60

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva

z 26.marca 1964

o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Časť I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmet úpravy

§ 1

(1) Vyhláška ustanovuje spôsob výpočtu nájomného z bytu a spôsob dojednávania a platenia nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (ďalej len „ceny služieb“) medzi vlastníkmi, prípadne správcami domov ako prenajímateľmi a nájomcami.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na byty stavebných bytových družstiev zriadených po roku 1958, ak ide o byty postavené s finančnou, úverovou a inou pomocou poskytnutou podľa predpisov o finančnej a úverovej pomoci družstevnej bytovej výstavbe,1) pri ktorých je nájomné ustanovované podľa osobitných predpisov,2) a na byty, s ktorými hospodári správa služieb diplomatickému zboru.

§ 2

(1) V nájomnom nie sú zahrnuté ceny za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody, upratovanie spoločných priestorov v dome, užívanie výťahu, dodávku vody z verejných vodovodov a vodární, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, užívanie domovej (blokovej) práčovne, osvetlenie spoločných priestorov v dome, kontrolu a čistenie komínov, odvoz popola a smetí, odvoz splaškov a čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, prípadne ceny ďalších služieb.

(2) Ceny služieb nezahrnuté podľa odseku 1 do nájomného sa rozúčtujú podľa osobitných predpisov3) a rozhodnutí cenových orgánov.4)

(3) Ceny služieb, pre ktoré nie je ustanovený spôsob rozúčtovania podľa odseku 2, sa rozúčtujú takto:

a) upratovanie spoločných priestorov v dome, osvetlenie spoločných priestorov v dome, odvoz popola a smetí, odvoz splaškov a čistenie žúmp - podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome,

b) užívanie výťahu - podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome s tým, že tento pomer, resp. platba za túto službu sa uplatňuje pri bytoch začínajúc druhým nadzemným podlažím domu,

c) užívanie domovej (blokovej) práčovne - sadzbami za jednu hodinu prevádzky alebo za dohodnutú jednotku výkonu,

d) kontrola a čistenie komínov - podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, okrem bytov a nebytových priestorov, ktoré nemajú využívané vyústenie do komína,

e) vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou - za jeden byt.

(4) Ceny služieb, ktorých spôsob rozúčtovania nie je uvedený v odsekoch 2 a 3, sa rozúčtujú podľa pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

(5) Spôsob rozúčtovania cien služieb uvedených v odsekoch 3 a 4 platí, pokiaľ sa prenajímateľ nedohodne s nájomcami inak.

(6) Ceny služieb, ktorých spôsob rozúčtovania je uvedený v odsekoch 3 až 5, sa určia podľa cien za tieto služby, ktoré platí pre celý dom prenajímateľ dodávateľom týchto služieb. Ak tieto služby poskytuje sám prenajímateľ, určia sa náklady na tieto služby tak, že popri priamych nákladoch na materiál a mzdy smie prenajímateľ započítať len náklady na technologické palivo, technologickú energiu, odpisy predmetov postupnej spotreby v používaní, bežné opravy a prevádzkovú údržbu, odvod, (daň) z objemu miezd pripadajúci na priame mzdy.

(7) Prenajímateľ bytu určí nájomcom mesačné preddavky za jednotlivé druhy služieb uvedených v odsekoch 3 a 4, a to ako mesačný podiel predpokladaných nákladov prepočítaných napríklad podľa príslušných noriem alebo podľa nákladov vynaložených v uplynulom roku. Skutočná výška cien a celkových preddavkov za jednotlivé služby sa zúčtuje vždy za kalendárny rok najneskôr s vyúčtovaním vykurovacej sezóny. Tento postup platí, pokiaľ osobitný predpis3) alebo rozhodnutia cenových orgánov4) neustanovujú iný postup alebo pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom v súlade s týmto predpisom nedohodnú inak. V priebehu roka môže prenajímateľ zmeniť výšku mesačných preddavkov, ak je preto dôvod vyplývajúci zo zmeny danej osobitným predpisom3) alebo z rozhodnutí cenových orgánov,4) prípadne z ďalších dôvodov, napr. zo zmeny rozsahu služby alebo jej kvality. Najneskôr do 90 dní od dátumu účinnosti tejto vyhlášky určí prenajímateľ nájomcovi mesačné preddavky za jednotlivé druhy služieb, a to aj za celý mesiac, v ktorom vyhláška nadobudla účinnosť. Za obdobie pred určením uvedených preddavkov zaplatí nájomca tieto preddavky po tom, čo bol s ich výškou oboznámený, a to v najbližšom termíne určenom na platenie nájomného a preddavkov cien za služby; toto neplatí, ak sa prenajímateľ dohodne s nájomcom inak.

§ 4

Rozdelenie bytov do kategórií

(1) Pre určenie úhrady za užívanie sa byty rozdeľujú do štyroch kategórií:

I. kategória - byty s ústredným (diaľkovým) vykurovaním**) a s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom,

II. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania***) a s úplným základným príslušenstvom,

III. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania a s čiastočným základným príslušenstvom v byte pod uzavretím,

IV. kategória - byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania a bez základného príslušenstva.

(2) Úplným základným príslušenstvom sa rozumie kúpeľňa, prípadne kúpeľňový alebo sprchovací kút a splachovací záchod. Základné príslušenstvo bytu I. a II. kategórie sa považuje za jeho súčasť, ak je priamo v byte pod uzavretím alebo i mimo bytu, avšak v rovnakom podlaží a užíva ho výhradne len nájomca.

(3) Byty so spoločným základným príslušenstvom) sa zaradia do II. kategórie, ak sú ústredne (diaľkové) vykurované, alebo do IV. kategórie, ak nie sú ústredne (diaľkové) vykurované.

Časť II

ÚHRADA ZA UŽÍVANIE BYTOV I., II. A III. KATEGÓRIE

§ 5

Výpočet nájomného

(1) Ročné nájomné sa určí

a) násobkom plochy obytných a vedľajších miestností bytu a sadzieb za 1 m2 týchto plôch podľa § 6,

b) ročnými sadzbami za základné prevádzkové zariadenie bytu a za ostatné zariadenie a vybavenie podľa § 7 a 8,

c) zvýšením alebo znížením nájomného so zreteľom na kvalitu bytu podľa § 9.

(2) Výška nájomného určeného podľa odseku 1 sa začínajúc nájomným za mesiac júl 1992 zvyšuje o 100 %. Návrh nového nájomného musí prenajímateľ oznámiť spôsobom v mieste obvyklým najneskôr do 60 dní od dátumu účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Nájomcom užívajúcim byty s väčšou podlahovou plochou obytných miestností sa nájomné vypočítané podľa odseku 1 zvýši podľa § 11, pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

§ 6

Sadzby za podlahovú plochu bytu

(1) Ročné sadzby za 1 m2 podlahovej plochy bytu sú v

v kategórii
IIIIII
1. pri obytných miestnostiach26 Kčs18 Kčs14 Kčs
2. pri vedľajších miestnostiach12 Kčs10 kčs10 Kčs

(2) Za obytnú miestnosť sa považuje priamo osvetlená a priamo vetrateľná miestnosť o podlahovej ploche aspoň 8 m2, ktorú možno priamo alebo dostatočne nepriamo vykurovať a ktorá je vzhľadom na svoje stavebno-technické usporiadanie a vybavenie určená na celoročné bývanie. Za týchto podmienok sa považuje za obytnú miestnosť i kuchyňa o podlahovej ploche nad 12 m2; do výmery podlahovej plochy obytných miestností sa započíta iba tá časť podlahovej plochy, o ktorú je kuchyňa väčšia ako 12 m2.

(3) Za vedľajšie miestnosti bytu sa považujú predsieň, neobytná hala, komora a ďalšie neobytné miestnosti určené na to, aby sa s bytom spoločne užívali. Do podlahovej plochy vedľajších miestností bytu sa započítava aj podlahová plocha obytnej kuchyne výmerou 12 m2, prípadne celá plocha neobytnej kuchyne. Nezapočítava sa podlahová plocha záchodu, kúpeľne, kúpeľňového alebo sprchovacieho kúta, zásobárne a pivnice.

(4) Do podlahovej plochy obytných a vedľajších miestností bytu sa započítava i plocha zabratá kuchynskou linkou, pecami alebo inými vykurovacími telesami, plocha arkierov a ďalej plocha výklenkov, ak sú aspoň 1,20 m široké, 2,00 m vysoké a 30 cm hlboké. Nezapočítava sa však plocha okenných a dverových ústupkov a plocha zabratá vstavanými nábytkom. Ak má miestnosť skosenú povalu pod 2 m nad podlahou, počíta sa jej podlahová plocha len štyrmi pätinami. Výmera podlahovej plochy jednotlivých miestností bytu sa zaokrúhli na štvorcové decimetre, súčty podlahovej plochy obytných i vedľajších miestností na celé štvorcové metre (do 50 dm2 smerom dole, nad 50 dm2 smerom hore).

§ 7

Sadzby za základné prevádzkové zariadenie bytu

(1) Ročné sadzby za základné prevádzkové zariadenie bytu sú:

v I. kategórii400 Kčs,
v II. kategórii350 Kčs,
v III. kategórii250 Kčs.

(2) K základnému prevádzkovému zariadeniu bytu patria sporáky, priestory na uskladnenie potravín a paliva (zásobáreň a pivnica), hygienické zariadenia, rozvody plynu, elektrickej energie a vody a odvody odpadových vôd.

(3) Ročné sadzby uvedené v odseku 1 sa znížia:

a) ak v byte nie je zavedený plyn alebo elektrina na varenie o 30 Kčs,

b) ak byt je vybavený iba kúpeľňovým alebo sprchovacím kútom, ktorý netvorí samostatnú miestnosť o 50 Kčs,

c) ak záchod je umiestnený v kúpeľni o 50 Kčs,

d) ak kúpeľňa je vybavená zariadením na ohrievanie vody iba na tuhé palivá o 30 Kčs,

e) ak byt nie je vybavený zásobárňou alebo zásobárňovou skriňou o 10 Kčs,

f) ak súčasťou bytu nie je pivnica o 10 Kčs,

g) ak je pri bytoch I. a II. kategórie základné príslušenstvo mimo bytu o 70 Kčs,

h) ak má byt I. kategórie iba čiastočné základné príslušenstvo o 100 Kčs,

i) ak byt tvorí jediná miestnosť*) o 50 Kčs.

(4) Pri bytoch s ústredným (diaľkovým) vykurovaním a spoločným základným príslušenstvo (II. kategória) sa za základné prevádzkové zariadenie bytu platí ročne sadzba vo výške 350,- Kčs, ktorá sa rozdelí na jednotlivých nájomcov podľa počtu obytných miestností nimi užívaných. Za podlahovú plochu spoločne užívanej predsiene sa neplatí.

Sadzby za ostatné zariadenie a vybavenie bytu

§ 8

Ročné sadzby za ostatné zariadenie a vybavenie bytu sú:

1. za kuchynskú linku so skrinkami 80 Kčs,

2. za kuchynskú linku bez skriniek 50 Kčs,

3. za vstavanú alebo zabudovanú skriňu (šatňovú alebo upratovaciu) 20 Kčs,

4. za chladničku 150 Kčs,

5. za etážové vykurovanie na tuhé alebo tekuté palivá 150 Kčs,

6. za balkón, loggia alebo terasu - do 5 m2 20 Kčs,

nad 5 m2 40 Kčs.

§ 8a

(1) Pre zariadenie a vybavenie bytu, ktorý počínajúc dňom 1. júla 1988 bol pridelený alebo prešlo právo k jeho užívaniu na iného užívateľa alebo vzniklo právo k jeho užívaniu na základe dohody o výmene1) (ďalej len „pridelený"), platia sadzby uvedené v § 8 bod 1 až 3, len pokiaľ nebudú prekročené limity kuchynských liniek a vstavaných alebo zabudovaných skríň uvedené v odseku 3 tohto ustanovenia.

(2) Ročná úhrada za zariadenie a vybavenie bytu prideleného počínajúc dňom 1. júla 1988 sa vypočíta

a) pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 1 až 3 určenou percentnou sadzbou zo sumy, o ktorú cena predmetu2) platná v čase pridelenia bytu presahuje určený limit za celkový počet merných jednotiek. Ak je výška úhrady jednotlivo za každý jeden kus menej ako 12 Kčs, úhrada podľa tohto ustanovenia sa neúčtuje,

b) pri predmetoch uvedených v odseku 3 bod 4 a 5 určenou percentnou sadzbou zo sumy rovnajúcej sa cene predmetu2) platnej v čase pridelenia bytu.

(3) Ročné sadzby a limity za ďalej uvedené zariadenie a vybavenie bytu tvoria:
m. j.limitsadzba
(Kčs)(%)
1. kuchynský plynový sporák včítane kombinovanéhoks 201014,7
kuchynský elektrický sporák ks2900 14,7
2. okná a balkónové dverem2
- do 1 m2 5605,7
- nad 1 m2 do 1,5 m24505,7
- nad 1,5 m23805,7
3. dvereks
- vstupné jednokrídlové540 4,5
- vnútorné dvojkrídlové655 4,5
- vnútorné v šírke 80 cm3504,5
- vnútorné v šírke 70 cm325 4,5
- vnútorné v šírke 60 cm3104,5
4. vstavaná alebo zabudovanám3
- skriňa šatňová490 8,6
- upratovacia a zásobárňová745 8,6
5. kuchynská linka s dĺžkoukomplet
do 120 cm19008,6
nad 120 cm do 150 cm2140 8,6
nad 150 cm do 180 cm2370 8,6
nad 180 cm2600 8,6

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj

a) pre adaptované, rekonštruované a modernizované byty v existujúcich domoch, ak bol byt v nich počínajúc dňom 1. júla 1988 pridelený alebo kolaudovaný,

b) pre výmeny jednotlivých zariadení a vybavenia bytu uskutočnených počínajúc dňom 1. júla 1988.

§ 8b

Ročné sadzby za iné zariadenie a vybavenie bytu určí okresný úrad.

§ 9

Zníženie alebo zvýšenie úhrady pre kvalitu bytu

(1) Nájomné určené podľa § 6 až 8 sa zníži:

- pri suterénnych bytoch o 10 %, - pri bytoch v 5. a vyššom nadzemnom podlaží v domoch bez výťahu

- s ústredným (diaľkovým) vykurovaním o 5 %,

- bez ústredného (diaľkového) vykurovania o 10 %,

- pri bytoch, ktoré majú obytné miestnosti vyššie ako 3,40 m o 5 %,

- pri bytoch užívaných domácnosťou, ktorú tvorí viac rodín o 5 %.

(2) Pri ostatných bytoch, kvalita ktorých je z iných dôvodov trvale zhoršená (pre vlhkosť, nedostatočné vonkajšie osvetlenie a pod.), môže sa úhrada za užívanie podľa § 6 až 8 znížiť až o 10 %.

(3) Pri bytoch na samotách a v neosídlených obciach, ktoré určí obecný úrad, sa nájonné určené podľa § 6 až 8 zníži podľa smerníc okresného úradu až o 50 %. Rovnako sa môže znížiť nájomné jednotných roľníckych družstiev, štátnych majetkov a lesných závodov, ako aj bytov učiteľov v školských budovách v obciach, ktoré nemajú viac ako 5000 obyvateľov a nie sú sídlom okresného úradu.

(4) Osobám s ťažkým zdravotným poškodením (nevidomým alebo imobilným) sa nájomné určené podľa § 6 až 8 zníži o 10 %.

(5) Vo výnimočných prípadoch môže okresný úrad dať súhlas, aby nájomné mimoriadne kvalitných bytov (luxusne vybavených bytov I. a II. kategórie) určená podľa § 6 až 8 bolo primerane zvýšené, a to až o 30 %.

§ 11

Zvýšenie úhrady pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností

(1) Pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa zvyšuje nájomné, v ktorom z úhrnnej podlahovej plochy obytných miestností pripadá na nájomcu a na každého ďalšieho príslušníka jeho domácnosti viac ako 12 m2. Ak býva v byte s jeho nájomcom aspoň jeden príslušník jeho domácnosti, pripočítava sa k súčtu tejto výmery podlahových plôch ešte 6 m2; ak tvorí domácnosť viac rodín, pripočíta sa 6 m2 na každú ďalšiu rodinu. Ak zdravotný stav (invalidita, vážna choroba, napr. tuberkulóza a pod.) nájomcu alebo príslušníkov jeho domácnosti podľa posudku okresného hygienika nevyhnutne vyžaduje, aby tieto osoby bývali v oddelenej miestnosti, pripočítava sa k súčtu výmery podlahových plôch ešte 8 m2 za každú osobu, ktorej zdravotný stav vyžaduje oddelené bývanie.

(2) Ak je súčasťou bytu II. alebo III. kategórie obytná miestnosť s podlahovou plochou väčšou ako 25 m2, neprihliada sa pri zvýšení úhrady na výmeru podlahovej plochy prevyšujúcej 25 m2.

(3) Zvýšenie úhrady pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa vykoná tak, že úhrada pripadajúca na podlahovú plochu obytných miestností bytu (§ 6) sa zvýši o toľko percent, o koľko percent prevyšuje podlahová plocha obytných miestností plochu určenú podľa odsekov 1 a 2.

(4) Pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností sa nezvyšuje nájomné, ak ide o byty

a) služobné včítane domovníckych, pokiaľ ich užívatelia alebo príslušníci ich domácností vykonávajú práce spojené s užívaním týchto bytov,

b) ktoré tvorí jediná miestnosť,

c) ktorých užívatelia alebo príslušníci ich domácností sú nevidomí alebo imobilní občania,

d) ktorých užívatelia sú držiteľmi osvedčenia o účasti v odboji,3) alebo ich užívajú ich pozostalí manželia,

e) iné než domovnícke, ak ich užívajú občania, ktorí vykonávajú domovnícke práce na základe dohody s organizáciou spravujúcou bytový fond.

(5) Obecný úrad môže určiť, že zvýšenie úhrady sa vykoná len sčasti, prípadne sa vôbec nevykoná

- pri bytoch v neosídlených obciach, ktoré určil okresný úrad,

- pri bytoch, ktorých užívatelia prenechali s privolením obecného úradu časť bytu do užívania inému občanovi,

- nájomcom, ktorým obecný úrad nemôže zabezpečiť náhradný byt.

Časť III

§ 12

Nájomné za byt IV. kategórie

(1) Nájomné za byt IV. kategórie, vyberané k 31. decembru 1991, sa nemení a je základom pre výpočet zvýšenia nájomného podľa § 5 ods. 2.

(2) Ak zvýšené nájomné podľa odseku 1 presahuje sumu rovnajúcu sa 80 % nájomného vypočítaného pre tento byt podľa ustanovení § 5 ods. 1 a 2 platných pre III. kategóriu, zníži sa nájomné nájomcovi na jeho žiadosť na túto sumu.

(3) Nájomné za byt IV. kategórie sa nezvyšuje pre väčšiu podlahovú plochu obytných miestností podľa § 11.

Časť V

§ 16

Nájomné a ceny služieb v obytných domoch s obmedzeným počtom obytných miestností alebo ich podlahovou plochou vo vlastníctve fyzických osôb

(1) Výška nájomného v obytnom dome, ktorý má najviac 5 obytných miestností nepočítajúc do toho kuchyne alebo má viac obytných miestností, ale ich podlahová plocha nepresahuje 120 m2, sa dojednáva dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom. Z kuchýň sa do tohto úhrnu započítavajú iba plochy, o ktoré výmera kuchyne presahuje 12 m2.

(2) Ak nájomné v obytných domoch podľa odseku 1 nedosahuje výšku určenú podľa § 5, môže prenajímateľ zvýšiť nájomné až do tejto výšky.

(3) Pre spôsob rozúčtovania a určenia cien služieb v obytných domoch podľa odseku 1 platí postup podľa § 2, pokiaľ dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom neustanovuje inak.

Časť VI

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Úprava bytov

(1) Ak nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, a ak ide o stavebnú úpravu aj so súhlasom stavebného úradu, na vlastný náklad stavebné alebo iné úpravy v byte, ktorými sa zlepšilo jeho vybavenie, vypočíta sa výška nájomného podľa stavu pred vykonaním týchto úprav.

(2) Ak nájomca zriadil so súhlasom prenajímateľa na vlastný náklad byt z priestorov slúžiacich na iné účely ako na bývanie alebo z priestorov nespôsobilých na bývanie, nesmie nájomné presiahnuť najvyššie prípustnú úhradu určenú pre byty IV. kategórie.

(3) Ak sa zmení nájomca upraveného podľa odseku 1 alebo zriadeného podľa odseku 2, vypočíta sa nájomné podľa stavu po vykonaní úprav.

(4) Ak prenajímateľ vykoná stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny v byte, ktoré sú rozhodujúce pre zmenu nájomného alebo úhrady za služby spojené s užívaním bytu, zmení sa výška úhrady od 1. dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 18

Ohlasovacia povinnosť

(1) Nájomca je povinný do jedného mesiaca prenajímateľovi oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre určenie nájomného a za služby spojené s užívaním bytu.

(2) Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre určenie nájomného a za služby spojené s užívaním bytu, zmení sa výška úhrady od 1.dňa nasledujúceho mesiaca.

§ 19

Platenie nájomného a preddavkov cien za služby

Nájomné včítane preddavkov cien za služby sa platí mesačne pozadu, a to najneskôr 5. deň nasledujúceho mesiaca, pokiaľ sa prenajímateľ s nájomcom nedohodnú inak. Mesačné celkové nájomné včítane preddavkov cien za služby sa zaokrúhli na celé koruny, a to do 50 halierov včítane smerom dole, nad 50 halierov smerom hore.

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška č. 224/1946 Ú.l. o určení odplaty za užívanie bytov a iných miestností v domoch konfiškovaných podľa dekrétu č. 108/1945 Zb. v pohraničí,

b) vyhláška č. 424/1948 Ú.l. o odplate za používanie osobného výťahu,

c) vyhláška č. 411/1950 Ú.l. (Ú.v.) o úprave nájomného z bytov a iných miestností dokončených po 5. máji 1945,

d) ustanovenie § 24 vyhlášky č. 94/1959 Ú.l. (Ú.v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby,

e) všetky predpisy vydané pred 5. májom 1945, pokiaľ upravujú určovanie úhrady za byty prenechané do užívania občanom a za služby spojené s užívaním týchto bytov.

(2) Miestnemu poplatku z bytov podľa vyhlášky č. 112/1957 Ú.l. (Ú.v.) podliehajú začínajúc 1. októbrom 1964 len

a) byty prenechané do užívania v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve,

b) byty vlastníkov obytných domov v súkromnom vlastníctve,

c) byty užívané na iné účely než na bývanie.

§ 22

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


Čl. II

Dohody o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu uzavreté po 28. októbri 19824) sa považujú za dohody uzavreté podľa tejto vyhlášky.


Vedúci Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva:

inž. Gašparík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Za domy v súkromnom vlastníctve sa považujú aj domy vo vlastníctve súkromných právnických osôb, cirkví, náboženských spoločností a pod. Obytné domy pod národnou správou sa považujú za domy spravované socialistickými organizáciami.

*) Ide o stavebné bytové družstvá zriaďované po roku 1958.

**) Za byty ústredne vykurované sa považujú aj byty, ktorých všetky miestnosti sú vykurované elektricky alebo plynovým etážovým kúrením obsluhovaným z jedného miesta v byte. Etážové kúrenie na tuhé alebo tekuté palivá obsluhované užívateľom bytu sa nepovažuje za ústredné vykurovanie.

***) Za byty bez ústredného (diaľkového) vykurovania sa považujú byty vybavené pecami alebo etážovým kúrením na tuhé alebo tekuté palivá, ktoré obsluhuje užívateľ bytu. Za byty tohto druhu sa považujú taktiež byty vybavené elektrickými akumulačnými alebo plynovými pecami len v niektorých miestnostiach, nie však v celom byte.

) Za byty so spoločným základným príslušenstvom sa považujú i byty rozdelené rozhodnutím bytového orgánu bez stavebných úprav.

*) Za byt, ktorý tvorí jediná miestnosť, sa považuje garsoniéra alebo iná jednotlivá miestnosť bez kuchyne s úplným alebo čiastočným základným príslušenstvom.

*) Za príslušníka domácnosti užívateľa bytu sa považujú jeho manžel (manželka), deti, vnuci, rodičia, súrodenci a zať (nevesta), ktorí s ním žijú v spoločnej domácnosti, prípadne iné osoby, ktoré sa starajú o spoločnú domácnosť užívateľa bytu alebo sú na neho odkázané výživou, ak s ním žijú v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roku a nemajú vlastný byt.

*) Vyhláška č. 197/1957 Ú.l. (Ú.v.) o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody, Vyhláška č. 58/1954 Ú.l. (č. 78/1954 Ú.v.) o odplatách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení vyhlášky č.74/1960 Zb., č. 112/1955 Ú.l. (Ú.v.) na vykonanie vyhlášky č. 78/1954 Ú.l. (č. 78/1954 Ú.v.).

1) Podľa § 154, 179 až 181 a § 188 Občianskeho zákonníka.

2) Kuchynské sporáky v maloobchodných cenách, ostatné výrobky vo veľkoobchodných cenách.

3) Pojem účastníka odboja je vymedzený v zákone č. 255/1946 Zb. a v § 51 zákona č. 121/1975 Zb. Účasť v odboji vlastnú alebo zomretého manžela, manželky sa preukazuje potvrdením príslušného okresného, resp. obvodného výboru Českého zväzu protifašistických bojovníkov alebo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

4) Podľa Oznámenia Federálneho cenového úradu uverejneného vo Finančnom spravodajcovi v čiastke 9-10/1982.

1) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášky č. 74/1989 Zb. a vyhlášky č. 73/1991 Zb.

2) § 11 až 14 výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej z 22. februára 1991 o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu, č. 78/1991 Zb., uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 2-3/1991, bod č. 3.

3) Napr. vyhláška č. 197/1957 Ú.v. (Ú.l.) o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody v znení neskorších predpisov.

4) Výmer FMF, MF ČR a MF SR č. 01/92, ktorým sa vydáva zoznam tovaru s regulovanými cenami, uverejnený v Cenovom vestníku čiastka 1/1992.