Vyhláška č. 168/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun

Čiastka 70/1964
Platnosť od 20.08.1964
Účinnosť od 04.09.1964
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 8 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 20. aprílom 1964.

168

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. júla 1964

o Dohode o kultúrnej spolupráci


medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun

Dňa 20. apríla 1964 bola v Paríži podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun.

Dohoda na základe svojho článku 8 vstúpila v platnosť dňom podpisu, t. j. 20. aprílom 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

dr. Pithart v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Federatívnou republikou Kamerun

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Federatívnej republiky Kamerun

prajúc si rozvíjať spoluprácu obidvoch štátov vo výchove, kultúre a športe,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k upevneniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
pána Václava Pleskota,

vláda Federatívnej republiky Kamerun
pána Beb a Dona,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva a porozumenia a dodržiavajúc zásady zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti podporovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch štátov a pokroku dosiahnutého na poli výchovy, kultúry a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať najmä:

rozvoj spolupráce medzi školami, vedeckými a výskumnými ústavmi, výchovnými a kultúrnymi sväzmi a organizáciami;

výmenu informácií z oblasti výchovy, vedy, kultúry a filmu a usporadúvanie prednášok z týchto odborov; usporadúvanie výstav, výmenu literárnych a umeleckých diel, usporadúvanie koncertov, divadelných predstavení a športových akcií i návštev odborníkov, ktorí sa zaoberajú niektorým z odborov uvedených v tomto článku.

Článok 3

Každá z obidvoch zmluvných strán umožní podľa svojich možností odborníkom druhej zmluvnej strany výskumy a štúdium v školách, inštitútoch, archívoch, knižniciach a múzeách svojej krajiny v súlade so štatútmi uvedených zariadení.

Článok 4

Každá z obidvoch zmluvných strán poskytne podľa svojich možností štipendiá a bude sa podieľať na materiálnej pomoci, aby umožnila štúdium, výskumné práce a špecializáciu študentom, technikom, inžinierom, vedcom a umelcom druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Obidve zmluvné strany budú podporovať podľa svojich možností spoluprácu medzi rozhlasovými a televíznymi organizáciami, tlačovými agentúrami a filmovými podnikmi v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Článok 6

Zmluvné strany urobia potrebné opatrenia na hlbšie vzájomné poznanie svojich krajín.

Článok 7

Na vykonávanie tejto Dohody zmluvné strany vypracujú a dojednajú vykonávacie plány, dĺžka platnosti a spôsob financovania ktorých sa určia spoločnou dohodou.

Článok 8

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti, pokiaľ je jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šiestich mesiacov.

Dané v Paríži 20. apríla 1964 v troch vyhotoveniach, každé v jazyku českom, francúzskom a anglickom, pričom znenie české a francúzske majú rozhodujúcu platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Pleskot v. r.

Za vládu

Federatívnej republiky Kamerun:

Beb a Dona v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.