Ústavný zákon č. 16/1964 Zb.Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Čiastka 10/1964
Platnosť od 08.02.1964
Účinnosť od 08.02.1964

OBSAH

16

Ústavný zákon

z 31. januára 1964

o skončení volebného obdobia Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Volebné obdobie Najvyššieho súdu, krajských a okresných súdov sa skončí 12. júna 1964. Tým istým dňom sa skončí aj volebné obdobie vojenských súdov.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.