23

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy geodézie a kartografie

z 31. januára 1964,

ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Ústredná správa geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností (ďalej len „zákon“):


Operáty evidencie nehnuteľností a ich obsah

§ 1

(1) Evidencia nehnuteľností sa vedie pre každú obec podľa katastrálnych území. Katastrálne územie je technickou jednotkou, ktorú tvorí miestopisne uzavretý súbor nehnuteľností evidovaný spoločne. Obvod katastrálneho územia je spravidla totožný s územným obvodom obce, avšak jedna obec môže obsahovať dve i viac katastrálnych území.

(2) Evidencia nehnuteľností obsahuje tieto časti:

a) operát meračský (mapu pozemkovú, mapu pracovnú a mapu evidenčnú),

b) operát písomný (výkaz zmien, súpis parciel, evidenčné listy, listy vlastníctva, zoznam užívateľov a vlastníkov, register užívateľov a vlastníkov a zoznam domov),

c) zbierku listín (rozhodnutia a iné listiny, záznam zmien, poľné náčrty, geometrické plány, zápisníky meraných smerov, uhlov a dĺžok, výpočty geodetických údajov, výpočty výmer zmenených parciel, súpisy hlásení a pod.),

d) sumarizačné výkazy (úhrnné hodnoty druhov pozemkov - kultúr, sektorové prehľady o plochách kultúr, prehľady úhrnných údajov evidenčných listov a i.).

§ 2

(1) V mapách evidencie nehnuteľností sa všetky nehnuteľnosti zobrazujú svojím pôdorysom a označujú parcelnými číslami, prípadne aj značkami a skratkami druhov pozemkov (kultúr) a miestnymi i pomiestnymi názvami.

(2) Výkaz zmien obsahuje zápisy všetkých zmien, ku ktorým došlo v údajoch evidencie nehnuteľností v bežnom roku.

(3) Súpis parciel obsahuje všetky parcely zostavené v aritmetickom poradí parcelných čísel. Pri každej parcele je uvedené číslo listu mapy, číslo evidenčného listu, prípadne listu vlastníctva, druh pozemku (kultúra), výmera a prípadne spôsob užívania.

(4) Evidenčný list sa vyhotovuje pre každého užívateľa a obsahuje meno užívateľa (názov organizácie) a všetky ním užívané nehnuteľnosti s uvedením ich parcelných čísiel, druhov pozemkov (kultúr) a výmer. Pri nehnuteľnostiach, ktoré nie sú súčasťou pôdohospodárskych závodov*) a sú vo vlastníctve občanov, sa zapisuje do evidenčného listu ako užívateľ vždy vlastník bez ohľadu na to, či nehnuteľnosti tiež skutočne užíva.

(5) List vlastníctva sa vyhotovuje podľa nehnuteľností a obsahuje meno vlastníka (spoluvlastníkov), názov organizácie, ktorá spravuje národný majetok, a všetky parcelné, popisné a evidenčné čísla nehnuteľností. Do listu vlastníctva sa ďalej zapisujú právo osobného užívania pozemkov, právo trvalého užívania národného majetku, obmedzenie vlastníckych práv a práv užívateľov a číslo položky výkazu zmien.

(6) Zoznam užívateľov a vlastníkov obsahuje v aritmetickom poradí čísla všetkých evidenčných listov a listov vlastníctva s uvedením mien (názvov) a adries (sídiel) užívateľov a vlastníkov.

(7) Register užívateľov a vlastníkov obsahuje v abecednom poradí mená (názvy) užívateľov a vlastníkov a ich adresy (sídla) s uvedením čísiel evidenčných listov a listov vlastníctva.

(8) Zoznam domov obsahuje v aritmetickom poradí čísla popisné (evidenčné) s uvedením parcelných čísiel a čísiel evidenčných listov, prípadne listov vlastníctva.

§ 3

(1) Nehnuteľnosti sa členia podľa druhov pozemkov (kultúr) na poľnohospodársku pôdu a nepoľnohospodársku pôdu. Pre jednotlivé druhy pozemkov (kultúr) sa používajú tieto označenia:

a) pri poľnohospodárskej pôde orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, lúky, pastviny,

b) pri nepoľnohospodárskej pôde lesná pôda, rybníky (potoky) s chovom rýb, ostatné vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

(2) Charakteristiky účelu užívania jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

(3) Podrobnejšie vymedzenia spôsobu užívania jednotlivých pozemkov sa vyznačujú v súpise parciel a v evidenčných listoch pri príslušných parcelných číslach (napr. parenisko, skleník, ovocná škôlka, prútnik, skala, lom, šachta, halda, hradská, rieka Labe, rybník Valchár, skladište, ulica, náves, ihrisko, park, pieskovňa, silážna jama, cintorín a pod.).

Zakladanie a vedenie evidencie nehnuteľností

§ 4

Zápisy právnych vzťahov

(1) Zápisy právnych vzťahov v evidencii nehnuteľností budú sa vykonávať postupne:

a) v prvej etape do konca roku 1966 sa zapisujú v evidencii nehnuteľností bežné zmeny vlastníckych vzťahov, vlastnícke práva novovzniknuté, ako aj ich obmedzenia, obdobné údaje o správe národného majetku a novovzniknuté práva trvalého užívania národného majetku a osobného užívania pozemkov podľa podkladov uvedených v § 4 ods. 2 zákona,

b) v druhej etape od roku 1967 budú postupne zapísané právne vzťahy v evidencii nehnuteľností ešte nevyznačené,

c) v obciach, v ktorých sa bude vykonávať technicko-hospodárske mapovanie,*) môže sa postupovať podľa ustanovenia písmena b) už v prvej etape.

(2) Pre zápis právnych vzťahov o nehnuteľnostiach podľa odseku 1 písm. b) podporne sa použijú zápisy v doterajších pozemkových knihách, železničných knihách, v jednotnej evidencii pôdy a v bývalom pozemkovom katastri. Orgány geodézie zapíšu do evidencie nehnuteľností toho, kto podľa výsledku vyšetrenia je oprávnený alebo povinný.

(3) Orgány geodézie vykonávajú zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach, ktoré sú v správe alebo užívaní orgánov ozbrojených síl, podľa podkladov nimi dodaných.

§ 5

Vedenie evidencie nehnuteľností

(1) Orgány geodézie spravidla každoročne vyšetrujú a podľa potreby zameriavajú ohlásené alebo inak zistené zmeny hraníc územných správnych jednotiek, zmeny užívania, zmeny druhov pozemkov (kultúr), nové komunikácie, sídliská, obytné domy, iné stavby a iné zmeny. Hlásené, vyšetrené a zamerané zmeny sa v priebehu každého roka zapisujú do výkazu zmien, ktorý sa zostavuje pre každú obec.

(2) Vždy v priebehu 5 rokov orgány geodézie preskúmajú súlad evidencie nehnuteľností so skutočným stavom na území celej obce.

(3) Zmeny v operátoch evidencie nehnuteľností vykonávajú orgány geodézie z úradnej povinnosti na základe listín, návrhov a oznámení orgánov, organizácií a občanov, ako aj ďalších podkladov uvedených v § 4 ods. 1 a 2 zákona.

(4) Ak sa stane niektorý operát evidencie nehnuteľností alebo jeho časť pre svoje opotrebenie alebo neprehľadnosť na ďalšie vedenie nespôsobilým, nahradí sa jeho odpisom alebo odtlačkom podľa práve platného stavu. Meračský a písomný operát sa obnoví vždy pri technicko-hospodárskom mapovaní.

(5) Pokiaľ bolo nesporne zistené, že zákresy vlastníckych hraníc v mapách evidencie nehnuteľností boli vykonané nesprávne, orgány geodézie opravia chybné zákresy po predchádzajúcom zápisnične zistenom súhlase vlastníkov dotknutých pozemkov.

Vyznačenie právnych vzťahov o nehnuteľnostiach

§ 6

(1) Zápisy právnych vzťahov o nehnuteľnostiach sa vykonávajú na základe overených odpisov, prípadne originálov, najmä týchto rozhodnutí alebo iných listín:

a) ak ide o vlastníctvo (správu národného majetku): notársky registrovaná zmluva, rozhodnutie v dedičskom konaní, hospodárska zmluva, opatrenie nadriadených orgánov o prevode správy národného majetku, rozhodnutie národného výboru o vyvlastnení, rozhodnutie národného výboru podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb., rozhodnutie národného výboru podľa osobitných predpisov,*) rozhodnutie orgánu spoločenskej organizácie o prevode majetku, rozsudok súdu o prepadnutí majetku, písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom,1) potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia, rozhodnutie o udelení popisného alebo evidenčného čísla spolu s geometrickým plánom, ak ide o novú stavbu vo vlastníctve občanov,

b) ak ide o právo osobného užívania pozemku alebo právo trvalého užívania národného majetku: notársky registrovaná dohoda alebo oznámenie užívateľa o zániku užívania, opatrenie o trvalom užívaní národného majetku, rozsudok o zániku užívania, registrovaná dohoda o spoločnom užívaní, dohoda alebo súdny rozsudok o vyporiadaní pri zrušení spoločného užívania,

c) ak ide o obmedzenie vlastníckeho práva: registrovaná zmluva o obmedzení prevodu, rozhodnutie národného výboru a zavedení národnej správy, návrhy príslušných orgánov na zápis zákonného záložného práva podľa osobitných predpisov a iné listiny, uvedené pod písm. e), ak je v nich uvedené obmedzenie vlastníckeho práva.

d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu2) písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doloženého osvedčením štátneho notárstva,3) ktoré vydá štátne notárstvo na základe: vyhlásenia občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, súhlasného vyjadrenia dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a vyjadrenia miestneho národného výboru,

e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva,4) registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného doložený úradnou listinou o úmrtí osoby, ktorej patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu,5) alebo návrh dlžníka doložený listinou o zániku pohľadávky. 6)

(2) Všetky nehnuteľnosti musia byť uvedené v listine podľa obcí a katastrálnych území a parcelných čísiel vedených v evidencii nehnuteľností. Ak je listinou prevádzaná reálne oddelená časť nehnuteľnosti, musí sa predložiť aj geometrický plán, na ktorom je vyznačené oddelenie príslušnej časti a udať jej výmera. Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne alebo na kópii z pozemkovej mapy; geometrický plán alebo kópia z pozemkovej mapy sa pripoja k listine.

(3) Ak orgán geodézie zistí, že listiny a iné podklady predložené na zápis zmeny neobsahujú všetky potrebné údaje pre vykonanie zápisu alebo nezodpovedajú obsahu evidencie, upovedomí o tom príslušný orgán alebo organizáciu, prípadne účastníka, ktorý zmenu hlásil alebo ktorého sa vec týka, s poukazom na zistenú závadu alebo prekážku.

(4) Ak nebude podkladom zápisu právoplatné rozhodnutie národného výboru, hospodárskej arbitráže, súdu, štátneho notárstva alebo notársky registrovaná listina, budú účastníci o zápise upovedomení, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

(5) Ak je vlastníkovi alebo užívateľovi uložené nejaké obmedzenie, ktoré je predmetom zápisu, musí byť s obmedzením práva zapísané súčasne i právo vlastníctva alebo užívania.

(6) Rozhodnutie alebo iné listiny sa po vykonaní zápisu uložia do zbierky listín na orgáne geodézie.

§ 7

(1) Pri národnom majetku sa zapisuje ako vlastník československý štát s vyznačením názvu organizácie, ktorá má nehnuteľnosť v správe.

(2) Ak ide o spoločné právo, zapíšu sa i podiely spoluoprávnených a ak ide o právo bezpodielové, jeho povaha.

(3) Poľnohospodárske a lesné pozemky vo vlastníctve občanov budú sa zobrazovať v mapách a evidovať podľa parcelných čísiel len pri tých pozemkoch, ktoré nie sú užívané socialistickou organizáciou alebo nie sú v náhradnom užívaní.**)

§ 8

Záväzné údaje evidencie nehnuteľností

Záväznými údajmi evidencie nehnuteľností sú parcelné čísla nehnuteľností, výmery a druhy pozemkov (kultúry), výmery pôdohospodárskych závodov (sektorov), výmery územných správnych jednotiek (obcí, okresov, krajov, štátu) a hospodárske plochy obcí, okresov a krajov.***)

§ 9

Súčinnosť vlastníkov a užívateľov nehnuteľností

(1) Ak sú pre zápis potrebné geometrické plány, účastníci sú povinní zadovážiť ich na svoj náklad. Orgán, ktorý vedie evidenciu nehnuteľností, je oprávnený urobiť opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu so skutočným stavom na náklad vlastníkov alebo užívateľov, ak tak sami neurobia v danej lehote po vyzvaní.

(2) Ak treba novo zamerať vlastnícke hranice, hranice pozemkov v správe jednotlivých socialistických organizácií, hranice komunikácií a regulovaných vodných tokov, hranice pozemkov jednotlivých jednotných roľníckych družstiev a hranice pozemkov s právom osobného užívania, musia sa tieto hranice označiť trvalým spôsobom na náklad účastníkov, napr. medzníkmi, múrmi, plotmi, železnými rúrkami a pod.

§ 10

Súčinnosť miestnych národných výborov

(1) Na úseku evidencie nehnuteľností miestne národné výbory najmä

a) pre svoju potrebu vedú odpis súpisu parciel, úhrnné údaje evidenčných listov a evidenčnú mapu (kópiu mapy pozemkovej),

b) dbajú na bezpečné uloženie a riadne udržiavanie v súlade so skutočným stavom príslušných častí evidencie nehnuteľností vedených na miestnych národných výboroch; osobitne ich preverujú pred sumarizáciou sektorových prehľadov o plochách kultúr,

c) sledujú všetky zmeny, ktoré sa majú vyznačiť v evidencii nehnuteľností, dbajú na plnenie ohlasovacej povinnosti vlastníkov i užívateľov a hlásia zmeny, ktoré samy zistili,

d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.

e) prijímajú a predbežne prejednávajú námietky proti zápisom v operátoch evidencie nehnuteľností a odovzdávajú ich včas orgánom geodézie na ďalšie opatrenie.

(2) Orgány geodézie poskytujú pritom miestnym národným výborom technickú a odbornú pomoc, najmä

a) inštruujú a školia príslušných pracovníkov pre vykonávanie zmien v častiach operátov evidencie nehnuteľností a pre ich užívanie miestnymi národnými výbormi a

b) vykonávajú zákresy zmien v evidenčných mapách.

§ 11

Nazeranie do evidencie nehnuteľností

(1) Zástupcovia orgánov a organizácií a občania musia pri nazeraní a vyhotovovaní náčrtov (kópií), odpisov a výpisov z evidencie nehnuteľností jej časti čo najviac šetriť a nesmú pri tom používať atrament, tuš, farebné ceruzky alebo iné pomôcky, ktorými by sa mohli vykonať zmeny v evidencii nehnuteľností alebo jej časti poškodiť.

(2) Ústredná správa geodézie a kartografie po dohode s ministerstvom financií určí, v ktorých prípadoch sa kópie, odpisy alebo výpisy z evidencie nehnuteľností poskytujú bezplatne.


Záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Pozemkové knihy a železničné knihy sú v úschove štátnych notárstiev. Orgány geodézie sú oprávnené tieto knihy a ich súčasti (zbierky listín) používať pre účely založenia a udržiavania evidencie nehnuteľností; v odôvodnených prípadoch zapožičia štátne notárstvo pozemkové knihy a ich súčasti orgánom geodézie na čas nevyhnutnej potreby.

(2) Pre vykonávanie zápisov v evidencii nehnuteľností neplatia predpisy o správnom konaní.

§ 13

Zrušujú sa:

1. vyhláška ministerstva pôdohospodárstva č. 12/1956 Ú. l., o povinnostiach vlastníkov a užívateľov pôdy hlásiť zmeny vlastníctva (držby) a užívania pôdy a zmeny kultúr;

2. smernice Ústrednej správy geodézie a kartografie a Ministerstva potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov č. 154/1957 Ú. l., o označovaní druhov pozemkov (kultúr) a ich charakteristikách pre účely jednotnej evidencie pôdy a pre účely dodávkovej povinnosti a výkupu poľnohospodárskych výrobkov.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom 1. aprílom 1964.


Predseda:

inž. Průša v. r.


Príloha

Charakteristiky účelu užívania jednotlivých druhov pozemkov (kultúr) poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy

A. Poľnohospodárska pôda

Bližšie označenie pozemkov:Charakteristika účelu užívania:
Pre účely evidencie nehnuteľností sa označujú ako:
1. orná pôdaa) pozemky, na ktorých sa pravidelne pestujú obiloviny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné záhradné plodiny, a to spravidla v rámci určených osevných postupov;
b) pozemky, ktoré sú dočasne zatrávňované (viacročné krmoviny na ornej pôde, prípadne dočasné lúky);
c) pareniská, skleníky, japany, pokiaľ sú zriadené na ornej pôde;
2. chmeľnicepozemky vysadené chmeľom bez ohľadu na to, či ide o starú alebo novovysadenú chmeľnicu;
3. vinicepozemky, na ktorých sa pestuje vinič (odrody plodné a podpníkové);
4. záhradya) pozemky spravidla oplotené, na ktorých sa trvale a prevažne pestuje zelenina, kvetiny a iné záhradné plodiny, spravidla pre vlastnú potrebu, pokiaľ sa tieto plodiny nepestujú v rámci určených osevných postupov ako poľné plodiny;
b) súvislé pozemky vysadené ovocnými stromami alebo krami až do výmery 0,25 ha, ktoré spravidla tvoria súvislý celok s obytnými a hospodárskymi budovami;
c) škôlky ovocných alebo okrasných stromov, viničové škôlky a škôlky pre chmeľové sadivo;
d) pareniská, skleníky a japany, pokiaľ nie sú na ornej pôde;
5. ovocné sadya) súvislé pozemky o výmere nad 0,25 ha vysadené ovocnými stromami v hustote na 1 ha najmenej:
b) súvislé pozemky o výmere nad 0,25 ha, na ktorých sa pestujú výhradne zákrsky ovocných stromov v hustote najmenej 500 zákrskov na 1 ha;
c) súvislé pozemky o výmere nad 0,25 ha, na ktorých sa pestujú výhradne čierne ríbezle v hustote 1 000 kríkov na 1 ha alebo ostatné druhy ríbezlí alebo egreša o hustote najmenej 2 000 kríkov na 1 ha.
Spoločné ustanovenia k odsekom a) až c) Plochy vysadené zákrskami a štvrťkmeňmi všetkých druhov ovocných stromov a plochy vysadené polokmeňmi marhúľ a bobuľovinami alebo pripravené rigolačnou orbou na výsadbu ovocných sadov sa posudzujú ako ovocné sady ihneď po vykonanej výsadbe alebo rigolácii v bežnom roku a výsadby ostatných polokmeňov (okrem marhúľ) a vysokokmeňov po 6 rokoch od výsadby. Svahovité pozemky pripravené na výsadbu ovocných stromov terasovaním sa posudzujú ako ovocné sady ihneď po dokončení výstavby terás bez ohľadu na to, aký druh a tvar ovocných stromov bude na nich vysadený.Pri sadoch zmiešaných, t. j. sadoch vysadených rôznymi druhmi a tvarmi ovocných stromov, sa zistí hustota vysadenia prepočítaním podľa pripojenej tabuľky.Sady, pri ktorých nie sú splnené podmienky určené v predchádzajúcich odsekoch, sa vykazujú celou plochou v druhu pozemku (kultúre), kam ich plocha podľa svojho výrobného určenia patrí s poznámkou „sad";
6. lúkypozemky porastené travinami, pri ktorých hlavným výťažkom je seno (tráva), i keď sa náhodile spásajú;
7. pastvinypozemky porastené travinami, ktoré sú určené na trvalé spásanie, i keď sa náhodile kosia; ako pastviny sa tiež vykazujú pastevné výbehy pre hovädzí dobytok, ošípané a hydinu.
Poznámka k položkám 6 a 7 Lúky, prípadne pastviny nemenia svoju kultúru, i keď sa za účelom zúrodnenia orú, najdlhšie po dobu 4 rokov; v tom prípade nemní sa ich označenie.

B. Nepoľnohospodárska pôda

Bližšie označenie pozemkov:Charakteristika účelu užívania:
Pre účely evidencie nehnuteľností sa označujú ako:
1. lesná pôdaa) pozemky porastené alebo vysadené drevinami, resp. porasty drevín, hlavným účelom ktorých je vytvárať podľa zásad riadneho lesného hospodárstva trvalý zdroj dreva (hospodárske lesy) alebo ktoré slúžia iným účelom, ktoré má lesné hospodárstvo plniť (účelové lesy), ďalej prútniky (vrbiny), lesné škôlky, vetrolamy, vresoviská, ako i dočasné holiny, i keď sú prechodne poľnohospodársky obrábané alebo ináč využívané;
b) pozemky nezalesnené, prípadne drevinami neporastené, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a umožňujú, aby mohlo plniť úlohy uvedené pod písm. a), najmä rozdeľovacie prieseky, plochy lesných skladov, mäkké lesné cesty a pod.;
c) pozemky na hornej hranici stromovej vegetácie porastené kosodrevinou.
Spoločné ustanovenia k odsekom a) až c) Poľnohospodárska pôda určená pri delimitácii poľnohospodárskych a lesných pôd na zalesnenie sa vykazuje ako lesná pôda až vtedy, keď okresný národný výbor rozhodol o vyňatí pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa ust. § 12 zák. č. 48/1959 Zb. a § 10 vyhlášky č. 7/1960 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a delimitované pozemky boli odňaté poľnohospodárskej výrobe. Iné pozemky sa zaraďujú do lesnej pôdy, ak sú porastené viac než z 50 % lesnými drevinami a ak budú vyhlásené za súčasť lesného fondu;
2. rybníky (potoky) s chovom rýbrybníky s chovom rýb, pozemky rybníkov, ktoré sú letnené, potoky vyhradené pre chov pstruhov;
3. ostatné vodné plochymočiare, jazerá, rybníky a potoky, ktoré neslúžia alebo nie sú určené pre chov rýb, rieky, náhony, priehrady a iné nádrže (umelé i prírodné), prieplavy, odvodňovacie a zavodňovacie kanály, vodné toky a otvorené odpadové kanály;
4. zastavané plochy a nádvoriaa) pozemky, na ktorých sú postavené budovy (okrem skleníkov a japanov);
b) nádvoria, ktoré patria k obytným, hospodárskym alebo priemyslovým budovám ako ich príslušenstvo;
5. ostatné plochyvšetky pozemky, ktoré nie sú uvedené v oddiele A ani v oddiele B položka 1 až 4.
Sú to najmä pozemky určené
a) ako skladištné a dielenské priestory (najmä pozemky, ktoré nie sú oplotené alebo obostavané budovami s nimi hospodársky súvisiacimi), ďalej stavebné miesta, pokiaľ v súčasnej dobe slúžia iným účelom a nedajú sa poľnohospodársky využiť;
b) pre dopravu (hradské, stále vozové cesty, chodníky, námestia, návsi, ulice a pod. a pozemky dráh) alebo pre telekomunikáciu (pozemky slúžiace na prevádzku rádiových staníc);
c) pre zdravotníctvo, telesnú výchovu a rekreáciu pracujúcich (plavárne, ihriská, cvičiská, jazdiarne), ďalej rekreačné plochy pri chatách (nie však súkromných) a hoteloch (sú to plochy, ktoré slúžia na opaľovanie, rôzne loptové hry a pod.);
d) ako štátne prírodné rezervácie alebo iné podľa príslušných predpisov chránené územia, ako aj areály kultúrnych pamiatok, pokiaľ na nich nie je plánovaná poľnohospodárska výroba alebo nejde o lesnú pôdu;
e) ako parky, verejné a súkromné okrasné záhrady;
f) na dobývanie nerastov a iných surovín (rašeliniská, pieskoviská, štrkoviská, hliniská, lomy a devastované pozemky);
g) na ukladanie vedľajších produktov pri ťažbe nerastov a iných surovín a ako stále manipulačné priestory a pod. (haldy pri šachtách, silážne jamy, trvalé poľné mlaty, tvrdé výbehy pre hydinu, hovädzí dobytok a ošípané, zdochliniská a i.);
h) pre cintoríny;
i) ďalej sú to pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať, ako napr. rokliny, výmoly, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, ochranné hrádze, bermy pri regulovaných vodných tokoch a pozemky, ktoré neposkytujú trvalý úžitok z iných dôvodov, najmä plochy zarastené kroviskami alebo zanesené štrkom alebo kamením alebo slatiny, t. j. plochy zamokrené, porastené rašeliniskovým machom, málo únosné.

Tabuľka pre prepočet jednotlivých druhov stromov pri zisťovaní hustoty vysadených sadov

Zistený (prepočítavaný druh stromov)Koeficienty, ktorými sa násobí zistený počet stromov uvedených v stĺpci a) pri prepočte na:
vysokokmene a polokmene jadrovínvysokokmene a polokmene sliviek, sliviek domácich guľatoplodých, ringlôt a višnívysokokmene a polokmene marhúľ, broskýň a štvrťkmene jadrovínštvrťkmene marhúľ, broskýň a višnízákrsky
abcdef
vysokokmene a polokmene jadrovín-1,672,224,445,56
vysokokmene a polokmene sliviek, sliviek domácich guľatoplodých, ringlôt a višní0,60-1,332,673,33
vysokokmene a polokmene marhúľ, broskýň a štvrťkmene jadrovín0,450,75-2,002,50
štvrťkmene marhúľ, broskýň a višní0,220,380,50-1,25
zákrsky0,180,300,400,80-
Prepočet sa vykoná na druh stromov, ktorý prevažuje.

Poznámky pod čiarou

*) Pôdohospodárskym závodom sa rozumie i záhradnícky, škôlkársky, viničný, lesný a pod. závod.

*) Podľa uznesenia vlády č. 43/1962.

*) § 6 zák. č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.

**) § 9 vlád. nariadenia č. 47/1955 Zb. o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov.

***) Hospodárska plocha určuje celkovú výmeru, na ktorú sa vykonáva rozpis úloh poľnohospodárskej výroby.

1) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

2) § 135a Občianskeho zákonníka.

3) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).

4) § 496 Hospodárskeho zákonníka.

5) § 135c ods. 7 Občianskeho zákonníka.

6) § 61 Občianskeho zákonníka.