Vyhláška č. 190/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

Čiastka 80/1964
Platnosť od 20.10.1964 do31.01.1969
Účinnosť od 01.11.1964 do31.01.1969
Zrušený 6/1969 Zb.

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

zo 7. októbra 1964

o paušále cla a náhradnej dávky za daň z obratu z vecí dovážaných bez odplaty

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií podľa § 40 ods. 2 a § 50 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

(1) Z vecí dovážaných z cudziny bez odplaty pre vlastnú potrebu dovozcu (príjemcu), a ak je dovozcom (príjemcom) občan, aj pre vlastnú potrebu príslušníkov jeho rodiny bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti, vyberá sa clo a náhradná dávka za daň z obratu paušálnou sumou (ďalej len „paušál“).

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na bezodplatný dovoz vecí organizáciami oprávnenými vykonávať zahraničný obchod podľa osobitných predpisov, ak takýto dovoz súvisí s ich obchodnou činnosťou.

§ 2

(1) Paušál sa vymeriava podľa sadzieb ustanovených v paušálnom sadzobníku uvedenom v prílohe.

(2) Paušál sa vymeriava zásadne podľa základných sadzieb. Zvýšené sadzby ustanovené pre určité druhy vecí sa použijú len pri prerokúvaní darčekových zásielok pre občanov.

§ 3

(1) Základom pre vymeranie paušálu podľa váhy je čistá váha. Z vecí, na ktoré je ustanovená za jeden kilogram sadzba 100 Kčs a vyššia, môže sa paušál vymerať podľa vlastnej váhy, ak možno túto váhu bez ťažkostí zistiť.

(2) Ak sa vymeriava paušál podľa ceny vecí, tvorí základ tuzemská maloobchodná cena rovnakých alebo podobných vecí. Cenu určuje colnica podľa svojich skúseností alebo na náklad dovozcu (príjemcu) podľa posudku znalca (pri poštových zásielkach uhrádza náklady znaleckého posudku adresát, pokiaľ zásielku prijme).

§ 4

Bezodplatne dovezené veci môžu sa scudziť len výnimočne a len so súhlasom colnej správy. Ak colná správa dá na scudzenie súhlas a pokiaľ z vecí bol vymeraný paušál podľa základnej sadzby, je dovozca (príjemca) povinný zaplatiť ešte 50 % tohto vymeraného paušálu.

§ 5

Ináč o paušále primerane platia predpisy o cle. Nie sú dotknuté predpisy o colnom oslobodení a o konaní pred orgánmi colnej správy.


§ 6

Zrušujú sa:

a) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 175/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradnej dávke za daň z obratu pri dovoze tovaru bez odplaty,

b) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 39/1961 Zb. o zmene paušálneho sadzobníka náhradnej dávky a cla pri dovoze tovaru bez odplaty.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1964.


Minister:

Hamouz v. r.


Príloha vyhlášky č. 190/1964 Zb.

Paušálny sadzobník

Diel I

Požívatiny, nápoje, tabakové výrobky

PoložkaDruh tovaru Sadzba paušálu
zazákladná Kčszvýšená Kčs
1 Káva a zmesi kávy (aj s výťažkom)1 kg100,- 150,- 1 kg
2 Čaj pravý, korenie, žuvacia guma1 kg 100,- 150,- 1/4 kg každého druhu tovaru
3 Kávový a čajový výťažok (nescafé, nestea) 1 kg 200,- 300,- 1/2 kg každého druhu tovaru
4 Kakao a čokoláda 1 kg 60,- 80,- 1 kg každého druhu tovaru
5 Čokoládové výrobky a zmesi kakaa 1 kg 40,- 60,- 1 kg každého druhu tovaru
6 Víno hroznové, aj šumivé 1 l 10,- 20,- 5 litrov
7 Liehoviny 1 l 60,- 100,- 2 litre
8 Cigarety 1 ks 0,20 0,40 400 kusov
9 Cigary 1 ks 0,50 -
10Tabak všetkých druhov 1 kg 200,- -
11 Ovocie a zelenina, čerstvé alebo sušené 1 kg bez paušálu 5,- 5 kg ovocia a
5 kg zeleniny
12 Mäso a mäsové výrobky všetkých druhov:
a) uhorská saláma a iné trvanlivé údenárske výrobky
b) ostatné
1 kg
1 kg
30,-
15,-
60,- 2 kg
30,- 10 kg
13 Ostatné požívatiny a nápoje1 kg 5,- 10,- 5 kg

Diel II

Textilný tovar

Položka Druh tovaru Sadzba paušálu
za základná
Kčs
zvýšená z množstva
Kčs nad
14 Priadza a nite:
a) z prírodného hodvábu, nylonu a podobných umelých pradív
1 kg 100,- 150,- 1/2 kg každého druhu tovaru
b) vlnené 1 kg 200,- 300,- 1 kg
c) iné 1 kg 50,- 80,- 1 kg
15 Textilný tovar metrový všetkých druhov:
a) z prírodného hodvábu, nylonu a podobných umelých pradív
1 kg 400,- -
b) vlnené:
1. na obleky a kostýmy
2. ostatné
1 kg
1 kg
300,-
200,-
-
-
c) z umelého hodvábu 1 kg 150,- 200,- 2 kg
d) z iných pradív 1 kg 80,- 120,- 4 kg
16 Šatstvo, osobná bielizeň a iné predmety ošatenia z textilu:
a) dámske pančuchy z prírodného hodvábu, nylonu a podobných umelých pradív
1 pár 20,- 30,- 2 páry
b) svetre a podobné pletené alebo stávkované predmety ošatenia z vlny z ceny 50 % 70 % 2 ks celkom
c) šály a šatky všetkých druhov z ceny 50 % 80 % 2 ks celkom
d) ostatné z ceny 50 % -
17Ostatný textilný tovar z ceny 50 % -
Poznámky k dielu II
1. Za umelé pradivá podobné nylonu sa považujú pradivá z perlonu, grilonu, orlonu, dacronu, silonu a pod., nie však pradivá z umelého hodvábu všetkých druhov.
2. Textilný tovar potiahnutý, napustený alebo ináč upravený kaučukom, pokostom a pod. a textilný tovar spojený s inými hmotami (kaučukom - pružný tovar, kovovými vláknami a pod.) sa zaraďuje podľa svojej povahy a druhu použitého textilného materiálu.

Diel III

Ostatný tovar

Položka Druh tovaru Sadzba paušálu
za základná
Kčs
zvýšená z množstva
Kčs
18 Kožený tovar:
a) predmety ošatenia
z ceny 50 % -
b) obuv všetkých druhov z ceny 40 % -
c) ostatný z ceny 50 % -
19Kožušnícky tovar:
a) predmety ošatenia
z ceny 60 % -
b) ostatný z ceny 50 % -
20Tovar z gumy:
a) predmety ošatenia
z ceny 50 % -
b) obuv všetkých druhov z ceny 40 % -
c) ostatný z ceny 50 % -
21Tovar z igelitu, nylonu a podobných plastických hmôt:
a) predmety ošatenia
z ceny 50 % -
b) metrový tovar z ceny 40 % 70 % 5 metrov
c) obrusy a záclony z ceny 50 % 70 % 2 ks každého druhu
d) ostatný z ceny 50 % -
22Tovar z drahých kovov (okrem hodiniek) z ceny 50 % -
23 Prístroje elektrické a ich súčasti:
a) pre domácu a osobnú potrebu
z ceny 40 % -
b) ostatné z ceny 50 % -
24Rozhlasové a televízne prijímače, gramorádiá a podobné prístroje a ich súčiastky z ceny 50 % -
25 Prístroje optické:
a) fotografické, filmovacie a premietacie prístroje, ich príslušenstvo a súčiastky
z ceny 60 % -
b) ostatné optické prístroje (okuliare, triédre, ďalekohľady a pod.) z ceny 40 % -
26 Gramofóny, magnetofóny, platne, pásky a drôty k nim:
a) gramofóny, magnetofóny, ich príslušenstvo a súčiastky
z ceny 50 % -
b) gramofónové platne:
1. dlhohrajúce
2. iné
1 ks
1 ks
10,-
3,-
20,- 5 kusov
5,- 10 kusov
c) pásky a drôty do magnetofónov z ceny 40 % 60 % 5 kusov
27Hudobné nástroje všetkých druhov a ich súčiastky z ceny 40 % -
28Hodiny a hodinky všetkých druhov z ceny 50 % -
29Športové náradie všetkých druhov z ceny 30 % -
30Motorové vozidlá a ich súčiastky z ceny 80 % -
31Prípravky kozmetické, voňavkárske a pracie:
a) šampóny, zubné pasty a krémy, zubné prášky, holiace mydlo a krémy, zásypy, soľ do kúpeľa
1 kg 30,- -
b) kolínska a iná toaletná voda, líčidlá, púdre, toaletné krémy, lak na nechty a pod. 1 kg 50,- -
c) rúže 1 ks 8,- 15,- 3 kusy
d) voňavky 1 kg 100,- -
e) mydlá a pracie prostriedky 1 kg 5,- -
32 Plniace perá:
a) so zlatým hrotom
1 ks 50,- 80,- 2 kusy
b) s kovovým hrotom 1 ks 10,- 20,- 2 kusy
33Mechanické ceruzky a guľkové perá 1 ks 5,- 10,- 5 kusov
34Zapaľovače 1 ks 15,- 25,- 2 kusy
35Žiletky na holenie 10 ks 3,- 8,- 50 kusov
36Hračky všetkých druhov z ceny 30 % -
37Knihy, tlačoviny, časopisy, hudobniny, spisy, diapozitívy, fotografie bez paušálu-
38Ostatný tovar dielu III z ceny 50 %