150

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

zo 16. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky surového dreva a trieslovej kôry

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky surového dreva a trieslovej kôry; nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu. Pri úprave zmluvných vzťahov prihliadajú zmluvné strany na sezónnosť výroby surového dreva a trieslovej kôry, na jej lokálne umiestnenie, ako aj na výrobné podmienky odberateľa a dbajú na to, aby všetka vyrobená drevná hmota (včítane kalamitného dreva) bola čo najhospodárnejšie využitá pre potreby národného hospodárstva.

§ 3

Splnenie dodávky (k § 168 zákona)

Ak sa uskutočňuje dodávka dreva plavením, je splnená odovzdaním výrobkov odberateľovi na brehu vodného toku pred splavením.

§ 4

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Množstvo surového dreva sa zisťuje:

a) pri dodávke rovnaného dreva, banského dreva, banských, žrďových a žŕdkových výrezov po železnici - pokiaľ sa meranie robí v priestorových metroch - vynásobením ložnej plochy vagónu výškou riadne naloženého dreva, pričom sa z takto zisteného priestorového objemu odpočítajú 4 %, a ak ide o palivové drevo, 6 %. Ak ložná plocha vagóna nie je plne využitá, zistí sa obsah zásielky meraním jednotlivých hraníc uložených do vagóna, a to bez zrážky. Ak nedôjde k dohode o meraní na vagóne, vykoná sa meranie v sklade odberateľa v hraniciach obsahujúcich celovagónovú zásielku spôsobom ustanoveným technickou normou,*)

b) pri dodávke rovnaného dreva, banského dreva, banských žrďových a žŕdkových výrezov cestnými vozidlami - ak sa meranie robí v priestorových metroch - na týchto vozidlách, pričom sa z takto zisteného priestorového objemu odpočítajú 4 %; ak je však drevo uložené na vozidle v pravidelných hraniciach, ktoré je možné jednotlive merať, zrážka sa nekoná. Ak nedôjde k dohode o meraní na vozidle, vykoná sa meranie dreva v sklade odberateľa v hraniciach spôsobom ustanoveným technickou normou,*)

c) pri vláknine pripravenej na plavenie - v hraniciach vyrovnaných na zemi spôsobom ustanoveným technickou normou,*)

d) pri ostatných druhoch surového dreva, neuvedených v písm. a) a b), a trieslovej kôre - meraním podľa technickej normy,*)

e) pri palivovom dreve - prepočítaním podľa priestorových metrov na váhu podľa príslušnej technickej normy.**)

(2) Pri zisťovaní množstva dodávok v priestorových metroch sa prípadné zlomky zaokrúhľujú na celé štvrtiny, a to:

do 0,12 prm = 0,00 prm

0,13 prm až 0,37 prm = 0,25 prm

0,38 prm až 0,62 prm = 0,50 prm

0,63 prm až 0,87 prm = 0,75 prm

0,88 prm až 1,12 prm = 1,00 prm

K rozdielom medzi množstvom zisteným pri splnení a množstvom zisteným u odberateľa sa neprihliada, ak nepresahuje rozdiel ± 2 %. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodávky surového dreva pre organizácie podriadené Ministerstvu chemického priemyslu.

(3) Množstvo dreva dodávané v jednotlivých štvrťrokoch pre každú prevádzkáreň môže byť o 5 % nižšie a až o 15 % vyššie ako dohodnuté množstvo. Prípustné dodávky vyššieho množstva dreva však musia byť rovnomerne rozložené na jednotlivé mesiace a nevyužité možnosti dodávky vyššieho množstva v jednom mesiaci nie je možné prevádzať do ďalšieho mesiaca zmluvného obdobia. Dodávku vyššieho množstva v rámci uvedenej tolerancie je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi najneskoršie do 8 dní pred uskutočnením dodávky.

(4) Množstvo dreva dodané v jednotlivých zmluvných obdobiach nad alebo pod dohodnuté množstvo v rámci prípustnej tolerancie (odsek 3) musí byť vyrovnané pre každú prevádzkáreň odberateľa v nasledujúcom zmluvnom období toho roku; ak ide o dreviny podliehajúce rýchlej skaze, musí dôjsť k vyrovnaniu v najbližšom období toho roku, v ktorom možno tieto dreviny dodávať.

§ 5

Minimálne expedičné množstvá (k § 176 zákona)

(1) Minimálne expedičné množstvo je celovagónová alebo celovozová zásielka rovnakého druhu dreva podľa príslušnej technickej normy.

(2) Ak zmluvné množstvo nepresahuje v jednom zmluvnom období 20 plnometrov hmoty surového dreva, je odberateľ povinný odobrať hmotu len na sklade dodávateľa.

§ 6

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Pri tých sortimentoch surového dreva, pre ktoré technická norma ustanovuje len minimálnu dĺžku, uskutočňujú sa dodávky zásadne v celých dĺžkach, a pokiaľ odberateľ požaduje výrezy, je povinný prihliadnuť na najhospodárnejší spôsob cestnej dopravy.

(2) Ak odberateľ požaduje pri železničnej a cestnej doprave, aby surové drevo bolo uložené na dopravnom prostriedku špeciálnym spôsobom určeným pre mechanickú vykládku, je dodávateľ povinný tejto požiadavke vyhovieť za úhradu zvýšených nákladov.

(3) Pri dodávkach cestnými dopravnými prostriedkami je dodávateľ povinný zložiť drevo na sklade odberateľa „jednoduchým zložením“ na mieste určenom odberateľom, a to:

a) pri guľatine a žrďovine zvalením alebo zhodením dreva z vozidla na mieste určenom príjemcom na pripravené návaly, jeho odvalením až do celkovej vzdialenosti 7 m od vozidla, ak to dovoľuje úprava zložišťa a terénu bez osobitnej nadpráce, ako aj navalenie na hromadu, ak je to možné vykonať využitím samotiaže skladového dreva, teda maximálne do výšky ložnej plochy vozidla, prípadne jeho prívesu (oplenu). Jednotlivé kusy sa majú ukladať vedľa seba, nesmú sa krížiť a čelné plochy musia sa lícovať s maximálnym rozdielom ± 50 cm,

b) pri rovnanom dreve a trieslovej kôre zložením vedľa vozidla na mieste určenom odberateľom do hranice o výške až 2 m a do vzdialenosti až 2 m od vozidla, v ktorom polená (svitky kôry) musia byť uložené vodorovne vedľa seba v rovnakom smere kolmo na os vozidla bez toho, aby bolo potrebné vyrovnať drevo (kôru) tak, aby hranica bola presne zmerateľná. Odberateľ je povinný pripraviť zložište tak, aby dodávateľ mohol skladať bez prekážok a bez zbytočnej straty času.

(4) Ak má odberateľ vhodné mechanizačné prostriedky na vyloženie dreva prepravovaného cestnými vozidlami, vykoná zloženie sám, pokiaľ použité vozidlo a naloženie nákladu umožňujú túto vykládku.

(5) Odberateľ je povinný udržiavať trvale voľný skladovací priestor pre dodávky surového dreva uskutočňované podľa zmluvy, a to pre také množstvo dreva, ktoré sa rovná množstvu spracovanému obvykle za dva pracovné dni.

(6) Pri dodávkach cestnými dopravnými prostriedkami je odberateľ povinný urobiť v mieste určenia také opatrenia, aby sa drevo mohlo bez zbytočného zdržania prevziať a zložiť. Pokiaľ sa dodávka uskutoční po skončení normálneho pracovného času odberateľa, musí dodávateľ na túto skutočnosť odberateľa upozorniť najneskoršie jednu hodinu pred skončením pracovného času v jeho závode (sklade).

(7) Odberateľ je povinný udržiavať príjazdné cesty vo svojich skladoch v dobrom zjazdnom stave.

§ 7

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Pri určení dodacích lehôt surového dreva a trieslovej kôry spravuje sa organizácia ustanoveniami príslušnej technickej normy.*)

§ 8

Prepravné dispozície (k § 189 zákona)

(1) Ak v zmluve nie sú uvedené potrebné údaje pre uskutočnenie prepravy, je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi prepravné dispozície najneskoršie do 15 dní pred dňom, do ktorého je dodávateľ povinný predložiť verejnému dopravcovi štvrťročný plán prepravy. Ak odberateľ nesplní túto povinnosť včas a ak nebolo poskytnuté inak, je dodávateľ oprávnený plniť dodávky podľa obdobia časového plánu dohodnutého pre predchádzajúce obdobie.

(2) Ak odberateľ pri dodávkach po železnici požaduje od dodávateľa uloženie do určitého radu (typu) železničných vagónov, je dodávateľ povinný tejto požiadavke vyhovieť objednávkou príslušného typu vagónov. Od tejto povinnosti je dodávateľ oslobodený, ak preukáže, že železnica pristavila na prepravu vagón iného radu, ako sa požadovalo.

(3) Pri dodávkach po železnici musí dodávateľ dodržať prepravnú dispozíciu odberateľa o maximálnom počte denne odosielaných vagónov z oblasti jedného lesného závodu do stanice jednej prevádzkárne odberateľa, ak železnica zabezpečí pristavenie potrebných vagónov podľa päťdenných objednávok dodávateľa predložených v súlade s požiadavkou odberateľa.

§ 9

Odber od odovzdávajúcej organizácie (k § 193 zákona)

(1) Pri guľatine osobitnej akosti a pri výberovej guľatine, ako aj pri borovej guľatine vhodnej pre výrobu stĺpových výrezov, koná sa výber pred naložením na dohodnutom mieste, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Pri ostatných druhoch surového dreva sa koná výber len vtedy, ak sa o tom dohodli organizácie. Dodávateľ oznámi odberateľovi aspoň 8 dní vopred, že drevo je pripravené na výber. Drevo určené na výber musí dodávateľ pripraviť tak, aby jednotlivé kusy boli prístupné. Ak sa príjemca nedostaví na výber v určenom termíne, je dodávateľ oprávnený drevo odoslať.

(2) Pri dodávkach, pri ktorých sa koná akostný výber, nemôže odberateľ uplatňovať penále za omeškanie dodávateľa (§ 204 zákona) v tých prípadoch, keď dodávateľ mal v čase výberu k dispozícii dostatočné množstvo vyrobenej hmoty v akosti zodpovedajúcej zmluve.

§ 10

Reklamačné konanie (k § 203 zákona)

(1) Odberateľ zasiela reklamáciu dodávajúcemu lesnému závodu.

(2) Ak odberateľ požaduje v dôsledku vadného plnenia nové, bezvadné plnenie a ak je reklamácia dodávateľom uznaná, je dodávateľ povinný do 30 dní odo dňa uznania reklamácie odstrániť vadnú dodávku (jej časť) zo skladu odberateľa.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra:

inž. Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) ČSN 48 0050.

**) ČSN 48 0092.

*) ČSN 48 1401.