Opatrenie č. 155/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona

Čiastka 66/1964
Platnosť od 01.07.1964 do30.10.1964
Účinnosť od 01.07.1964 do30.10.1964
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. zo dňa 24. septembra 1964.

OBSAH

155

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 1. júla 1964,

ktorým sa ustanovuje výnimka z ustanovenia § 43 lesného zákona

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Ako výnimka z ustanovenia § 43 ods. 1 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve povoľuje sa do 31. októbra 1964 pásť a vykášať trávu v lesoch, a to v okresoch, ktoré určí minister poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Podmienky, za ktorých sa v lesoch môže pásť a vykášať tráva, určí Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.


§ 2

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.