Zákon č. 124/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

(v znení č. 77/1967 Zb.)

Čiastka 54/1964
Platnosť od 29.06.1964 do31.12.1968
Účinnosť od 21.07.1967 do31.12.1968
Zrušený 204/1968 Zb.

124

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. júna 1964

o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) V zmysle Ústavy Československej socialistickej republiky Slovenská národná rada je národným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku; je ľudom volená a ľudu zodpovedná.

(2) Slovenská národná rada je štátoprávnym vyjadrením samobytnosti slovenského národa žijúceho v bratskom zväzku s českým národom v jednotnom štáte dvoch rovnoprávnych národov.

(3) Vychádzajúc z Ústavy Československej socialistickej republiky, plní Slovenská národná rada jednak úlohy priamo určené ústavou, jednak úlohy zverené jej ako národnému článku ústredného riadenia.

§ 2

(1) Slovenská národná rada rozvíja svoju činnosť pod vedením Komunistickej strany Československa v organickej nadväznosti a spolupráci s ústrednými orgánmi i národnými výbormi na Slovensku.

(2) Slovenská národná rada ako národný článok jednotnej zastupiteľskej sústavy Československej socialistickej republiky rozvíja svoju činnosť v nadväznosti na prácu Národného zhromaždenia a za jeho účinnej pomoci; o svojej činnosti podáva Národnému zhromaždeniu ako vrcholnému článku československej zastupiteľskej sústavy pravidelne správy.

(3) Pri plnení svojich úloh sleduje Slovenská národná rada záujmy všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska v súlade s jednotnými záujmami celej Československej socialistickej republiky.

§ 3

(1) Slovenskú národnú radu tvoria poslanci Slovenskej národnej rady.

(2) Počet poslancov, podmienky výkonu volebného práva do Slovenskej národnej rady i spôsob vykonávania volieb a odvolávania poslancov ustanovuje osobitný zákon Slovenskej národnej rady.

§ 4

(1) Slovenská národná rada vykonáva svoju pôsobnosť v pléne a svojimi výkonnými orgánmi.

(2) Výkonné orgány Slovenskej národnej rady sú:

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, predseda Slovenskej národnej rady, komisie Slovenskej národnej rady, povereníci Slovenskej národnej rady, prípadne iné orgány zriadené Slovenskou národnou radou.

Druhá časť

PLÉNUM SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Postavenie pléna Slovenskej národnej rady

§ 5

Slovenská národná rada sa schádza na ustavujúcu schôdzku, na zasadania a v rámci zasadaní na schôdzky. Na jej práci sa zúčastňujú všetci poslanci Slovenskej národnej rady.

§ 6

(1) Plénum Slovenskej národnej rady volí predsedu a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a z jeho členov povereníkov Slovenskej národnej rady; zriaďuje komisie Slovenskej národnej rady a volí ich predsedov a ostatných členov.

(2) Orgány uvedené v odseku 1, ako aj ostatné výkonné orgány Slovenskej národnej rady sú za svoju činnosť zodpovedné plénu Slovenskej národnej rady. Plénum Slovenskej národnej rady môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady alebo komisiu Slovenskej národnej rady, prípadne len jednotlivých členov týchto orgánov kedykoľvek odvolať.

(3) Plénum Slovenskej národnej rady má právo zrušiť uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako aj uznesenia a opatrenia iných orgánov Slovenskej národnej rady.

Predmet rokovania pléna Slovenskej národnej rady

§ 7

Slovenská národná rada na svojich schôdzkach

a) uznáša sa v súlade s celoštátnym zákonodarstvom na zákonoch Slovenskej národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu,

b) uznáša sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju splnomocní Národné zhromaždenie zákonom,

c) podáva návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu.

§ 8

Na zabezpečenie prípravy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, plnenia úloh z neho vyplývajúcich a na kontrolu plnenia plánu, plénum Slovenskej národnej rady najmä:

a) prerokúva základné otázky rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku ako organickej súčasti jednotného hospodárstva a kultúry Československej socialistickej republiky a podáva iniciatívne návrhy Národnému zhromaždeniu a vláde,

b) prerokúva v rámci vládou schváleného návrhu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva úlohy rozvoja národného hospodárstva na Slovensku pred jeho schválením v Národnom zhromaždení a prípadné návrhy a pripomienky k návrhu vlády uplatňuje v Národnom zhromaždení,

c) v rámci schváleného štátneho plánu prerokúva úlohy rozvoja národného hospodárstva na Slovensku a prijíma opatrenia na zabezpečenie plánovaných úloh,

d) prerokúva a schvaľuje rozpočet Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených organizácií a inštitúcií na Slovensku a kontroluje jeho plnenie,

e) kontroluje plnenie štátneho plánu rozvoja hospodárstva a štátneho rozpočtu na Slovensku a uznáša sa na potrebných opatreniach.

§ 9

Plénum Slovenskej národnej rady ďalej najmä:

a) hodnotí činnosť výkonných orgánov Slovenskej národnej rady, najmä Predsedníctva Slovenskej národnej rady a za tým účelom prerokúva správy o ich činnosti, predkladané Predsedníctvom Slovenskej národnej rady,

b) prerokúva stav socialistickej zákonnosti na Slovensku a kontroluje, ako sa zákony, zákony Slovenskej národnej rady, nariadenia a uznesenia vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady, všeobecne záväzné právne predpisy ministrov a vedúcich ostatných ústredných orgánov a úradov uplatňujú v praxi, a zabezpečuje nápravu vo vlastnej právomoci, prípadne dáva podnety a návrhy na vykonanie nápravy Národnému zhromaždeniu alebo vláde,

c) prerokúva správy Predsedníctva, komisií, povereníkov a iných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady, ktoré predložia na prerokovanie plénu Slovenskej národnej rady alebo predloženie ktorých si plénum Slovenskej národnej rady vyžiada, a uznáša sa na potrebných opatreniach,

d) prerokúva a schvaľuje opatrenia zabezpečujúce v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti a sleduje, ako sa schválené opatrenia uplatňujú v praxi,

e) volí ďalších funkcionárov na Slovensku, ktorých voľbu si vyhradí.

Ustavujúca schôdzka Slovenskej národnej rady

§ 10

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sa zídu po svojom zvolení na ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady.

(2) Na ustavujúcu schôdzku zvolá poslancov a navrhne program jej rokovania Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskoršie do 4 týždňov odo dňa volieb.

§ 11

(1) Ustavujúcu schôdzku Slovenskej národnej rady vedie, dokiaľ nebude zvolené predsedníctvo novozvolenej Slovenskej národnej rady, najstarší z prítomných poslancov a prijme sľub od poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Doterajší predseda, prípadne niektorý z podpredsedov Slovenskej národnej rady podá správu o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od posledného zasadania Slovenskej národnej rady.

§ 12

(1) Na ustavujúcej schôdzke volí Slovenská národná rada predsedu Slovenskej národnej rady, podpredsedov Slovenskej národnej rady a ostatných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady a z nich povereníkov Slovenskej národnej rady.

(2) Po zvolení Predsedníctva Slovenskej národnej rady ujme sa novozvolený predseda Slovenskej národnej rady vedenia schôdzky; prijme sľub od dosiaľ predsedajúceho.

(3) Novozvolený predseda Slovenskej národnej rady dá vykonať voľbu Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady, ako aj voľbu členov ostatných komisií Slovenskej národnej rady. Za predsedov komisií volí plénum spravidla povereníkov Slovenskej národnej rady.

§ 13

Zasadania Slovenskej národnej rady

(1) Slovenskú národnú radu zvoláva na zasadania a vyhlasuje zasadania za skončené Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na zasadania najmenej dvakrát do roka.

(2) Ak žiada aspoň tretina poslancov v čase, keď Slovenská národná rada nezasadá, aby bola Slovenská národná rada zvolaná, je Predsedníctvo Slovenskej národnej rady povinné ju zvolať na zasadania tak, aby sa zišla do 14 dní odo dňa, keď bola žiadosť podaná.

(3) V čase zasadania Slovenskej národnej rady zvoláva Slovenskú národnú radu na jednotlivé schôdzky jej predseda.

Rokovanie na schôdzkach Slovenskej národnej rady

§ 14

(1) Slovenská národná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

(2) Hlasuje sa spravidla zdvihnutím ruky, pričom sa najprv hlasuje o pozmeňovacích a doplňovacích návrhoch.

§ 15

(1) Slovenská národná rada schvaľuje na návrh Predsedníctva Slovenskej národnej rady program rokovania a spôsob prerokúvania jednotlivých bodov programu.

(2) Na každej schôdzke volí si plénum Slovenskej národnej rady overovateľov z prítomných poslancov. Overovatelia najmä pomáhajú pri zisťovaní výsledkov hlasovania a overujú správnosť a úplnosť zápisník, ako aj prvopisov vyhotovených uznesení.

§ 16

(1) Na schôdzky Slovenskej národnej rady pozýva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady členov vlády, najmä ak sa rokuje o otázkach týkajúcich sa ich pracovného úseku.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je oprávnené prizvať na prerokúvanie základných otázok zachovávania socialistickej zákonnosti, plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády a zo štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva, zaradených na program rokovania pléna Slovenskej národnej rady, vedúcich pracovníkov oblastných orgánov štátnej správy na Slovensku, funkcionárov národných výborov a vedúcich pracovníkov štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií pôsobiacich na Slovensku.

§ 17

(1) Schôdzky Slovenskej národnej rady sú zásadne verejné.

(2) Slovenská národná rada sa môže uzniesť, že schôdzka je neverejná.

(3) Na schôdzke Slovenskej národnej rady, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, môžu byť okrem poslancov prítomné iné osoby len so súhlasom Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 18

(1) V rozprave dáva predsedajúci rečníkom slovo spravidla v poradí, ako sa o slovo prihlásili.

(2) Každý rečník má právo hovoriť vo svojej materinskej reči.

§ 19

Uznesenia Slovenskej národnej rady podpisujú predseda a overovatelia.

§ 20

O každej schôdzke Slovenskej národnej rady sa vyhotoví zápisnica a stenografická správa. Zápisnicu overuje predseda Slovenskej národnej rady a overovatelia.

Rokovanie o návrhoch zákonov

§ 21

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady môžu podávať poslanci, komisie a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 22

(1) Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady musia obsahovať presné znenie zákona, na ktorom sa má Slovenská národná rada uzniesť.

(2) O tom, či sa má návrh zákona Slovenskej národnej rady podaný poslancami Slovenskej národnej rady stať predmetom rokovania pléna, rozhoduje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ak Predsedníctvo Slovenskej národnej rady návrh zamietne, môžu poslanci Slovenskej národnej rady žiadať, aby návrh bol daný na program rokovania najbližšej schôdzky pléna. O takejto žiadosti rozhodne plénum Slovenskej národnej rady hlasovaním.

§ 23

Návrhy zákonov Slovenskej národnej rady, ktoré sa majú stať predmetom rokovania pléna Slovenskej národnej rady, pridelí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady príslušnej komisii Slovenskej národnej rady, ak ich neprerokuje samo alebo ak ich neprerokuje priamo plénum Slovenskej národnej rady.

§ 24

(1) K návrhu zákona predkladaného na schválenie plénu Slovenskej národnej rady musí byť pripojený rozpočet s návrhom na úhradu potrebného nákladu a vyjadrenie Právnej komisie Slovenskej národnej rady.

(2) Na prerokovanie návrhu zákona Slovenskej národnej rady určí Predsedníctvo, prípadne príslušná komisia Slovenskej národnej rady spravodajcu, ktorý zdôvodní návrh a podá plénu správu o výsledkoch prerokovania návrhu v komisiách a ostatných orgánoch Slovenskej národnej rady. Ak ten istý návrh zákona Slovenskej národnej rady prerokúva niekoľko komisií Slovenskej národnej rady, môže každá komisia určiť svojho spravodajcu.

§ 25

Zákony Slovenskej národnej rady podpisuje predseda Slovenskej národnej rady a vyhlasuje ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady do 14 dní po ich schválení.

§ 26

Dotazy poslancov v pléne Slovenskej národnej rady

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sú oprávnení klásť otázky predsedovi Slovenskej národnej rady, povereníkom Slovenskej národnej rady a ostatným členom Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ako aj vedúcim funkcionárom ostatných orgánov Slovenskej národnej rady vo veciach ich pôsobnosti.

(2) Na otázky poslancov je opýtaný povinný odpovedať. Ak vzhľadom na povahu otázky nemôže odpovedať hneď, musí tak urobiť najneskoršie do 30 dní.

Tretia časť

VÝKONNÉ ORGÁNY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

HLAVA I

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

Zloženie a postavenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady

§ 27

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady má 16 členov. Skladá sa z predsedu Slovenskej národnej rady, jej podpredsedov a ďalších členov Predsedníctva.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zotrváva vo svojej funkcii aj po uplynutí volebného obdobia Slovenskej národnej rady, dokiaľ si novozvolená Slovenská národná rada nezvolí svoje predsedníctvo.

§ 28

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady ako kolektívny výkonný orgán Slovenskej národnej rady, výsledky práce ktorého závisia od spoločného úsilia jeho jednotlivých členov, zabezpečuje v rámci právomoci Slovenskej národnej rady plnenie úloh pri hospodárskej a kultúrnej výstavbe socialistickej spoločnosti. Za tým účelom riadi, koordinuje a zjednocuje prácu ostatných výkonných orgánov a aparátu Slovenskej národnej rady.

(2) O svojej činnosti Predsedníctvo Slovenskej národnej rady informuje pravidelne plénum Slovenskej národnej rad. Za tým účelom najmenej dva razy do roka predkladá plénu Slovenskej národnej rady správy o svojej činnosti; v nich hodnotí aj činnosť ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady.

§ 29

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s Predsedníctvom Národného zhromaždenia. Zabezpečuje, aby jednotlivé orgány Slovenskej národnej rady sa vo svojej činnosti spravovali uzneseniami a opatreniami Národného zhromaždenia a jeho Predsedníctva a stará sa o rozvíjanie úzkych pracovných stykov orgánov Slovenskej národnej rady s orgánmi Národného zhromaždenia.

(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady predkladá Národnému zhromaždeniu správy Slovenskej národnej rady o jej činnosti prerokované v pléne Slovenskej národnej rady.

§ 30

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady plní svoje úlohy v úzkej spolupráci s vládou Československej socialistickej republiky.

(2) V organickej nadväznosti na prácu vlády Predsedníctvo Slovenskej národnej rady kontroluje a vyhodnocuje, ako ostatné výkonné orgány Slovenskej národnej rady, národné výbory a iné štátne a hospodárske orgány a organizácie plnia jednotlivé úlohy, najmä sleduje a kontroluje plnenie úloh, ktoré vláda zverila povereníkom a ostatným výkonným orgánom Slovenskej národnej rady činným v jednotlivých odboroch štátnej správy; uznáša sa na potrebných opatreniach, prípadne podáva vláde iniciatívne podnety a návrhy na vydanie opatrení v rámci celoštátnej úpravy.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady stará sa o rozvíjanie úzkych pracovných stykov ostatných výkonných orgánov Slovenskej národnej rady s ministrami a vedúcimi ústredných orgánov a úradov; v záujme včasného a priameho doriešenia zásadných otázok a dohodnutia vzájomných opatrení pozýva členov vlády a vedúcich ostatných ústredných orgánov alebo úradov na svoje schôdzky.

Predmet rokovania Predsedníctva Slovenskej národnej rady

§ 31

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vydáva nariadenia, uznesenia a vyhlášky na základe zákonov Slovenskej národnej rady a na ich vykonanie.

(2) Na zabezpečenie vykonávania zákonov, ako aj plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku vydáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady pre národné výbory, výrobné jednotky a iné organizácie na Slovensku uznesenia záväzné ako opatrenia orgánov ústredného riadenia.

(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zruší uznesenie alebo opatrenie komisie, povereníka alebo iného výkonného orgánu Slovenskej národnej rady, ak odporuje zákonom, zákonom Slovenskej národnej rady, uzneseniam alebo opatreniam vyšších orgánov.

§ 32

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zabezpečuje prípravu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a dbá o jeho plynulé a rovnomerné plnenie. Za tým účelom najmä:

a) organizuje účasť komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady pri príprave a vypracovaní štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a pri rozpracovaní zásadných otázok hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska; prijíma stanoviská na vecné riešenie problémov, ako aj opatrenia na ďalší postup prác výkonných orgánov Slovenskej národnej rady,

b) organizuje prípravu plánu a rozpočtu a riešenie problémov v hospodárstve riadenom národnými výbormi a prípravu plánu v ďalších úsekoch a odvetviach národného hospodárstva vymedzených v štatúte Slovenskej plánovacej komisie,

c) prerokúva návrhy smerníc pre zostavenie plánov, ako aj návrhy dlhodobých a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva na Slovensku, ktoré mu predkladá Slovenská plánovacia komisia a navrhuje vláde potrebné opatrenia,

d) prerokúva návrh rozpočtov a finančných plánov slovenských krajov a svoje stanovisko predkladá vláde,

e) zabezpečuje a pravidelne prerokúva plnenie úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva na Slovensku a rozpočtov slovenských krajov,

f) v oblasti hospodárstva riadeného národnými výbormi usmerňuje dispozície s rezervami vyčlenenými výkonným orgánom Slovenskej národnej rady; taktiež usmerňuje dispozície Slovenskej plánovacej komisie s časťou produkcie niektorých základných výrobných a trhových fondov vyrobených na Slovensku v nadpláne,

g) prerokúva návrh rozpočtu Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených organizácií a inštitúcií na Slovensku a kontroluje jeho plnenie.

§ 33

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady organizuje a zabezpečuje prácu pléna Slovenskej národnej rady. Za tým účelom najmä:

a) zvoláva Slovenskú národnú radu na zasadania a vyhlasuje zasadania Slovenskej národnej rady za skončené,

b) predkladá plénu Slovenskej národnej rady návrh programu zasadaní Slovenskej národnej rady a navrhuje program a čas jej schôdzok,

c) predkladá návrhy zákonov Slovenskej národnej rady plénu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a schválenie,

d) predkladá plénu Slovenskej národnej rady na prerokovanie a na ich predloženie Národnému zhromaždeniu návrhy zákonov,

e) predkladá plénu Slovenskej národnej rady správy a iné materiály o stave socialistickej zákonnosti, ako aj o zásadných otázkach hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska na prerokovanie a prijímanie potrebných opatrení,

f) vypracúva a predkladá plénu Slovenskej národnej rady návrh opatrení pre vytváranie priaznivých podmienok pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti a zabezpečuje plnenie schválených opatrení,

g) vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady,

h) riadi a zjednocuje činnosť poslancov Slovenskej národnej rady,

ch) rozhoduje o žiadostiach poslancov Slovenskej národnej rady o uvoľnenie z funkcie.

§ 34

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady plní ďalej najmä tieto úlohy:

a) v spolupráci s ústrednými orgánmi a úradmi organizuje výber a prípravu kádrov zo Slovenska pre prácu v ústredných orgánoch a úradoch,

b) vymenúva a odvoláva vedúcich pracovníkov aparátu Slovenskej národnej rady, jej podriadených organizácií, ktorých vymenovanie si vyhradí, ako aj iných štátnych funkcionárov na Slovensku v rozsahu určenom zákonom, zákonom Slovenskej národnej rady alebo vládou.

Schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady

§ 35

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa schádza podľa potreby najmenej raz za mesiac.

(2) Schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady sú neverejné.

(3) Účasť členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady na schôdzkach je povinná.

(4) Podľa povahy prerokúvaných otázok možno na schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady pozývať vedúcich výkonných orgánov Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú členmi Predsedníctva, vedúcich oblastných orgánov pre Slovensko, ktoré nie sú výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady, funkcionárov krajských národných výborov, ako aj ďalších predstaviteľov štátnych, spoločenských, hospodárskych a vedeckých orgánov a organizácií na Slovensku.

§ 36

(1) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(2) Z každej schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady sa vyhotoví zápisnica.

(3) Závery z rokovania, ktoré nemajú povahu uznesení, sa uvádzajú v zápisnici o schôdzke.

HLAVA II

Predseda Slovenskej národnej rady

§ 37

(1) Predseda Slovenskej národnej rady zastupuje Slovenskú národnú radu navonok.

(2) V čase neprítomnosti predsedu zastupujú ho podpredsedovia Slovenskej národnej rady podľa poradia určeného Predsedníctvom Slovenskej národnej rady.

§ 38

Do pôsobnosti predsedu Slovenskej národnej rady patrí najmä:

a) zvolávať na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady schôdzky pléna Slovenskej národnej rady a viesť ich,

b) organizovať a riadiť prácu Predsedníctva Slovenskej národnej rady so zameraním na riešenie zásadných otázok v rámci pôsobnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

c) zvolávať a viesť schôdzky Predsedníctva Slovenskej národnej rady a navrhovať program ich rokovania,

d) podpisovať zákony a uznesenia Slovenskej národnej rady, ako aj nariadenia, vyhlášky a uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

HLAVA III

Komisie Slovenskej národnej rady

Zloženie a postavenie komisií Slovenskej národnej rady

§ 39

Slovenská národná rada zriaďuje pre jednotlivé úseky svojej činnosti ako svoje iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány komisie Slovenskej národnej rady. Komisie sledujú a zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich na zverených úsekoch z hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska i v príslušných odboroch štátnej správy.

§ 40

(1) Na jednotlivých úsekoch činnosti Slovenskej národnej rady pôsobia tieto komisie Slovenskej národnej rady:

a) Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru,

b) Komisia Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo,

c) Komisia Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo,

d) Komisia Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo,

e) Finančná a rozpočtová komisia Slovenskej národnej rady,

f) Právna komisia Slovenskej národnej rady, ktorá plní úlohy aj v odbore spravodlivosti,

g) Komisia Slovenskej národnej rady pre obchod a

h) Komisia Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel.

(2) Na ďalších úsekoch činnosti Slovenskej národnej rady pôsobia:

a) v plánovaní - Slovenská plánovacia komisia, na čele s predsedom - podpredsedom Slovenskej národnej rady,

b) v štátnej kontrole a štatistike - Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, na čele s povereníkom - predsedom,

c) v investičnej výstavbe - Slovenská komisia pre investičnú výstavbu na čele s povereníkom - predsedom,

d) v rozvoji koordinácii vedy a techniky - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky a

e) v miestnom hospodárstve - Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva.

(3) Slovenská plánovacia komisia, Komisia ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady, Slovenská komisia pre investičnú výstavbu a Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky sú súčasne oblastnými orgánmi celoštátnych komisií zriadených v tých istých odboroch štátnej správy.

§ 41

(1) Počet členov jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady určuje Slovenská národná rada.

(2) Členov komisií Slovenskej národnej rady volí Slovenská národná rada zo svojich poslancov a z politických, hospodárskych, vedeckých, kultúrnych a iných pracovníkov na Slovensku. Nadpolovičnú väčšinu členov komisií Slovenskej národnej rady tvoria spravidla poslanci Slovenskej národnej rady.

§ 42

Predseda komisie Slovenskej národnej rady

(1) Za predsedov komisií volí plénum Slovenskej národnej rady poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Predseda komisie Slovenskej národnej rady najmä:

a) organizuje prácu a zabezpečuje činnosť príslušnej komisie Slovenskej národnej rady na plnenie úloh vyplývajúcich zo zásadných uznesení Národného zhromaždenia a vlády a obzvlášť úloh uložených plénom a Predsedníctvom Slovenskej národnej rady,

b) zvoláva a vedie schôdzky komisie a navrhuje program jej rokovania,

c) podpisuje uznesenia komisie a zabezpečuje ich vykonanie,

d) podáva plénu a Predsedníctvu Slovenskej národnej rady správy o činnosti komisie.

(3) V čase neprítomnosti predsedu komisie Slovenskej národnej rady zastupuje ho podpredseda komisie.

§ 43

Úlohy komisií Slovenskej národnej rady

Komisie Slovenskej národnej rady plnia najmä tieto úlohy:

a) zúčastňujú sa na príprave návrhov plánu rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku, ako aj na príprave návrhu rozpočtu a podávajú návrhy príslušným orgánom,

b) vykonávajú kontroly a previerky, ako sa plnia úlohy vyplývajúce z plánu rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku a zistené nedostatky prerokúvajú s národnými výbormi, ich komisiami alebo vedúcimi hospodárskych organizácií,

c) na zabezpečenie úloh plánu rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku, ako aj na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákonov, zákonov Slovenskej národnej rady a iných právnych predpisov vykonávajú rozbory, prieskumy a previerky a iniciatívne predkladajú návrhy Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, prípadne príslušným celoštátnym orgánom,

d) kontrolujú a operatívne zabezpečujú plnenie zákonov, zákonov Slovenskej národnej rady a iných právnych predpisov, ako aj uznesení straníckych a štátnych orgánov na úseku svojej pôsobnosti,

e) prerokúvajú stav a plnenie úloh, ktoré sú zverené povereníkom Slovenskej národnej rady v odbore štátnej správy a v závažných otázkach predkladajú svoje stanovisko Predsedníctvu Slovenskej národnej rady.

§ 44

(1) Slovenská plánovacia komisia ako orgán Slovenskej národnej rady pre otázky národohospodárskeho plánovania plní najmä tieto úlohy:

a) vypracúva na základe smerníc vlády, podľa pokynov Štátnej plánovacej komisie, v spolupráci s ňou a s ministerstvami, s ostatnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady a s krajskými národnými výbormi na Slovensku návrhy plánov rozvoja národného hospodárstva na Slovensku v rámci dlhodobých a ročných plánov rozvoja národného hospodárstva a predkladá ich Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a Štátnej plánovacej komisii,

b) predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady a Štátnej plánovacej komisii iniciatívne návrhy, rozbory a podklady týkajúce sa rozvoja národného hospodárstva, rozvoja jednotlivých odvetví výroby, rastu hmotnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, rozmiestnenia výrobných síl a rozvoja jednotlivých oblastí na Slovensku,

c) usmerňuje riešenie zásadných otázok spojených s plnením úloh štátneho plánu na Slovensku.

(2) Pri plnení svojich úloh sa Slovenská plánovacia komisia spravuje smernicami a uzneseniami Slovenskej národnej rady, jej Predsedníctva a Štátnej plánovacej komisie.

(3) Slovenská plánovacia komisia, okrem úloh uvedených v odseku 2, zabezpečuje v úzkej spolupráci s ministrom dopravy i plnenie úloh určených v doprave na Slovensku.

(4) Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti a náplň činnosti Slovenskej plánovacej komisie určuje vláda štatútom.

§ 45

(1) Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky na úseku starostlivosti o rozvoj vedy a techniky plní najmä tieto úlohy:

a) podieľa sa v súčinnosti so Slovenskou plánovacou komisiou na príprave technickoekonomických koncepcií z hľadiska rozvoja výrobných síl na Slovensku,

b) prerokúva návrhy ročných a dlhodobých plánov rozvoja vedy a techniky,

c) v súčinnosti so Slovenskou plánovacou komisiou sa stará o plnenie úloh rozvoja vedy a techniky zabezpečovaných pracoviskami vedeckovýskumnej a vývojovej základne na Slovensku a spolupracuje s ministerstvami, ústrednými orgánmi a výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady pri kontrole plnenia úloh rozvoja vedy a techniky a pri zavádzaní poznatkov vedy a výskumu do praxe.

(2) Pri plnení svojich úloh sa Komisia Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky spravuje smernicami Slovenskej národnej rady, jej Predsedníctva a Štátnej komisie pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky.

§ 47

Komisie Slovenskej národnej rady v rozsahu svojej právomoci a na základe zákona Slovenskej národnej rady uznášajú sa na záväzných opatreniach, pokiaľ na ich vydanie nie je potrebné nariadenie, uznesenie alebo vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

§ 48

(1) Osobitný zákon Slovenskej národnej rady vymedzuje zloženie, pôsobnosť a úlohy Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady a Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu.

(2) Na podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti jednotlivých komisií Slovenskej národnej rady, ako aj pôsobnosti predsedov a podpredsedov komisií vydáva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady štatúty, pokiaľ osobitný zákon alebo zákon Slovenskej národnej rady neustanovuje inak.

§ 49

Mandátová komisia Slovenskej národnej rady

(1) Mandátová komisia Slovenskej národnej rady pripravuje a predkladá Slovenskej národnej rade návrhy na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

(2) Členmi Mandátovej komisie Slovenskej národnej rady môžu byť len poslanci Slovenskej národnej rady.

Rokovanie komisií Slovenskej národnej rady

§ 50

(1) Ustavujúcu schôdzku a ostatné schôdzky komisie Slovenskej národnej rady zvoláva a vedie predseda komisie Slovenskej národnej rady.

(2) Komisie Slovenskej národnej rady sa schádzajú podľa schváleného pracovného plánu a v naliehavých prípadoch podľa potreby.

(3) Na ustavujúcej schôdzke si komisia Slovenskej národnej rady zvolí z poslancov Slovenskej národnej rady podpredsedu, pokiaľ osobitný zákon Slovenskej národnej rady neustanovuje inak.

§ 51

Komisia Slovenskej národnej rady je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Pre platnosť uznesenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 52

(1) Schôdzky komisií Slovenskej národnej rady sú neverejné. Na návrh predsedu komisie Slovenskej národnej rady môže komisia svoje rokovanie vyhlásiť za tajné.

(2) Na schôdzke komisie Slovenskej národnej rady, ktorej rokovanie bolo vyhlásené za tajné, môžu byť prítomné okrem členov komisie Slovenskej národnej rady a členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady iné osoby len so súhlasom predsedu komisie Slovenskej národnej rady.

§ 53

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú členmi príslušnej komisie Slovenskej národnej rady, môžu byť prítomní na rokovaní komisie Slovenskej národnej rady a majú poradný hlas.

(2) Komisie Slovenskej národnej rady majú právo pozývať na svoje schôdzky aj povereníkov Slovenskej národnej rady, ktorí nie sú ich členmi, ak aj iných predstaviteľov štátnych a hospodárskych orgánov na Slovensku a vyžadovať od nich vysvetlenia, informácie, správy a iné podklady potrebné pre svoju činnosť.

(3) Na prerokúvanie závažných otázok si komisie Slovenskej národnej rady prizývajú podľa potreby zástupcov štátnych orgánov, vedeckých a odborných pracovníkov, iných popredných pracovníkov hospodárskeho života a kultúrnych činiteľov.

§ 54

(1) Komisie Slovenskej národnej rady úzko spolupracujú s výbormi Národného zhromaždenia a na základe vzájomnej dohody konajú spoločné schôdzky a vytvárajú spoločné pracovné útvary najmä pre prípravu závažných zákonodarných opatrení, pre kontrolnú a previerkovú činnosť a pre hodnotenie dodržiavania socialistickej zákonnosti; pri plnení úloh vyplývajúcich z ich pôsobnosti výkonného orgánu Slovenskej národnej rady vychádzajú aj zo záverov a uznesení príslušných výborov Národného zhromaždenia.

(2) Na zabezpečenie cieľavedomej koordinácie zákonodarnej činnosti Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady, ako aj na plné uplatnenie iniciatívy Slovenskej národnej rady v tejto oblasti, komisie Slovenskej národnej rady, najmä Právna komisia Slovenskej národnej rady zúčastňujú sa na práci výborov Národného zhromaždenia, najmä Ústavnoprávneho výboru Národného zhromaždenia, a to nielen pri tvorbe nových právnych predpisov, ale aj pri kontrole, ako sa zákony a zákony Slovenskej národnej rady osvedčujú v praxi a nakoľko vykonávacie predpisy zodpovedajú zákonom a potrebám praxe.

§ 55

V záujme zabezpečovania plnenia úloh plánu rozvoja hospodárstva a kultúry, vykonávania zákonov, ako aj v záujme zvýšenia účinnosti riadenia, môžu komisie Slovenskej národnej rady konať spoločné schôdzky s komisiami národných výborov, predovšetkým s komisiami krajských národných výborov.

§ 56

Každý člen komisie Slovenskej národnej rady je povinný aktívne sa zúčastňovať na práci a rokovaní komisie, ktorej je členom, a o svojej činnosti podávať správy komisii a predsedovi komisie. Účasť členov komisie na jej schôdzkach je povinná; neúčasť môže zo závažných dôvodov ospravedlniť predseda komisie.

§ 57

Komisie Slovenskej národnej rady môžu vytvárať na riešenie niektorých otázok subkomisie (stále výbory). Zloženie subkomisií určí komisia Slovenskej národnej rady tak, aby v nich bolo zabezpečené najmä odborné posúdenie príslušnej otázky. Za predsedu subkomisie určí komisia Slovenskej národnej rady niektorého zo svojich členov. Ostatní členovia subkomisie nemusia byť členmi komisie Slovenskej národnej rady.

§ 58

(1) Komisie Slovenskej národnej rady aktívne spolupracujú s národnými výbormi, s pracujúcimi a s ich organizáciami, najmä s Revolučným odborovým hnutím a Československým zväzom mládeže a využívajú ich skúsenosti, námety a pripomienky.

(2) Komisie Slovenskej národnej rady môžu pre hlbšie posúdenie niektorých otázok vykonávať prieskumy a rokovať o nich na mieste samom. Rovnaké oprávnenie majú aj subkomisie.

§ 59

(1) Komisie Slovenskej národnej rady navzájom spolupracujú a pomáhajú si v práci.

(2) Ak to vyžaduje záujem veci, môžu komisie Slovenskej národnej rady rokovať spoločne a podávať Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu spoločné správy alebo návrhy.

§ 60

Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

Na úseku cestovného ruchu na Slovensku pôsobí Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch; jeho zloženie a pôsobnosť sú upravené osobitným zákonom Slovenskej národnej rady.

HLAVA IV

Povereníci Slovenskej národnej rady

Postavenie povereníkov Slovenskej národnej rady

§ 61

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady sú výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady a pôsobia v odboroch štátnej správy určených zákonom.

(2) V rozsahu právomoci Slovenskej národnej rady plnia povereníci Slovenskej národnej rady úlohy v odbore štátnej správy, v ktorom pôsobia, pokiaľ zákonom Slovenskej národnej rady, iným opatrením Slovenskej národnej rady alebo jej Predsedníctva nie sú vyhradené Predsedníctvu Slovenskej národnej rady alebo komisiám Slovenskej národnej rady.

(3) Ďalšie úlohy hospodárskej a kultúrnej výstavby Slovenska v jednotlivých odboroch štátnej správy plnia povereníci Slovenskej národnej rady v rozsahu určenom vládou.

(4) Povereníci Slovenskej národnej rady zodpovedajú za plnenie a zabezpečovanie zverených úloh Slovenskej národnej rade, jej Predsedníctvu a vláde.

§ 62

(1) Z členov Predsedníctva Slovenskej národnej rady volí plénum Slovenskej národnej rady

a) povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru,

b) povereníka Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo,

c) povereníka Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo,

d) povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo,

e) povereníka Slovenskej národnej rady pre financie,

f) povereníka Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť,

g) povereníka Slovenskej národnej rady pre obchod,

h) povereníka Slovenskej národnej rady pre potravinársky priemysel,

ch) povereníka - predsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady a

i) povereníka - predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu.

(2) Postavenie a pôsobnosť povereníka - predsedu Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady a povereníka - predsedu Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu upravujú osobitné zákony Slovenskej národnej rady; ustanovenia § 42 ods. 2 tohto zákona sa však vzťahujú aj na nich.

Úlohy povereníkov Slovenskej národnej rady

§ 63

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady sa aktívne zúčastňujú na práci Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

(2) Povereníci Slovenskej národnej rady sú na čele povereníctiev Slovenskej národnej rady, riadia ich prácu a zodpovedajú za ňu.

§ 64

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady v odboroch štátnej správy, v ktorých pôsobia, plnia najmä tieto úlohy:

a) pri príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a rozpočtu

- zostavujú návrhy perspektívnych a ročných plánov a rozpočtov za priamo riadené organizácie,

- zúčastňujú sa na príprave a tvorbe plánov v hospodárstve národných výborov i za organizácie ústredne riadené; v tomto smere rozpracúvajú vybraté problémy prípravy plánu a závery uplatňujú na ministerstvách a zasadaniach národných výborov a v príslušných orgánoch Slovenskej národnej rady,

- zostavujú, resp. vyjadrujú sa k návrhom rozpočtov za hospodárstvo riadené národnými výbormi na Slovensku; v rámci svojej pôsobnosti zúčastňujú sa na príprave a tvorbe rozpočtov aj za niektoré organizácie ústredne riadené,

b) pri zabezpečovaní plnenia úloh štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva najmä:

- rozpisujú úlohy schváleného plánu a rozpočtu na priamo riadené organizácie,

- zúčastňujú sa na rozpise vládou schváleného plánu na ministerstvách a krajských národných výboroch na Slovensku,

c) zúčastňujú sa v odbore svojej pôsobnosti na príprave právnych predpisov a významných uznesení vlády a Predsedníctva Slovenskej národnej rady,

d) pomáhajú pri príprave zásadných materiálov na zasadania národných výborov a ich orgánov, zúčastňujú sa na ich zasadaniach a pomáhajú pri realizácii ich záverov,

e) kontrolujú a preverujú činnosť orgánov a organizácií národných výborov, ostatných štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií na Slovensku činných v odboroch ich pôsobnosti,

f) na zabezpečenie úloh rozvoja národného hospodárstva, uznesení vlády, Slovenskej národnej rady a jej orgánov, ako aj smerníc a opatrení príslušných ministrov a na odstránenie nedostatkov v ich plnení vydávajú v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s celoštátnymi úlohami a zámermi príslušným orgánom a organizáciám záväzné pokyny, prípadne príkazy na vykonanie potrebných opatrení,

g) o svojej činnosti informujú príslušnú komisiu Slovenskej národnej rady, Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a príslušného ministra a predkladajú im iniciatívne návrhy na opatrenia, ktorých vykonanie považujú za potrebné.

(2) Povereníci Slovenskej národnej rady v rozsahu svojej pôsobnosti najmä:

- riešia špecifické problémy rozhodujúce pre rýchlejší rozvoj hospodárstva a kultúry na Slovensku,

- riadia organizácie a zariadenia Slovenskej národnej rady v rozsahu splnomocnenia,

- dbajú o výchovu a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov pracujúcich v odbore ich pôsobnosti,

- vymenúvajú a odvolávajú riaditeľov organizácií a zariadení na Slovensku, pokiaľ toto právo neprislúcha iným orgánom, a vyjadrujú sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie riaditeľov a vedúcich organizácií a zariadení na Slovensku, pokiaľ im nepatrí právo na ich vymenovanie.

§ 65

Povereníci Slovenskej národnej rady sú povinní zúčastniť sa na rokovaní komisií Slovenskej národnej rady, na ktoré boli prizvaní, aj keď nie sú ich členmi, podávať im správy a informácie a zodpovedať na dotazy poslancov a ostatných členov komisií.

§ 66

(1) Pri svojej riadiacej, kontrolnej a organizátorskej práci sú povereníci Slovenskej národnej rady povinní zaoberať sa podnetmi komisií a poslancov Slovenskej národnej rady a plne ich využívať.

(2) Povereníci Slovenskej národnej rady vo svojej činnosti využívajú skúsenosti a poznatky národných výborov a iných štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií, ako aj podnety pracujúcich a ich spoločenských organizácií. Sledujú, ako miestne orgány a výrobno-hospodárske jednotky uplatňujú celospoločenské záujmy, zákony a právne predpisy a sú povinní ich uplatňovanie dôsledne presadzovať.

(3) V rozsahu svojej pôsobnosti povereníci Slovenskej národnej rady využívajú a uvádzajú do praxe overené výsledky práce vedeckovýskumných ústavov. Riešenie dôležitých problémov praxe navrhujú zahrnúť do plánu vedeckého výskumu.

§ 67

(1) Povereníci Slovenskej národnej rady plnia úlohy vyplývajúce z ich pôsobnosti v úzkej spolupráci s príslušnými ministrami; pri výkone právomoci zverenej im vládou spravujú sa smernicami ministrov.

(2) O zásadných opatreniach, ktoré v odbore svojej pôsobnosti vykonali povereníci alebo príslušné komisie Slovenskej národnej rady, povereníci Slovenskej národnej rady informujú príslušných ministrov.

Štvrtá časť

POSLANCI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 68

Poslanci Slovenskej národnej rady organizujú a zjednocujú tvorivé sily pracujúcich v úsilí o plný rozvoj socialistickej spoločnosti a za tým účelom udržujú s nimi najužšie spojenie.

§ 69

Poslanci Slovenskej národnej rady majú právo najmä:

a) predkladať Slovenskej národnej rade návrhy zákonov Slovenskej národnej rady a iné návrhy,

b) podávať aj mimo zasadania pléna alebo komisie Slovenskej národnej rady dotazy na povereníkov a predsedov komisií Slovenskej národnej rady, predsedu Slovenskej národnej rady a Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Dotazy môžu byť písomné alebo ústne,

c) aktívne sa zúčastňovať na schôdzkach národných výborov, ich komisií a iných orgánov a na príprave materiálov pre tieto orgány,

d) zúčastňovať sa na prešetrovaní sťažností pracujúcich a na vybavovaní oznámení a podnetov pracujúcich,

e) požadovať od orgánov štátnej správy a iných orgánov podklady a vysvetlenia potrebné pre svoju činnosť.

§ 70

Poslanci Slovenskej národnej rady sú povinní najmä:

a) pravidelne skladať svojim voličom účty zo svojej činnosti a podávať im správy o činnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov,

b) vysvetľovať voličom význam zákonov a zákonov Slovenskej národnej rady a tak pôsobiť, aby štátne a hospodárske orgány a organizácie i občania zákony uvedomele zachovávali; v dennom živote si overovať, ako sa zákony dodržiavajú a osvedčujú,

c) prihliadať vo svojej práci na návrhy, sťažnosti a želania občanov a uplatňovať skúsenosti získané v styku s nimi v Slovenskej národnej rade a jej orgánoch,

d) úzko spolupracovať s národnými výbormi a organizáciami pracujúcich a pomáhať im pri vykonávaní zákonov, iných právnych predpisov a uznesení straníckych a štátnych orgánov, najmä tým, že získavajú občanov svojich volebných obvodov pre aktívne plnenie úloh socialistickej výstavby.

§ 71

(1) Poslanci Slovenskej národnej rady sú povinní aktívne a iniciatívne sa zúčastňovať na prácach a rokovaniach Slovenskej národnej rady, najmä na schôdzkach pléna Slovenskej národnej rady a komisie Slovenskej národnej rady, ktorej sú členmi.

(2) Ak sa poslanec Slovenskej národnej rady nemôže zúčastniť na prácach Slovenskej národnej rady alebo jej orgánov, musí sa ospravedlniť.

Piata časť

APARÁT SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

§ 72

Výkonný aparát Slovenskej národnej rady tvoria:

- kancelária Slovenskej národnej rady,

- povereníctva Slovenskej národnej rady,

- aparát komisií Slovenskej národnej rady a

- iné funkčné a pomocné útvary Slovenskej národnej rady.

§ 73

(1) Kancelária Slovenskej národnej rady je pomocným útvarom Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva.

(2) Na čele Kancelárie Slovenskej národnej rady je vedúci Kancelárie Slovenskej národnej rady, ktorý usmerňuje a organizuje prácu Kancelárie a zodpovedá za ňu predsedovi Slovenskej národnej rady.

§ 74

Výkonným aparátom Slovenskej národnej rady a jej orgánov v jednotlivých odboroch štátnej správy sú:

a) povereníctva Slovenskej národnej rady, a to

- pre školstvo a kultúru,

- pre pôdohospodárstvo,

- pre stavebníctvo,

- pre zdravotníctvo,

- pre financie,

- pre spravodlivosť,

- pre obchod,

- pre potravinársky priemysel;

b) aparát

- Slovenskej plánovacej komisie,

- Komisie ľudovej kontroly a štatistiky Slovenskej národnej rady,

- Slovenskej komisie pre investičnú výstavbu,

- Komisie Slovenskej národnej rady pre rozvoj vedy a techniky,

- Komisie Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva.

§ 75

(1) Na čele povereníctiev Slovenskej národnej rady sú povereníci Slovenskej národnej rady; na čele výkonného aparátu komisií Slovenskej národnej rady sú predsedovia komisií Slovenskej národnej rady.

(2) Povereníkov alebo predsedov komisií Slovenskej národnej rady zastupujú pri riadení povereníctiev Slovenskej národnej rady alebo aparátu komisií Slovenskej národnej rady ich námestníci.

§ 76

(1) Povereníctva Slovenskej národnej rady, aparát komisií Slovenskej národnej rady a iné zložky výkonného aparátu Slovenskej národnej rady sa členia na jednotlivé útvary.

(2) Vo svojej činnosti sa výkonný aparát Slovenskej národnej rady spravuje zákonmi, zákonmi Slovenskej národnej rady, smernicami Slovenskej národnej rady a jej orgánov a inými všeobecnými právnymi predpismi.

(3) Povereníctva Slovenskej národnej rady a aparát komisií Slovenskej národnej rady úzko spolupracujú s príslušnými ministerstvami alebo inými ústrednými úradmi a orgánmi. Pomáhajú národným výborom a iným štátnym a hospodárskym orgánom a organizáciám pri plnení ich úloh, sledujú ich činnosť a predkladajú príslušným orgánom Slovenskej národnej rady návrhy konkrétnych opatrení na riešenie problémov a na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 77

Vnútornú organizáciu a zásady práce povereníctiev Slovenskej národnej rady a aparátu komisií Slovenskej národnej rady upravujú príslušné komisie Slovenskej národnej rady.


Šiesta časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 78

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady môže vytvoriť dočasné útvary na plnenie určitých úloh a podľa potreby vyčleniť z aparátu Slovenskej národnej rady, prípadne z priamo riadených organizácií pracovníkov pre pomocný aparát týchto útvarov.

§ 79

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 113/1960 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1961 Zb.

§ 80

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Chudík v. r.