Vyhláška č. 148/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

(v znení č. 128/1967 Zb.)

Čiastka 64/1964
Platnosť od 30.06.1964 do30.04.1977
Účinnosť od 01.01.1968 do30.04.1977
Zrušený 27/1977 Zb.

148

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy geodézie a kartografie

z 30. Júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác

Ústredná správa geodézia kartografie v dohode zo zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky geodetických a kartografických prác*), nevzťahuje sa však na dodávky z dovozu a pre vývoz.

§ 2

Hospodárske zmluvy

Na dodávky geodetických a kartografických prác sa uzavierajú:

a) zmluvy o príprave dodávok geodetických a kartografických prác,

b) zmluvy o dodávke geodetických a kartografických prác.

Zmluva o príprave dodávok geodetických a kartografických prác

§ 3

(1) Zmluvou o príprave dodávok geodetických a kartografických prác si odberateľ a dodávateľ vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu vzájomných hospodárskych vzťahov, pre skvalitnenie plánovania, zhospodárnenie geodetických a kartografických prác a pre skracovanie dodacích lehôt.

(2) Návrh zmluvy o príprave dodávok predkladá odberateľ dodávateľovi do 31. Júla na budúci rok alebo na nasledujúce roky. Návrh zmluvy zasiela odberateľ v troch vyhotoveniach.

§ 4

(1) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera spravidla na dobu dlhšiu ako jeden rok.

(2) Zmluva obsahuje údaje týkajúce sa budúcich dodávok, najmä:

a) určenia požadovaných prác čo do miesta, povahy a poradia dôležitosti,

b) predpokladaný rozsah prác v technických jednotkách,

c) predpokladaný finančný objem prác.

Zmluva o dodávke geodetických a kartografických prác

§ 6

(1) Zmluva o dodávke geodetických a kartografických prác sa zaviera spravidla na jeden rok, výnimočne na kratší čas, a to na celý objem prác, ktoré sa majú vykonať v príslušnom období.

(3) Organizácie v zmluve spravidla dohodnú:

a) druh prác a ich stručný technický popis,

b) rozsah prác v technických jednotkách,

c) finančný objem prác,

d) presné označenie lokality na pripojenej mape (výkrese apod.), označenie kraja, okresu, obce,

e) obsah kartografických prác, ich účel, formát originálu apod.,

f) lehotu dokončenia, prípadne i časový postup prác a dodávok čiastkových výsledkov,

g) rozsah a lehoty spolupôsobenia odberateľa, najmä poskytovanie podkladov.

§ 7

Ak má dodávateľ vykonávať práce na pracoviskách odberateľa, pre ktoré sú potrebné mimoriadne bezpečnostné opatrenia, je odberateľ povinný oboznámiť pracovníkov, menovite určených dodávateľom, so všetkými bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na tieto pracoviská. Ďalej je povinný vykonať pre pracovníkov dodávateľa primerané bezpečnostné opatrenia a poskytnúť im bezplatne bezpečnostné prostriedky a zariadenia, ktoré sú predpísané, prípadne obvyklé v mieste vykonávania prác.

§ 8

Ak to vyžaduje naliehavá potreba, možno práce v nevyhnutnom rozsahu začať so súhlasom odberateľa už na základe návrhu zmluvy, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy, má dodávateľ právo na náhradu nákladov vzniknutých týmito prácami.

§ 9

Originály meračských i písomných elaborátov zastávajú dodávateľovi ako materiál pre technickú dokumentáciu, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inakšie.

§ 10

Majetkové sankcie

Odberateľ, ktorý v dohodnutých lehotách neodovzdá dodávateľovi podklady potrebné na vykonanie prác alebo neposkytne inú na to potrebnú spoluprácu (§ 6, ods. 3, písm. g), je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny dodávky za každý začatý mesiac oneskorenia, najdlhšie však za 6 mesiacov.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. Júlom 1964.


Predseda:

Inž. Průša v. r.

Poznámky pod čiarou

*) a) §§ 2 a 3 vyhl. ÚSGK č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel.
b) Dodávky kartografických diel upravuje vyhláška č. 147/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov.

**) Pozri Úradné oznámenie v čiastke 29 Úradného listu z roku 1960 - „Zmeny názvu, sídla, územnej pôsobnosti a niektorých úloh ústavov geodézie a kartografie“.