Vyhláška č. 55/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení

Čiastka 25/1964
Platnosť od 25.03.1964
Účinnosť od 25.03.1964

OBSAH

55

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy energetiky

z 29. februára 1964,

ktorou sa mení vyhláška o skúškach zváračov niektorých technických zariadení

Ústredná správa energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a Ústrednou radou odborov podľa § 10 vládneho nariadenia č. 53/1952 Zb. o zaistení bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky niektorých technických zariadení:


§ 1

Skúšky predpísané vyhláškou č. 143/1959 Ú. l. (Ú. v.) o skúškach zváračov niektorých technických zariadení vykonáva začínajúc 1. januárom 1964

a) Štátny výskumný ústav materiálu a technológie, Praha 1, Staré Mesto, Opletalova 25 (pre územie zahrňujúce kraje Stredočeský, Juhočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský a Severomoravský a pre územie hlavného mesta Prahy ),

b) Výskumný ústav zváračský, Bratislava, ulica Februárového víťazstva č. 135 (pre územie zahrňujúce kraje Juhomoravský, Západoslovenský, Stredoslovenský a Východoslovenský).

Tým sa mení § 2 ods. 1 citovanej vyhlášky.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister poverený vedením

Ústrednej správy energetiky:

Korčák v. r.