Vyhláška č. 118/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva národnej obrany, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác, určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu Zmena názvu od 1. 1. 1990 - o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu

(v znení č. 144/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 50/1964
Platnosť od 20.06.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

118

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

z 10. júna 1964,

o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie obranyschopnosti štátu

Ministerstvo národnej obrany po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Prvý oddiel

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky

1. výrobkov, prác a výkonov určených na zabezpečenie obranyschopnosti alebo bezpečnosti štátu, a to

a) výrobkov zbrojnej povahy,

b) špeciálnych výrobkov, ktoré nemožno nahradiť výrobkami civilnej povahy (výrobkov vyrábaných podľa špeciálnych technických podmienok),

c) ostatných výrobkov, ktoré odberateľ prezerá (kontroluje) u dodávateľa,

pokiaľ ich odoberá Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,

2. výrobkov uvedených v č. 1 písm. a) a b) pre Federálne ministerstvo národnej obrany, Federálne ministerstvo vnútra, Federálne ministerstvo dopravy a spojov - veliteľstvo železničného vojska, Ministerstvo vnútra a životného prostredia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, Správa zboru nápravnej výchovy Ministerstva spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky pri zabezpečovaní úloh obsiahnutých v pláne rozvoja vedy a techniky,

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje obdobne aj na dodávky opráv výrobkov dodávaných podľa tejto vyhlášky.

(3) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky z dovozu.

§ 10

Zodpovednosť za vady (záruka)

(1) Ak v záručných podmienkach nie je dohodnutá záručná doba dlhšia alebo ak nie je jednostranným úkonom dodávateľa záručná doba predĺžená, je najmenej 12 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Pri strojoch, prístrojoch, zariadeniach a pri dlhodobom konzervovaní ich náhradných dielov, dodávaných do skladu odberateľa je záručná doba najmenej 36 mesiacov od splnenia dodávky.

(3) Ak generálne opravy výrobkov robí dodávateľ, zodpovedá za vady týchto opráv v rozsahu najmenej 60 % predĺženej záručnej doby, najmenej však po dobu 6 mesiacov.

Tretí oddiel

Dodávky pri zabezpečovaní úloh vývoja výrobkov

Hospodárske zmluvy na vývoj a ich uzavieranie


§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister národnej obrany:

armádny generál Lomský v. r.