Vyhláška č. 106/1964 Zb.Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Čiastka 46/1964
Platnosť od 16.06.1964 do04.04.1965
Účinnosť od 01.10.1964 do04.04.1965
Zrušený 28/1965 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 8, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbra 1964

106

VLÁDNA VYHLÁŠKA

zo 4. júna 1964

o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 58 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 96 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


Nároky na starobný dôchodok pri ďalšom zamestnaní (pracovnej činnosti v družstve)

§ 1

Nároky na starobný dôchodok pri zamestnaní

Starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo družstevných roľníkov alebo z dôchodkového poistenia samostatne hospodáriacich osôb sa poskytuje po čas ďalšieho zamestnania za týchto podmienok:

a) pracovníkom, ktorým vznikol pred dovŕšením veku 60 rokov nárok na starobný dôchodok zo zamestnania I. pracovnej kategórie, sa dôchodok poskytuje po dovŕšení tohto veku,

b) pracovníkom, ktorým vznikol po dovŕšení veku 60 rokov nárok na starobný dôchodok zo zamestnania I. pracovnej kategórie, sa dôchodok poskytuje od vzniku nároku na dôchodok,

c) ženám, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred dovŕšením veku 60 rokov, sa dôchodok poskytuje po dovŕšení tohto veku,

d) ženám, ktorým vznikol nárok na plný starobný dôchodok po dovŕšení veku 60 rokov, sa dôchodok poskytuje od vzniku nároku na dôchodok,

e) ostatným pracovníkom, družstevným roľníkom a samostatne hospodáriacim osobám, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok, sa dôchodok poskytuje po dovŕšení veku 65 rokov;

starobný dôchodok sa poskytuje vo všetkých týchto prípadoch až do výšky

1 000 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie,

800 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie II. pracovnej kategórie,

600 Kčs mesačne, ak vykonávajú zamestnanie III. pracovnej kategórie.

§ 2

Nároky na starobný dôchodok pri pracovnej činnosti v jednotnom roľníckom družstve

(1) Starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia pracovníkov alebo starobný dôchodok, na ktorý vznikol nárok po 30. júni 1964 z dôchodkového zabezpečenia členov jednotných roľníckych družstiev s vyššou úrovňou hospodárenia, poskytuje sa obdobne podľa § 1, ak dôchodca pracuje v jednotnom roľníckom družstve s vyššou úrovňou hospodárenia.

(2) Starobný dôchodok uvedený v predchádzajúcom odseku sa poskytuje dôchodcovi, ktorý pracuje trvale v jednotnom roľníckom družstve, ktoré nebolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia, aj keď nie je jeho členom, najviac však do sumy 600 Kčs mesačne.

(3) Starobný dôchodok z dôchodkového zabezpečenia družstevných roľníkov určený dôchodkovým pásmom sa po čas, po ktorý dôchodca pracuje v jednotnom roľníckom družstve s vyššou úrovňou hospodárenia, poskytuje až do výšky určenej v § 1*).

(4) Starobný dôchodok z dôchodkového poistenia samostatne hospodáriacich osôb sa poskytuje aj po čas, po ktorý dôchodca pracuje v jednotnom roľníckom družstve.

§ 3

Za čas ďalšieho zamestnania (pracovnej činnosti v družstve), po ktorý sa poskytuje starobný dôchodok podľa § 1 a 2, sa nárok na tento dôchodok nezvyšuje. Oprávnený si môže zvoliť namiesto výplaty dôchodku zvyšovanie nároku na dôchodok; vykonaná voľba sa nemôže zmeniť pred uplynutím jedného roka.

Nároky na dôchodok pri kampaňových, sezónnych a iných krátkodobých prácach

§ 4

(1) Požívateľom starobného, vdovského a sirotského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktorým by sa dôchodok nevyplácal alebo by sa krátil, ak sú zamestnaní, poskytuje sa dôchodok v nezmenenej výške,

1. ak dôchodca vstúpi do zamestnania, v ktorom vykonáva po čas nepresahujúci 120 pracovných dní v kalendárnom roku

a) práce v uhoľných baniach pod zemou alebo

b) manuálne práce pri kampani v potravinárskom priemysle alebo

c) manuálne práce v poľnohospodárstve v období špičkových prác a v lesníctve pri zalesňovaní a na polomoch alebo

d) práce v súvislosti s jesennou kampaňou v doprave alebo

e) práce učiteľa (vychovávateľa) v školstve alebo práce zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom zariadení alebo

f) práce pri poskytovaní služieb pre obyvateľstvo (s výnimkou administratívnych prác) v obchode, včítane závodov verejného stravovania a ubytovania, v miestnom hospodárstve a vo výrobných družstvách, práce na opravách a údržbe bytového fondu, kuričské práce v organizáciách bytového hospodárstva národných výborov pri zabezpečovaní zimnej vykurovacej sezóny, práce v mestskej doprave, v Prahe, v Bratislave, v Brne a v Ostrave a práce pri čistení mesta v Prahe, v Bratislave, v Brne a v Ostrave a v čase sezóny v kúpeľoch a rekreačných strediskách;

2. ak dôchodca vstúpi do pracovného pomeru, ktorý je dojednaný na čas nepresahujúci 60 pracovných dní, pokiaľ v takom pracovnom pomere alebo v niekoľkých takto dojednaných pracovných pomeroch v tom istom kalendárnom roku skutočne neodpracoval viac ako 60 pracovných dní; ako pracovný pomer neprevyšujúci 60 pracovných dní sa posudzuje aj pracovný pomer s pracovným úväzkom tak malého rozsahu, že v kalendárnom roku nepresiahne 400 pracovných hodín.

(2) Celkový čas trvania všetkých prác uvedených v predchádzajúcom odseku nesmie byť v kalendárnom roku viac ako 120 pracovných dní. Ak dôchodca vykonával v tom istom kalendárnom roku ako sezónne, kampaňové alebo iné krátkodobé zamestnanie dojednané na určitú dobu, tak i zamestnanie s pracovným úväzkom nepresahujúcim 400 pracovných hodín v roku, hodnotí sa každých odpracovaných 8 hodín tohto úväzku ako jeden pracovný deň.

§ 5

(1) Za čas zamestnania, po ktorý sa poskytuje starobný dôchodok podľa § 4, sa nárok na tento dôchodok nezvyšuje; ak však dôchodca požiada, aby mu bol namiesto výplaty dôchodku zvyšovaný nárok na starobný dôchodok, hodnotí sa čas zamestnania pre zvýšenie nároku na dôchodok podľa všeobecných predpisov odo dňa nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré bola už vyplatená splátka dôchodku.

(2) Po čas zamestnania podľa § 4 poskytuje sa dôchodcovi namiesto prídavkov na deti výchovné.

Spoločné a prechodné ustanovenia

§ 6

Ak sa starobný dôchodok poskytuje pri ďalšom zamestnaní (pracovnej činnosti), vypláca sa i po čas, po ktorý patrí dôchodcovi nemocenské.

§ 7

V období od 1. júla do 31. decembra 1964 sú požívatelia starobného dôchodku účastní výhod podľa § 4

a) pri prácach uvedených v § 4 ods. 1 č. 1 písm. b) a d), pokiaľ čas trvania týchto prác spolu s časom prác vykonávaných pred 1. júlom 1964 nepresiahne v kalendárnom roku 1964 8 mesiacov.

b) pri iných krátkodobých prácach uvedených v § 4 ods. 1, pokiaľ čas trvania týchto prác spolu s časom prác vykonávaných pred 1. júlom 1964 nepresiahne v kalendárnom roku 1964 rozsah prác určený v § 4;

ak však trval k 1. júlu 1964 krátkodobý pracovný pomer zvýhodnený podľa uznesenia vlády zo 17. júla 1959 o poskytovaní výhod požívateľom starobného dôchodku prechodne zamestnaným pri kampaňových a iných krátkodobých prácach, patria výhody podľa tohto uznesenia až do uplynutia času, na ktorý bol pracovný pomer dojednaný, najdlhšie však do 31. júla 1964.

§ 8

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú i na požívateľov dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl.


§ 9

Zrušujú sa:

1. uznesenie vlády zo 17. júla 1959 o poskytovaní výhod požívateľom starobného dôchodku prechodne zamestnaným pri kampaňových a iných krátkodobých prácach uverejnené v čiastke 66 Ú. l. (Ú. v.) z roku 1959,

2. uznesenie vlády zo 7. júla 1961 o poskytovaní nekráteného starobného dôchodku bývalým zamestnancom ČSD, ktorí vstúpia do prechodného pracovného pomeru v ČSD na výkon služby v železničnej prevádzke.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964 s výnimkou ustanovenia § 8, ktoré nadobúda účinnosť 1. októbrom 1964.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ak požívateľ takého dôchodku pracuje v družstve, ktoré nebolo uznané za družstvo s vyššou úrovňou hospodárenia, patrí dôchodok už podľa § 49 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, a to až do výšky 600 Kčs mesačne.