Vyhláška č. 1/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Čiastka 1/1964
Platnosť od 15.01.1964
Účinnosť od 30.01.1964
Redakčná poznámka

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 ods. 1 vstúpila v platnosť 11. septembra 1963 a Dohoda o kultúrnej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 vstúpila v platnosť 13. septembra 1963.

1

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. decembra 1963

o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger


Dňa 11. septembra 1963 bola v Brne podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger a 13. septembra 1963 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger.

Vláda Československej socialistickej republiky schválila uvedené Dohody 20. novembra 1963.

Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 ods. 1 vstúpila v platnosť 11. septembra 1963 a Dohoda o kultúrnej spolupráci podľa ustanovenia článku 9 vstúpila v platnosť 13. septembra 1963.

České znenie Dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Niger

prajúc si prehĺbiť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi obidvoma krajinami a usilujúc sa za tým účelom o rozvoj vzájomnej vedeckej a technickej spolupráce

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať v oblasti vedy a techniky na vzájomný prospech a za účelom čo najúčinnejšieho využitia najnovších poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj obidvoch krajín na základe zásad rešpektovania zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti.

Článok 2

Spolupráca podľa článku 1 tejto Dohody bude spočívať vo vedeckej a technickej pomoci, ktorú si obidve strany budú vzájomne poskytovať, najmä:

a) vysielaním expertov a poradcov v odbore vedy a techniky,

b) uľahčovaním odborného výcviku,

c) vypracúvaním technických, hospodárskych a iných projektov.

Článok 3

Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce sa dojednajú medzi obidvoma zmluvnými stranami vždy na určité časové obdobie a budú pojaté do osobitného protokolu.

Článok 4

Rozsah práce expertov a poradcov, ich odmeny a ostatné pracovné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dohodnú medzi príslušnými organizáciami zmluvných strán.

Článok 5

Všetky osoby, vykonávajúce svoje poslanie na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody, budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami ustanovenými pre plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.

Článok 6

Každá zo zmluvných strán uľahčí na svojom území príslušníkom druhej zmluvnej strany úspešné vykonávanie ich poslania podľa tejto Dohody.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že bez súhlasu druhej zmluvnej strany neoznámi tretej strane zvláštne znalosti získané pri vykonávaní tejto Dohody.

Článok 8

Táto Dohoda sa nevzťahuje na odborníkov, technikov, úradníkov a ostatný personál činný na území druhej zmluvnej strany podľa jednotlivých kontraktov na dodávku tovaru podpísaných zástupcami alebo príslušnými právnickými alebo fyzickými osobami obidvoch krajín.

Článok 9

1. Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu a stratí platnosť rok po tom, čo jedna zo zmluvných strán oznámi písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu.

2. V prípade výpovede Dohody zmluvné strany dojednajú pred uplynutím jej platnosti spôsob, akým sa ukončia práce začaté podľa tejto Dohody.

Dané v Brne 11. septembra 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej Republiky

F. Hamouz v. r.

Za vládu

Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Niger

vedené snahou posilňovať rozvíjanie mierovej spolupráce a

prajúc si rozširovať vzájomné styky v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehľbeniu a rozvoju priateľských stykov medzi národmi obidvoch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
dr. Františka Kahudu,

vláda Republiky Niger
Maidah Mamoudou,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré boli v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú na základe vzájomného priateľstva a porozumenia a dodržujúc zásady zvrchovanosti, nevmešovania a rovnosti podporovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch štátov a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, usporadúvanie prednášok, umeleckých, kultúrnych a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhého štátu.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi, ako aj spoločenskými a družstevnými organizáciami a inštitúciami obidvoch štátov. Za tým účelom budú uľahčovať vzájomné vysielanie pedagogických pracovníkov a iných odborníkov z oblasti kultúry.

Článok 4

Každá zo zmluvných strán bude podporovať výučbu dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine vo svojich školách a osvetových zariadeniach. Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby učebnice neobsahovali nesprávne informácie o druhej krajine.

Článok 5

Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhého štátu štúdium na vysokých školách a na školách poskytujúcich odborné vzdelanie. Budú vzájomne uznávať diplomy vydávané pri ukončení štúdia na vysokých školách alebo na stredných školách a diplomy, ktorými sa udeľujú univerzitné hodnosti.

Československá strana poskytne Republike Niger určitý počet štipendijných miest na vysokých a odborných školách podľa odporúčania nigerskej vlády. Každá zo zmluvných strán bude neskoršie napomáhať podľa svojich možností recipročnej výmene študentov tým, že bude prijímať občanov druhej zmluvnej strany na štúdium a stáže vo svojich školských a vedeckých zariadeniach.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich štátov a vzájomné vysielanie športovcov.

Článok 7

Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov. Takisto budú podporovať vzájomné zverejňovanie článkov o kultúrnom živote druhého štátu v tlači.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány kultúrnej spolupráce, v ktorých budú určené zásady a podmienky uskutočňovania kultúrnych akcií.

Článok 9

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom podpisu. Bude sa pravidelne predlžovať rok od roka, dokiaľ niektorá zo zmluvných strán ju nevypovie písomne šesť mesiacov vopred.

Dané v Prahe 13. septembra 1963 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky

dr. F. Kahuda v. r.

Za vládu

Republiky Niger

Maidah Mamoudou v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.