Vyhláška č. 32/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri dovoze

(v znení č. 5/1969 Zb.)

Čiastka 16/1964
Platnosť od 14.02.1964 do30.06.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

zo 14. februára 1964

o konaní pri dovoze

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 5 ods. 1 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Obchodné dovozy vykonávané podnikmi zahraničného obchodu

Pri dovoze tovaru, na ktorý sú oprávnené podniky zahraničného obchodu, postupujú tieto podniky podľa osobitných predpisov.*)

Ostatné dovozy

§ 2

(1) Dovoz vecných darov a iných vecí, za ktoré sa neposkytuje odplata do cudziny, je prípustný, ak je množstvo a hodnota vecí primeraná potrebe dovozcu (príjemcu) a príslušníkov jeho rodiny bývajúcich s ním v spoločnej domácnosti a za predpokladu, že veci budú slúžiť výhradne ich potrebe.

(2) Na dovoz vecí, pri ktorých

a) hodnota presahuje 3 000,- Kčs alebo

b) ide o zásielku, ktorej hodnota nepresahuje 3 000,- Kčs, avšak ide o štvrtú alebo ďalšiu zásielku pre toho istého príjemcu v tom istom kalendárnom roku,

treba dovozné povolenie udelené s prihliadnutím na ustanovenie predchádzajúceho odseku príslušnou colnicou (colnou odbočkou).

§ 3

Ak podmienky a predpoklady, za ktorých sa dovozné povolenie udelilo, sa zmenia tak, že by už neboli v súlade s podmienkami a predpokladmi ustanovenými touto vyhláškou, rozhodne orgán, ktorý povolenie udelil, o tom, či povolenie platí aj za novo nastavších okolností. Ak ku zmene podmienok a predpokladov má dôjsť konaním dovozcu (príjemcu), je dovozca (príjemca) povinný upovedomiť o tom colnicu (colnú odbočku), ktorá veci colne prejednala.

§ 4

(1) Rozhodovať o udelení dovozného povolenia patrí colniciam a colným odbočkám, ktoré sú oprávnené prejednať veci do voľného obehu v tuzemsku podľa colných predpisov.**)

(2) Povolenie na dovoz motorových vozidiel všetkých druhov udeľujú iba colnice v sídlach krajských národných výborov.

§ 5

(1) Písomné dovozné povolenie sa spravidla nahradzuje rozhodnutím colnice (colnej odbočky) o prepustení dovážaných vecí do voľného obehu v tuzemsku podľa colných predpisov.

(2) Ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa - môže určiť, v ktorých prípadoch môže sa dovoz uskutočniť výhradne na základe vopred udeleného dovozného povolenia.

(3) Na udelenie dovozného povolenia niet právneho nároku.

§ 6

(1) Dovoz vecí je neprípustný, bez ohľadu na ich cenu, ak ide o

a) množstvo, ktoré zrejme nezodpovedá primeranej potrebe dovozcu (príjemcu) a príslušníkov jeho rodiny, ktorí s ním bývajú v spoločnej domácnosti; pokiaľ ide o veci, ktoré sa dovážajú v darčekových zásielkach, platia pre niektoré ich druhy hranice najvyššieho prípustného množstva uvedené v prílohe 1,

b) lieh,

c) poštové známky a celiny, pokiaľ nejde o výnimky uvedené v prílohe 2 pod bodmi 8 a 9,

d) zásielku, obsahujúcu okrem iných vecí tiež veci uvedené pod písmenami a) a b),

e) zrušené od 1. 2. 1969,

f) zásielku, pri ktorej je z okolností zrejmé, že bola zostavená a odoslaná podnikom zaoberajúcim sa obstarávaním takejto činnosti po obchodnícky,

g) zásielku, obsahujúcu upotrebené šatstvo, bielizeň, obuv a iné predmety ošatenia.

(2) Veci alebo zásielky, dovoz ktorých je podľa predchádzajúceho odseku neprípustný, nebudú colnicou (colnou odbočkou) prepustené do voľného obehu v tuzemsku podľa colných predpisov. Toto opatrenie colnice (colnej odbočky) nebráni použitiu predpisov o stíhaní trestných činov alebo priestupkov.

(3) Výnimky zo zákazu a obmedzení uvedených v ods. 1 písm. a), f) a g) môže povoliť colná správa.

§ 7

Dovozné povolenie sa môže nahradiť pre mimoriadne dôvody osobitným výmerom Ministerstva zahraničného obchodu - Ústrednej colnej správy.

§ 8

Dovoz tovaru alebo vecí, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia § 1 až 7 a § 12 tejto vyhlášky, je bez povolenia Ministerstva zahraničného obchodu zakázaný.

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

Cenou rozhodujúcou v zmysle tejto vyhlášky sa rozumie tuzemská maloobchodná cena rovnakej alebo podobnej veci; ak nie je určená, určí colnica (colná odbočka) cenu podľa svojich skúseností sama alebo na náklad dovozcu (príjemcu) podľa posudku znalca (pri poštových zásielkach uhradzuje náklady znaleckého posudku adresát, pokiaľ zásielku príjme).

§ 10

Ak je na dovoz niektorých vecí potrebné osvedčenie alebo povolenie podľa iných predpisov (napr. podľa predpisov zdravotných, veterinárnych a pod.), musí sa také osvedčenie alebo povolenie predložiť colnici (colnej odbočke) pred prepustením vecí do voľného obehu v tuzemsku.

§ 11

Táto vyhláška sa nevzťahuje na dovoz drahých kovov, drahokamov, perál a výrobkov z nich, ktorý je upravený devízovými predpismi.*)

§ 12

Bez povolenia, ktoré by inak podľa tejto vyhlášky bolo potrebné, možno dovážať tovar a veci uvedené v prílohe 2.


§ 13

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 1276/1947 Ú. l. o kontrole dovozu tovaru,

b) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 224/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave povoľovacieho konania pri dovoze tovaru bez odplaty,

c) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 70/1959 Ú. l. (Ú. v.) o ďalšej úprave povoľovacieho konania pri dovoze tovaru bez odplaty.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Minister:

Hamouz v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 32/1964 Zb.

Najvyššie prípustné množstvo niektorých druhov vecí v darčekových zásielkach [§ 6 ods. 1 písm. a) vyhlášky]:

káva každého druhu3 kg
čaj každého druhu1 kg
kakaový prášok3 kg
čokoláda a čokoládové výrobky3 kg
žuvacia guma1/2 kg
korenie1/2 kg
cigarety600 kusov
cigary100 kusov
tabak1/2 kg
vlnená priadza na pletenie2 kg
plášte alebo obleky alebo šaty2 kusy
tkaniny vlnené6 m
tkaniny z nylonu, silonu a podobných umelých pradív6 m
halienky z nylonu, silonu a podobných umelých pradív3 kusy
bielizeň z nylonu, silonu a podobných umelých pradí3 kusy alebo 3 súpravy
pančuchy z nylonu, silonu a podobných umelých pradív5 párov
šály a šatky každého druhu5 kusov
obrusy z igelitu, nylonu a podobných plastických látok5 kusov
igelit, nylon a podobné plastické látky v bežných metroch10 m
hodinky2 kusy
skladacie dáždniky2 kusy

Príloha 2 vyhlášky č. 32/1964 Zb.

Bez povolenia podľa § 2, 7 a 8 tejto vyhlášky možno dovážať:

1. Dary hláv cudzích štátov, cudzích vlád, ich členov a iných verejných činiteľov a úradov cudzích štátov, ako aj udelené čestné ceny, rady, vyznamenania, odznaky a pod.

2. Predmety dovážané československými úradmi zo služobných dôvodov.

3. Veci dovážané orgánmi a osobami požívajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické výsady a imunity, pokiaľ sú služobnými predmetmi (včítane obchodných vzoriek dovážaných obchodnými zastupiteľstvami) alebo osobným majetkom uvedených osôb.

4. Späť dovážané veci, ktoré boli vyvezené do záznamového obehu v cudzine, a veci dovážané do záznamového obehu v tuzemsku.

5. Vrátené obaly a balivo, v ktorých bol vyvezený tovar.

6. Rakvy s ľudskými pozostatkami, urny s popolom a kvetinové ozdoby s nimi alebo dodatočne dovážané.

7. Dopravné prostriedky osobnej i nákladnej prepravy, ktorých dočasný dovoz a vývoz je upravený colnými poriadkami, včítane náhradných súčastí a pohonných a mazacích hmôt v množstve primeranom spotrebe za cesty.

8. Poštové známky a celiny, pokiaľ sa dovážajú podľa predpisov o úprave výmenného a zberateľského styku so zahraničím.*)

9. Zásielky upotrebených poštových známok a celín, pokiaľ sa zasielajú v samostatných listových zásielkach; pre jedného príjemcu môžu počas jedného kalendárneho roku dôjsť ako dar najviac tri zásielky od najmenej dvoch odosielateľov. Hodnota jednej zásielky nesmie presiahnuť 20,- Kčs a nesmie ísť o známky alebo celiny jedného druhu (s bližšími podmienkami možno sa oboznámiť na každej colnici alebo colnej odbočke).

10. Cestovné potreby cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá stavu a osobným pomerom cestujúceho a dĺžke a účelu cesty.

11. Sťahované zvršky osôb sťahujúcich sa do tuzemska na trvalý pobyt alebo na výkon svojho povolania.

12. Zdedené alebo odkázané predmety.

13. Predmety darované vedeckým, umeleckým, telovýchovným a iným kultúrnym ústavom a organizáciám, školám, zdravotníckym, dobročinným, masovým a iným organizáciám a zariadeniam na plnenie ich neobchodných úloh.

14. Umelecké diela československých umelcov vytvorené počas ich prechodného pobytu v cudzine.

15. Spisy, listiny a listy.

16. Nepredajné obchodné vzorky, katalógy, obchodné tlačivá a reklamné potreby pre podniky zahraničného obchodu a pre zastúpenie cudzích podnikov v tuzemsku.

17. Tlačivá a iné služobné pomôcky pre prevádzku cudzozemských dopravných podnikov, reklamné potreby pre zastúpenie týchto podnikov a služobné rovnošaty pre ich zamestnancov, tlačivá a iné služobné pomôcky zasielané tuzemským dopravným podnikom, tlačivá a iné pomôcky, zasielané Medzinárodným úradom Svetovej poštovej únie a Generálnym sekretariátom Medzinárodnej únie telekomunikácií, ako aj členmi týchto Únií československej správe spojov.

18. Veci, ktoré sú od povolenia oslobodené na základe vzájomnosti podľa medzinárodných dohôd a dojednaní.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 62/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zrušení vyhlášky o kontrole dovozu a vývozu tovaru podnikmi pre zahraničný obchod a o všeobecnom povolení pre tieto podniky vstupovať do zmluvných záväzkov v pomere k cudzine.

**) Colný zákon č. 36/1953 Zb., vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb., colné poriadky [vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 147, č. 149 a č. 151/1954 Ú. l. (č. 173, č. 175 a č. 177/1954 Ú. v.), vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 36 a č. 106/1963 Zb.], vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 29/1963 Zb. o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti.

*) Zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb. a vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve.

*) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 174/1955 Ú. l. (Ú. v.) o úprave zberateľskej výmeny poštových známok so zahraničím.