Vyhláška č. 193/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave

Čiastka 82/1964
Platnosť od 25.11.1964 do17.12.2006
Účinnosť od 25.11.1964 do17.12.2006
Zrušený 44/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 19 vstúpila v platnosť výmenou nót obidvoch strán o jej schválení, t. j. 24. júlom 1964.

193

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30.septembra 1964

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave

Dňa 1. februára 1963 bola v Tunise podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave. Dohoda podľa svojho článku 19 vstúpila v platnosť výmenou nót obidvoch strán o jej schválení, t. j. 24. júlom 1964.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniska

vedené prianím napomáhať rozvoju leteckej dopravy medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou a uskutočňovať v tejto oblasti čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu,

prajúc si uplatňovať v tejto doprave zásady a ustanovenia Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného 7. decembra 1944 v Chicagu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pri uskutočňovaní tejto Dohody a jej Príloh:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný 7. decembra 1944 v Chicagu a všetky jeho zmeny prijaté v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru;

b) slovo „územie“ má význam ustanovený článkom 2 Dohovoru;

c) výraz „letecké úrady“ znamená:

- pokiaľ ide o Československo, Ministerstvo dopravy, letecký odbor,

- pokiaľ ide o Tunisko, štátny sekretariát verejných prác a domového majetku, správu leteckej a námornej dopravy,

alebo v obidvoch prípadoch každú osobu alebo orgán poverený plnením úloh vykonávaných teraz uvedenými orgánmi;

d) výraz „dohodnuté služby“ znamená letecké služby uvedené v zozname liniek, ktorý je v Prílohe I tejto Dohody;

e) výraz „určený podnik“ značí každý podnik pre leteckú dopravu, ktorý jedna zo zmluvných strán vyberie pre vykonávanie dohodnutých služieb uvedených v Prílohe I a určenie ktorého bude oznámené leteckým úradom druhej zmluvnej strany podľa ustanovení článku 8 tejto Dohody.

Článok 2

a) Zákony a predpisy každej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup lietadiel používaných v medzinárodnej doprave alebo na prevádzku a lietanie týchto lietadiel po dobu ich pobytu na jej území, platia pre lietadlá určeného podniku alebo podnikov druhej zmluvnej strany.

b) Cestujúci, posádky lietadiel a odosielatelia tovaru sa musia podrobiť, buď osobne alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej v ich mene a na ich účet, zákonom a predpisom, podľa ktorých sa na území každej zmluvnej strany spravuje vstup, pobyt a výstup cestujúcich, posádok a tovaru, ako sú predpisy o vstupe, formalitách výstupu, prisťahovalectve, pasoch, clách a karanténe.

Článok 3

a) Medzi zmluvnými stranami je zhoda v tom, že lietadlá určeného podniku alebo podnikov jednej zmluvnej strany používané v medzinárodnej prevádzke, ako aj pohonné hmoty, mazacie oleje, náhradné súčiastky, potreby, obvyklé zariadenie a zásoby na palube lietadiel budú pri prílete na územie druhej strany a pri svojom odlete celkom oslobodené od cla a iných poplatkov a dávok.

b) Pohonné hmoty, mazacie oleje a palubné zásoby vzaté na palubu lietadiel na území jednej zo zmluvných strán pre použitie týmito lietadlami určeného podniku alebo podnikov druhej zmluvnej strany v medzinárodnej prevádzke budú celkom oslobodené od cla a iných poplatkov a dávok.

c) S výnimkou poplatkov za vykonané služby budú taktiež oslobodené od cla a iných poplatkov a dávok náhradné súčiastky, potreby a zariadenia dovezené a používané na území jednej zmluvnej strany pre údržbu alebo opravu lietadiel určeného podniku alebo podnikov druhej zmluvnej strany používaných v medzinárodnej prevádzke.

d) Predmety požívajúce zvýhodnený režim podľa odsekov a), b) a c) tohto článku nebudú sa môcť scudziť, ak príslušné úrady nedajú na to súhlas a určený podnik alebo podniky jednej zmluvnej strany môžu ich uskladniť na letiskách druhej zmluvnej strany. V prípade, že tieto predmety sa ani nespotrebujú, ani nedajú do lietadla, budú sa môcť znovu vyviezť bez podrobenia clu a iným poplatkom a dávkam.

e) Predmety oslobodené od cla a iných poplatkov a dávok podľa odsekov a), b) a c) tohto článku zostanú k dispozícii podniku, ktorého sú vlastníctvom, avšak pod príslušným colným dohľadom.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán poskytne určenému podniku alebo podnikom druhej zmluvnej strany právo prevádzať na svoje ústredie v súlade s ustanoveniami platnej platobnej dohody upravujúcej finančné vzťahy medzi obidvoma zmluvnými stranami zárobky po odpočítaní nákladov vyplývajúce z vykonávania dohodnutých služieb.

Článok 5

Určený podnik alebo podniky každej zo zmluvných strán sú oprávnené udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávaných služieb.

Článok 6

a) Každá zmluvná strana poskytuje podniku určenému druhou zmluvnou stranou právo:

1. prelietavať bez pristátia jeho územie,

2. pristávať na jeho území pre neobchodné potreby.

b) Na vykonanie odseku a) tohto článku každá zmluvná strana bude môcť určiť letové cesty, ktoré bude musieť dodržiavať nad jej územím určený podnik alebo podniky druhej zmluvnej strany, ako aj letiská, ktoré sa môžu použiť.

Článok 7

Vláda Československej socialistickej republiky poskytuje vláde Tuniskej republiky právo vykonávať jedným alebo viacerými určenými podnikmi dohodnuté služby uvedené v Zozname liniek, ktorý je v Prílohe I tejto Dohody.

Vláda Tuniskej republiky poskytuje vláde Československej socialistickej republiky právo vykonávať jedným alebo viacerými určenými podnikmi dohodnuté služby uvedené v Zozname liniek, ktorý je v Prílohe I tejto Dohody.

Článok 8

a) Dohodnuté služby môžu sa vykonávať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa práva poskytujú za podmienky, že:

1. zmluvná strana, ktorej sa práva poskytli, určila jeden alebo viaceré letecké dopravné podniky na vykonávanie jednej alebo viacerých dohodnutých služieb;

2. zmluvná strana, ktorá práva poskytuje, dala za podmienok uvedených v odseku b) tohto článku príslušnému podniku alebo podnikom požadované prevádzkové oprávnenie, ktoré sa má vydať čo najskôr s výhradou ustanovenia článku 9 tejto Dohody.

b) Určené podniky možno vyzvať, aby leteckým úradom zmluvnej strany, ktorá poskytuje práva, podali dôkaz o tom, že sú schopné uspokojiť požiadavky predpísané zákonmi a predpismi obvykle uplatňovanými týmito úradmi pri činnosti leteckých dopravných podnikov.

Článok 9

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo odmietnuť určenému podniku druhej zmluvnej strany prevádzkové oprávnenie predvídané článkom 8 tejto Dohody alebo toto oprávnenie odvolať, ak sa dôvodne domnieva, že nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku sú v rukách druhej zmluvnej strany alebo jej štátnych príslušníkov alebo ak sa tento podnik nespravuje zákonmi a predpismi spomínanými v článku 2 alebo neplní záväzky uložené touto Dohodou a jej Prílohami.

Vykonávanie tohto ustanovenia nebude však brániť zmluvným stranám, aby vykonávali dohodnuté služby spoločnými prevádzkovými organizáciami predvídanými článkom 77 Dohovoru.

Článok 10

Podnik alebo podniky určené vládou Československej socialistickej republiky podľa tejto Dohody budú mať na území Tuniskej republiky právo v medzinárodnej doprave vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar v miestach pristátia a na československých linkách uvedených v Prílohe I tejto Dohody.

Podnik alebo podniky určené vládou Tuniskej republiky podľa tejto Dohody budú mať na území Československej socialistickej republiky právo v medzinárodnej doprave vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar v miestach pristátia a na tuniských linkách uvedených v Prílohe I tejto Dohody.

Článok 11

Podniky určené každou zmluvnou stranou budú mať rovnaké práva pre vykonávanie dohodnutých služieb medzi územím obidvoch zmluvných strán.

Na spoločných tratiach budú určené podniky vzájomne prihliadať na svoje záujmy tak, aby sa nevhodne nedotýkali služieb druhej strany.

Článok 12

Na každej z liniek obsiahnutých v Prílohe I tejto Dohody bude prvoradým cieľom dohodnutých služieb uviesť pri rozumnom koeficiente využitia do prevádzky takú kapacitu, ktorá zodpovedá obvyklému a rozumne predvídateľnému dopytu na linke.

Podnik alebo podniky určené jednou zo zmluvných strán budú môcť uspokojiť v medziach celkovej kapacity predvídanej prvým odsekom tohto článku s prihliadnutím na miestne a oblastné služby prepravný dopyt medzi územím tretích štátov, ktorými prechádzajú dohodnuté trate, a územím druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Tarify platné pre dohodnuté služby budú určené v rozumnej výške s prihliadnutím na všetky rozhodujúce skutočnosti, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, význačné rysy každej služby a tarify uplatňované inými leteckými dopravnými podnikmi vykonávajúcimi celkom alebo sčasti rovnakú trať. Tarify sa určia podľa týchto ustanovení:

a) Pokiaľ to bude možné tarify sa dojednajú medzi určenými podnikmi po prípadnej konzultácii s inými leteckými dopravnými podnikmi, ktoré celkom alebo sčasti vykonávajú rovnakú trať. Dohoda sa dosiahne pokiaľ možno postupom zavedeným v Medzinárodnom združení leteckých dopravcov. Takto dojednané tarify budú predložené na schválenie leteckým úradom zmluvných strán. Ak letecké úrady jednej zmluvnej strany tarify neschvália, upovedomia o tom písomne letecké úrady druhej zmluvnej strany v lehote pätnástich (15) dní po dátume oznámenia tarifu alebo v inej dohodnutej lehote.

b) Ak sa určené podniky nemôžu dohodnúť alebo ak tarify neschvália letecké úrady jednej zmluvnej strany, letecké úrady obidvoch zmluvných strán vynasnažia sa dosiahnuť riešenie o tarifách, ktoré sa majú zaviesť.

c) V krajnom prípade bude sa rozpor riešiť podľa ustanovení článku 18.

d) Už zavedené tarify zostanú v platnosti do času než budú určené nové tarify postupom predvídaným v tomto článku alebo v článku 18.

Článok 14

Táto Dohoda a jej Prílohy budú sa registrovať v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 15

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane prianie ukončiť platnosť tejto Dohody. Oznámenie sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Platnosť tejto Dohody sa skončí dvanásť mesiacov po prijatí oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ oznámenie sa nevezme späť na základe spoločnej dohody pred ukončením uvedeného obdobia. V prípade, že by zmluvná strana, ktorá dostane také oznámenie, nepotvrdila jeho príjem, bude sa mať za to, že ho dostala pätnásť (15) dní po tom, čo oznámenie prijala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 16

Letecké úrady obidvoch zmluvných strán budú v duchu úzkej spolupráce podľa potreby konzultovať, aby sa zabezpečilo uspokojivé uplatňovanie zásad obsiahnutých v Dohode.

Okrem toho môžu letecké úrady jednej zmluvnej strany požiadať kedykoľvek letecké úrady druhej zmluvnej strany o konzultáciu o všetkých zmenách, ktoré sa majú vykonať v tejto Dohode a jej Prílohách a ktoré sa považujú za žiadúce. Konzultácia bude sa musieť začať v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Každá zmena tejto Dohody schválená leteckými úradmi vstúpi v platnosť, len čo bude potvrdená výmenou nót diplomatickou cestou.

Článok 17

Táto Dohoda a jej Prílohy sa uvedú do súladu s každou dohodou mnohostranného charakteru, ktorá by zaväzovala obidve zmluvné strany.

Článok 18

Všetky rozpory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Príloh budú riešiť priamou dohodou letecké úrady obidvoch zmluvných strán.

V prípade, že sa leteckým úradom nepodarí dosiahnuť dohodu, vynaloží sa úsilie o vyriešenie rozporu cestou diplomatických rokovaní. Počas týchto rokovaní sa zachová doterajší stav.

Zmluvné strany však budú môcť, ak sa na tom spoločne dohodnú, riešiť rozpor tým, že ho predložia buď rozhodcovskému tribunálu alebo akejkoľvek inej nimi určenej osobe alebo organizácii.

Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť sa vyslovenému výroku.

Článok 19

Ustanovenia tejto Dohody budú sa predbežne používať odo dňa jej podpisu. Vstúpia definitívne v platnosť, len čo si obidve zmluvné strany vzájomne oznámia, že sa uskutočnilo príslušné ústavné konanie.

Dané v Tunise 1. februára 1963 vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé je v troch jazykoch: českom, arabskom a francúzskom. Každé z troch znení je rovnako platné. V prípade rozporu vo výklade bude platné iba znenie vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

A. Bartušek v. r.

Za vládu

Tuniskej republiky:

Nouredine v. r.

Príloha I

ZOZNAM LINIEK

1. Tuniské linky:

Tunis - medziľahlý bod v Európe - Praha a body ďalej

2. Československé linky:

Praha - medziľahlý bod v Európe - Tunis a body ďalej.

Medziľahlé body a body ležiace ďalej určia sa spoločnou dohodou leteckých úradov obidvoch zmluvných strán.

Určené letecké podniky budú môcť trvale alebo prechodne vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z bodov na linkách uvedených v tomto zozname s výnimkou Tunisu a Prahy.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.