Vyhláška č. 170/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií

Čiastka 71/1964
Platnosť od 01.09.1964 do31.12.1975
Účinnosť od 01.09.1964 do31.12.1975
Zrušený 137/1975 Zb.

170

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

zo 4. augusta 1964

o vypracovaní doplnkov a zmien stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácií

VI. celoštátny sjazd JRD prijal uznesením z 26. apríla 1964 návrh doplnkov a zmien Vzorových stanov JRD, ktorý vláda ČSSR uznesením zo 17. júna 1964 schválila.

Na vypracovanie doplnkov a zmien vlastných stanov JRD podľa schválených doplnkov a zmien Vzorových stanov JRD Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárastva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 61 zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách a podľa zákona č. 32/1963 Zb. o organizácii riadenia poľnohospodárstva:


§ 1

(1) Každé jednotné roľnícke družstvo (ďalej len „družstvo") prerokuje doplnky a zmeny Vzorových stanov JRD (ďalej len „Vzorové stanovy JRD") a vypracuje podľa nich doplnky a zmeny vlastných stanov (ďalej len „stanovy") do 6 mesiacov od vyhlásenia Vzorových stanov JRD s doplnkami a zmenami prijatými VI. celoštátnym zjazdom JRD.*) Vzorové stanovy JRD ponechávajú riešenie radu otázok iniciatíve družstevníkov. Každé družstvo preto prerokuje za širokej účasti družstevníkov Vzoroné stanovy JRD a upraví stanovy podľa týchto zásad:

a) prevezme do stanov bezo zmeny tie ustanovenia Vzorových stanov JRD, ktoré obsahujú zásadné otázky budovanie, hospodárenia a rozvoja družstva. Sú to: Úvodné ustanovenia , čl. 2, čl. 9 ods. 2, čl. 11, čl. 12 ods. 2, čl. 14 ods. 2 a 3, čl 16 ods. 1 a 2, čl. 17 ods. 1, čl. 18, čl 20, čl. 21 ods. 1 časť A, D, E č. 2, F č. 1, čl. 23 ods. 1, čl. 24, čl. 25 časť A, ak je v družstve zavedené peňažné odmeňovanie, časť B č. 1, ak je v družstve zavedené odmeňovanie podľa pracovných jednotiek, č. 26, čl. 29, čl. 30 ods. 2,

b) prevezme, doplní, spresní a rozvedie tie ustanovenia Vzorových stanov JRD, ktoré túto konkretizáciu vyžadujú. Sú to napr.: čl. 25 časť B č. 3, čl. 28 ods. 1, čl. 32 ods. 1, čl. 39 ods. 2 a 4,

c) upraví v stanovách tie ustanovenia Vzorových stanov JRD, ktoré sa družstvu odporpčajú alebo prevzatie ktorých závisí od vôle družstva a ktoré platia v družstve len vtedy, ak sú v stanovách uvedené. Sú to napr. čl. 14 ods. 4, čl. 16 ods. 4, čl. 21 ods. 1 časť E č. 3, čl. 23 ods. 4, čl. 27 ods. 3, čl. 30 ods. 1.

(2) Družstvo prevezme zo Vzorových stanov JRD to z alternatívnych riešení, ktoré zodpovedá jeho miestnym a ekonomickým podmienkam; ak Vzoroné stanovy JRD ukazujú v tomto riešení na vývoj k pokročilejším fomám hospodárenia a družstvo vzhľadom na svoj vývoj zatiaľ nepreberá túto formu, môže upraviť túto alternatívu v stanovách s tým, že sa bude usilovať o vytváranie výrobných, ekonomických a politických podmienok pre zavedenie pokrokovejšej formy (napr. otázka odmeňovanie, záhumienkoné hospodárstva).

(3) Družstvo môže doplniť stanovy ustanoveniami vyplývajúcimi z odporúčaní strany a vlády, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a prípadne tiež dôležitými uzneseniami členskej schôdze, ktoré sú trvalejšieho rázu a upravujú otázky, ktoré dosiaľ neboli ústredne riešené.

§ 2

Za riadne a vasné vypracovanie stanov zodpovedá predstavenstvo družstva. Návrh stanov vypracuje predstavenstvo, prípadne za pomoci komisie, ktorú ustanoví zo skúsených družstevníkov z rôznych úsekov činnosti družstva. Vypracovaný návrh stanov predstavenstvo predloží všetkým družstevníkom na pripomienky a po ich spracovaní predloží návrh stanov na prerokovanie a prijatie členskej schôdzi.

§ 3

(1) Výrobná poľnohospodárska správa, okresný a miestny národný výbor zabezpečia riadne vypracovanie stanov družstvom, pričom najmä poskytujú družstvu sústavnú a účinnú pomoc vlastnými pracovníkmi, poslancami a aktivistami národného výboru. Dbajú tiež o to, aby stanovy boli vypracované podľa tejto vyhlášky, najmä v ustanovenej lehote.

(2) Výrobná poľnohospodárska správa a okresný národný výbor pri vypracovaní stanov organizujú tiež pomoc odborne a politicky činných pracovníkov v okrese, najmä dobrovošnú pomoc pracovníkov súdov, prokuratúr, advokátskych poradní, bánk, patronátnych závodov a pod.

§ 4

(1) Predstavenstvo družstva predloží stanovy prijaté členskou schôdzou miestnemu národnému výboru na vyjadrenie a spolu s týmto vyjadrením potom v troch vyhotoveniach výrobnej poľnohospodárskej správe.

(2) Výrobná poľnohospodárska správa zabezpečí v spolupráci s okresným národným výborom preskúmanie stanov za účasti pracovníkov, ktoré poznajú poľnohospodársko-družstevnú ekonomiku a právo, a to najmä, či zodpovedajú Vzorovým stanovám JRD, tejto vyhláške a zákonu č. 49/1959 Zb. alebo iným právnym predpisom a či sú v súlade s politicko-hospodárskymi smernicami strany a vlády o rozvoji poľnohospodárskeho družstevníctva a s politickými a ekonomickými potrebami a možnosťami družstva. Ak stanovy nezodpovedajú týmto podmienkam, vráti ich výrobná poľnohospodársky správa družstvu s pripomienkami a odporučí mu vykonať v primeranej lehote patričné úpravy.

(3) Výrobná poľnohospodárska správa predloží stanovy po konaní uskutočnenom odľa odseku 2 okresnému národnému výboru na schválenie.

§ 5

(1) Odbor vodného hospodárstva a pre veci poľnohospodárstva a lesníctva odresného národného výboru

a) vedie knihu stanov JRD,

b) registruje schválené stanovy zápisom v knihe stanov JRD,

c) upovedomí družstvo písomne o schválení stanov okresným národným výborom a zašle družstvu schválené stanovy; jeden odpis tohto upovedomenia zašle spolu s rovnopisom schválených stanov okresnému súdu v sídle krajského súdu, jeden rovnopis stanov založí.

(2) Schválené stanovy sú pre družstvo záväzné.

§ 6

Každá zmeny alebo doplnenie stanov schválených a registrovaných okresným národným výborom podlieha novému schváleniu a registrácii podľa § 4 a 5 tejto vyhlášky.

§ 7

Výrobná poľnohospodárska správa, okresný a miestny národný výbor dohliadajú na dodržiavanie a uplatňovanie stanov v družstve.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška č. 50/1961 Zb. o vypracovaní vlastných stanov JRD, ich schvaľovaní a registrácii.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Burian v. r.

Poznámky pod čiarou

*) T. j. do 1. marca 1965.