Vyhláška č. 149/1964 Zb.Vyhláška Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác

Čiastka 64/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1967
Účinnosť od 01.07.1964 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

149

VYHLÁŠKA

Ústredného geologického úradu

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geologických prác

Ústredný geologický úrad v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje všetky dodávky geologických prác. Týmito prácami sa rozumejú najmä:

a) ucelený súbor geologických prác, vrátane projektu a geologického posudku (záverečné správy), buď

aa) z odboru ložiskovej geológie alebo

bb) z odboru stavebnej geológie, hydrogeológie a balneológie;

b) čiastkové práce, t. j.

aa) vrtné a iné technické práce vykonávané podľa projektu odberateľa a za jeho riadenia alebo

bb) vyhodnocovacie práce podľa požiadaviek odberateľa (napr. vyhodnotenie geologickej, geochemickej alebo geofyzikálnej dokumentácie), poradenská činnosť pri vykonávaní stavebných prác a pod.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky geologických prác z dovozu a pre vývoz.

§ 2

Hospodárske zmluvy

Na dodávky geologických prác sa uzavierajú:

a) zmluvy o príprave dodávok geologických prác,

b) zmluvy o dodávke geologických prác.

§ 3

Zmluva o príprave dodávok geologických prác

(1) Zmluvu o príprave dodávok geologických prác si dodávateľ a odberateľ vytvárajú predpoklady pre stabilizáciu vzájomných hospodárskych vzťahov, pre skvalitnenie plánovania, zhospodárnenie geologických prác a pre skracovanie dodacích lehôt.

(2) Návrh zmluvy o príprave dodávok predkladá odberateľ dodávateľovi do 31. júla pre budúci rok alebo pre nasledujúce roky. Návrh zmluvy o príprave dodávok geologických prác zasiela odberateľ dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach.

(3) Zmluvy o príprave dodávok uzavierajú organizácie vtedy, ak to vyžaduje rozsah a význam prác; zmluvy sa uzavierajú spravidla na obdobie dlhšie ako rok.

(4) Zmluva o príprave dodávok geologických prác obsahuje údaje týkajúce sa budúcich dodávok, najmä:

a) určenie požadovaných prác čo do miesta, druhu a poradia dôležitosti,

b) predpokladaný objem prác v technických jednotkách,

c) predpokladaný náklad podľa cenníka.

§ 4

Zmluva o dodávke geologických prác

(1) Zmluva o dodávke geologických prác sa uzaviera spravidla na jeden rok, výnimočne na kratší čas, a to na celý objem prác, ktoré sa majú vykonať v príslušnom období.

(2) Organizácie v zmluve spravidla dohodnú:

1. pri dodávke prác uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), aa) oblasť, požadovaný stupeň podrobnosti prieskumu, druh, množstvo, kategóriu a akosť zásob a súpis podkladov, ktoré odberateľ odovzdá dodávateľovi;

2. pri dodávke prác uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), bb) miesto, kde sa má prieskum vykonať, účel a rozsah stavby a označenie stupňa prípravnej a projektovej dokumentácie, pre ktorú je určený prieskum (napr. výhľadová štúdia, investičná úloha, úvodný projekt), súpis podkladov, ktoré odberateľ odovzdá dodávateľovi a lehotu, v ktorej odovzdá dodávateľ výsledky meračských prác;

3. pri dodávke prác uvedených v § 1 ods. 1 písm. b), aa) presné označenie miesta prieskumu a spôsob prác podľa projektu predloženého odberateľom;

4. pri dodávke prác uvedených v § 1 ods. 1 písm. b), bb) druh objednaných prác a ďalšie údaje podľa ich povahy.

(3) Návrh zmluvy o geologických prácach zasiela odberateľ dodávateľovi v štyroch vyhotoveniach

a) pri zmluvách uzavieraných na obdobie jedného roka najneskoršie 45 dní pred začiatkom roka, v ktorom sa majú práce začať,

b) pri zmluvách uzavieraných na obdobie kratšie ako rok najneskoršie do 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú práce začať.

§ 5

Povinnosti dodávateľa

(1) Dodávateľ je povinný vykonať geologické práce podľa projektu vypracovaného podľa predpisov o projektovaní a rozpočtovaní geologických prác*), prípadne podľa príslušných technických noriem.

(2) Ak sa nedohodne organizácia inak, je dodávateľ povinný po dokončení vrtov sondy zlikvidovať zasypaním tak, aby nedochádzalo k usadnutiu terénu, a odviezť prebytočný vyťažený materiál. V prípade neskoršieho usadnutia je dodávateľ povinný vykonať dodatočnú úpravu zasypania i úpravu terénu. Tým nie je dotknutá povinnosť dodávateľa vykonávať v odôvodnených prípadoch oddelene skrývku ornice pred začatím prác, ani povinnosť odstrániť po skončení prác všetky zvyšky prevádzkových zariadení a príslušnú plochu urovnať a upraviť do pôvodného stavu tak, aby bola schopná na ďalšie hospodárske využitie**). Rozsah týchto rekultivačných prác, prípadne výdlažby dohodnú organizácie po predchádzajúcom rokovaní s príslušným národným výborom. Náklady vzniknuté plnením týchto povinností uhradí odberateľ v rámci celkových nákladov geologických prác.

(3) Dodávateľ je povinný viesť denník prieskumných prác (vrtný denník) a zasielať odberateľovi v dohodnutých lehotách kópie záznamov tohto denníka.

(4) Pri ucelenom súbore geologických prác vypracuje dodávateľ posudok vo forme záverečnej správy v siedmich vyhotoveniach, ak ide o práce uvedené v § 1 ods. 1 písm. a, aa), a v ôsmich vyhotoveniach, ak ide o práce uvedené v § 1 ods. 1 písm. a), bb). Z tohto počtu si dodávateľ ponechá jedno vyhotovenie pre svoj archív, jedno vyhotovenie zašle Geologickému fondu***) a ostatné doručí odberateľovi.

(5) Dodávateľ je povinný geologické vzorky riadne získavať, ukladať a opatrovať do času ich prevzatia odberateľom. Vzorkovnice so získanými vzorkami je dodávateľ povinný dopraviť k najbližšej ceste zjazdnej pre nákladné automobily.

(6) Ak požaduje odberateľ pri zmluvách o dodávke geologických prác, ktoré zahrňujú len terénne práce, zmenu v rozsahu technických jednotiek nepresahujúcu ± 10 %, je dodávateľ povinný na túto zmenu pristúpiť.

§ 6

Povinnosti odberateľa

(1) Odberateľ uceleného súboru geologických prác (§ 1 ods. 1) je povinný:

a) odovzdať dodávateľovi pracovisko zbavené akýchkoľvek prekážok a závad, či už faktických alebo právnych, ktoré by bránili začatiu a plynulému vykonávaniu týchto prác. Odberateľ je teda najmä povinný zadovážiť:

1. potvrdenie, že v miestach navrhovaných sond nebudú dotknuté podzemné zariadenia, napr. káble, vodovody, plynovody, kanalizácie a pod.;

2. povolenie užívateľa (jednotného roľníckeho družstva, lesnej správy a pod.) pre vstup na pozemok, kde sa majú konať práce, ak zadováženie týchto povolení nepreberie dodávateľ zmluvou;

3. ak ide o hydrogeologické práce alebo balneologické sondy, povolenie vodohospodárskeho orgánu na užívanie podzemných vôd alebo zriaďovanie vodohospodárskych diel a zariadení;)

4. ak ide o vstup na uzavreté územia, povolenie príslušných orgánov;

5. ak ide o práce v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja, súhlas inšpektorátu kúpeľov a žriedel;††)

6. včasné ohlásenie zamýšľaného vykonávania geologických prác za dodávateľa okresnému národnému výboru a miestnemu národnému výboru;†††)

b) zúčastniť sa na výzvu dodávateľa prejednania prípadných požiadaviek tretích osôb na náhradu škôd spôsobených pri vykonávaní geologických prác;

c) v spolupráci s dodávateľom plynule sledovať a kontrolovať vykonávanie prác.

(2) Odberateľ čiastkových prác [§ 1 ods. 1 písm. b), aa)] má okrem povinností uvedených v predošlom odseku tieto ďalšie povinnosti:

a) oznámiť dodávateľovi, u ktorého orgánu štátnej správy alebo socialistickej organizácie si zabezpečil vykonanie znaleckého úkonu, pozostávajúceho z riadenia a vyhodnocovania týchto prác;*)

b) vytýčiť miesta jednotlivých sond vždy včas pred začatím prác, prípadne pred dokončením predchádzajúcej sondy, aby sa nezdržovalo vykonávanie sondáže;

c) získané vzorky hornín protokolárne prevziať a odviezť najneskoršie do likvidácie pracoviska;

d) zaslať Geologickému fondu plán týchto prác a po ich dokončení správu o výsledkoch s potrebnou dokumentáciou;**)

e) odovzdať dodávateľovi projekt geologických prác, pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Predseda:

Pravda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní, fakturovaní a platení geologických prác.

**) § 9 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 7/1960 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

***) Vyhláška Ústredného geologického úradu č. 123/1961 Zb. o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov.

) § 8 ods. 1 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb. (vyhlášky č. 13/1959 Zb.).

††) Smernica Ministerstva zdravotníctva a Ústredného geologického úradu o vykonávaní vrtných prác, prác podliehajúcich banskému zákonu a iných zemných prác v oblastiach prírodných liečivých zdrojov uverejnené v čiastke 51 Úradného listu (Ú. v.) z roku 1959.

†††) § 9 ods. 2 vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva č. 7/1960 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a čl. 6 vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu.

*) Zákon č. 47/1959 Zb. o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov.

**) Vyhláška Ústredného geologického úradu č. 132/1961 Zb. o registrácii geologických prác a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov.