Vyhláška č. 186/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Čiastka 78/1964
Platnosť od 12.10.1964
Účinnosť od 27.10.1964
Redakčná poznámka

Výmenou nót oboch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 16 v platnosť 7. júla 1964.

186

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5.septembra 1964

o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom


Dňa 11. januára 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom.

Výmenou nót oboch strán o schválení vstúpila Dohoda podľa svojho článku 16 v platnosť 7. júla 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Kambodžským kráľovstvom

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kambodžského kráľovstva, vedené prianím uzavrieť Dohodu za účelom rozvoja leteckej dopravy svojich krajín a zriadenia leteckých služieb medzi ich územiami alebo cez ich územia, dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zriadenia a vykonávania dohodnutých leteckých služieb na linkách uvedených v Prílohe. Tieto služby môžu sa začať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana bude mať právo určiť letecký podnik na prevádzku určených tratí.

2. Len čo druhá zmluvná strana prijme toto určenie, poskytne bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, avšak s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku.

3. Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou bol spôsobilý na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré obvykle platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

4. Každá zo zmluvných strán bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odoprieť alebo odvolať prevádzkové oprávnenie leteckého podniku, prípadne uložiť v poskytnutom oprávnení také podmienky, aké považuje za potrebné, ak nebude presvedčená, že značná časť vlastníctva a skutočné riadenie určeného leteckého podniku patrí druhej zmluvnej strane alebo jej príslušníkom, alebo v prípade, že sa určený letecký podnik nespravuje jej zákonmi a predpismi alebo inak neplní podmienky ustanovené v tejto Dohode. Toto opatrenie sa vykoná len po predchádzajúcom rokovaní s druhou zmluvnou stranou, pokiaľ nie je potrebné okamžité zastavenie činnosti alebo uloženie podmienok na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov.

Článok 3

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území, budú platiť pre lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok, pošty a tovaru, ako sú predpisy o vstupe, prejednaní, prisťahovalectve, cle a karanténe, musia sa dodržiavať pri vstupe, výstupe a prevádzke na území tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky, poštu a tovar prepravovaný lietadlami určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 4

1. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb, ako i pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a zásoby na palube lietadiel budú pri prílete na územie druhej zmluvnej strany alebo pri svojom odlete oslobodené od cla a inšpekčných poplatkov, i keď tieto zásoby budú použité alebo spotrebované týmito lietadlami a v lietadlách za letu nad spomínaným územím.

2. S výnimkou povinných poplatkov alebo dávok za poskytnuté služby budú od tohto cla a poplatkov taktiež oslobodené:

a) palubné zásoby akéhokoľvek pôvodu pribraté na území jednej zmluvnej strany v rozsahu určenom orgánmi tejto zmluvnej strany a naložené do lietadiel obstarávajúcich medzinárodnú leteckú službu druhej zmluvnej strany;

b) náhradné súčiastky dovezené na územie jednej zo zmluvných strán za účelom údržby alebo opráv lietadiel používaných pri medzinárodných letoch určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mazacie oleje pre zásobovanie lietadiel určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany používaných v medzinárodnej prevádzke, i keď tieto zásoby majú sa použiť pre úsek letu nad územím tej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené.

3. Pohonné hmoty, mazacie oleje, obvyklé vybavenie lietadiel, náhradné súčiastky a palubné zásoby určené na používanie pri dohodnutých službách môžu sa uskladniť na letiskách, na ktoré lieta určený letecký podnik.

4. Obvyklé vybavenie lietadiel, ako i materiály a zásoby nachádzajúce sa na palube lietadiel jednej zmluvnej strany môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných úradov na tomto území. V takom prípade môžu sa dať pod dohľad týchto úradov do času ich vyvezenia alebo príslušného colného prejednania.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán môže uložiť alebo povoliť uloženie patričných a primeraných dávok za užívanie letísk a ostatných zariadení s výhradou, že tieto dávky nebudú vyššie než dávky platené iným leteckým podnikom vykonávajúcim podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán povolí určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany prevádzať podľa oficiálneho kurzu v rámci platobnej dohody medzi oboma stranami čistý výnos po odpočítaní nákladov z prepravy cestujúcich, pošty a tovaru uskutočnenej týmto podnikom.

Kurzom sa mieni kurz oficiálne určený v deň prevodu Štátnou bankou tej zmluvnej strany, ktorá dáva na prevod súhlas.

Článok 7

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu svojich služieb.

Článok 8

Dopravná kapacita poskytovaná určenými leteckými podnikmi pre vykonávanie dohodnutých leteckých služieb sa prispôsobí prepravnému dopytu, bude určená, pokiaľ ide o spoločné úseky, priamou dohodou medzi určenými leteckými podnikmi a bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok 9

Letecký podnik určený jednou zo zmluvných strán, ktorej boli poskytnuté práva, zverí leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou, ak si to tento podnik praje, na území tejto druhej zmluvnej strany, generálne zastúpenie a obchodnú a letiskovú obsluhu.

Článok 10

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa dojednajú medzi určenými leteckými podnikmi v primeranej výške s prihliadnutím na všetky dôležité skutočnosti, ako sú prevádzkové náklady, význačné rysy služby a tarify iných leteckých podnikov.

2. Tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda o tarifách medzi určenými leteckými podnikmi, dojednajú tarify spoločnou dohodou tieto letecké úrady. Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda ani týmto spôsobom, bude sa rozpor riešiť podľa ustanovení článku 12 tejto Dohody.

Článok 11

1. Letecké úrady oboch zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú konzultovať, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých veciach súvisiacich s vykonávaním Dohody a jej Prílohy.

2. Určené letecké podniky oboch zmluvných strán sa zaväzujú, že si budú navzájom poskytovať všetku pomoc pri prevádzke na svojich linkách; v prípade, že by sa uzavrela dohoda v tomto zmysle, bude na jej vykonanie potrebné schválenie leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok 12

Ak vznikne akákoľvek pochybnosť alebo rozpor medzi zmluvnými stranami, týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, vyriešia ich zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak nebude toto rokovanie úspešné, diplomatickou cestou.

Článok 13

1. Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy, ktorú považuje za žiadúcu. Rokovanie o každej navrhnutej zmene medzi obidvoma zmluvnými stranami musí sa začať do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán a môže sa viesť priamo medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Zmeny Prílohy Dohody môžu sa vykonať dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

Článok 14

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy:

1. výraz „letecké úrady“ značí:

pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku - „Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

pokiaľ ide o Kambodžské kráľovstvo - „Ministerstvo verejných prác - riaditeľstvo civilného letectva“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

2. výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ značia medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

3. výraz „určený letecký podnik“ značí letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby.

Článok 15

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. Ak dôjde k takému oznámeniu, Dohoda zostane v platnosti ešte rok odo dňa, keď ho zmluvná strana dostala.

Článok 16

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne oznámia, že bola schválená ich príslušnými orgánmi.

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia Dohody budú predbežne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí na to boli svojimi vládami náležite splnomocnení, túto Dohodu podpísali.

Dané v Prahe 11.januára 1964, vo dvoch vyhotoveniach v jazyku českom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

M. Murín v. r.

Za kráľovskú vládu

Kambodže

M. Caimirane v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I

1. Vláda Československej socialistickej republiky udelí na základe vzájomnosti podniku určenému Kambodžskou kráľovskou vládou oprávnenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb: z Phnom-Penh cez medziľahlé miesta v týchto krajinách:

- Barma

- India

- Pakistan

- Afganistan

- Irán

- Saudská Arábia

- Libanon

- Zjednotená arabská republika

a medziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe smerom na Prahu a ďalej smerom na

a) Francúzsko a Anglicko,

b) Nemeckú spolkovú republiku.

2. Toto oprávnenie bude zahrňovať:

a) právo preletu bez pristátia a preletu s technickým pristátím;

b) obchodné práva, t. j.

- právo nakladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu určené do Kambodže a ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy;

- právo vykladať v Československu cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Kambodže alebo na území ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

3. Medziľahlé miesta a miesta „ďalej“ budú určené neskoršie dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

4. Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z miest uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

Oddiel II

1. Kambodžská vláda udelí na podklade vzájomnosti podniku určenému vládou Československej socialistickej republiky oprávnenie na vykonávanie týchto medzinárodných leteckých služieb: z Prahy cez medziľahlé miesta v južnej a juhovýchodnej Európe a v týchto krajinách:

- Zjednotená arabská republika

- Libanon

- Saudská Arábia

- Irán

- Afganistan

- Pakistan

- India

- Barma

smerom na Phnom-Penh a ďalej smerom na

a) Indonéziu a Austráliu,

b) Japonsko.

2. Toto oprávnenie bude zahrňovať:

a) právo preletu bez pristátia a preletu s technickým pristátím;

b) obchodné práva, t. j.

- právo nakladať v Kambodži cestujúcich, tovar a poštu určené do Československa a ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy;

- právo vykladať v Kambodži cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Československa alebo na území ostatných krajín uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

3. Medziľahlé miesta a miesta „ďalej“ budú určené neskoršie dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

4. Určený letecký podnik bude môcť vynechávať trvale alebo pri jednotlivom lete pristátie v ktoromkoľvek z miest uvedených v odseku 1 tejto Prílohy.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.