Vyhláška č. 90/1964 Zb.Vyhláška ministra financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 39/1964
Platnosť od 28.05.1964
Účinnosť od 28.05.1964

OBSAH

90

VYHLÁŠKA

ministra financií

zo 6. mája 1964,

ktorou sa zrušuje vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Minister financií ustanovuje podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a na podklade uznesenia vlády z 20. novembra 1963:


§ 1

Vyhláška č. 94/1960 Zb. o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby na dodávky poľnohospodárskych výrobkov sa zrušuje.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

Lér v. r.