Vyhláška č. 179/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi

Čiastka 75/1964
Platnosť od 30.09.1964
Účinnosť od 01.01.1965

OBSAH

179

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva

zo 17. septembra 1964

o zrušení vyhlášky č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi

Ministerstvo všeobecného strojárstva ustanovuje podľa § 5 vládneho nariadenia č. 60/1959 Zb. o pôsobnosti v odbore plánovania a tvorby cien:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Štátneho úradu štatistického č. 229/1957 Ú. l. (Ú. v.) o úprave cien za práce vykonávané počtovníckymi strojmi.*)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Minister:

Poláček v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ceny za práce vykonávané strojmi výpočtovej techniky sú ustanovené v cenníku čis. 123 vydanom Ministerstvom všeobecného strojárstva.