Vyhláška č. 187/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov

Čiastka 78/1964
Platnosť od 12.10.1964
Účinnosť od 27.10.1964
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila v platnosť - na základe svojho článku XIV - po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bola posledná listina o schválení Dohody uložená u vlády Československej socialistickej republiky, ako depozitára Dohody, t. j. 20. augusta 1964.

187

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. septembra 1964

o Dohode o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov


Dňa 21. decembra 1963 bola v Bukurešti podpísaná Dohoda o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík.

Dohoda vstúpila v platnosť - na základe svojho článku XIV - po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bola posledná listina o schválení Dohody uložená u vlády Československej socialistickej republiky, ako depozitára Dohody, t. j. 20. augusta 1964.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o vytvorení a prevádzke spoločného parku nákladných vozňov

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

majúc na zreteli neustály rast železničnej prepravy nákladov medzi týmito krajinami a vychádzajúc z odporúčaní orgánov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci o lepšom využívaní nákladných vozňov a zvyšovaní hospodárnosti prepravy,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

1. Aby sa vytvorili nevyhnutné podmienky pre skrátenie jázd prázdnych nákladných vozňov v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave, zrýchlil obeh a zvýšila ekonomická efektívnosť prevádzky nákladných vozňov, ako i zmenšila hustota prepravy a lepšie sa využili medzinárodné železničné trate, pohraničné a zriaďovacie stanice dohodli sa zmluvné strany vytvoriť spoločný park nákladných vozňov, označovaný ďalej len „spoločný park“.

2. Spoločný park sa vytvorí z dvojnápravových až štvornápravových nákladných vozňov (krytých a otvorených) o rozchode 1435 mm.

3. Druh a počet vozňov vkladaných do spoločného parku zmluvnými stranami, ktoré majú železnice o rozchode 1435 mm, musí zodpovedať skutočnej potrebe medzinárodných prepráv na ich železniciach s prihliadnutím na využitie týchto vozňov vo vnútroštátnej preprave.

4. Množstvo vozňov, ktoré vkladá do spoločného parku Sväz sovietskych socialistických republík, musí približne zodpovedať množstvu vozňov spoločného parku, ktoré sú denne na železniciach SSSR.

Článok II

1. Pre rozhodovanie o otázkach súvisiacich so vznikom a prevádzkou spoločného parku podľa tejto Dohody sa zriaďuje Rada spoločného parku nákladných vozňov, označovaná ďalej len „Rada“.

2. Rada sa skladá zo splnomocnených zástupcov všetkých zmluvných strán, a to po jednom za každú stranu. Rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za rok.

3. Rada je splnomocnená prerokúvať všetky otázky súvisiace s vykonávaním tejto Dohody a uznášať sa o nich. Rada prijíma uznesenia len so súhlasom zástupcov všetkých zmluvných strán.

4. Rada schvaľuje rokovací poriadok svojej činnosti.

Článok III

1. Na zabezpečenie toho, aby sa plnili uznesenia Rady a vykonávali bežné práce súvisiace s prevádzkou spoločného parku, ako i na sledovanie prevádzky medzinárodných nákladných a osobných vlakov, činnosti pohraničných staníc a na plnenie schválených vyrovnávkových opatrení, na poskytovanie pomoci železniciam zmluvných strán pri zabezpečovaní prepráv vývozného a dovozného tovaru má Rada stály výkonný aparát - byro spoločného parku nákladných vozňov, označované ďalej len „byro“, ktoré má sídlo v hlavnom meste Československej socialistickej republiky v Prahe.

2. Aparát byra tvoria riaditeľ byra, jeho námestník, nevyhnutný počet odborníkov a technických a pomocných pracovníkov.

3. Riaditeľa byra a jeho námestníka vymenúva a odvoláva Rada. Ostatných pracovníkov byra vymenúva a odvoláva riaditeľ byra v súlade so štatútom byra, pričom odborných pracovníkov vymenúva a odvoláva riaditeľ byra so súhlasom zástupcu príslušnej krajiny v Rade.

4. Činnosť byra riadi riaditeľ byra, ktorý zodpovedá Rade.

5. Pri plnení služobných povinností vystupujú riaditeľ byra, jeho námestník a odborní pracovníci ako medzinárodní funkcionári.

6. Byro je právnickou osobou.

Byro a funkcionári byra požívajú výsady a imunity, ktoré požíva Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a jej funkcionári podľa článku II a bodov 2, 4 a 5 článku V Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Pritom má riaditeľ byra právo a je povinný zrušiť imunitu poskytnutú ktorémukoľvek funkcionárovi byra v tých prípadoch, v ktorých podľa jeho názoru imunita bráni výkonu spravodlivosti a možno sa jej vzdať bez ujmy pre záujmy byra. Pokiaľ ide o riaditeľa byra a jeho námestníka, patrí právo vzdať sa imunity Rade.

7. Funkcia a právomoc byra a jeho obsadenie, pracovný poriadok a iné otázky spojené s činnosťou byra určuje štatút byra schválený Radou.

8. Náklady spojené s udržiavaním byra znášajú železnice zmluvných strán rovnakým dielom.

Článok IV

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby vozne, ktoré vkladajú do spoločného parku, boli štandardnými vozňami. Na prechodný čas, ktorý je potrebný na vykonanie štandardizácie vozňov, sa však pripúšťa v spoločnom parku použiť vozne zodpovedajúce pre toto obdobie osobitným technickým požiadavkám, ktoré určujú Pravidlá o prevádzke spoločného parku nákladných vozňov, označované ďalej len „Pravidlá OPW“.

2. Pravidlá OPW určia okrem technických podmienok, ktorým musia zodpovedať vozne vkladané do spoločného parku, taktiež spôsob využitia týchto vozňov, spôsoby určenia účtovného stavu železníc zmluvných strán v spoločnom parku, postup pri zaraďovaní vozňov do spoločného parku a pri ich vyraďovaní z tohto parku, spôsob vyúčtovania používania vozňov spoločného parku medzi železnicami a iné otázky spojené s prevádzkou spoločného parku. Pritom sa spôsob používania vozňov, ktoré vkladá do spoločného parku SSSR, určuje so zreteľom na rozdiel rozchodu železníc SSSR a ostatných zmluvných strán.

3. Pravidlá OPW schvaľuje Rada.

4. Počet a druh vozňov, ktoré železnice zmluvných strán vkladajú do spoločného parku, periodicky určí Rada podľa ustanovení bodu 3 a 4 článku I tejto Dohody.

Článok V

1. Vozne vložené do spoločného parku zostávajú vo vlastníctve zmluvnej strany, ktorá ich vložila. Vozne vložené do spoločného parku sa okrem vlastníckej značky železnice označujú osobitným znakom.

2. Vozne spoločného parku používajú železnice zmluvných strán hlavne v medzinárodnej doprave medzi týmito krajinami. Tieto vozne môžu sa použiť tiež vo vnútroštátnej preprave zmluvných strán i v preprave s krajinami, ktoré nie sú členmi tejto Dohody.

3. V prípade nakladania vozňov spoločného parku železnicou jednej zo zmluvných strán s určením na železnicu krajiny, ktorá nie je členom tejto Dohody, účtovný stav železnice tejto strany sa príslušne znižuje.

4. Všetky podmienky, podľa ktorých budú sa posielať vozne spoločného parku na železnice krajín, ktoré nie sú členmi tejto Dohody, určujú Pravidlá OPW.

Článok VI

1. Zmluvné strany súhlasia s tým, aby nevyhnutnú údržbu a bežné opravy vozňov spoločného parku vykonávala železnica strany, ktorá tieto vozne používa.

2. Periodickú opravu vozňov spoločného parku vykonáva železnica zmluvnej strany, ktorej tieto vozne patria, v lehotách predvídaných jednotnými termínmi plánovaných opráv, ako určujú Pravidlá OPW. Avšak na prechodný čas môžu sa používať i termíny plánovaných opráv platné na príslušných železniciach.

3. Na vykonanie periodickej opravy sa vozne spoločného parku posielajú železnici tej zmluvnej strany, ktorej patria, a to tak, aby vozne došli tejto železnici najneskoršie v lehote určenej pre periodickú opravu.

4. Podmienky a druh opravy, spôsob zabezpečenia náhradných dielov pre opravy vozňov železniciam zmluvných strán, ktoré používajú vozne spoločného parku, ako i spôsob posielania vozňov spoločného parku na periodickú opravu určujú Pravidlá OPW.

Článok VII

Za stratu, ťažké poškodenie vyžadujúce opravu ako pri periodickej oprave alebo poškodenie, pre ktoré musí sa vozeň spoločného parku odpísať z inventára parku vlastníckej železnice zmluvnej strany, znáša železnica, ktorá tento vozeň používala, zodpovednosť podľa Pravidiel OPW.

Článok VIII

1. Železnice zmluvných strán používajú vozne spoločného parku bezplatne, ak počet používaných vozňov neprevyšuje účtovný stav.

2. Účtovný stav železníc jednotlivých zmluvných strán je určený podľa druhu vozňov, pričom sa vychádza zo skutočného vozňového vkladu danej strany do spoločného parku a z odchýlok od tohto vkladu, ktoré sú uvedené v Pravidlách OPW. Účtovný stav určuje byro.

3. Vyrovnávku stavu vozňov spoločného parku medzi železnicami zmluvných strán vykonáva byro podľa počtu a druhov vozňov v zmysle Pravidiel OPW.

4. Za používanie vozňov nad účtovný stav odvádzajú železnice zmluvných strán podľa prepočtov byra poplatok za každý vozeň a deň podľa Pravidiel OPW v prospech železníc, ktoré majú počet vozňov spoločného parku pod účtovným stavom. Výšku sadzieb za každý vozeň a deň určí Rada.

5. Ak železnica niektorej zo zmluvných strán požiada byro o doplnenie svojho parku na účtovný stav, byro to ihneď ohlási tým železniciam, u ktorých počet vozňov spoločného parku prevyšuje účtovný stav, ako i tranzitným železniciam a dohodne s nimi odovzdanie potrebného počtu vozňov tak, aby počas dvoch dní odo dňa upovedomenia byrom (počítajúc od začiatku nasledujúceho dňa) bol spoločný park na železnici, ktorá o to požiadala, doplnený od susedných železníc.

6. Železnice zmluvných strán, ktoré nesplnili pokyny byra, zaplatia za používanie vozňov, ktoré mali odovzdať, progresívne sa zvyšujúcu sadzbu podľa dĺžky zadržania vozňov, rozdielnu v prvom a druhom polroku. Výšku týchto sadzieb určujú Pravidlá OPW.

7. Ak železnica niektorej zo zmluvných strán neprijala odovzdávané jej vozne spoločného parku, je odovzdávajúca železnica oslobodená od platenia za príslušný počet vozňov a dní podľa Pravidiel OPW.

8. Určenie skutočného stavu a evidenciu o vozňoch spoločného parku na železniciach jednotlivých zmluvných strán, ako i vyúčtovanie medzi nimi vykonáva byro podľa Pravidiel OPW.

Článok IX

1. Vzájomná výpomoc vozňami sa poskytuje po dohode medzi železnicami zainteresovaných zmluvných strán podľa možnosti vo vozňoch spoločného parku.

2. O dosiahnutej dohode medzi železnicami zainteresovaných strán, týkajúcej sa poskytnutia výpomoci vo vozňoch spoločného parku, železnice príslušných strán upovedomia ihneď byro. V tomto prípade sa účtovný stav vozňov spoločného parku príslušne zvýši u železníc, ktoré získali výpomoc, a znižuje u železníc, ktoré ju poskytli.

3. Podmienky poskytnutia vzájomnej výpomoci vozňami sa dojednávajú medzi železnicami zainteresovaných strán.

Článok X

Rokovacím jazykom Rady a byra je jazyk ruský. Všetky dokumenty o zasadaní Rady a o činnosti byra sa vyhotovujú v rokovacom jazyku.

Článok XI

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže túto Dohodu vypovedať tým, že upovedomí o výpovedi depozitára Dohody najmenej 6 mesiacov pred skončením bežného kalendárneho roku. Oznámenie o výpovedi vstupuje v platnosť od 1. januára budúceho roku.

Článok XII

K tejto Dohode môžu pristúpiť so súhlasom všetkých zmluvných strán iné krajiny tak, že odovzdajú depozitárovi listinu o svojom prístupe.

Článok XIII

Dohoda sa môže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť so súhlasom všetkých zmluvných strán. Návrhy na zmeny alebo doplnky Dohody zasiela zainteresovaná strana depozitárovi Dohody, ktorý zariaďuje opatrenia súvisiace so schválením týchto návrhov zmluvnými stranami.

Článok XIV

Táto Dohoda podlieha schváleniu vládou každej zo zmluvných strán.

Dohoda vstúpi v platnosť po uplynutí 30 dní odo dňa, keď bola posledná listina o schválení Dohody uložená u depozitára, o čom depozitár upovedomí zmluvné strany.

Dohoda bola spísaná v ruskom jazyku v jednom vyhotovení a odovzdáva sa na úschovu vláde Československej socialistickej republiky, ktorá bude vykonávať funkciu depozitára tejto Dohody.

Vláda Československej socialistickej republiky rozošle overené kópie Dohody všetkým zmluvným stranám.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia zmluvných strán podpísali túto Dohodu.

Spísané v Bukurešti 21. decembra 1963.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.