Vyhláška č. 191/1964 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov

(v znení č. 26/1965 Zb., 61/1967 Zb.)

Čiastka 81/1964
Platnosť od 20.11.1964 do15.10.1968
Účinnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

191

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva finanancií

z 2. novembra 1964

o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov

Štátna plánovacia komisia a Ministerstvo financií po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi, Ústrednou radou odborov, Ústrednou radou družstiev a Štátnou bankou československou ustanovujú podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., § 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, a § 10 ods. 1 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Časť I

POMOC STAVEBNÝM BYTOVÝM DRUŽSTVÁM

Výstavba družstevných bytových domov

§ 1

Príspevok

(1) Na výstavbu bytových domov poskytuje štát stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo“) podľa počtu a veľkosti stavaných bytov príspevok. Spôsob určenia výšky príspevku ustanovuje Ministerstvo financií tak, aby tento príspevok zodpovedal v priemere 30 % nákladov plánovaných celoštátne na 1 byt v družstevnej bytovej výstavbe.

(2) O priznaní príspevku na výstavbu družstevného bytového domu a jeho výške rozhoduje a príspevok družstvu poskytuje zo svojho rozpočtu krajský alebo ním určený národný výbor (ďalej len „národný výbor“).

(3) Ak zriaďuje družstvo byty úpravou nebytových priestorov alebo nástavbou či prístavbou v existujúcich objektoch socialistických organizácií, poskytuje mu národný výbor príspevok vo výške 30 % rozpočtových nákladov, najviac však do sumy zodpovedajúcej príspevku, ktorý by patril podľa odseku 1 na byty rovnakej veľkosti pri výstavbe nových bytových domov.

(4) Národný výbor poskytne družstvu príspevok súčasne s pridelením bytového domu družstvu na výstavbu; na investičný účet družstva vo financujúcej pobočke Štátnej banky československej sa príspevok prevádza až po vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov družstva určených na výstavbu (členských podielov), a to prípadne postupne.

§ 2

Osobitný príspevok

(1) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých vyšší náklad na výstavbu družstevného bytového domu je vyvolaný všeobecným záujmom (nevyhnutnosť vykonávania výstavby na mieste s mimoriadnymi zakladacími podmienkami, atypickým spôsobom, menších bytových domov, zástavbou prelúk a pod.), poskytne národný výbor družstvu ešte osobitný príspevok, a to až do výšky preukázaného zvýšenia nákladov; tento príspevok poskytuje národný výbor zo svojich rozpočtových prostriedkov, prípadne z úspor alebo z finančnej rezervy.

(2) Pri rozhodovaní o priznaní osobitného príspevku a o jeho výške posúdi národný výbor všetky okolnosti, najmä prihliadne na prípadné výhody, ktoré z vyššieho nákladu družstvu (členom družstva) vyplývajú. Pri netypových bytových domoch možno tento príspevok poskytnúť iba potiaľ, pokiaľ príspevkom podľa § 1 nie je kryté 30 % celkových nákladov na výstavbu bytového domu; nad 30% možno však poskytnúť osobitný príspevok na krytie nákladov, ktoré sa nezahŕňajú do rozpočtovej ceny bytu v objekte.*)

(3) O spôsobe poskytnutia osobitného príspevku platí ustanovenie § 1 ods. 4 obdobne.

§ 3

Príspevok na nebytové vstavané zariadenia

(1) Ak sa má na základe rozhodnutia národného výboru v bytovom dome družstva výnimočne zriadiť nebytové vstavané zariadenie, napr. obchod, zdravotnícke stredisko, transformačná stanica a pod., poskytne družstvu prostriedky na financovanie nákladov výstavby tohto zariadenia a primeraného podielu na celkových rozpočtových nákladoch stavby národný výbor zo svojich rozpočtových prostriedkov na občianske a technické vybavenie bytovej výstavby. Ak nie je toto zariadenie súčasťou občianskeho a technického vybavenia, prevedie národnému výboru pre družstvo potrebné prostriedky organizácia, ktorá bude zariadenie užívať.

(2) O spôsobe poskytnutia príspevku platí ustanovenie § 1 ods. 4 obdobne.

(3) Stavebná časť nebytového vstavaného zariadenia je vlastníctvom družstva. Družstvo je povinné uzavrieť zmluvu o užívaní tohto zariadenia (§ 350 v spojení s § 348 Hospodárskeho zákonníka) s organizáciou určenou národným výborom. Zmluva sa dojednáva na neurčitý čas. Zrušiť zmluvu alebo zmeniť spôsob užívania nebytového vstavaného zariadenia možno len so súhlasom národného výboru.

(4) Odplata za užívanie zahrňuje iba úmernú časť nákladov spojených so správou a s riadnym zabezpečovaním údržby a opráv spoločnej časti objektu a skutočné náklady za služby.

(5) V prípade zrušenia nebytového vstavaného zariadenia a adaptácie príslušných priestorov na družstevné byty neposkytuje národný výbor družstvu príspevok podľa § 1.

§ 4

Dlhodobý investičný úver

(1) Na výstavbu družstevných bytových domov poskytuje banka družstvu dlhodobý investičný úver. Najvyššia suma úveru sa určuje percentným podielom (odsek 2) z celkových nákladov výstavby zahrňujúcich rozpočtovú cenu objektu a náklady na projekt, prípadne na technický dozor. Pre účely určenia najvyššej sumy úveru sa od celkových nákladov výstavby odpočítajú príspevky poskytnuté družstvu podľa § 2, prípadne § 3.

(2) Percentný podiel úveru je

a) pri družstevnej bytovej výstavbe na území miest Prahy, Brna a Bratislavy [pokiaľ nejde o výstavbu svojpomocou podľa písmena c)] najviac 30 % celkových nákladov výstavby;

b) pri družstevnej bytovej výstavbe v ostatných prípadoch [pokiaľ nejde o výstavbu svojpomocou podľa písmena c)] 30 až 50 % celkových nákladov výstavby. Percentný podiel úveru určuje v uvedenom rozmedzí podľa okresov, prípadne obcí krajský národný výbor s prihliadnutím na potreby rozvoja výrobných síl a na plán bytovej výstavby; vo vidieckych obciach, v ktorých sa vykonáva družstevná bytová výstavba pre pracovníkov výrobných poľnohospodárskych a lesných závodov (vrátane jednotných roľníckych družstiev), určuje sa podiel úveru najmenej na 45 % celkových nákladov výstavby. Suma poskytnutých úverov nesmie však v priemere kraja presiahnuť 45 % celkových nákladov tejto družstevnej bytovej výstavby začínanej v kraji v bežnom roku;

c) pri družstevnej bytovej výstavbe vykonávanej úplnou svojpomocou**) najviac 50 % celkových nákladov výstavby.

(3) Úver podľa odseku 2 písm. b) a c) sa úrokuje sadzbou 1 %, úver podľa odseku 2 písm. a) sadzbou 3 %.

(4) Náklady na výstavbu družstevného bytového domu sa z úveru uhrádzajú až po vyčerpaní vlastných zdrojov družstva (členských podielov) a príspevkov poskytnutých družstvu podľa § 1 až 3.

(5) Úver povoľuje banka na základe žiadosti družstva podľa svojich úverových podmienok, ktoré určujú tiež potrebné podklady. Žiadosť o povolenie úveru predkladá družstvo tak, aby sa mohla prerokovať a úver povoliť najneskoršie 30 dní po pridelení bytového domu družstvu na výstavbu; najneskoršie v rovnakej lehote je družstvo povinné previesť členské podiely, prípadne tú ich časť, ktorá nie je krytá zmluvne zabezpečeným osobným alebo vecným plnením družstevníkov, na svoj účet členských podielov v banke. V písomnej dohode o povolení úveru sa uvedú podrobnejšie podmienky úveru, spôsobu jeho čerpania a zabezpečenia jeho návratnosti.

(6) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami, ktoré zahrňujú úmor a úrok, najdlhšie po dobu 30 rokov. Prvá polročná splátka je zročná do jedného roku od uvedenia bytového domu do užívania, najneskoršie však do 2 rokov odo dňa, kedy sa začalo so stavebnými prácami.

§ 5

Podmienky poskytovania pomoci

(1) Podmienkou poskytovania pomoci na výstavbu družstevných bytových domov podľa § 1 až 4 a jej financovania bankou je, že

a) ide o povolenú výstavbu uskutočňovanú v rámci plánu bytovej výstavby, projektove pripravenú a výrobne, finančne i zmluvne zabezpečenú;

b) družstvo

stavia viacpodlažný bytový objekt najmenej s 12 bytmi*) alebo

stavia viacpodlažný bytový objekt najmenej so 4 bytmi*), ak ide o výstavbu pre pracovníkov v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve vo vidieckych obciach, alebo

vykonáva úpravu nebytových priestorov na byty alebo bytové nástavby alebo prístavby v objektoch socialistických organizácií. Vylúčené sú pokusné stavby a výstavba objektov, ktoré majú povahu rodinných domčekov.

(2) Odchylne od ustanovenia odseku 1 písm. b) môže krajský národný výbor na žiadosť družstva z vážnych dôvodov a v súlade s územným plánom povoliť výstavbu viacpodlažného bytového objektu najmenej so 4 bytm*), ak ide o bytovú výstavbu vo vybratej vidieckej obci**) alebo o bytovú výstavbu vykonávanú úplnou svojpomocou, alebo o zástavbu stavebnej preluky.

Úver na generálne opravy a investičné úpravy družstevných bytových domov

§ 6

Ak družstvo v období, keď ešte spláca úver podľa § 4, nebude mať dostatok vlastných finančných prostriedkov na uskutočnenie potrebných plánom zabezpečených generálnych opráv alebo úprav investičnej povahy, môže mu banka poskytnúť osobitný úver zročný do 10 rokov (výnimočne do 15 rokov) pri úrokovej sadzbe 3 %.

Úver na výstavbu družstevných garáží

§ 7

Pokiaľ družstvu národný výbor povolí výstavbu družstevných garáží***) určených na užívanie členmi, ktorí už v bytoch stavebného bytového družstva bývajú alebo na byt zložili členský podiel, môže banka poskytnúť na výstavbu garáží úver do 30 % rozpočtového stavebného nákladu zročný do 5 rokov pri úrokovej sadzbe 3 %.

Ďalšie výhody poskytované stavebným bytovým družstvám

§ 8

Výhody poskytované stavebným bytovým družstvám všeobecne

(1) Poplatkové a daňové oslobodenia družstiev (ich členov) sú upravené osobitnými predpismi.)

(2) Pre výstavbu bytov a garáží družstvami platia rovnaké cenové podmienky ako pre štátnu investičnú výstavbu, pokiaľ táto vyhláška alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.††)

(3) Pozemok pre plánovanú výstavbu družstevných bytových domov odovzdá národný výbor družstvu bezplatne do trvalého užívania (§ 70 Hospodárskeho zákonníka).

(4) Národný výbor ďalej družstvu zabezpečí najmä vypracovanie projektovej dokumentácie projektovou organizáciou, prípadne za čiastočnej alebo úplnej svojpomoci členov družstva, pokiaľ ju nemá možnosť vypracovať organizácia, pracovníci ktorej sú členmi družstva, a to za ceny podľa cenníka prieskumných a projektových prác;

pripojenie bytového domu družstva na verejnú sieť komunikačnú a elektrovodnú, prípadne vodovodnú, kanalizačnú a plynovodnú v rámci štátnej bytovej výstavby.

(5) Pokiaľ investorský útvar národného výboru vykonáva za družstvo ako jeho zástupca funkciu priameho investora*) alebo mu poskytuje pomoc, ktorá súvisí s výkonom investorskej funkcie družstvom, robí sa to bezplatne.

(6) Pre práce pri výstavbe družstevných bytových domov svojpomocou družstva môžu socialistické organizácie na podklade zmluvy o dočasnom užívaní prenechať družstvám stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky potrebné pre bytovú výstavbu alebo na výrobu stavebných hmôt na túto výstavbu mimo doby plánovaného nasadenia týchto strojov (zariadení) za náhradu skutočných priamych nákladov;**) pri motorových vozidlách sa zvyšuje náhrada o odpisy.***) Ustanovenie o výške náhrady možno obdobne použiť, ak urobí socialistická organizácia pre družstevnú svojpomoc dopravné výkony alebo práce stavebnými strojmi mimo doby ich plánovaného nasadenia.

§ 9

Výhody poskytované družstvám pracovníkov výrobných podnikov pri výstavbe úplnou svojpomocou

(1) Výrobný podnik môže družstvu svojich pracovníkov, ak toto družstvo uskutočňuje výstavbu úplnou svojpomocou, poskytnúť okrem pomoci podľa § 8 ods. 6 ešte túto ďalšiu pomoc:

a) pri vytýčení staveniska a stavby, vykonávaním stavebného dozoru a poskytovaním inej technickej pomoci, a to bezplatne, ak je pomoc zabezpečovaná vlastnými pracovníkmi podniku,

b) vykonávaním stavebných prác za náhradu úplných vlastných nákladov bez zisku,

c) po dohode so závodným výborom Revolučného odborového hnutia uvoľnením kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníkov a učňov na určitý čas za náhradu ich mzdy vrátane poistného nemocenského poistenia; táto pomoc sa môže poskytnúť prípadne s podmienkou, že plánované výrobné úlohy, ktoré pripadajú na dočasne uvoľnených pracovníkov, zabezpečia v tomto čase iní pracovníci,

d) odpredajom materiálu z demolácií, odpadového materiálu a materiálu z nadnormatívnych zásob podľa osobitných predpisov,)

e) bezplatným zapožičaním prevádzkových a skladovacích plôch,

f) po dohode so závodným výborom Revolučného odborového hnutia organizovaním brigádnickej výpomoci pri výstavbe.

(2) Pomoc družstvu podľa odseku 1 môže sa poskytnúť iba v rozsahu, ktorý nenarúša plnenie plánovaných výrobných úloh a údržby základných prostriedkov podniku.

Kontrola banky

§ 10

(1) Štátna banka československá vykonáva ekonomickú kontrolu výstavby a hospodárenia družstiev.††)

(2) Zistené závady prerokuje financujúca pobočka s predstavenstvom družstva a určí lehotu na ich odstránenie. Ak nedôjde k odstráneniu závad v určenej lehote, môže riaditeľ financujúcej pobočky zvýšiť úrokovú sadzbu z úverov poskytnutých družstvu (§ 4, 6,7) až na trojnásobok podľa závažnosti prípadu a zvýšenie oznámi krajskému orgánu Ústrednej rady družstiev.

(3) Ak dôjde k závažnému porušeniu plánovacej, finančnej, rozpočtovej, zmluvnej alebo organizačnej disciplíny pri výstavbe a hospodárení družstva, môže riaditeľ financujúcej pobočky so súhlasom riaditeľa krajskej pobočky a po prerokovaní s okresným národným výborom a krajským orgánom Ústrednej rady družstiev prerušiť financovanie výstavby jedného alebo i viacerých objektov družstva.

(4) Pri výstavbe vo vlastnej réžii družstva uhrádza financujúca pobočka skutočné náklady výstavby podľa platobných dokladov. Družstvo predkladá financujúcej pobočke vždy do 14 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca alebo v dlhších dojednaných lehotách súpis vykonaných prác ocenených v rozpočtovej cene.

Povoľovanie výnimiek

§ 11

Štátna banka československá môže v odôvodnených prípadoch povoľovať výnimky zo spôsobu financovania a úverovania družstevnej bytovej výstavby a určiť osobitné podmienky.

Časť II

POMOC ČLENOM STAVEBNÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTIEV A STAVEBNÍKOM RODINNÝCH DOMČEKOV

Pomoc členom stavebných bytových družstiev

§ 12

Pôžičky poskytované v záujme stabilizácie pracovných síl organizáciami pracovníkom na získanie bytu v družstve

(1) V rozsahu určenom jednotlivým štátnym organizáciám výrobných odvetví a jednotným roľníckym družstvám (ďalej len „organizácie“) štátnym plánom poskytujú organizácie v záujme získania a stabilizácie pracovných síl svojim pracovníkom a členom JRD (ďalej len „pracovníci“) bezúročnú pôžičku na zloženie členského podielu a zápisného v družstve, ak sa zaviažu pracovať v organizácii po určenú dobu (odsek 2). Pôžička však nesmie byť väčšia, ako by bol členský podiel na príslušný družstevný byt pri krytí nákladov výstavby dlhodobým investičným úverom vo výške maximálneho percentného podielu podľa § 4 ods. 1 a 2 a zápisné.

(2) Pracovník, ktorému bola poskytnutá bezúročná pôžička podľa odseku 1, je povinný splatiť organizácii 10 % poskytnutej pôžičky. Lehotu určí organizácia na dobu 2 až 5 rokov po nasťahovaní do družstevného bytu. Zvyšok pôžičky (90 %) organizácia pracovníkovi odpustí, ak v nej zostane pracovať po dobu

10 rokov, ak ide o pracovníka organizácie odvetví palív alebo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a pracovníkov železničnej dopravy, a to na pracovníkov lokomotívnych a vlakových čiat, na posunovačov, signalistov, výhybkárov, robotníkov pracujúcich na údržbe a obnove železničného zvršku, vozmajstrov, výpravcov, opravárov pevných trakčných zariadení a návestných a spojových dozorcov,

12 rokov, ak ide o pracovníka organizácie odvetví hutníckeho priemyslu, energetiky, dopravy, stavebníctva a chémie, a

15 rokov, ak ide o pracovníka organizácie ostatných odvetví; lehoty sa počítajú odo dňa uzavretia zmluvy o pôžičke (§ 19 ods.9).

(3) Organizácie môžu poskytnúť svojim pracovníkom bezúročnú pôžičku podľa odsekov 1 a 2 tiež na zloženie členského podielu na družstevný byt, ktorý sa uvoľní po inom pracovníkovi organizácie, ktorému bola bezúročná pôžička poskytnutá.

(4) V rozsahu určenom štátnym plánom môžu určené výrobné podniky (vrátane štátnych majetkov a JRD) poskytovať bezúročnú pôžičku na zloženie členského podielu aj pracovníkom, ktorí sú členmi družstva, ak družstvo uskutočňuje výstavbu družstevného domu úplnou svojpomocou,*) a to vo výške polovice sumy určenej podľa odseku 1 (bez zápisného).

(5) Pracovníkovi, ktorému bola poskytnutá bezúročná pôžička podľa odseku 4, odpustí organizácia celú túto pôžičku, ak zostane v organizácii pracovať po dobu uvedenú v odseku 2.

(6) Pre poskytovanie bezúročných pôžičiek na zloženie členského podielu pracovníkom - členom družstva, ktoré vykonáva úpravu nebytových priestorov na byty, nástavby a prístavby v objektoch socialistických organizácií, platia primerane ustanovenia odsekov 1 až 3, prípadne 4 a 5.

(7) Poskytnutú pôžičku prevedie organizácia so súhlasom pracovníka v prospech jeho členského podielu v družstve.

§ 13

Pôžičky poskytované štátnymi sporiteľňami občanom na zloženie členského podielu do družstva

Na zloženie členského podielu môže štátna sporiteľňa poskytovať občanom pôžičku na dobu 5 rokov pri úrokovej sadzbe 2,7 % s prihliadnutím na pôžičky, ktoré občan dostal podľa § 12 alebo podľa osobitných predpisov.**) V odôvodnených prípadoch môže štátna sporiteľňa predĺžiť dobu zročnosti pôžičky až na 10 rokov.

Pomoc stavebníkom rodinných domčekov

§ 14

Pôžičky poskytované organizáciami a národnými výbormi na výstavbu rodinných domčekov svojpomocou

(1) Organizácie môžu svojim pracovníkom poskytovať bezúročné pôžičky na výstavbu rodinných domčekov svojpomocou,***) a to

a) vo výške 15 až 25 tisíc Kčs, ak je stavebník

aa) pracovníkom poľnohospodárskeho alebo lesného závodu (vrátane JRD) a uskutočňuje výstavbu v mieste pracoviska, prípadne v jeho najbližšom okolí,

bb) baníkom) a pracovníkom v odvetví železničnej dopravy a uskutočňuje výstavbu v mieste pracoviska alebo vo vzdialenosti, ktorá umožňuje denne dochádzať do zamestnania,

cc) pracovníkom organizácie v odvetví palív, hutníckeho priemyslu, energetiky, dopravy, stavebníctva a chémie v pohranič톆) alebo vo vybratých oblastiach Ostravska, Sokolovska, Mostecka a Chomutovska*) a výstavbu uskutočňuje v mieste pracoviska alebo v mieste, ktoré umožňuje denne dochádzať do zamestnania;

b) vo výške 15 až 20 tisíc Kčs, ak je stavebník pracovníkom závodu určeného menovite štátnym plánom, pokiaľ sa na neho nevzťahuje ustanovenie písmena a), za podmienky, že výstavbu uskutočňuje v mieste pracoviska alebo v mieste, ktoré umožňuje denne dochádzať do zamestnania;

c) vo výške 5 až 10 tisíc Kčs, ak je stavebník pracovníkom výrobného podniku a rodinný domček si stavia v mieste zamestnania alebo v mieste, ktoré umožňuje denne dochádzať do zamestnania, pokiaľ sa na neho nevzťahujú ustanovenia písmen a) a b).

(2) Národné výbory môžu poskytovať občanom na výstavbu rodinných domčekov svojpomocou vo vybratej vidieckej obci**) alebo v meste, pokiaľ neprichádza do úvahy pôžička od organizácie podľa odseku 1, bezúročné pôžičky vo výške 5 až 10 tisíc Kčs.

(3) O poskytnutí pôžičky a jej výške rozhodne organizácia so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia (u JRD predstavenstvo) a v prípade odseku 2 národný výbor, na území ktorého sa má rodinný domček stavať, a to s prihliadnutím na záujem organizácie na stálosť pracovného pomeru pracovníka, na nedostatok pracovných síl v sídle podniku (závodu), pracovné zásluhy pracovníka, jeho vek, počet jeho maloletých detí, počet zamestnaných rodinných príslušníkov, štandard a veľkosť rodinného domčeka, ako aj na to, či sa výstavba rodinného domčeka uskutočňuje v časove i miestne sústredenej výstavbe a pod.; organizácia prihliadne aj na to, či ide o výstavbu vo vybratej vidieckej obci (v meste) alebo inde.

(4) Ak bola bezúročná pôžička poskytnutá podľa odseku 1 písm. a) alebo b), odpustí ju organizácia po 10 rokoch od jej poskytnutia (odsek 5), ak pracovník po celú túto dobu v organizácii pracoval a v domčeku býva. Ak bola bezúročná pôžička poskytnutá podľa odseku 1 písm. c) alebo podľa odseku 2, odpustí ju organizácia, prípadne národný výbor po odovzdaní domčeka do užívania.

(5) Poskytnutú pôžičku prevedie organizácia (národný výbor) so súhlasom stavebníka na jeho bezúročný účet v štátnej sporiteľni, v ktorej sústredil svoje finančné prostriedky na výstavbu rodinného domčeka s tým, že z prostriedkov pôžičky môžu byť uhradené len náklady spojené s výstavbou.

§ 15

Pôžičky poskytované organizáciami pracovníkom na rekonštrukciu rodinných domčekov svojpomocou

(1) Organizácie môžu poskytovať svojim pracovníkom bezúročné pôžičky na prestavbu, prístavbu a pod. ich rodinných domčekov svojpomocou,***) ktorou sa získava nový byt, obdobne podľa § 14, najviac však do výšky nákladov na nákup materiálu a jeho dovoz. Podmienkou pre poskytnutie pôžičky je posudok stavebného úradu, či ide o akciu hospodárnu a prospešnú (výhodnú).

(2) O určení výšky pôžičky a o jej odpustení platí obdobne ustanovenie § 14 ods. 3 a 4.

§ 16

Pôžičky poskytované štátnymi sporiteľňami na výstavbu rodinných domčekov

(1) Stavebníkom rodinných domčekov poskytuje štátna sporiteľňa pôžičky. Výšku a dobu zročnosti pôžičky určí štátna sporiteľňa po dohode so stavebníkom individuálne s prihliadnutím na finančné zabezpečenie výstavby a na platobné možnosti stavebníka.

(2) Pôžička sa môže poskytnúť až do sumy nákladov na projekt, na nákup materiálu a na dopravu, prípadne i na obstaranie pozemku; pri určovaní výšky pôžičky sa prihliadne na pôžičky, ktoré stavebník dostal podľa § 14 alebo podľa osobitných predpisov.) Zročnosť pôžičky sa určí najviac na 30 rokov po vydaní stavebného povolenia. Úroková sadzba z pôžičiek je 2,7 %. Z pôžičky možno uhrádzať faktúry ako za materiál, tak i za vykonané práce.

(3) Za obdobných podmienok poskytuje štátna sporiteľňa pôžičky i na nákladnejšie opravy, modernizácie a adaptácie rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

§ 17

Iná pomoc poskytovaná stavebníkom rodinných domčekov

(1) Ak stavebník uskutočňuje výstavbu domčeka vo vybratej vidieckej obci alebo v meste na pozemku určenom národným výborom, zabezpečí národný výbor zriadenie prístupovej komunikácie k pozemku (vrátane chodníka) a rozšírenie zariadenia pre verejný rozvod elektriny, prípadne aj vody, plynu a kanalizácie, ak je toto zariadenie vybudované.

(2) Organizácia môže poskytnúť svojmu pracovníkovi pri výstavbe rodinného domčeka svojpomocou pomoc podľa § 9 ods. 1 písm. a) a d); materiál odpredáva však za platné ceny vrátane dane z obratu. Ďalej mu môže poskytnúť pomoc dopravnými a inými mechanizačnými prostriedkami mimo doby ich plánovaného nasadenia, a to za platné ceny.*)

(3) Pri výstavbe rodinného domčeka svojpomocou stavebníkmi uvedenými v § 14 ods. 1 písm. a) a b) môže organizácia poskytnúť svojmu pracovníkovi pomoc dopravnými a inými mechanizačnými prostriedkami obdobne podľa § 8 ods. 6 a ďalej i pomoc podľa § 9 ods. 1 písm. b), c), e) a f) v rozsahu, ktorý nenaruší plnenie plánovaných výrobných úloh a údržby základných prostriedkov organizácie. Pokiaľ poskytuje organizácia pomoc stavebnými prácami [§ 9 ods. 1 písm. b)] a nepoužije sa pri nich materiál organizácie, nebude sa fakturovať daň z obratu; inak sa k celkovej sume fakturovanej za vykonané práce vrátane materiálu pripočíta daň z obratu vo výške 7 % (pol. 15001 sadzobníka dane z obratu).

(4) Pri výstavbe rodinného domčeka svojpomocou vo vybratej vidieckej obci alebo v meste stavebníkmi uvedenými v § 14 ods. 1 písm. c) môže organizácia v odôvodnených prípadoch poskytnúť svojmu pracovníkovi pomoc obdobne podľa odseku 3.

(5) Pomoc podľa odsekov 2 až 4 môže organizácia poskytnúť svojmu pracovníkovi i pri prestavbe, prístavbe a podobne jeho rodinného domčeka, ktorou sa získa nový byt (§ 15).

§ 18

Splnomocnenie

(1) V jednotlivých, zvlášť odôvodnených prípadoch môžu ústredné úrady dať v rámci plánovaných prostriedkov súhlas na poskytnutie bezúročnej pôžičky podľa § 14 ods. 1 písm. a) až v sume 35 tisíc Kčs, avšak len vtedy, ak sa výstavbou rodinného domčeka získajú aspoň 2 samostatné byty.

(2) Ústredné úrady môžu dať v odôvodnených prípadoch súhlas na to, aby organizácie upustili od podmienky výstavby rodinného domčeka v mieste pracoviska alebo vo vzdialenosti, ktorá umožňuje denne dochádzať do zamestnania (§ 14 ods. 1), ak to vyžaduje povaha práce stavebníka.

(3) Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva určí podmienky, za ktorých sa môžu pracovníkom poľnohospodárskych a lesných závodov poskytnúť bezúročné pôžičky podľa § 15 i na modernizáciu rodinných domčekov, najviac však do polovice nákladov na nákup materiálu a jeho dovoz.

Spoločné ustanovenia

§ 19

(1) Štátne organizácie si zabezpečujú finančné prostriedky na pôžičky vo svojich finančných plánoch ako účelové financovanie, prípadne v rozpočtoch. Pre zaostávajúce alebo ekonomicky slabé JRD, ktoré nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov, zabezpečí prostriedky na poskytovanie bezúročných pôžičiek okresná výrobná poľnohospodárska správa z prostriedkov priamej pomoci štátu na rozvoj základných prostriedkov. Splatené pôžičky je organizácia povinná ihneď odviesť do štátneho rozpočtu prostredníctvom nadriadeného orgánu (JRD prostredníctvom okresnej poľnohospodárskej výrobnej správy, ak boli prostriedky na pôžičky zabezpečené podľa druhej vety).

(2) Prostriedky určené na pôžičky môže organizácia použiť aj na zaplatenie členských podielov do stavebného bytového družstva, ak po dobu výstavby bytového domu bude organizácia členom družstva.

(3) Ak pracovník, ktorému organizácia poskytla pôžičku, prestane pred uplynutím určenej doby (§ 12 a14) v organizácii pracovať, je organizácia povinná od neho požadovať splatenie poskytnutej bezúročnej pôžičky (jej zvyšku) pred skončením pracovného pomeru. To však neplatí, ak pracovník - vlastník rodinného domčeka alebo člen družstva prejde pre organizačné zmeny do pracovného pomeru v inej organizácii toho istého odvetvia a požiada o prevedenie záväzku na túto organizáciu.

(4) Ak pracovník pred uplynutím určenej doby rodinný domček predá alebo prevedie na inú osobu, alebo prestane byť členom družstva, avšak bude i naďalej v organizácii pracovať, organizácia s ním dohodne primeranú, najviac dvojročnú lehotu na splatenie poskytnutej pôžičky (jej zvyšku).

(5) Na úhradu záväzkov voči organizácii môže štátna sporiteľňa stavebníkovi rodinného domčeka, prípadne členovi družstva (ich dedičom) poskytnúť pôžičku podľa § 13, prípadne § 16.

(6) Ak prejde pracovník, ktorému sa poskytla bezúročná pôžička podľa § 12, prípadne § 14 ods. 1 písm. a) a b) zo závažných dôvodov do pracovného pomeru v inej organizácii alebo odíde do dôchodku alebo zomrie, môže organizácia, ktorá mu poskytla pôžičku, po posúdení všetkých okolností, predovšetkým jeho pracovných zásluh v organizácii a jeho sociálnych pomerov (najmä s prihliadnutím na počet nezaopatrených detí), so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia a nadriadeného orgánu odpustiť pomernú časť pôžičky podľa dĺžky doby, po ktorú v organizácii pracoval (§ 12 ods. 2, prípadne § 14 ods. 4), s podmienkou, že zvyšok pôžičky sa ihneď splatí. O možnosti pracovníka (jeho dedičov) získať pôžičku od štátnej sporiteľne na úhradu zvyšku pôžičky platí obdobne odsek 5.

(7) Ak pracovník pre ním nezavinený pracovný úraz alebo pre chorobu z povolania zomrie alebo sa stane plne invalidným, odpustí organizácia poskytnutú pôžičku.

(8) Organizácie môžu so súhlasom ústredných orgánov v jednotlivých výnimočných prípadoch poskytnúť pôžičku podľa § 12 alebo § 14 ods. 1 písm. a) a b) tiež starším zaslúžilým pracovníkom, ak je u nich predpoklad ďalšieho zotrvania v organizácii po dobu zodpovedajúcu aspoň trom štvrtinám lehôt uvedených v § 12 ods. 2, prípadne v § 14 ods. 4; v tomto prípade odpustí organizácia pracovníkovi pri odchode do dôchodku pomernú časť pôžičky (jej zvyšku) podľa dĺžky doby, po ktorú v organizácii pracoval.

(9) O poskytnutí pôžičky uzavrie organizácia so súhlasom závodného výboru Revolučného odborového hnutia s pracovníkom zmluvu, v ktorej sa určia podmienky pôžičky, najmä podmienky jej odpustenia alebo splatenia v súlade s touto vyhláškou.*)

(10) Pôžička podľa § 12, 14 a 15 sa môže občanovi poskytnúť len raz.

(11) Ústredné úrady vydajú podľa potreby svojich odvetví podrobnejšie pokyny. Pomoc družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov určenej pre pracovníkov v poľnohospodárskej a lesnej prvovýrobe upravia - pokiaľ ide o družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1967 a o výstavbu rodinných domčekov vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného od toho istého dňa - smernice, ktoré vydá Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.


Časť III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Zrušovacie ustanovenia

(1) Zrušujú sa

vyhláška č. 94/1959 Ú.l. (Ú.v.) o financovaní, úverovaní a kontrole družstevnej a podnikovej bytovej výstavby v znení vyhlášok č. 47/1960 Zb. a č. 44/1961 Zb.;**)

vyhláška č. 95/1959 Ú.l. (Ú.v.) o financovaní a úverovaní bytovej výstavby jednotných roľníckych družstiev a o jej kontrole;

smernice Ministerstva financií o poskytovaní doplnkových pôžičiek na súkromnú bytovú výstavbu č. 115/27.256/1959 uverejnené v čiastke 41 Úradného listu (Ú.v.) z roku 1959 s doplnkami a vysvetlivkami uverejnenými vo Vestníku Ministerstva financií č. 4/1963 (č. 115/8.359/1963), vydanie ktorých bolo oznámené v čiastke 15 Zbierky zákonov z roku 1963, a č. 12/1963 (č. 115/39.763/63);

pokyny por. č. 20/1961 Zbierky smerníc pre národné výbory o postupe národných výborov pri povoľovaní výnimiek v družstevnej bytovej výstavbe;

úprava Ministerstva financií č. 272/72.333/60 uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 22/1960, vydanie ktorej bolo oznámené v čiastke 85 Zbierky zákonov z roku 1960;

úprava Ministerstva financií č. 272/15.820/1963 uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 5-6/1963, vydanie ktorej bolo oznámené v čiastke 15 Zbierky zákonov z roku 1963;

úprava Ministerstva financií č. 272/21.286/60 uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 11/1960;

smernice Ministerstva financií o financovaní podnikovej bytovej výstavby na štátnych majetkoch č. 252/4.042/61 uverejnené vo Vestníku Ministerstva financií č. 3/1961;

úprava Ministerstva financií č. 181/75.975/60 o financovaní a účtovaní nákladov na kotolne, výmenníkové stanice a sekundárne teplovodné kanály budované a určené pre niekoľko užívateľov bytovej výstavby uverejnená vo Vestníku Ministerstva financií č. 9-10/1961.

(2) Podľa predpisov uvedených v odseku 1 sa však dokončí výstavba začatá (pri rodinných domčekoch povolená) pred účinnosťou tejto vyhlášky.

(3) Možnosť použitia finančných výhod pre družstevnú bytovú výstavbu a výstavbu a opravy rodinných domčekov podľa uznesenia vlády č. 378/1962 a č. 866/1963 o poskytnutí finančnej a materiálovej výpomoci na opravy a výstavbu bytov v oblasti Uličsko-ubľanskej doliny zostáva nedotknutá.

§ 21

Účinnosť

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Vzťahuje sa na družstevnú bytovú výstavbu začínanú***) od 1. januára 1965; od toho istého dňa sa vzťahuje aj na výstavbu rodinných domčekov vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného po dni účinnosti vyhlášky.

(2) Úroková sadzba 2,7 % (§ 13 a 16) platí od 1. januára 1965 a vzťahuje sa aj na pôžičky povolené alebo čerpané pred týmto dňom (pokiaľ k tomuto dátumu neboli splatené), ako aj na pôžičky čerpané na výstavbu povolenú predo dňom účinnosti vyhlášky.

(3) Ustanovenie § 4 ods. 2 písm. c) a ods. 3 sa použije od 1. januára 1965 aj pre družstevnú bytovú výstavbu vykonávanú úplnou svojpomocou, ktorá sa začala po účinnosti tejto vyhlášky; pre výstavbu začatú pred účinnosťou tejto vyhlášky sa úvery čerpané od 1. januára 1965 úrokujú sadzbou 1 %.

Čl.II

Vzťahuje sa na družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965; od toho istého dňa sa vzťahuje aj na výstavbu rodinných domčekov vykonávanú na základe stavebného povolenia vydaného po 20. novembri 1964.


Prvý námestník predsedu Štátnej plánovacej komisie:

Dvořák v. r.

Prvý námestník ministra financií: inž. Lér v. r.


Príloha vyhlášky č. 191/1964 Zb.

Vzor zmluvy o pôžičke na zloženie členského podielu v stavebnom bytovom družstve

Vzor 01

Vzor zmluvy o pôžičke na výstavbu (rekonštrukciu, prestavbu a pod.) rodinného domčeka

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

*) Pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 250 715/62-SM 6 z 21. februára 1962 o vymedzení obsahovej náplne rozpočtovej ceny bytu v objekte (ide napr. o náklad na kanalizačné alebo plynovodné prípojky nad 1 m od vonkajšej steny domu).

**) Za výstavbu úplnou svojpomocou sa považuje pri výstavbe začatej v roku 1967 taká výstavba vo vlastnej réžii, ktorú vykonáva stavebné bytové družstvo bez nárokov na plánované kapacity stavebnej výroby s výnimkou vykonania niektorých prác, najviac však v rozsahu:a) 40 % rozpočtových nákladov objektu pri použití tradičnej technológie výstavby, b) 60 % rozpočtových nákladov objektu pri použití progresívnej technológie výstavby.

*) Bytový objekt alebo každá jeho sekcia (t. j. samostatný článok objektu, ktorý tvorí funkčne a konštrukčne ucelenú priestorovú jednotku, v ktorej byty sú prístupné zo spoločného vchodu) musí mať najmenej 2 obytné podlažia, 1 spoločný vchod, spoločné schodište a najmenej 4 byty, ktoré sú všetky prístupné zo spoločných chodieb (alebo podest).

**) Výber uskutočňuje krajský národný výbor podľa zásad schválených vládou (uznesenie č. 1025/1962).

***) Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií z 27. novembra 1962 č. 254 840/62 uverejnené v Zbierke smerníc pre národné výbory por. č. 67/1962.

) Najmä zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani, zákon č. 24/1964 Zb. o notárskych poplatkoch, vyhláška č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch, vyhláška č. 128/1960 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií, vyhláška č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch; byty v domoch stavebných bytových družstiev nepodliehajú miestnemu poplatku z bytov (§ 21 ods. 2 vyhlášky č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu); daňové oslobodenie miezd za príležitostné práce na bytovej výstavbe, ktoré sa pripisujú v prospech družstva (členského podielu družstevníka), je upravené úpravami Ministerstva financií uverejnenými vo Vestníku Ministerstva financií č. 2/1960 (č. 153/69.154/59) a č. 11/1960 (č. 153/26.516/60).

††) Smernice Štátneho výboru pre výstavbu a Ministerstva financií z 30. apríla 1960 o poskytovaní zľavy z cien projektovej a rozpočtovej dokumentácie pre družstevnú bytovú výstavbu uverejnené vo Vestníku Štátneho výboru pre výstavbu čiastka 3/1960 a vo Vestníku Ministerstva financií č. 9/1960; ich vydanie bolo oznámené v čiastke 22 Zbierky zákonov z roku 1960.

*) Smernice Štátnej plánovacej komisie pre zabezpečovanie družstevnej a podnikovej bytovej výstavby investorskými útvarmi národných výborov uverejnené v čiastke 28 Úradného listu z roku 1961.

**) Skutočnými priamymi nákladmi sa pre tento účel rozumie mzda obsluhy (vodiča, závozníka a pod.) vrátane poistného nemocenského poistenia a náklady na pohonné hmoty, energiu a pod.; náklady na udržiavanie a na bežné (prípadne stredné) opravy iba vtedy, ak k ich zvýšeniu dochádza v priamej súvislosti s uskutočneným výkonom.

***) To platí aj pre organizácie, ktoré nie sú povinné základné prostriedky odpisovať.

) Materiál pre svojpomocnú družstevnú výstavbu inak zabezpečuje zásadne národný výbor v štátnom pláne.

††) Kontrolu vykonávanú družstevnými orgánmi upravujú predpisy vydané Ústrednou radou družstiev.

*) Pozri vysvetlivku**) k § 4.

**) Napr. podľa predpisov o podnikových a pobádacích fondoch pracujúcich.

***) Za výstavbu domčeka svojpomocou sa považuje taká výstavba, pri ktorej hodnota prác vykonaných dodávateľskými organizáciami nepresiahne 50 % rozpočtovej ceny domčeka.

) § 5 ods. 1 č. 1 písm. a) a f) zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení.

††) Sú to doteraz tieto okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Prachatice, Domažlice, Cheb, Karlove Vary, Klatovy, Plzeň-sever, Sokolov, Tachov, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Náchod, Rychnov n/Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí, Bruntál, Opava, Šumperk. Prípadné zmeny určí vláda v ročnom pláne.

*) Sú to tieto okresy: Cheb, Karlove Vary, Sokolov, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-mesto.

**) Pozri vysvetlivku**) k § 5.

***) Pozri vysvetlivku**) k § 14.

) Pozri vysvetlivku**) k § 13.

*) Pokiaľ má o to stavebník záujem, dodáva potrebný stavebný materiál a výrobky (vrátane ich dopravy na stavenisko) ľudové spotrebné družstvo Jednota v požadovaných termínoch podľa zmluvy o dodávke, ktorú dojedná so stavebníkom na základe stavebného povolenia.

*) Vzor zmluvy je uvedený v prílohe.

**) Ustanovenie § 24 vyhlášky č. 94/1959 Ú.l. (Ú.v.) bolo zrušené už ustanovením § 21 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

***) Dňom začatia sa rozumie pri objektoch prevádzaných zo štátnej bytovej výstavby na družstvá deň prevodu.