Vyhláška č. 174/1964 Zb.Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv

(v znení č. 181/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 73/1964
Platnosť od 03.09.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

174

VYHLÁŠKA

Správy federálnych hmotných rezerv

z 30. júna 1964,

o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv

Správa štátnych rezerv po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/64 Zb. (ďalej len „zákon“):


Oddiel I

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tieto základné podmienky dodávky sa vzťahujú na všetky dodávky uskutočnené do federálnych hmotných rezerv včítane dodávok z dovozu a na všetky dodávky z federálnych hmotných rezerv s výnimkou dodávok pre vývoz.

(2) Ďalej sa tieto základné podmienky vzťahujú na dodávky štátnych rezerv pre hospodárske mobilizačné prípravy národného hospodárstva.

Oddiel II

Dodávky v tuzemsku

§ 5

Záručná doba (k § 135 zákona)

Záručná doba je - pokiaľ nie je základnými podmienkami dodávky vydanými dodávateľskými ministerstvami alebo Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovená iná doba - 6 mesiacov od splnenia dodávky. Pri dodávkach do štátnych hmotných rezerv sa skončí záručná doba 6 mesiacov po uplynutí doby ochrany. Doba ochrany je ustanovená uznesením vlády Českosloslovenskej socialistickej republiky. Ak nie je týmto spôsobom ustanovená, dohodnú ju organizácie v zmluve.


Oddiel IV

Záverečné ustanovenie

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Predseda:

Erban v. r.