Opatrenie č. 166/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964
Účinnosť od 01.09.1964
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. dňa 24. septembra 1964.

166

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 12. augusta 1964

o pedagogických fakultách

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Organizácia pedagogických fakúlt

§ 1

Na pedagogických fakultách sa vzdelávajú učitelia pre školy poskytujúce základné vzdelanie.

§ 2

(1) Z Pedagogického inštitútu v Prahe a z Pedagogického inštitútu v Brandýse n. L. zriaďuje sa Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe so sídlom v Prahe.

(2) Z Pedagogického inštitútu v Brne sa zriaďuje Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyňu v Brne so sídlom v Brne.

(3) Z Pedagogického inštitútu v Olomouci sa zriaďuje Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci so sídlom v Olomouci.

(4) Z Pedagogického inštitútu v Trnave sa zriaďuje Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave.

(5) Z Pedagogického inštitútu v Prešove sa zriaďuje Pedagogická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove.

§ 3

(1) Z Pedagogických inštitútov v Českých Budějoviciach, v Plzni, v Ústí n. L., v Hradci Králové, v Ostrave, v Nitre a v Banskej Bystrici sa zriaďujú ako vysoké školy samostatné pedagogické fakulty.

(2) Na čele samostatnej pedagogickej fakulty je dekan, ktorý za činnosť fakulty zodpovedá ministrovi školstva a kultúry.

(3) Dekan má spravidla troch prodekanov. Dekana a prodekanov vymenúva a odvoláva minister školstva a kultúry.

(4) Osobným úradom zamestnancov samostatných pedagogických fakúlt je dekanát. Dekanát riadi tajomník; vymenúva ho minister školstva a kultúry. Tajomník samostatnej pedagogickej fakulty je stálym zástupcom dekana pre veci hospodárske a správne.

§ 4

(1) Na Slovensku dekanov a prodekanov pedagogických fakúlt a dekanov, prodekanov a tajomníkov samostatných pedagogických fakúlt vymenúva povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.

(2) Dekani samostatných pedagogických fakúlt na Slovensku zodpovedajú za svoju činnosť aj povereníkovi Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 5

Ustanovenie § 3 zákona č. 58/1950 Zb. o vysokých školách zostáva nedotknuté.

§ 6

(1) Pedagogické inštitúty v Karlových Varoch, v Liberci, v Pardubiciach, v Jihlave, v Gottwaldove, v Martine a v Košiciach sa postupne zrušujú začínajúc školským rokom 1964/65.

(2) Spolu so zrušením pedagogických inštitútov uvedených v odseku 1 stráca účinnosť vládne nariadenie č. 87/1962 Zb. o pedagogických inštitútoch.

§ 7

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1964.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Černík v. r.