platia predkladacie lehoty určené dohodou medzi Ministerstvom stavebníctva a podnikom zahraničného obchodu Tuzex.

(4) Na dodávky z odbytových skladov predkladajú odberatelia objednávky najneskôr 2 týždne pred týždňom, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

§ 5

Lehoty na vyjadrenie k návrhu zmluvy (k § 154 zákona)

(1) Dodávateľ (odbytové miesto) je povinný vyjadriť sa k objednávke najneskôr v týchto lehotách pred začiatkom obdobia, v ktorom sa má dodávka uskutočniť:

a) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. a), e)17 dní
b) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. b)1 mesiac
c) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. c)2 mesiace
d) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. d)3 mesiace
e) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 43 dni.

(2) Pri oneskorene predložených objednávkach je dodávateľ povinný vyjadriť sa v lehote zodpovedajúcej oneskoreniu odberateľa s predložením objednávky.

(3) Ak sa požadujú v jednej objednávke výrobky s rôznymi predkladacími lehotami, je dodávateľ povinný sa vyjadriť v lehote určenej na vyjadrenie k objednávke na výrobky s najkratšou predkladacou lehotou.

(4) V potvrdení objednávky uvedie odbytové miesto výrobnú, príp. odbytovú organizáciu, ktorá uskutoční dodávku, ako aj jej prevádzkáreň alebo sklad.

(5) Ak navrhne dodávateľ zmeny alebo doplnok, týkajúci sa predmetu alebo času plnenia, je zmluva uzavretá v znení týchto zmien a doplnkov, ak odberateľ neoznámi svoj nesúhlas so zmenami alebo doplnkami do 15 dní odo dňa, keď dostal stanovisko dodávateľa.

§ 8

Plnenie uskladnením výrobkov (k § 168 ods. 2 zákona)

Pri výrobkoch, ktoré sa dodávajú priamemu spotrebiteľovi, je dodávateľ oprávnený postupovať podľa ustanovení § 168 ods. 2 zákona, len ak ide o hotové kompletné atypické alebo jednoúčelové výrobky.

§ 10

Kompletnosť (k § 173 zákona)

Odberateľ je oprávnený požadovať dodávku výrobkov v súpravách alebo kompletoch len pri týchto výrobkoch:

a) azbestocementových (osinkocementových) rúrach - Gilbaultove spojky a tvarovky,

b) azbestocementových (osinkocementových) šablónach - hrebenáče, krajovky, kolená, klince, nity, víchrové a hrebenáčové spony,

c) azbestocementových (osinkocementových) vlnitých doskách - hrebenáče, príložky, kolená, skrutky, podložky,

d) pálených krytinách - hrebenáče,

e) žiaruvzdorných výrobkoch - tvarové kusy,

f) stavebnej a chemickej kamenine - tvarové kusy,

g) kameninových rúrach - tvarové kusy,

h) šikmo rezaných hurdách - pätky k hurdám,

i) kachliach - tvarové kusy.

§ 11

Označovanie výrobkov (k § 174 zákona)

Iba na sprievodných dokladoch sa označujú tieto výrobky: voľne naložený cement, vápenec okrem mletého dodávaného vo vreciach, kusové vápno, vápenný spodok, banské betónové bloky, pletivo Keramid, nepálené tehly a tvárnice, pórobetónové tvárnice a kvádre, tehliarske drviny, lomové výrobky, kamenárske výrobky, štrkopiesky, maltové piesky, keramické suroviny okrem mletých dodávaných vo vreciach, priemyslové a stavebné keramické izolácie, vyjmúc sypkých izolácií dodávaných vo vreciach, žiaruvzdorné malty a hmoty voľne naložené.

§ 12

Jednotky plnenia (k § 175 zákona)

Plnenie zmlúv čo do množstva sa posudzuje v jednotkách, v ktorých sa výrobok plánuje.

§ 13

Expedičné podmienky (k § 175 - 177 zákona)

(1) Minimálne expedičné množstvo pri dodávkach po železnici je jeden vagón. Pri dodávkach vrecovaných výrobkov z odbytových skladov je minimálne expedičné množstvo jedno vrece (originálne balenie).

(2) Pokiaľ zmluva, príp. odvolávka znie na množstvo menšie ako 50 ton, môže dodávateľ (výrobná organizácia) dodať z dôvodu hospodárneho využitia ložnej váhy vagóna i väčšie množstvo výrobkov, než sa dojednalo, najviac však 60 ton. Rozdiel medzi množstvom dohodnutým a dodaným musí sa vyrovnať v nasledujúcej dodávke. Pokiaľ váhový rozdiel nemožno vyrovnať v nasledujúcej dodávke, musí sa dodávateľ o množstve, ktoré chce odoslať naviac, s odberateľom vopred dohodnúť.

(3) Pri dodávkach voľne naloženého cementu, kusového vápna a vápenca, lomového kameňa, štrku a drvín, sadrovca, keramických surovín, žiaruvzdorných zrnených hmôt, stavebných, priemyslových, formovacích a sklárskych pieskov je prípustná váhová tolerancia ±2 % na každý vagón. Táto tolerancia sa nevyrovnáva. Pri vagónových zásielkach týchto výrobkov nemožno reklamovať rozdiely v množstve, pokiaľ nepresahujú ±2 % na jednotlivý vagón.

(4) Ak sa výrobky dodávajú vo vreciach o rovnakej váhe (egalizované vrecia), pripúšťa sa váhová tolerancia ±2 % na jednotlivé vrece. Ak sa mínusová tolerancia prekročí, má odberateľ právo na výmenu vriec o nezodpovedajúcej váhe, alebo ak si ponechá vrecia o nezodpovedajúcej váhe je povinný zaplatiť len skutočne dodanú váhu. Okrem toho má pri prekročení tolerancie (plusovej alebo mínusovej) právo na penále podľa § 208 ods. 1 zákona. Pokiaľ je váha celej zásielky vyššia, než by zodpovedalo počtu dodaných vriec o rovnakej váhe, je dodávateľ oprávnený fakturovať iba váhu zodpovedajúcu počtu dodaných vriec o rovnakej váhe bez prihliadnutia na určenú toleranciu. Ak je váha celej zásielky nižšia, než by zodpovedalo počtu dodaných vriec o rovnakej váhe bez prihliadnutia na určenú toleranciu, je dodávateľ oprávnený fakturovať iba skutočne dodanú váhu.

(5) Pri zásielkach štrkopieskov a kopaných pieskov, pokiaľ sa množstvo určuje objemom zásielky, je prípustné zmenšenie objenmu najviac o 8 % v dôsledku strasenia pri doprave.

(6) Žiaruvzdorné tvarovky, nenormalizované v celoštátnom meradle, možno dodať pri jednotlivých objednaných kusoch naviac:

a) pri objednanom množstve jedného kusa až 300 %,

b) pri objednanom množstve dvoch kusov až 150 %,

c) pri objednanom množstve troch až piatich kusov až 100 %,

d) pri objednanom množstve šesť až dvadsaťdeväť kusov až 50 %,

e) pri objednanom množstve tridsať až sto kusov 10 %,

f) pri objednanom množstve stojedna až päťsto kusov a pri ručných tvarovkách bez obmedzenia až 5 %.

Pokiaľ dodávateľ (výrobná organizácia) fakturuje podľa cenníka MSv prirážky na malé množstvo objednaných výrobkov podľa písm. a) - f), fakturujú sa naviac dodané kusy za cenu bez tejto prirážky.

(7) Pri tvarových kusoch chemickej kameniny možno dodať pri jednotlivých objednaných kusoch naviac:

a) pri objednanom množstve jeden až deväť kusov až 200 %,

b) pri objednanom množstve desať až dvadsať kusov až 20 %,

c) pri objednanom množstve dvadsaťjeden až sto kusov až 10 %.

§ 14

Obaly (k § 178 a 179 zákona)

(1) Pre dodávky tehál a škridiel v súpravách platia osobitné predpisy.*)

(2) Za obaly sa považujú i pomôcky zabezpečujúce náklad proti posunu a poškodeniu, napr. podklady, podvaly a zahrážky, pokiaľ sa podľa cenových predpisov nefakturujú. Za obaly sa nepovažuje výplňový materiál (trstina, slama, papierová výplň a pod.).

(3) Tehliarske výrobky zasielané v otvorených vagónoch musia sa vápnom postriekať.

(4) Kryté vagóny je odosielateľ povinný vždy zaplombovať.

(5) Majetkové sankcie za oneskorené vrátenie alebo nevrátenie obalov vyúčtuje výrobná organizácia vždy priamo príjemcovi zásielky.

§ 15

Správa o odoslaní vozňovej zásielky (k § 180 zákona)

(1) Správa o odoslaní vozňovej zásielky (návestie) obsahuje číslo vagóna, číslo objednávky (odvolávky, expedičného príkazu), množstvo a druh výrobkov.

(2) V zmluve možno dojednať, že sa správa o odoslaní vozňovej zásielky nezasiela.

§ 16

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný určiť dodávajúci závod s prihliadnutím na maximálne využitie výrobných kapacít a na objem medzioblastných dodávok (§ 6) tak, aby preprava bola čo najkratšia a najhospodárnejšia. Spôsob prepravy dojednajú organizácie v zmluve.

(2) Dodávateľ zabezpečuje prepravu

- výrobkov určených pre poľnohospodársku investičnú výstavbu, pokiaľ sú takto v návrhu zmluvy označené,

- vápenatých hnojív,

- výrobkov určených na predaj občanom, ak sa dopravujú do skladu obchodnej organizácie a ak nemá táto organizácia vlastné dopravné prostriedky,

- ostatných výrobkov, ak sa dopravujú po železnici alebo po vode.

V ostatných prípadoch zabezpečuje prepravu odberateľ. Organizácie sa však môžu dohodnúť na inom spôsobe zabezpečovania prepravy.

(3) Vagón iného typu, než v akom sa výrobky odberateľovi obvykle odosielajú, je dodávateľ oprávnený odoslať, len ak je jeho vyloženie u odberateľa technicky uskutočniteľné; odoslanie takého vagóna je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi v správe o odoslaní zásielky.

§ 17

Vzorky predkladané dodávateľom (k § 181 zákona)

Vzorky sa predkladajú na žiadosť odberateľa ako podklad pre uzavretie zmluvy len v prípadoch, keď odberateľ požaduje špeciálne vlastnosti alebo výrobky dosiaľ nevyrábané, príp. pozmenené.

Dokumentácia

§ 18

(k § 182 a 183 zákona)

Návody na obsluhu sa pripojujú k výrobkom, pre ktoré to určuje technická norma alebo ktoré určilo Ministerstvo stavebníctva po dohode s ústrednými orgánmi nadriadenými odberateľom.

§ 19

(k § 192 zákona)

Osvedčenie o akosti a kompletnosti môže sa vykonať buď samostatným dokladom alebo doložkou na sprievodných dokladoch.

§ 20

Zistenie množstva (k § 193 až 197 zákona)

Pokiaľ odchýlka od množstva deklarovaného dodávateľom v odosielacom doklade, zistená pri úradnom zisťovaní, presahuje určenú toleranciu (§ 13), uhrádza dodávateľ náklady spojené s úradným zistením množstva.

Dodacie lehoty

§ 21

(k § 187 zákona)

Dodacie lehoty sa musia určiť pre traťové dodávky s presnosťou na kalendárny mesiac, pre skladové dodávky s presnosťou na týždeň dodávky. Pokiaľ v štvrťročnej zmluve nie sú určené mesačné dodacie lehoty, platia za dojednané mesačné dodacie lehoty pre jednotlivé tretiny kontrahovaného množstva.

§ 22

(1) Pokiaľ odberateľ odváža výrobky zo skladu alebo z výrobne, je povinný prejednať s výdajňou dobu odberu najneskôr 24 hodín vopred.

(2) Po dobu ďalších 48 hodín (pri vápne 24 hod.) je dodávateľ (odbytová organizácia) povinný výrobky, ktorých odber bol dojednaný, ponechať pripravené na odber.

§ 23

Reklamácie (k § 136 a 194 zákona)

(1) Odberateľ je povinný zaslať reklamáciu vždy organizácii, ktorá mu dodávku fakturuje; tým plní svoju povinnosť zaslať reklamáciu dodávateľovi. Pokiaľ je dodávateľom iná organizácia, než ktorá dodávku fakturuje, a odberateľ zašle reklamáciu dodávateľovi, je dodávateľ povinný odoslať ju do 7 dní organizácii, ktorá dodávku fakturuje. Pri vadách výrobkov dodaných prostredníctvom skladov odbytovej organizácie s výnimkou vád čo do množstva a zrejmých vád, zasiela odberateľ reklamáciu a vedie spor súčasne proti výrobcovi.

(2) K reklamácii vád dodávky, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie (§ 193 zákona), pripojí odberateľovi zápisnicu o vadách zistených pri odbere.

(3) K reklamácii keramických surovín pripojí odberateľ dve vzorky; pri reklamácii nadmernej vlhkosti musia sa vzorky zaslať v nepriedušne uzavretom obale.

Penále

§ 24

(k § 204 zákona)

(1) Ustanovenia § 204 ods. 3 zákona nemožno použiť.

(2) Odbytové miesto, pokiaľ vykonáva odbyt za inú organizáciu a je v omeškaní s dodávkou výrobkov, je povinné zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 1 % z ceny nedodaných výrobkov, a ak trvá omeškanie dlhšie než jeden mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 5 % z ceny nedodaných výrobkov.*)

§ 25

(1) Ak sa pre jedného odberateľa uzavrelo viac zmlúv, započítava sa plnenie dodávok betónových a železobetónových výrobkov, stavebných dielcov, kamenárskych výrobkov, stavebnej, kanalizačnej a hospodárskej kameniny, stavebnej chemickej kameniny a žiaruvzdorných výrobkov na najprv zročné záväzky z týchto zmlúv, a to oddelene pre jednotlivých príjemcov zásielok (miesta určenia, stavby, akcie).

(2) Pri ostatných stavebných hmotách sa počíta plnenie na najprv zročné záväzky zo zmlúv uzavretých s odberateľom.

Fakturácia

§ 26

(k § 375 až 380 zákona)

Dodávky kontrahované odbytovým miestom a dodávané výrobnou organizáciou, fakturuje výrobná organizácia priamo odberateľom odbytového miesta; skladové dodávky fakturuje odberateľovi organizácia, zo skladu ktorej sa dodávka uskutočnila.

§ 27

Nástroje a pracovné formy zhotovené pre výrobky nenormalizované v celoštátnom meradle a fakturované odberateľovi je výrobná organizácia povinná uschovať najmenej po dobu jedeného rika, a ak ide o formy alebo nástroje na žiaruvzdorné alebo kyselinovzdorné tvárnice, najmenej po dobu troch rokov od splnenia poslednej dodávky. Odbytové miesto musí poznať rozmiestnenie týchto nástrojov a pracovných foriem.

Oddiel III

Dodávky medzi výrobnými organizáciami a odbytovými miestami

§ 28

Ustanovenia § 4 ods. 6, § 9 až 24 ods. 1, § 25 až 27 sa vzťahujú aj na dodávky uskutočnené medzi výrobnými organizáciami a odbytovými miestami.

§ 30

Zmluva o dodávke výrobkov (k § 165 zákona)

(1) Odbytové miesta uzavierajú s výrobnými organizáciami na základe zmlúv o príprave dodávok na zabezpečenie dodávok pre spotrebiteľov a zabezpečenie plynulého odbytu plánovanej výroby štvrťročné zmluvy.

(2) Výkupné zmluvy uzavierajú odbytové miesta s výrobnými organizáciami v členení podľa jednotlivých prevádzkární a na jednotlivé mesiace.

(3) Pokiaľ výrobná organizácia bude vyrábať väčšie než plánované množstvo alebo v časovom predstihu, musí sa o zvýšení dodávok, príp. predstihu dohodnúť vopred a včas s odbytovým miestom a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť zmluvu.

(4) Na žiadosť výrobnej organizácie je odbytové miesto povinné predložiť výhľad sortimentných a kvalitatívnych požiadaviek na ďalší najbližší štvrťrok pre zabezpečenie potrebných surovín.

§ 31

Lehoty na predkladanie návrhov zmlúv

Odberateľ (odbytové miesto) predkladá dodávateľovi (výrobnej organizácii) návrh zmluvy o dodávke výrobkov v týchto lehotách pred štvrťrokom, v ktorom sa má dodávka uskutočniť:

a) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. e) 4 týždne

b) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) 6 týždňov,

c) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. b) 10 týždňov,

d) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. c) 14 týždňov,

e) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. d) 18 týždňov.

§ 32

Lehoty na vyjadrenie k návrhu zmluvy (k § 154 zákona)

Dodávateľ (výrobná organizácia) je povinný vyjadriť sa k návrhu štvrťročnej zmluvy odberateľovi (odbytovému miestu) najneskôr v týchto lehotách pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť:

a) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. e) 3 týždne,

b) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) 4 týždne,

c) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. b) 6 týždňov,

d) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. c) 10 týždňov,

e) pri výrobkoch uvedených v § 4 ods. 2 písm. d) 14 týždňov.

§ 33

Odvolávky (k § 188 zákona)

Odbytové miesta zasielajú odvolávky do 17 dní pred mesiacom dodávky. Dodatočná zmena odvolávok je možná len so súhlasom výrobnej organizácie.

§ 34

Plnenie odbytovému miestu vyskladnením výrobkov (k § 168 zákona)

(1) Pri výrobkoch, ktoré sa dodávajú odbytovému miestu, nie je dodávateľ (výrobná organizácia) oprávnený postupovať podľa ustanovení § 168 ods. 2 zákona, ak ide o výrobky uvedené v § 8 a ďalej o cement, vápno, vápenec, lomové výrobky, štrkopiesky a stavebné piesky. Pokiaľ omeškanie odberateľa je pri týchto výrobkoch dlhšie ako jeden mesiac a na plnenie uskladnením nedošlo, povinnosť dodať dohodnuté výrobky zaniká.

(2) Pri výrobkoch, pri ktorých nemožno plniť uskladnením a príjemca traťovej dodávky mal zabezpečiť odvoz výrobkov, je výrobná organizácia povinná oznámiť odbytovému miestu prípady, keď príjemca výrobky neprevzal.

§ 35

Využívanie dopravných prostriedkov (k § 180 zákona)

Náklady za nevyužitú ložnú váhu alebo ložnú normu vagóna uhrádza:

a) odbytové miesto, pokiaľ predložilo odvolávku na také množstvo výrobkov, ktoré nemožno poslať ako kusovú zásielku a ktoré neumožnilo využiť ložnú váhu alebo ložnú normu vagóna;

b) výrobná organizácia, pokiaľ objednala a naložila vagóny nezodpovedajúce ložnou váhou alebo ložnou normou odvolávke odbytového miesta alebo pokiaľ si nevyžiadala poznámku v nákladnom liste, že železnica pristavila väčší vagón, než bol objednaný.

§ 36

Penále (k §§ 204-210 zákona)

(1) Ustanovenia § 204 ods. 3 zákona nemožno použiť.

(2) Pokiaľ výrobná organizácia nezašle včas súpisku dovozného alebo kópiu návestia alebo hlásenie expedície po ose alebo pokiaľ nedodrží iné dohodnuté podmienky hlásenia expedície, je povinná zaplatiť za každý jednotlivý prípad penále 50 Kčs; pokiaľ nezašle včas štatistické hlásenie, je povinná zaplatiť penále 50 Kčs za každý deň omeškania.

(3) Pokiaľ výrobná organizácia neuvedie na nákladnom liste doložku podľa § 39 ods. 2, je povinná zaplatiť penále 50 Kčs za každý jednotlivý prípad a je povinná vymáhať preplatky na železnici a to, čo dostane, je povinná odovzdať odbytovému miestu.

§ 37

Obchodná zrážka

Výrobná organizácia poskytuje odbytovému miestu, ktoré jej výrobky dodáva ďalším odberateľom, obchodnú zrážku vo výške 0,8 % z veľkoobchodnej ceny franko odosielacia stanica dodaných výrobkov, a to bez ohľadu na to, či odbytové miesto vykonáva odbytovú činnosť v príslušnom odbore pôsobnosti v rozsahu celoštátnom alebo len pre určitú oblasť, príp. kraj.

Kontrola dodávok, fakturácie a dopravného

§ 38

(1) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, fakturuje výrobná organizácia traťové dodávky priamo príjemcovi dodávky; odbytovému miestu predloží do týždňa po skončení dekády súpis dodávok za uplynutú dekádu podľa čísiel odvolávok. V súpise dodávok sa uvedú odberatelia, druhy a množstvá výrobkov v sortimente alebo v osobitných položkách.

(2) Pri výrobkoch dodávaných za franko ceny predložia výrobné organizácie odbytovému miestu súčasne so súpisom dodávok súpis zaplateného dovozného, obsiahnutého v cene franko stanica určenia a prehľad o skutočných vzdialenostiach v kilometroch. Organizácie si môžu dohodnúť i iný spôsob kontroly dovozného. Súčasne predkladá výrobná organizácia odbytovému miestu výpočet obchodnej zrážky.

(3) Odbytové miesta alebo iné miesta vyrovnávajúce dovozné vyrovnávajú rozdiely medzi skutočným dovozným a priemerným dovozným obsiahnutým v cene franko stanica určenia. Rozdiel musí uhradiť do 7 dní po zaslaní alebo prijatí podkladu (súpisu dovozného). Rovnakú povinnosť voči vyrovnávajúcemu miestu pri aktívnych výsledkoch dovozného má výrobná organizácia.

(4) Odbytové miesto alebo iné miesto vyrovnávajúce dovozné má právo vykonávať kontrolu podkladov a dovozného po železnici pri výrobkoch, pri ktorých vyrovnáva rozdiely medzi skutočným dovozným a priemerným dovozným obsiahnutým v cene franko stanica určenia.

§ 39

(1) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, je výrobná organizácia povinná zasielať odbytovému miestu kópie zprávy o odoslaní vozňových zásielok pri vagónových zásielkach a hlásenia o expedícii po ose. Organizácie si môžu dojednať iný spôsob kontroly expedície (zasielanie kópií faktúr a pod.).

(2) Výrobné organizácie sú povinné uviesť na každom nákladnom liste vagónovej zásielky materiálu dodávaného za cenu franko stanica určenia doložku „nedoplatky podľa TV“, adresu podniku a inkasné dáta.

(3) Výrobná organizácia je povinná oznamovať odbytovému miestu výsledky oprávnených reklamácií.

(4) Obdobne sa postupuje pri hospodárskych zmluvách na medzioblastné presuny.


Oddiel IV

Účinnosť

§ 40

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


Prvý námestník ministra:

Toman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Staviva, n.p., Praha 9, Novovysočanská 85/2.

*) Pokyny MVst pre dodávky tehál a škridiel v súpravách - Vestník Ministerstva výstavby č. 20/62 - čiastka 5 z 28.2.1962.

*) Tým sa pre odbytové miesta určuje odchylná úprava z ustanovení § 204 ods. 1 zákona.