Vyhláška č. 146/1964 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien

Čiastka 63/1964
Platnosť od 30.06.1964 do28.02.1966
Účinnosť od 01.08.1964 do28.02.1966
Zrušený 8/1966 Zb.

146

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie

z 30. júna 1964

o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien

Štátna plánovacia komisia po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 8 a 10 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Orgány a organizácie vykonávajú pôsobnosť v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien v rozsahu uvedenom v tejto vyhláške.

§ 2

Štátna plánovacia komisia

(1) Štátna plánovacia komisia predkladá vláde

a) návrhy politickohospodárskych smerníc pre celkové úpravy veľkoobchodných cien výrobkov a tých cien prác a výkonov (ďalej len „služieb“), ktoré majú povahu veľkoobchodných cien (ďalej len „veľkoobchodné ceny“);

b) návrhy politickohospodárskych smerníc pre celkové úpravy maloobchodných cien výrobkov a cien tých služieb, ktoré majú povahu maloobchodných cien (ďalej len „maloobchodné ceny“);

c) návrhy politickohospodárskych smerníc pre celkové úpravy nákupných cien a cien predaja poľnohospodárskych výrobkov;

d) návrhy zásad pre vymedzenie pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien a zásad metodiky tvorby cien;

e) zprávy o vykonaní politickohospodárskych smerníc podľa písmena a).

(2) Štátna plánovacia komisia riadi, koordinuje a kontroluje plánovanie a tvorbu cien; pritom najmä určuje

a) na návrh dodávateľských ústredných orgánov, v cenníkoch ktorých sú ceny dotyčnej skupiny výrobkov (služieb) uvedené (ďalej len „gestor“), vypracovaný po dohode s Ministerstvom financií, s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a s ústrednými orgánmi ostatných významnejších dodávateľov

1. zmeny veľkoobchodných cien uskutočňované podľa politickohospodárskych smerníc vlády,

2. zmeny veľkoobchodných cien a cien predaja v období medzi celkovými úpravami, s výnimkou veľkoobchodných cien výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) a odoberaných organizáciami podriadenými jedinému ústrednému orgánu (§ 11 ods. 3), zmien veľkoobchodných cien potrebných pre zjednotenie cien v krajoch [§ 12 ods. 2 písm. c) č. 3], zmien nesprávne určených veľkoobchodných cien a cien predaja (§ 20) a zmien cien opotrebovaných alebo čiastočne znehodnotených alebo prebytočných základných prostriedkov (§ 21),

3. skupiny opakovane vyrábaných (poskytovaných) výrobkov (služieb), ceny ktorých určujú dodávateľské alebo obchodné organizácie podľa § 16 ods. 1 a 3; pritom pokiaľ ide o výrobky, pre ktoré sa určujú maloobchodné ceny postupuje Štátna plánovacia komisia po dohode s Ministerstvom financií;

b) na návrh dodávateľských ústredných orgánov, vypracovaný po dohode s hlavnými odberateľskými orgánmi

1. veľkoobchodné ceny nových výrobkov (služieb), ktorých maloobchodné ceny určuje vláda (§ 6 ods. 1 písm. A č. 1),

2. veľkoobchodné ceny, ktorých určenie si Štátna plánovacia komisia vyhradila,

3. veľkoobchodné ceny v prípadoch, v ktorých

- z politickohospodárskych dôvodov treba urobiť výnimku zo zásady cenovej porovnateľnosti, alebo

- ide o výrobky (služby), ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú úroveň sústavy cien odboru, alebo

- ide o nový, významnejší výrobok (službu), ktorý celkom alebo prevažne nahradzuje doterajší sortiment, alebo

- nový výrobok (služba) uspokojuje celkom novú potrebu.

Ak sa v týchto prípadoch určením cien menia odvody do štátneho rozpočtu alebo prídely zo štátneho rozpočtu, alebo ak ide o veľkoobchodné ceny spotrebného tovaru, prejedná dodávateľsky ústredný orgán navrhovanú výšku ceny tiež s Ministerstvom financií;

c) po dohode s ministerstvami vnútorného obchodu, financií, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a potravinárskeho priemyslu, s Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov a s Ústredným zväzom spotrebných družstiev predpisy o pôsobnosti v odbore tvorby cien čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, raných zemiakov a prípadne ďalších poľnohospodárskych výrobkov, ktorých určenie nie je vyhradené vláde;

d) všeobecne platné predpisy o metodike tvorby cien;

e) na návrh príslušných ústredných orgánov, predložený podľa § 11 ods. 4 písm. c) výrobky alebo skupiny výrobkov (služieb), pre ktoré budú v odbore miestneho hospodárstva, výrobných alebo spotrebných družstiev platiť jednotné cenníky vydané príslušnými orgánmi.

§ 3

Štátna komisia pre investičnú výstavbu

(1) Štátna komisia pre investičnú výstavbu predkladá vláde návrhy politickohospodárskych smerníc pre celkové úpravy rozpočtových podkladov pre výstavbu*) a rozpočtovanie stavieb a pre celkové úpravy cien projektových a prieskumných prác, geologických prác, geodetických a kartografických prác, ako i správy o vykonaní týchto politickohospodárskych smerníc.

(2) Štátna komisia pre investičnú výstavbu metodicky riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie zásadných opatrení v oblasti rozpočtových podkladov pre výstavbu a rozpočtovanie stavieb, ako i tvorbu cien prác uvedených v odseku 1; pritom najmä ustanovuje

a) na návrh príslušných ústredných orgánov, vypracovaný po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií, hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi významnejších dodávateľov

1. rozpočtové podklady pre výstavbu (katalógy a cenníky) a ich zmeny uskutočňované podľa politickohospodárskych smerníc vlády alebo v období medzi celkovými úpravami cien,

2. rozpočtové ukazovatele pre výstavbu;

b) na návrh dodávateľských ústredných orgánov, vypracovaný po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, Ministerstvom financií a s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi, ceny projektových a prieskumných prác a ich zmeny uskutočňované podľa politickohospodárskych smerníc vlády alebo v období medzi celkovými úpravami cien a vydáva cenníky týchto prác;

c) zmeny cien uskutočňované podľa politickohospodárskych smerníc vlády alebo v období medzi celkovými úpravami cien

1. pri geologických prácach v ložiskovej geológii na návrh dodávateľských ústredných orgánov vypracovaný po dohode s Ministerstvom financií,

2. pri geologických prácach v inžinierskej geológii a hydrogeológii (stavebnej geológii, na návrh Ústredného geologického úradu vypracovaný po dohode s Ministerstvom financií a s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi,

3. pri geodetických a kartografických prácach na návrh Ústrednej správy geodézie a kartografie, vypracovaný po dohode s Ministerstvom financií, s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a s ostatnými dodávateľmi;

d) predpisy o metodike tvorby rozpočtových podkladov pre výstavbu a rozpočtovanie stavieb.

§ 4

Ministerstvo financií

Ministerstvo financií

1. predkladá vláde návrhy pre určenie cien pozemkov a stavieb v osobnom alebo súkromnom vlastníctve a zásad pre určenie úhrady za užívanie pozemkov;

2. riadi koordinuje a kontroluje tvorbu cien a úhrad v prípadoch uvedených pod č. 1 a vydáva po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s ostatnými ústrednými orgánmi podrobnejšie vykonávacie pokyny;

3. zabezpečuje, aby Štátna banka československá a ostatné finančné orgány sledovali činnosť celkovej sústavy a jej vplyv na hospodárske výsledky výrobných hospodárskych jednotiek, a to ako pri bežných rozboroch, tak i pri hodnotení ročných komplexných rozborov;

4. zovšeobecňuje skúsenosti Štátnej banky československej a ostatných finančných orgánov a navrhuje príslušným orgánom opatrenia na zabezpečenie správneho pôsobenia cenovej sústavy;

5. v rozsahu vyplývajúcom z tejto vyhlášky a v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi sa zúčastní kontroly tvorby cien a prostredníctvom Štátnej banky československej a ostatných finančných orgánov kontroly dodržiavania cien výrobkov a služieb, najmä pokiaľ sú určené pre investičnú výstavbu.

§ 5

Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky a ostatné orgány ľudovej kontroly

Orgány ľudovej kontroly v rozsahu určenej pôsobnosti**)

1. sústavne kontrolujú tvorbu a dodržiavanie cien, ako i dodržiavanie predpisov o tvorbe cien:

2. koordinujú, metodicky riadia a usmerňujú kontrolu cien, vykonávanú inými orgánmi a organizáciami;

3. štatisticky sledujú vývoj cien.

§ 6

Ministerstvo vnútorného obchodu

(1) Ministerstvo vnútorného obchodu v odbore svojej pôsobnosti

A. predkladá vláde po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií a s dodávateľskými ústredným orgánom návrhy

1. maloobchodných cien nových výrobkov (služieb), ak

a) z politickohospodárskych dôvodov je potrebné urobiť výnimku zo zásady cenovej porovnateľnosti, s výnimkou módnych a technických noviniek a výrobkov mimoriadnej kvality, alebo ak

b) ide o nový, významnejší výrobok hromadnej spotreby, ktorý celkom alebo prevažne nahradzuje doterajšie výrobky, s výnimkou tých skupín tovaru, ktorých sortiment sa z módnych dôvodov pravidelne sezónne obmeňuje, alebo ak

c) nový výrobok (služba) uspokojuje celkom novú potrebu;

2. rámcových zásad pre určenie znížených cien výrobkov určených na dopredaj;

3. zmien maloobchodných cien určených podľa písmena A č. 1 a písmena B č. 1 a 2;

4. sezónnych zmien maloobchodných cien, ktorých určenie si vyhradila vláda;

5. polročné správy o zmenách maloobchodných cien a o maloobchodných cenách, určených na inej úrovni, než ktorá vyplýva zo sústavy cien;

B. určuje

1. na návrh ústredných orgánov, ktorým patrí určiť veľkoobchodné ceny (§ 11 ods. 1 až 7 a 9) a po dohode s týmito orgánmi a s Ministerstvom financií (ak ide o výrobky predávané spotrebnými družstvami, tiež po dohode s Ústredným zväzom spotrebných družstiev), maloobchodné ceny nových výrobkov, s výnimkou maloobchodných cien, ktoré určuje vláda (písm. A č. 1), ostatné ústredné orgány štátnej správy (§ 11 ods. 8), krajské národné výbory (§ 13 ods. 1) alebo ústredné orgány dobrovoľných organizácií (§ 15);

2. po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi maloobnárodné výbory (§ 13 ods. 1) alebo ústredné organizáciami vnútorného obchodu;

3. podľa rámcových zásad (ustanovenie písm. A č. 2) po dohode s Ministerstvom financií a s Ústredným zväzom spotrebných družstiev smernice pre zníženie maloobchodných cien výrobkov určených na dopredaj, a to i s vymedzením pôsobnosti obchodných podnikov a spotrebných družstiev pri tvorbe týchto znížených cien;

4. po dohode s dodávateľským ústredným orgánom a Ústredným zväzom spotrebných družstiev jednotlivé menej dôležité zmeny maloobchodných cien za predpokladu, že rozsah jednotlivej zmeny nepresiahne za rok sumu 3 mil. Kčs a že celkové saldo cenových zmien sa zúčtuje so sumou určenou pre dopredaje tovaru; jednotlivé menej dôležité zmeny maloobchodných cien výrobkov (služieb) v ročnom rozsahu nad uvedený limit po dohode s Ministerstvom financií, s Ústredným zväzom spotrebných družstiev, s dodávateľským ústredným orgánom a so súhlasom Štátnej plánovacej komisie;

5. po dohode s Ministerstvom financií, s Ústredným zväzom spotrebných družstiev a s príslušným ústredným orgánom, na ktorého finančný plán môže mať určenie alebo zmena obchodného rozpätia (prirážky alebo zrážky) vplyv, a so súhlasom Štátnej plánovacej komisie výšku obchodného rozpätia v štátnom a družstevnom obchode;

6. po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií, s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu maloobchodných cien v odbore svojej pôsobnosti;

7. po dohode s ústrednými orgánmi a za podmienok uvedených v písmene B č. 4 sezónne zmeny maloobchodných cien, s výnimkou sezónnych zmien maloobchodných cien, ktoré určuje vláda (písm. A č. 4);

C. vydáva cenníky maloobchodných cien určených Ministerstvom vnútorného obchodu alebo na jeho návrh vládou;

D. kontroluje v súčinnosti s aktívom pracujúcich a s ich spoločenskými organizáciami

1. dodržiavanie maloobchodných cien a akosť jednotlivých výrobkov nezávisle od toho, kto maloobchodné ceny určil (s výnimkou cien výrobkov uvedených v § 11 ods. 8);

2. tvorbu maloobchodných cien výrobkov určených národnými výbormi podľa § 13;

3. či sú v predaji žiadané výrobky všetkých cenových skupín, pre ktoré sa určili maloobchodné ceny;

E. koordinuje a metodicky riadi tvorbu maloobchodných cien výrobkov, vykonávanú národnými výbormi.

(2) Ak ide o výrobky, ktoré vo väčšom rozsahu nakupujú za maloobchodné ceny organizácie poskytujúce služby obyvateľstvu, a ak majú ceny týchto výrobkov vplyv na náklady a ceny poskytovaných služieb, vykonáva Ministerstvo vnútorného obchodu pôsobnosť podľa odseku 1 písm. A č. 3 a 4 a písm. B č. 4 tiež po dohode s ústrednými orgánmi nadriadenými týmto organizáciám.

(3) Pôsobnosť Ministerstva vnútorného obchodu, uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ktoré sú uvedené v § 11 ods. 8 a v § 12, 13 a 15.

§ 7

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov

(1) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

1. predkladá vláde po dohode s Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov návrhy nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov a cien predaja krmív uvedených v prílohe tejto vyhlášky, ako i návrh zmien týchto cien;

2. predkladá Štátnej plánovacej komisii návrhy zmien cien uvedených pod č. 4;

3. určuje po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so súhlasom Štátnej plánovacej komisie

a) nákupné ceny poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky,

b) nákupné ceny osív a sadív,

c) nákupné ceny liečivých a aromatických rastlín,

d) maximálne nákupné ceny drobných poľnohospodárskych výrobkov,

e) zmeny cien uvedených pod písmenami a) až d);

4. určuje po dohode s Ministerstvom financií a so zúčastnenými ústrednými orgánmi

a) ceny predaja výrobkov určených výhradne pre potrebu poľnohospodárskych závodov, okrem cien predaja krmív uvedených v prílohe tejto vyhlášky a okrem cien predaja, ktoré podľa § 13 patrí určiť krajským národným výborom,

b) ceny výrobkov (služieb) opakovane vyrábaných (poskytovaných) strojnými a traktorovými stanicami;

5. vydáva po dohode so Štátnou plánovacou komisiu, s Ministerstvom financií a s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu cien poľnohospodárskych výrobkov, ako i výrobkov a služieb štátnych majetkov a pridruženej výroby jednotných roľníckych družstiev, ktoré podľa § 13 patrí určiť krajským národným výborom; pokiaľ ide o výrobky a služby pridruženej výroby jednotných roľníckych družstiev a štátnych majetkov, vydáva tieto pokyny tiež po dohode s Ústrednou správou pre rozvoj miestneho hospodárstva.

(2) Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov určuje veľkoobchodné ceny výrobkov, ktoré nakupuje a predáva, a spolupracuje s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva pri tvorbe nákupných cien a cien predaja uvedených v odseku 1.

§ 8

Ministerstva stavebníctva a ťažkého strojárstva

(1) Ministerstvo stavebníctva v odbore stavebných prác

a) po dohode so Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu, s Ministerstvom financií, s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu rozpočtových cien a sadzieb a pre ich používanie pri rozpočtovaní stavieb a spracováva rozpočtové podklady;

b) metodicky riadi a koordinuje tvorbu rozpočtových sadzieb a cien;

c) vydá sborníky noriem a rozpočtové podklady;

(2) Ministerstvo ťažkého strojárstva vykonáva v oblasti tvorby a používania rozpočtových podkladov a rozpočtovanie stavieb;

e) určuje rozpočtové podklady, ktorými sa doplňuje rozpočtová sústava pre výstavbu novými rozpočtovými sadzbami a cenami stavebných prác.

(2) Ministerstvo ťažkého strojárstva vykonáva v odbore montážnych prác obdobne pôsobnosť uvedenú v odseku 1.

§ 9

Ministerstvo dopravy a Ústredná správa spojov

(1) Ministerstvo dopravy

a) predkladá vláde návrhy zásad pre určenie sadzieb dopravného v mestskej hromadnej doprave osôb a návrhy zmien týchto sadzieb;

b) určuje po dohode s ministerstvami financií a zahraničného obchodu na základe príslušných medzinárodných dojednaní medzinárodné tarify a ceny služieb v odbore dopravy a zmeny týchto taríf a cien.

(2) Ústredná správa spojov vykonáva v odbore spojov obdobne pôsobnosť uvedenú v odseku 1 písm. b).

§ 10

Ústredný geologický úrad, Ministerstvo palív a Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín

(1) Ústredný geologický úrad

a) určuje

1. po dohode s Ministerstvom financií ceny nových geologických prác v ložiskovej geológii (s výnimkami uvedenými v odseku 2) a nových prác s nimi úzko súvisiacich,

2. po dohode s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi ceny nových geologických prác v inžinierskej geológii a hydrogeológii (stavebnej geológii) a nových prác s nimi úzko súvisiacich;

b) predkladá Štátnej komisii pre investičnú výstavbu po dohode s Ministerstvom financií a s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi návrhy zmien cien geologických prác, vypracované podľa politickohospodárskych smerníc vlády alebo v období medzi celkovými úpravami cien, ako i návrhy ich cenníkov;

c) metodicky riadi a koordinuje tvorbu cien geologických prác a prác s nimi úzko súvisiacich v odbore svojej pôsobnosti, overuje si účinnosť týchto cien a vydáva ich cenníky.

(2) Pôsobnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) č. 1, písm. b) a písm. c) vykonávajú obdobne

a) Ministerstvo palív, pokiaľ ide o prieskum nafty vykonávaný v odvetví palív;

b) Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín, pokiaľ ide o prieskum rádioaktívnych surovín.

§ 11

Ostatné ústredné orgány štátnej správy

(1) Ústredné orgány, ak ide o výrobky, ktoré výhradne alebo prevažne dodávajú im podriadené organizácie výlučne mimotrhovým spotrebiteľom

a) určujú po dohode s Ministerstvom financií ceny predaja nových výrobkov; ak nový výrobok dodáva sčasti tiež organizácia podriadená inému ústrednému orgánu, určí dodávateľský ústredný orgán jeho cenu predaja tiež po dohode s týmto iným ústredným orgánom,

b) predkladajú Štátnej plánovacej komisii po dohode s ústrednými orgánmi uvedenými pod písmenom a) návrhy zmien cien predaja.

(2) Ústredné orgány v prípadoch, v ktorých im podriadené organizácie opakovane vyrábajú (poskytujú) výrobky (služby), ktoré odoberajú organizácie podriadené inému ústrednému orgánu

a) určujú

1. po dohode s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a s gestormi veľkoobchodné ceny nových, opakovane vyrábaných výrobkov, ako i ceny nových, opakovane poskytovaných služieb a geodetických a kartografických prác, s výnimkou veľkoobchodných cien, ktoré určuje Štátna plánovacia komisia a s výnimkou veľkoobchodných cien podľa § 16 ods. 1 písm. a). Ak ide o veľkoobchodné ceny spotrebného tovaru, je na ich určenie potrebná tiež dohoda s Ministerstvom financií,

2. po dohode s odberateľskými ústrednými orgánmi veľkoobchodné ceny neštandardných výrobkov (služieb), prác priemyslovej povahy a prác vo mzde, ako i výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) v malých množstvách jednorazove alebo na skúšku pre vopred známeho jediného odberateľa, ak si určenie týchto cien vyhradili,

3. po dohode s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi, s gestormi a s Ministerstvom financií zrážky a prirážky (rozpätie) pre podriadené odbytové, zásobovacie a iné organizácie,

4. výkupné ceny tých surovín a materiálov zo zberu, ktoré výhradne alebo prevažne vykupujú v odbore svojej pôsobnosti;

b) metodicky riadia a koordinujú tvorbu cien.

(3) Ústredné orgány v prípadoch, v ktorých im podriadené organizácie opakovane vyrábajú (poskytujú) výrobky (služby), ktoré výlučne odoberajú iné im podriadené organizácie, určujú veľkoobchodné ceny týchto výrobkov (služieb) a ich zmeny; pritom na určenie veľkoobchodnej ceny spotrebného tovaru a na zmenu veľkoobchodnej ceny výrobkov (služieb) je potrebná dohoda s Ministerstvom financií.

(4) Ústredné orgány (gestori) v odbore svojej pôsobnosti

a) po dohode s Ministerstvom financií, s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a s ostatnými dodávateľmi predkladajú Štátnej plánovacej komisii (Štátnej komisii pre investičnú výstavbu, ak ide o ceny stavebných a montážnych prác, geodetických a kartografických prác) návrhy zmien veľkoobchodných cien, vypracované podľa politickohospodárskych smerníc vlády, ako i návrhy zmien veľkoobchodných cien v období medzi celkovými cenovými úpravami;

b) vydávajú

1. po dohode so Štátnou plánovacou komisiou (so Štátnou komisiou pre investičnú výstavbu), s Ministerstvom financií, s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky a s hlavnými odberateľmi podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu cien a pre prejednávanie návrhov týchto cien,

2. cenníky veľkoobchodných cien a cien predaja výrobkov (služieb) a geodetických a kartografických prác;

c) predkladajú po prejednaní s príslušnými krajskými národnými výbormi, prípadne s príslušnými ústrednými orgánmi Štátnej plánovacej komisii návrhy na určenie výrobkov alebo výrobných skupín v odbore miestneho hospodárstva, výrobných alebo spotrebných družstiev, pre ktoré budú platiť jednotné cenníky vydané príslušnými ústrednými orgánmi.

(5) Ústredné orgány v odbore svojej pôsobnosti

a) kontrolujú

1. dodržiavanie smerníc pre tvorbu cien a návrhy cien, ich podklady a návrhy rozpočtových podkladov pre výstavbu a ich používanie,

2. ceny určené podriadenými organizáciami,

3. dodržiavanie cien v organizáciách im podriadených,

4. cenové návrhy svojich dodávateľov;

b) vykonávajú rozbory pôsobenia sústavy cien na výrobu, spotrebu a technický rozvoj v národnom hospodárstve a navrhujú opatrenia na zabezpečenie aktívneho pôsobenia sústavy cien, podporujúceho všestranný rozvoj národného hospodárstva, vyjadrený v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva;

c) vedú a sústavne doplňujú dokumentáciu potrebnú pre plánovanie a tvorbu cien a využívajú ju na skvalitnenie tejto činnosti;

d) zúčastňujú sa prác na návrhoch zásad pre určenie cien pozemkov a stavieb v osobnom alebo súkromnom vlastníctve a zásad pre určenie úhrady za užívanie pozemkov, ktoré podľa § 4 č. 1 predkladá vláde Ministerstvo financií;

e) v prípadoch, v ktorých organizácie, ktoré sú im podriadené, prevažne dodávajú niektorý druh stavebných a montážnych prác,

1. predkladajú ministerstvám stavebníctva a ťažkého strojárstva návrhy rozpočtových podkladov pre výstavbu,

2. vypracúvajú návrhy sborníkov noriem, katalógov a cenníkov rozpočtových podkladov pre výstavbu, pre ich používanie a pre rozpočtovanie stavieb,

3. spolupracujú na vypracovaní metodických smerníc pre tvorbu rozpočtových podkladov pre výstavbu, pre ich používanie a pre rozpočtovanie stavieb.

(6) Ústredné orgány zodpovedné za odvetvie hospodárstva riadeného národnými výbormi vykonávajú primerane pôsobnosť uvedenú v odsekoch 1 až 5 aj pokiaľ ide o ceny výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) organizáciami riadenými národnými výbormi (s výnimkou výrobkov a služieb miestneho hospodárstva).

(7) Dodávateľské ústredné orgány v prípadoch, v ktorých organizácie im podriadené dodávajú (poskytujú) výrobky (služby) organizáciám riadeným národnými výbormi, dohodnú návrhy veľkoobchodných cien s ústredným orgánom zodpovedným za odvetvie, pre ktoré je výrobok (služba) určený. Ak je to potrebné, prejedná tento ústredný orgán návrh s príslušnými krajskými národnými výbormi, alebo určí, s ktorými krajskými národnými výbormi má dodávateľský ústredný orgán návrh prejednať.

(8) Pokiaľ ide o maloobchodné ceny, vykonávajú ostatné ústredné orgány primerane pôsobnosť uvedenú v § 6 ods. 1, ak ide

a) o výrobky alebo služby predávané (poskytované) výhradne alebo prevažne v ich obchodnej sieti (vrátane elektriny, tepla, plynu, dopravných a spojových služieb a pod.), s výnimkou výrobkov uvedených v § 13 ods. 1 písm. a) č. 1 a v § 15;

b) o prípady, ktoré určí Štátna plánovacia komisia.

Ak ide o maloobchodné ceny výrobkov (služieb) predávaných (poskytovaných) tiež v obchodnej sieti iného ústredného orgánu, musí sa opatrenie uskutočňované podľa tohto ustanovenia dohodnúť aj s týmto iným ústredným orgánom.

(9) Pôsobnosť uvedenú v odsekoch 1 až 8 vykonávajú primerane tiež ministerstvá ťažkého strojárstva, stavebníctva, vnútorného obchodu, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, palív, dopravy a financií, Ústredná správa geodézie a kartografie, Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov, Ústredná správa spojov, Ústredná správa výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky. Ministerstvo zahraničného obchodu sa považuje, pokiaľ ide o pôsobnosť v odbore cien, za dodávateľský, prípadne odberateľský ústredný orgán.

§ 12

Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva

(1) Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva

a) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi metodicky riadi a koordinuje činnosť vykonávanú národnými výbormi podľa § 13 ods. 1 písm. a) s výnimkou tvorby maloobchodných cien výrobkov;

b) riadi, koordinuje a kontroluje určenie úhrad (vrátane vedľajších platov) za užívanie bytov a nebytových miestností.

(2) Pritom Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva najmä

a) predkladá vláde

1. návrhy zmien maloobchodných cien a služieb opakovane poskytovaných výhradne alebo prevažne organizáciami miestneho hospodárstva,

2. návrhy zásad pre určenie úhrad (vrátane vedľajších platov) za užívanie bytov a nebytových miestností;

b) predkladá po dohode s Ministerstvom financií a po prejednaní s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi Štátnej plánovacej komisii

1. návrhy na určenie výrobkov alebo skupín výrobkov miestneho hospodárstva, pre ktoré budú platiť jednotlivé cenníky vydané príslušnými ústrednými orgánmi,

2. návrhy zmien veľkoobchodných cien (cien predaja) vypracované podľa politickohospodárskych smerníc vlády, ako i návrhy zmien týchto cien v období medzi celkovými úpravami;

c) určuje

1. po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ceny služieb opakovane poskytovaných výhrade alebo prevažne organizáciami miestneho hospodárstva a presahujúcich svojím významom rámec jedného kraja,

2. po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so súhlasom Štátnej plánovacej komisie menej dôležité zmeny maloobchodných cien služieb miestneho hospodárstva. O tejto činnosti podáva každoročne Štátnej plánovacej komisii, Ministerstvu financií a Ústrednej komisii ľudovej kontroly a štatistky správy,

3. po dohode s Ministerstvom financií a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi zmeny veľkoobchodných cien výrobkov a cien služieb poskytovaných výhradne alebo prevažne organizáciami miestneho hospodárstva, pokiaľ sú tieto zmeny potrebné na zjednotenie cien v krajoch,

4. po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi veľkoobchodné ceny (ceny predaja) výrobkov miestneho hospodárstva, ktoré sa vzťahujú na obvody všetkých alebo niekoľkých krajských národných výborov,

5. po dohode s Ministerstvom financií a so súhlasom Štátnej plánovacej komisie zásady pre tvorbu veľkoobchodných cien výrobkov vyrábaných organizáciami miestneho hospodárstva a veľkoobchodných a maloobchodných cien služieb poskytovaných týmito organizáciami,

6. po dohode s Ministerstvom financií ceny nových výrobkov (služieb) dodávaných (poskytovaných) priamo podriadenými organizáciami,

7. po dohode s Ústredným zväzom výrobných družstiev a prípadne i s Ministerstvom vnútorného obchodu sezónne zmeny alebo sezónne prirážky a zrážky k maloobchodným cenám služieb, prípadne limity a iné podmienky, za ktorých môžu sezónne zmeny, prirážky a zrážky určiť organizácie miestneho hospodárstva a výrobných družstiev,

8. po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi výkupné ceny surovín a materiálov zo zberu, vykupovaných krajskými podnikmi Zberných surovín;

d) vykonáva rozbory pôsobenia sústavy cien na výrobu, spotrebu a technický rozvoj v miestnom hospodárstve a navrhuje opatrenia na zabezpečenie aktívneho pôsobenia sústavy cien, najmä na rozvoj prác a služieb platných obyvateľstvom;

e) kontroluje dodržiavanie smerníc pre tvorbu cien krajskými národnými výbormi a overuje účinnosť cenových opatrení;

f) vydáva

1. cenníky výrobkov a služieb, uvedených pod písmenom c),

2. po dohode so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií a s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky podrobnejšie pokyny pre určenie a kontrolu úhrad za užívanie bytov a nebytových miestností;

g) vydáva po dohode so zúčastnenými orgánmi, najmä s Ústredným zväzom výrobných družstiev, so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií a s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu cien výrobkov a služieb miestneho hospodárstva, výrobných družstiev a súkromných výrobcov, ktoré podľa § 13 platí určiť krajským národným výborom.

§ 13

Národné výbory

(1) Krajské národné výbory v odbore svojej pôsobnosti

a) určujú

1. veľkoobchodné a maloobchodné ceny a ceny predaja nových výrobkov (služieb) opakovane vyrábaných (poskytovaných) organizáciami miestneho hospodárstva, výrobnými družstvami, štátnymi majetkami a pridruženou výrobou jednotných roľníckych družstiev a ceny nových výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) súkromnými výrobcami, s výnimkou cien výrobkov a služieb, ktoré určujú ústredné orgány podľa § 6 a 11 ods. 6 a 8 písm. b), Ústredná správa pre rozvoj miestneho hospodárstva podľa § 12 ods. 2 písm. c) a Ústredný zväz výrobných družstiev podľa § 14 ods. 1 písm. a), ako i s výnimkou veľkoobchodných cien, ktoré určujú krajské zväzy výrobných družstiev podľa § 13 ods. 3,

2. v spolupráci s krajskými výrobnými poľnohospodárskymi správami ceny nákupu drobných poľnohospodárskych výrobkov, a to až do výšky maximálnych cien nákupu [§ 7 ods. 1 č. 3 písm. d)],

3. na návrh krajských zväzov spotrebných družstiev maloobchodné ceny lesných plodín a húb;

b) podľa pokynov príslušných ústredných orgánov metodicky riadia a koordinuje tvorbu cien výrobkov a služieb organizácií riadených národnými výbormi, štátnych majetkov a pridruženej výroby jednotných roľníckych družstiev;

c) kontrolujú tvorbu cien výrobkov a služieb v organizáciách riadených národnými výbormi, vo výrobných družstvách, na štátnych majetkoch, v pridruženej výrobe jednotných roľníckych družstiev a u súkromných výrobcov a koordinujú a sledujú kontrolu dodržiavania cien vykonávanú okresnými národnými výbormi v súčinnosti s aktívom pracujúcich a s ich spoločenskými organizáciami;

d) vykonávajú rozbory pôsobenia sústavy cien na výrobu, spotrebu a technický rozvoj a navrhujú opatrenia na zabezpečenie aktívneho pôsobenia sústavy cien, najmä na rozvoj prác a služieb pre obyvateľstvo;

e) určujú ceny v prípadoch, v ktorých ich na to príslušný odvetvový ústredný orgán po dohode so Štátnou plánovacou komisiou splnomocnil,

f) zúčastňujú sa v rozsahu určenom podrobnejšími pokynmi príslušných ústredných orgánov plánovania, tvorby a kontroly cien výrobkov a služieb uvedených v § 11 ods. 6.

(2) Pokiaľ ide o ceny výrobkov (služieb) výrobných družstiev, vykonávajú krajské národné výbory pôsobnosť uvedenú v odseku 1 písm. c) a d) v spolupráci s krajskými zväzmi výrobných družstiev. Pokiaľ ide o ceny výrobkov (služieb) štátnych majetkov a pridruženej výroby jednotných roľníckych družstiev, vykonávajú krajské národné výbory pôsobnosť uvedenú v odseku 1 tiež v spolupráci s výrobnými poľnohospodárskymi správami.

(3) Výnimkou z ustanovení odseku 1 písm. a) č. 1 určujú krajské zväzy výrobných družstiev veľkoobchodné ceny výrobkov opakovane vyrábaných výrobnými družstvami a určených pre výrobnú spotrebu.

(4) Krajské národné výbory môžu poveriť okresné národné výbory určovaním cien výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) štátnymi majetkami, pridruženou výrobou jednotných roľníckych družstiev alebo súkromnými výrobcami.

(5) Krajské národné výbory, prípadne okresné národné výbory v odbore svojej pôsobnosti vydávajú v rámci všeobecne platných predpisov smernice na určenie úhrad za užívanie bytov a nebytových miestností (vrátane vedľajších platov) a určujú úhrady za užívanie v prípadoch, ktoré príslušné predpisy neupravujú.

(6) Inak vykonávajú krajské, okresné, prípadne miestne (mestské) národné výbory v oblasti tvorby a kontroly cien úhrad za užívanie bytov a nebytových miestností pôsobnosť v rozsahu, ktorý určia ústredné orgány po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s Ministerstvom financií a v oblasti kontroly tiež po dohode s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly.

§ 14

Ústredné zväzy družstiev

(1) Ústredný zväz výrobných družstiev metodicky riadi, koordinuje a kontroluje tvorbu cien vo výrobných družstvách. Pritom

a) plní primerane obdobné úlohy, ktoré na úseku cien výrobkov a služieb miestneho hospodárstva patria podľa § 12 ods. 2 písm. a) č. 1, písm. b) a c) č. 1 až 7 a písm. d) a f) č. 1 Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva;

b) vydáva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi, najmä s Ústrednou správou pre rozvoj miestneho hospodárstva, so Štátnou plánovacou komisiou, s Ministerstvom financií a s Ústrednou komisiou ľudovej kontroly a štatistiky podrobnejšie pokyny pre tvorbu a kontrolu cien vo výrobných družstvách;

c) kontroluje dodržiavanie smerníc pre tvorbu cien krajskými zväzmi výrobných družstiev a výrobnými družstvami a overuje účinnosť cenových opatrení.

(2) Ústredný zväz spotrebných družstiev

a) určuje

1. po dohode s Ministerstvom financií a s hlavnými odberateľskými ústrednými orgánmi a s gestormi veľkoobchodné ceny výrobkov vyrábaných výhradne organizáciami im podriadenými; ak ide o výrobky, ktoré vyrábajú okrem spotrebných družstiev tiež iní výrobcovia, dohodne Ústredný zväz spotrebných družstiev veľkoobchodné ceny tiež s ústrednými orgánmi nadriadenými týmto iným výrobcom,

2. po dohode s Ministerstvom financií a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ceny služieb poskytovaných výhradne spotrebnými družstvami,

3. nákupné ceny a ich zmeny lesných plodín a húb a poľnohospodárskych prebytkov, poľnohospodárskych výrobkov a ostatných výrobkov jednotných roľníckych družstiev a súkromných výrobcov, ktorých nákupom je poverený a pokiaľ tieto ceny neurčuje vláda, iný ústredný orgán štátnej správy alebo krajský národný výbor;

b) predkladá ústredným orgánom, ktorým patrí určiť maloobchodné ceny, návrhy maloobchodných cien výrobkov (služieb) nakupovaných alebo vyrábaných (poskytovaných) organizáciami ním riadenými.

§ 15

Dobrovoľné organizácie

Ústredné orgány dobrovoľných organizácií určujú po dohode s Ministerstvom financií a s gestorom ceny výrobkov a služieb, ktoré tieto organizácie vyrábajú (poskytujú) alebo predávajú. Ak by cena výrobku (služby) znamenala výnimku zo zásady cenovej porovnateľnosti, alebo ak ide o cenu nového významnejšieho výrobku, ktorý celkom alebo prevažne nahradzuje doterajšie výrobky, alebo o cenu nového výrobku (služby), ktorý uspokojuje celkom novú potrebu, určia ju ústredné orgány dobrovoľných organizácií tiež po dohode so Štátnou plánovacou komisiou.

§ 16

Organizácie riadené ústrednými orgánmi alebo národnými výbormi

(1) Dodávateľské organizácie určujú (s výnimkou uvedenou v odseku 4) po dohode s hlavnými odberateľskými organizáciami veľkoobchodné ceny

a) opakovane vyrábaných (poskytovaných) výrobkov (služieb) uvedených v zozname, ktorý na návrh im nadriadeného ústredného orgánu, dohodnutý so zúčastnenými ústrednými orgánmi, zostavila Štátna plánovacia komisia podľa § 2 ods. 2 písm. a) č. 3;

b) neštandardných výrobkov (služieb), prác priemyslovej povahy a prác vo mzde, ako i výrobkov (služieb) vyrábaných (poskytovaných) v malých množstvách jednorazove alebo na skúšku pre vopred známeho jediného odberateľa, pokiaľ si určenie týchto cien nevyhradil nadriadený ústredný orgán.

(2) Dodávateľské organizácie stavebných a montážnych prác a projektové organizácie určujú po dohode s investormi podľa zásad pre tvorbu rozpočtových podkladov pre výstavbu sadzby a ceny stavebných a montážnych prác, pre ktoré nie sú určené sadzby a ceny v rozpočtovej sústave („R“ položky).

(3) Obchodné organizácie určia po dohode s dodávateľskými organizáciami maloobchodné ceny (ceny predaja) výrobkov a služieb uvedených v zozname, ktorý na návrh im nadriadeného ústredného orgánu, dohodnutý so zúčastnenými ústrednými orgánmi, zostavila Štátna plánovacia komisia podľa § 2 ods. 2 písm. a) č. 3.

(4) Organizácie riadené národnými výbormi a výrobné družstvá určujú podľa zásad vypracovaných Ústrednou správou pre rozvoj miestneho hospodárstva podľa § 12 ods. 2 písm. c) č. 5, Ústredným zväzom výrobných družstiev podľa § 14 ods. 1 písm. a) alebo ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 11 veľkoobchodné a maloobchodné ceny výrobkov a služieb, s výnimkou výrobkov a služieb, pre ktoré sú určené ceny v celoštátnych cenníkoch, alebo ktorých určenie patrí krajským národným výborom.

(5) Organizácie uvedené v odsekoch 1 až 4

a) vypracúvajú podklady pre určenie cien nimi vyrábaných (poskytovaných) výrobkov (služieb) príslušným orgánom;

b) vypracúvajú kalkulačné podklady pre určenie rozpočtových podkladov pre výstavbu;

c) kontrolujú v odbore svojej pôsobnosti dodržiavanie určených cien výrobkov (služieb) a dodržiavanie smerníc pre tvorbu týchto cien, a to najmä v prípadoch, v ktorých ceny určujú priamo dodávateľské organizácie,

d) oznamujú určené ceny opakovane vyrábaného spotrebného tovaru (poskytovaných služieb) pre evidenciu nadriadeným ústredným orgánom, prípadne krajským národným výborom.

(6) Organizácie uvedené v odsekoch 1 a 2 sústavne skúmajú pôsobenie platnej sústavy cien na výrobu, na technický rozvoj, na vlastnú spotrebu i na spotrebu hlavných odberateľov a navrhujú opatrenia na zabezpečenie aktívneho pôsobenia sústavy cien podporujúceho všestranný plánovitý rozvoj národného hospodárstva.

§ 17

Ceny prebytkov poľnohospodárskych výrobkov, lesných plodín a húb

Ceny prebytkov poľnohospodárskych výrobkov, lesných plodín a húb predávaných voľne spotrebiteľom dohodne so spotrebiteľom predávajúce jednotné roľnícke družstvo, jeho členovia, jednotlivo hospodáriaci roľník alebo iný vlastník predávaného tovaru. Ceny voľne dohodnuté však nesmú presahovať výšku maloobchodných cien.

§ 18

Rozhodovanie cenových sporov

(1) Ak na rokovaní o cene nového výrobku (služby) nedôjde k dohode medzi orgánmi zúčastnenými na tvorbe cien, rozhoduje

a) Štátna plánovacia komisia v prípade sporu medzi ústrednými orgánmi navzájom alebo medzi ústrednými orgánmi a krajskými národnými výbormi, ktorý vznikol pri tvorbe cien opakovane vyrábaných výrobkov (opakovane poskytovaných služieb), pokiaľ nejde o ceny uvedené v § 6 písm. A č. 1. Ak ide o veľkoobchodné alebo maloobchodné ceny spotrebného tovaru, prejedná riešenie sporu tiež s Ministerstvom financií;

b) Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky, ak ide o spor medzi orgánmi uvedenými pod písmenom a), ktorého predmetom je cena neštandardného výrobku alebo neopakovane poskytovanej služby,

c) príslušný ústredný orgán, ak ide o spor, medzi podriadenými organizáciami;

d) krajský národný výbor, ak ide o spor medzi organizáciami miestneho hospodárstva alebo medzi výrobnými družstvami, pokiaľ výrobné družstvá nepodliehajú priamo Ústrednému zväz u a pokiaľ sú na území toho istého kraja;

e) Ústredný zväz výrobných (spotrebných) družstiev, ak ide o spor medzi organizáciami, ktoré sú mu priamo podriadené.

(2) Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky rozhoduje tiež spory medzi orgánmi uvedenými v odseku 1 písm. a), ktorých predmetom sú určené ceny alebo určené cenové podmienky.

(3) Ak nedôjde pri tvorbe rozpočtových podkladov pre výstavbu, ich použití alebo pri tvorbe cien prác k dohode medzi ústrednými orgánmi dodávateľských a odberateľských organizácií, rozhoduje

a) Ministerstvo stavebníctva v odbore stavebných prác a Ministerstvo ťažkého strojárstva v odbore montážnych prác, avšak len ak nie je jednou zo sporných strán organizácia priamo podriadená;

b) Štátna komisia pre investičnú výstavbu vo všetkých ostatných prípadoch.

(4) Štátna komisia pre investičnú výstavbu rozhoduje tiež spory medzi ústrednými orgánmi, ktorých predmetom sú ceny projektových a prieskumných, geologických, geodetických a kartografických prác.


Záverečné ustanovenia

§ 19

Ústredné orgány sú povinné prejednávať so Štátnym cenovým výborom všetky zásadné opatrenia v oblasti plánovania, tvorby a kontroly cien.

Návrhy, ktoré ústredné orgány predkladajú podľa ustanovení tejto vyhlášky vláde, musia sa pred predložením vláde prejednať v Štátnom cenovom výbore.

§ 20

(1) Zmenu nesprávne určenej veľkoobchodnej ceny alebo ceny predaja jednotlivého výrobku (služby), t. j. veľkoobchodnej ceny alebo ceny predaja, ktorá bola určená v rozpore s platnými predpismi o tvorbe cien, určí po dohode s ústrednými orgánmi (organizáciami) príslušnými na prejednanie návrhu veľkoobchodných cien alebo cien predaja ten orgán (organizácia), ktorému inak patrí určiť veľkoobchodnú cenu alebo cenu predaja.

(2) Orgán, ktorý zmenu ceny podľa odseku 1 určil, podá o zmene správu Štátnej plánovacej komisii (Štátnej komisii pre investičnú výstavbu). Ak zmenu určila niektorá z organizácií uvedených v § 16, podá správu Štátnej plánovacej komisii a svojmu nadriadenému orgánu; ak zmenu určil krajský národný výbor, podá správu Štátnej plánovacej komisii a ústrednému orgánu zodpovednému za príslušné odvetvie.

§ 21

Zmenu ceny opotrebovaného alebo čiastočne znehodnoteného výrobku alebo prebytočných základných prostriedkov určuje po dohode s odberateľom organizácia, vo vlastníctve (v správe) ktorej je taký výrobok alebo základný prostriedok, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 22

(1) Ak táto vyhláška neurčuje orgán, ktorému patrí ceny určiť, určí ho Štátna plánovacia komisia.

(2) Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky môže povoliť alebo určiť Štátna plánovacia komisia.

§ 23

Zrušuje sa vyhláška č. 186/1959 Ú. l. (Ú. v.) o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien v znení článku I vyhlášky č. 229/1959 Ú. l. (Ú. v.).

§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1964.


Prvý námestník predsedu:

Morkus v. r.


Príloha § 7 vyhlášky č. 146/1964 Zb.

Výrobky,

ktorých nákupné ceny a ceny predaja určuje vláda

Vláde je vyhradené určenie týchto nákupných cien a cien predaja poľnohospodárskych výrobkov a krmív:

I. Nákupné ceny (okrem cien osív a sadív)
pšenica
raž
jačmeň
kukurica
repka
slnečnica
neskoré stolné zemiaky
rané zemiaky (maximálne ceny)
cukrová repa
chmeľ
stonkový ľan
tabak
muštové hrozná európskeho viniča (rámcové ceny)
jatočný hovädzí dobytok
jatočné teľce
jatočné ošípané
jatočná hydina
kravské mlieko
konzumné vajcia
II. Nákupné ceny zeleniny, prípadne základné nákupné ceny a maximálna výška príplatkov, pri týchto druhoch:
zeler
cibuľa
cesnak
karotka
karfiol
uhorky nakladačky a šalátové
petržlen
paradajky
biela kapusta
III. Ceny predaja krmív
jačmeň
kukurica
pšenica
kŕmna múka
pšeničné otruby
ražné otruby
z pokrutín a pokrutinových šrotov:
slnečnicové z lúpaných semien
bavlníkové z lúpaných semien
ľanové
repkové
sušené zemiakové vločky
odstredené mlieko na kŕmenie

Poznámky pod čiarou

*) Rozpočtovými podkladmi pre výstavbu sa rozumejú rozpočtové ukazovatele, ceny a sadzby vrátane nepriamych nákladov a doplnkových sadzieb pre stavebné a montážne práce.

**) Zákon č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii a Štatút orgánov ľudovej kontroly (čiastka 5 Vestníka Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky z roku 1963).