Vyhláška č. 80/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou

Čiastka 33/1964
Platnosť od 30.04.1964
Účinnosť od 15.05.1964
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 17 Zmluva vstúpila v platnosť 16. novembra 1963.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. februára 1964

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou


Dňa 8. marca 1963 bola v Sofii podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou.

So Zmluvou vyslovilo Národné zhromaždenie súhlas 9. júla 1963 a prezident republiky ju ratifikoval 4. septembra 1963. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. novembra 1963.

Podľa svojho článku 17 Zmluva vstúpila v platnosť 16. novembra 1963.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

ZMLUVA
o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou

Prezident Československej socialistickej republiky a

Prezídium Ľudového zhromaždenia Bulharskej ľudovej republiky,

vedení prianím upevňovať a ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu a neustále rozširovať hospodárske a obchodné styky medzi obidvoma spriatelenými krajinami v záujme trvalého rozvíjania hospodárstva a zvyšovania životnej úrovne ľudu obidvoch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu o obchode a plavbe.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky
Jozefa C h a l u p u, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Československej socialistickej republiky v Bulharskej ľudovej republike,

Prezídium Ľudového zhromaždenia Bulharskej ľudovej republiky
Nikolu G a v r i l o v a, splnomocneného ministra,

ktorí vymeniac si plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia na upevnenie a rozvoj obchodných vzťahov medzi obidvoma štátmi v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci na zásade rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Za tým účelom budú vlády zmluvných strán dojednávať dohody o vzájomných hospodárskych vzťahoch, medzi nimi i dlhodobé obchodné dohody, ktorými budú zabezpečovať rozvoj výmeny tovaru v súlade s potrebami národného hospodárstva obidvoch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany si vzájomne poskytnú neobmedzené a bezpodmienečné zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu a plavby, ako aj priemyslu a iných hospodárskych stykov obidvoch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany si poskytnú navzájom zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach colných, najmä pokiaľ ide o clá, dane alebo iné dávky a uskladnenie tovaru pod colnou kontrolou, ako aj o predpisy a formality pre colné prejednanie tovaru.

Článok 4

Poľnohospodárske a priemyslové výrobky dovážané z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany nepodliehajú iným alebo vyšším clám, daniam alebo iným dávkam, ani prísnejším predpisom alebo obťažnejším formalitám, než akým podliehajú výrobky rovnakého druhu ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Poľnohospodárske a priemyslové výrobky jednej zmluvnej strany vyvážané na územie druhej zmluvnej strany nepodliehajú takisto iným alebo vyšším clám, daniam alebo iným dávkam ani prísnejším predpisom alebo obťažnejším formalitám, než akým podliehajú výrobky rovnakého druhu pri vývoze na územie ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Ustanovenie tohto článku platí i pre poľnohospodárske a priemyslové výrobky pochádzajúce zo zmluvných strán, ktoré počas prepravy cez územie tretieho štátu alebo tretích štátov sa prekladali, prebalili alebo uskladnili.

Článok 5

Z dosahu ustanovení článkov 2, 3 a 4 sú vyňaté výhody, ktoré niektorá zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným štátom v záujme uľahčenia pohraničného styku.

Článok 6

V záujme zjednodušenia formalít pri dovoze a vývoze tovaru nebude žiadna zo zmluvných strán na podklade vzájomnosti požadovať konzulárne faktúry pri dovoze tovaru pochádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany.

Takisto nebude žiadna zo zmluvných strán na podklade vzájomnosti požadovať pri dovoze tovaru pochádzajúceho z územia druhej zmluvnej strany osvedčenie o pôvode tovaru ako samostatný dokument.

Ustanovenie predchádzajúceho odseku sa nevzťahuje na osvedčenie o pôvode tovaru vyžadované podľa predpisov zmluvných strán v otázkach ochrany rastlín a v otázkach zdravotnoveterinárnych.

Článok 7

Pri zachovaní predpisov zmluvných strán o dočasnom dovoze a dočasnom vývoze a za podmienky spätného vývozu alebo dovozu budú pri dovoze a vývoze oslobodené od ciel, daní alebo iných dávok tieto predmety:

a) predmety určené pre veľtrhy, výstavy alebo súťaže;

b) predmety určené na vykonávanie pokusov alebo skúšok;

c) predmety dovážané na opravu a po oprave opäť vyvážané;

d) poľnohospodárske a priemyslové výrobky dovážané na spracovanie alebo zušľachtenie a po spracovaní alebo zušľachtení opäť vyvážané;

e) nástroje a náradia pre montáže montérmi dovážané alebo vyvážané alebo im zasielané, ktoré sa opäť vyvážajú;

f) značkované obaly dovážané na naplnenie, ako aj obaly dovezeného tovaru, ktoré sa v určenej lehote opäť vyvezú;

g) iné predmety, na ktorých sa príslušné orgány zmluvných strán dohodnú.

Vzorky tovaru vyvážané na územie druhej zmluvnej strany v množstve v obchode obvyklom a určené na použitie iba ako vzorky, ako i katalógy, cenníky, prospekty a reklamný materiál vrátane reklamných filmov budú na území druhej zmluvnej strany oslobodené od ciel, daní alebo iných dávok ako pri dovoze, tak i pri spätnom vývoze.

Článok 8

Zmluvné strany upustia od vyberania vývozných dávok a vrátia už zaplatené dovozné clo, dane alebo iné dávky z tovaru, ktorý bude vyvezený späť preto, že nevyhovuje, alebo preto, že sa príslušný obchod neuskutočnil, za predpokladu, že dôvod spätného vývozu sa preukáže.

Článok 9

Poľnohospodárske a priemyslové výrobky jednej zmluvnej strany dopravované z územia alebo na územie tretieho štátu cez územie druhej zmluvnej strany požívajú slobodu prevozu a nepodliehajú clám, daniam alebo iným dávkam.

Pokiaľ ide o predpisy a formality týkajúce sa prevozu, nebudú sa pre uvedené výrobky poskytovať menšie výhody než pre výrobky ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok 10

Žiadna zo zmluvných strán neuplatní na dovoz z územia druhej zmluvnej strany alebo na vývoz na územie druhej zmluvnej strany žiadny zákaz alebo obmedzenie, pokiaľ ich neuplatní voči všetkým ostatným štátom.

Zmluvné strany si však vyhradzujú právo zakázať alebo obmedziť dovoz alebo vývoz určitých predmetov z dôvodov bezpečnosti štátu, zachovania verejného poriadku, ochrany zdravia, ochrany rastlín a zvierat a ochrany umeleckých diel a kultúrnych alebo historických hodnôt, pokiaľ sa taký zákaz alebo obmedzenie použije za rovnakých podmienok voči všetkým ostatným štátom.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností vo všetkých oblastiach národného hospodárstva najmä vysielaním a prijímaním odborníkov, štipendistov a praktikantov, výmenou technickej dokumentácie, organizovaním výstav, ako aj inými spôsobmi, ktoré môžu prispieť k hospodárskemu rozvoju obidvoch štátov.

Článok 12

S plavidlami každej zo zmluvných strán a s jej nákladmi bude sa v prístavoch druhej zmluvnej strany a v jej vnútorných a teritoriálnych vodách nakladať tak, ako sa nakladá s plavidlami a nákladmi ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa bude vzťahovať i na plavidlá každej zo zmluvných strán a na jej náklady vo všetkých otázkach týkajúcich sa plavby po Dunaji.

Článok 13

Ak plavidlo jednej zo zmluvných strán stroskotá alebo sa ocitne v núdzi pri brehoch druhej zmluvnej strany, urobí táto zmluvná strana rovnaké opatrenia, aké robí pre vlastné plavidlá a náklady v rovnakej situácii. Veliteľovi, posádke a cestujúcim, ako aj plavidlu a nákladu poskytne sa potrebná pomoc a podpora v takej miere, v akej sa poskytuje vlastným plavidlám a nákladom v rovnakej situácii.

Článok 14

Štátnu príslušnosť plavidiel jednej zmluvnej strany bude druhá zmluvná strana uznávať na základe listín nachádzajúcich sa na palube a vydaných príslušnými úradmi v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej sa plavidlo plaví.

Výmerné listy a ostatné lodné listiny, ako aj listiny týkajúce sa posádky, ktoré boli vydané v súlade so zákonmi a predpismi zmluvnej strany, pod vlajkou ktorej sa plavidlo plaví, budú uznávať úrady druhej zmluvnej strany.

Plavidlá jednej zo zmluvných strán opatrené riadne vydanými výmernými listami budú v prístavoch druhej zmluvnej strany oslobodené od opätovného premerania a za základ pre výpočet prístavných poplatkov, pokiaľ sa tieto poplatky vyberajú podľa nosnosti, vezme sa nosnosť plavidla vyznačená vo výmernom liste.

Článok 15

Právnické osoby, ktoré majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a boli zriadené podľa jej právneho poriadku, budú sa uznávať aj na území druhej zmluvnej strany.

Právnické osoby jednej zo zmluvných strán môžu na území druhej zmluvnej strany vykonávať hospodársku činnosť za podmienok ustanovených zákonodarstvom tejto zmluvnej strany. Pri vykonávaní hospodárskej činnosti na území druhej zmluvnej strany právnickým osobám sa poskytne rovnaké zaobchádzanie ako obdobným právnickým osobám ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Právnické osoby jednej zo zmluvných strán budú používať právnu ochranu, budú mať slobodný prístup na súdy a prizná sa im právna spôsobilosť na území druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a v súlade s ustanoveniami dohôd platných medzi zmluvnými stranami v tejto oblasti.

Článok 16

Zmluvné strany budú vzájomne uznávať rozhodnutia rozhodcovských súdov, ako i zmiery pred nimi uzavreté, v sporoch, ktoré by mohli vzniknúť medzi právnickými osobami obidvoch štátov v súvislosti s vykonávaním obchodu, za podmienky, že sa sporné strany dohodli, aby o spore rozhodol rozhodcovský súd či už stály alebo na ten účel osobitne zriadený. Takisto zabezpečia výkon týchto rozhodnutí a zmierov.

Výkon rozhodcovského rozhodnutia sa spravuje právnym poriadkom zmluvnej strany, na území ktorej sa má výkon uskutočniť.

Článok 17

Táto Zmluva bude ratifikovaná a vstúpi v platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa vykoná v Prahe.

Zmluva zostane v platnosti až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel platnosť Zmluvy ukončiť.

Zmluva bola spísaná v Sofii 8. marca 1963 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a bulharskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Československú socialistickú republiku:

J. Chalupa v. r.

Za Bulharskú ľudovú republiku:

N. Gavrilov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.