Vyhláška č. 114/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri

(v znení č. 72/1970 Zb., 98/1988 Zb.)

Čiastka 48/1964
Platnosť od 18.06.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1988 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

z 15. júna 1964

o podnikovom registri

Ministerstvo spravodlivosti po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 393 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a na vykonanie § 8 a 12 zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonníka medzinárodného obchodu):


Oddiel III

Spoločné ustanovenia

§ 10

(1) Podnikový register vedie okresný súd v sídle krajského súdu (registrový súd) pre organizácie, ktoré majú sídlo v obvode tohto krajského súdu.

(2) Podnikový register pre obvod Mestského súdu v Prahe a Krajského súdu v Prahe vedie Obvodný súd pre Prahu 1; pre obvod Krajského súdu v Plzni Okresný súd Plzeň-mesto; pre obvod Krajského súdu v Brne Okresný súd Brno-mesto; pre obvod Krajského súdu v Bratislave Okresný súd Bratislava-mesto.


Minister:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) zriadených podľa § 38 ods. 3 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb., vyhlášky č. 108/1959 Ú.l. (Ú.v.) a vzorových stanov uverejnených vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v čiastke 43 a 44 z roku 1961.