Vyhláška č. 195/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 83/1964
Platnosť od 10.12.1964 do31.12.1975
Účinnosť od 01.01.1965 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb.

OBSAH

195

VYHLÁŠKA

Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia

z 30. novembra 1964

o rozsahu pracovnej činnosti potrebnej pre započítanie kalendárneho roku v dôchodkovom zabezpečení družstevných roľníkov

Štátny úrad sociálneho zabezpečenia ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 39 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov:


§ 1

(1) Kalendárny rok, v ktorom družstevník bez vážneho dôvodu neodpracoval

a) v rastlinnej výrobe

v horskej alebo

v zemiakársko-ovosnej oblasti aspoň 130 pracovných dní,

alebo

b) v rastlinnej výrobe

v niektorej inej oblasti aspoň 160 pracovných dní,

alebo

c) v živočíšnej výrobe aspoň 240 pracovných dní, sa nezapočítava pre vznik nároku na dôchodok ani pre jeho výšku.

(2) Ak pracoval družstevník po časť kalendárneho roku v živočíšnej výrobe a po časť kalendárneho roku v rastlinnej výrobe, započítava sa kalendárny rok pre vznik nároku na dôchodok a pre jeho výšku, len ak odpracoval v ňom aspoň 240 pracovných dní; tento počet sa znižuje o 9 dní za každý mesiac, počas ktorého družstevník pracoval v rastlinnej výrobe v horskej alebo zemiakársko-ovosnej oblasti, alebo o 7 dní za každý mesiac, počas ktorého družstevník pracoval v rastlinnej výrobe v niektorej inej oblasti. Ak vykonával družstevník so súhlasom družstva inú pracovnú činnosť (napr. v melioračnom družstve, v pridruženej výrobe), započítavajú sa dni tejto pracovnej činnosti do potrebného počtu odpracovaných dní.

(3) Družstevníkovi so zmenenou pracovnou schopnosťou, družstevníkovi staršiemu ako 65 rokov a družstevníčke, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa predškolského veku alebo o maloletého vyžadujúceho pre chorobu alebo telesnú či duševnú vadu trvalú starostlivosť, sa započítava pre vznik nároku na dôchodok a pre jeho výšku kalendárny rok vtedy, ak v ňom odpracovali aspoň 100 pracovných dní.

(4) Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté predpisy o započítaní náhradných dôb do doby pracovnej činnosti pre účely dôchodkového zabezpečenia.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965; táto vyhláška sa vzťahuje i na započítanie kalendárneho roku 1964, pokiaľ jej ustanovenia sú pre družstevníka priaznivejšie než započítanie podľa pracovného úväzku určeného členskou schôdzou družstva.*)


Predseda:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri § 32 ods. 4 zákona č. 32/1962 Zb.