Vyhláška č. 167/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Čiastka 70/1964
Platnosť od 20.08.1964 do30.06.1972
Účinnosť od 01.01.1965 do30.06.1972
Zrušený 32/1972 Zb.

OBSAH

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

zo 7. júla 1964,

ktorou sa mení a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu

Ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a krajskými národnými výbormi podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 119/1962 Zb. o hospodárnosti prevádzky cestných vozidiel pre motorovú dopravu sa mení a doplňuje takto:

1. Príloha 1 časť I oddiel 1 bod 8 tabuľky I (Osobné, dodávkové a kombinované automobily) sa doplňuje takto:

Výrobná značka Typ Počet valcov Obsah valcov v cm3 Základná norma spotreby v l/100 km
letná zimná
Renault R847506,8 B7,5 B
Škoda 1000 MB 49877,0 B 7,7 B
Trabant P 60 25006,8 Z7,5 Z
Trabant P 60 - Combi25006,8 Z7,5 Z
Barkas 1000 - skriňa 399311,5 Z 12,7 Z
IMV1000 398110,7 Z11,8 Z

2. Príloha 1 časť I oddiel 1 bod 8 tabuľka III (Nákladné automobily) sa doplňuje takto:

Výrobná značka Typ Počet valcov Obsah valcov v cm3 Základná norma spotreby v l/100 km
letná zimná
CsepelD 352 B skl.45 32016,0 N17,5 N

3. Príloha 1 časť I oddiel 1 bod 8 tabuľka V (Ťahače) sa doplňuje takto:

Výrobná značka Typ Počet valcov Obsah valcov v cm3 Základná norma spotreby v l/100 km
letná zimná
PragaS5T 2 TN67 41228,0 N31,0 N
Tatra 138 NTt811 76232,0 N35,0 N

4. Príloha 1 časť I oddiel 1 bod 8 tabuľka VII (Motocykle) sa doplňuje takto:

Výrobná značka Počet valcov Obsah valcov v cm3 Základná norma spotreby v l/100 km
letná zimná
ČZ 175 trojkolka bez plachty11754,2 Z4,6 Z
ČZ 175 trojkolka s plachtou11755,5 Z6,0 Z
Matchless G 801 4986,9 B7,6 B

5. Príloha 1 časť II bod 3 novo znie:

„Norma spotreby pohonných hmôt pre technické prehliadky 1. stupňa je 5 % a pre technické prehliadky 2. stupňa 10 % zo základnej normy spotreby príslušného vozidla.“

6. V prílohe 1 časť VII bod 7 v tabuľke II (Plášte pre osobné automobily) sa pre rozmery plášťa 6,70-13 určuje norma nákladov na 1,85 Kčs/100 zkm.

7. V prílohe 1 časť VII bod 7 v tabuľke IV (Plášte stredné) sa pre rozmery plášťa 9,00-20 určuje norma nákladov na 3,50 Kčs/100 zkm.

8. Príloha 2 časť I oddiel 2 bod 3 písm. h) novo znie:

h) ak je celková váha prívesu väčšia ako

aa) polovica užitočného zaťaženia ťažného vozidla, najviac 5 %

bb) užitočné zaťaženie vozidla, najviac 10 %

cc) jedenapolnásobok užitočného zaťaženia ťažného vozidla, najviac 20 %“

9. V prílohe 2 časť I oddiel 2 bod 3 sa za písm. h) vsunuje nové písm. ch), ktoré znie:

„ch) jazda po cestách s početnými zákrutami alebo s vyššou intenzitou premávky, ktorá vyžaduje časté radenie alebo zvýšenú manipuláciu s vozidlom, najviac 15 %“

Označenie doterajších písm. ch) až k) sa mení na i) až l).

10. Príloha 2 časť I oddiel 2 poznámka k bodu 3 sa doplňuje takto:

e) časové obmedzenie podľa písm. f) sa nevzťahuje na vozidlá, ktorých motory prekračujú normu výkonu do celkovej opravy. Prirážky v rozmedzí 0-10 % možno používať do tej doby, kým sa vykoná výmena motora za celkove opravený alebo nový alebo vozidlo sa odovzdá do strednej alebo generálnej opravy,

f) prirážky podľa písm. h) sa používajú len pri nákladných automobiloch a autobusoch súčasne s prirážkami uvedenými pod písmenom e) bod 3 odd. 1.“

11. Príloha 7 znie:

Odpisy vozidiel

1. Normy odpisov slúžia na odpis obstarávacej hodnoty vozidla a na vytvorenie zdrojov na úhradu nákladov za generálne opravy.

2. Normy odpisov určia pre jednotlivé druhy, značky a typy vozidiel celkovú odpisovú sadzbu v korunách. V normách je osobitne uvedené, koľko percent z celkovej odpisovej sadzby pripadá na vytvorenie zdroja na úhradu nákladov za generálne opravy.

3. Odpisové sadzby pri vozidle v prevádzke sa zásadne nemenia, i keď prekročilo normu celkovej upotrebiteľnosti. Výnimočne pri autobusoch a nákladných automobiloch, ktorých účtovná zostatková hodnota sa rovná nule a typy ktorých už nepodliehajú režimu generálnych opráv, výške percenta pripadajúca z celkovej odpisovej sadzby na úhradu nákladov za generálne opravy sa znižuje na polovicu; o sumu vyplývajúcu z tejto výnimočnej úpravy sa znižuje celková odpisová sadzba. Ak sa urobí generálna oprava autobusu s namontovaním karosérie, a to spravidla po splnení normy celkovej upotrebiteľnosti, celková odpisová sadzba sa nemení.

4. Norma odpisov je určená na základe obstarávacej ceny vozidla, nákladov na dve generálne opravy a normy celkovej upotrebiteľnosti podľa tohto vzorca:

O + 2 GO
Ov = --------------------
Uv
Ov = celková odpisová sadzba v Kčs na 1 000 základných km
O = obstarávacia cena vozidla v Kčs
2 GO = náklady na dve generálne opravy v Kčs
Uv = norma celkovej upotrebiteľnosti vozidla v 1 000 základných kilometroch.

Podľa tohto vzorca sa vypočítajú i odpisové sadzby pri neuvedených ostatných typoch špeciálnych automobilov, ťahačov a pri špeciálnych prívesoch.

Držiteľ vozidla podľa toho istého vzorca vypočíta odpisové sadzby i pre nové typy vozidiel zaradené do prevádzky po vydaní tejto vyhlášky. Ak nie je v čase zaradenia vozidla do prevádzky ešte vyhlásená cena generálnej opravy, určí sa pre tento účel hodnotou najviac 60% z obstarávacej ceny nového vozidla.

5. Ak držiteľovi automobilov, ktoré neslúžia na prepravu nákladov, výnimočne povolí príslušný nadriadený orgán časové odpisy, časová odpisová sadzba sa vypočíta z týchto hodnôt:

(Vysvetlivka: Doba upotrebiteľnosti a odpisová sadzba automobilov, ktoré neslúžia na prepravu nákladov, platí len pre vlastný automobil. Vnútorné vybavenie pojazdných predajní, knižníc, zdravotníckych vozidiel, prenosových vozidiel a pod. treba považovať za samostatné inventárne predmety, ktoré treba odpisovať osobitne podľa platných noriem odpisov. Naopak, automobilový žeriav, rýpadlo, vrtná súprava, zariadenie požiarnych automobilov, zametacích a kropiacich automobilov a pod. sú nedeliteľnou súčasťou vlastného automobilu a tvoria s ním jediný inventárny predmet.)

a) pre osobné automobily, ktoré sa používajú len príležitostne,
doba upotrebiteľnosti v rokoch 12 rokov
celková ročná odpisová sadzba v % 18,5 %
z toho výška percenta pripadajúca na GO 55 %

b) pre špeciálne automobily a automobily neslúžiace na prepravu nákladov, pre kolesové traktory, pre osobné a nákladné prívesy doba upotrebiteľnosti v rokoch 10 rokov
celková ročná odpisová sadzba v % 20 %
z toho výška percenta pripadajúca na GO 50 %

c) pre motocykle
doba upotrebiteľnosti v rokoch 10 rokov
celková ročná odpisová sadzba v % 18 %
z toho výška percenta pripadajúca na GO 45 %.

Celková ročná odpisová sadzba v Kčs je potom súčinom obstarávacej ceny vozidla a celkovej ročnej odpisovej sadzby v % deleným stoma. Z celkovej ročnej odpisovej sadzby v Kčs sa vypočíta celková mesačná odpisová sadzba v Kčs.

6. Vypočítané odpisové sadzby sú zostavené do tabuliek podľa druhu vozidiel. Vpredu každej tabuľky sa uvádzajú odpisové sadzby vozidiel pre hromadné typy. Odpisové sadzby vozidiel pre ostatné typy treba vyhľadať v ďalšej časti tabuľky podľa príslušnej technickej mernej jednotky (užitočného zaťaženia, obsahu valcov, počtu miest obsaditeľnosti a pod.).

7. Pre jednoduchosť je v normách určená jediná odpisová sadzba pre typy vozidiel vyrábané pred i po 1. januári 1958; určená je podľa cien bežného vyhotovenia platných od 1. januára 1958.

Prípadná účtovná zostatková hodnota likvidovaného vozidla sa odôvodní aj zavedením tejto jednotnej odpisovej sadzby.

8. Ak má vozidlo zvláštne vybavenie, ktoré sa doteraz viedlo ako samostatný základný prostriedok, alebo ak obstarávacia cena nového vozidla prevýši o 5 % cenu bežného vyhotovenia, uvedenú v cenníku dodávateľa, alebo ak sa prestavbou alebo inou úpravou vozidla zvýši obstarávacia hodnota vozidla, ktorá prevýši o 5 % jeho hodnoty, úmerne sa zvýši suma odpisov určená na odpis obstarávacej hodnoty vozidla, prípadne na vytvorenie zdroja na úhradu nákladov za generálne opravy tak, aby pri norme celkovej alebo zvyšujúcej upotrebiteľnosti vozidla sa odpísali náklady na toto zvláštne vybavenie, vyššia obstarávacia cena a náklady na úpravy. Zvýšenie celkovej odpisovej sadzby sa vypočíta podľa vzorca:

O1 + GO1
Ovi1 = ---------------
Uv1
Ov1 = suma odpisov v Kčs, o ktorú sa zvýši celková odpisová sadzba v Kčs na 1 000 základných kilometrov
O1 = náklady na zvláštne vybavenie, náklady na zvýšenie obstarávacej hodnoty vozidla v dôsledku zvýšenia obstarávacej ceny alebo úpravy vozidla v Kčs
GO1 = zvýšenie nákladov na generálne opravy v Kčs, ak by prišli do úvahy počas celkovej alebo zvyšujúcej upotrebiteľnosti vozidla
Uv1 = norma celkovej alebo zvyšujúcej upotrebiteľnosti vozidla v 1 000 základných kilometroch.

Súčet celkovej odpisovej sadzby v Kčs podľa tabuliek uvedených v odseku 10 a tohto zvýšenia tvorí potom novú celkovú odpisovú sadzbu v Kčs pre celkovú alebo zvyšujúcu upotrebiteľnosť vozidla, pričom výška percenta pripadajúca na generálne opravy podľa tabuliek zostáva nezmenená.

9. Odpisové sadzby nákladných automobilov, prípadne i prívesov sú určené pre vozidlo bez plachty. Ak nákladný automobil alebo iné vozidlo má plachtu, považuje sa táto za samostatný inventárny predmet - základný prostriedok
s dobou upotrebiteľnosti v rokoch 3 roky,
s ročnou odpisovou sadzbou v % 33 %.

10. Normy odpisov sa určujú takto:

I. Osobné, dodávkové a kombinované automobily

a) Hromadné typy:

Por. čís.Značka a typOsobnéDodávkovéKombinovanéZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO
uzavretéz celkovej odpisovej sadzby pripadá na GOuzavretéotvorené
Celk. odpisová sadzba v Kčs na 1000 zkmCelková odpisová sadzba v Kčs na 1000 zkmCelk. odpisová sadzba v Kčs na 1000 zkm
ab112112131422
1Škoda 1101, 11022744016950
29645
2Škoda 1200, 12012195517670
3Škoda 120015665
22355
4Škoda 120226225926950
5Škoda Octavia24450
6Škoda Octavia-Super25050
7Škoda Octavia-Combi26045
8Tatra 8739035
9Tatra 600-Tatraplán28735
10Tatra 60347045
11Moskvič29050
12Pobieda, Waršava23855
13Volga34355
14Barkas V 901/22457019020522370
15Barkas B 100031555
16Nysa Mikrobus31450
17Nysa26350
18Žuk25950
19GAZ 69 M36945

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa obsahu valcov v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla.

ab112112131422
1do 7502644018045
25450
2751-10003094520750
29455
31001-20003844021530755
42001-30004643522855
32260
5nad 30004374023055
32960

Poznámka k odseku a) a b): Pri automobiloch trvale zaradených v požičovniach bez vodiča normy odpisov sa zvyšujú o 60 %.

II. Autobusy a autokary

a) hromadné typy

Por. čís.Značka, typ a druhCelková odpisová sadzba v Kčs na 1000 zkmZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1Škoda 706 RO30345
2Škoda 706 RO Lux43935
3Škoda 706 RTO34450
4Škoda 706 RTO Mex34650
5Škoda 706 RTO Lux38650
6Karosa HB 595245
7Praga RND34640
8Ikarus 3041050
9Ikarus 5558645
10Ikarus 63037050
11Garant 30 K29650
12Robur29450

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa miest obsaditeľnosti uvedených v technickom preukaze vozidla.

Por. čís.Počet miest obsaditeľnostiBenzín a ostatnéNaftaZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných km
ab111213
1do 3028755
35745
231-7043650
50545
3nad 7048450
56545

III. Nákladné automobily

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka, typ a druhValníkovéSklápacieSkriňovéZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
ab11121321
1Škoda 706 R, RS (806) 24626845
2Škoda 706 RO 31850
3Škoda 706 RT 26750
4Škoda 706 RTS 30245
5Škoda 906 R25845
6Tatra 138, S 3, SL, P42547945
7Tatra 111 R32050
8Tatra 111 NR s navijakom 34250
9Tatra 111 S s drevenou korbou 34550
10Tatra 111 S s kovovou korbou 35045
11Tatra 114, 115 24525850
12Tatra 128 25760
31455
13Tatra 128 NR s navijakom 28255
14Tatra 805 32636345
15Praga A 150 22750
16Praga A 150 s drevenou korbou 29955
17Praga A 150 s kovovou korbou 27050
18Praga RN 19645
19Praga RN 32750
20Praga RND 19220345
21Praga RND s drevenou korbou 31950
22Praga RND s kovovou korbou 29645
23Praga V3S 31634537545
24Praga V3S s navijakom 34545
25Praga S5T 21824045
26Csepel D 350 19522055
27Csepel D 352 22325045
28Csepel D 420 24050
29Garant 30 K16418150
30Garant 32 18050
19750
31Robur 19155
24455

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa užitočného zaťaženia v tonách uvedeného v technickom preukaze vozidla.

Por. čís.Užitočné zaťaženie v tonáchPočet nápravValníkovéSklápacieZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
benzín a ostatnénaftabenzín a ostatnénafta
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
abc1112131421
10,900-1,500216418218950
20545
21,501-2500221324124150
26745
32,501-3,500225127955
31550
43,501-5,500229232555
35138445
5335238445
41444740
65,501-7,500234137755
43547145
7340143845
495532
87,501-10,000256435
60340
9362566935
10nad 10,0002
1110,0003pozri poznámku

Poznámka: Pre všetky druhy vozidiel užitočného zaťaženia 10,000 t a viac sa použijú odpisové sadzby udané pre užitočné zaťaženie 7,501-10,000 t, ku ktorým sa za každú ďalšiu tonu užitočného zaťaženia pripočíta 10 % odpisovej sadzby v Kčs.

IV. Špeciálne automobily

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka, typ a druhSanitnéCisternovéPopolovéFekálneVoľne nakladaný cementOstatnéZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
ab11121314151621
1Škoda 1101, 110220650
2Škoda 1200, 120119365
3Škoda 120227945
4Škoda 706 ROK48850
5Škoda 706 RTK46450
6Škoda 706 R kropiace47845
7Škoda 706 RT kropiace
sypač39850
8Škoda 706 R54345
9Tatra 111 C51050
10Tatra 111 VLC46350
11Tatra 138 VLH67050
12Praga V3S40550
13Garant 30 K poštový kombinovaný skriňový29745
14Garant 32 poštový kombinovaný skriňový31545
15Robur poštový kombinovaný skriňový33350

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa ustanovení bodu 4.

V. Ťahače

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka a typŤahače prívesovŤahače návesovZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
ab111221
1Tatra 141 B70140
s navijakom
2Praga S5T2TN 35045
3Škoda 706 RTTN 37050
4Tatra 138 NT 48545

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa ustanovení bodu 4.

VI. Traktory kolesové

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka a typCelková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrovZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1Zetor 25 A25450
2Zetor 35 Super40740
3Zetor 5030550
4Zetor 201126150
5Zetor 301129250
6Zetor 401134550
7Škoda 3039040

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa užitočného výkonu v „k“ uvedeného v technickom preukaze vozidla.

Por. čís.Užitočný výkon v „k"Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrovZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1do 1527745
216-3542350
336-5049755
451-6058750
561-8057655
681-10060855
7nad 10070050

Normy odpisov uvedené v tabuľke platia len pre dopravné traktory na naftu jazdiace prevažne po vozovkách. Normy odpisov pre poľnohospodárske traktory určujú smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva. Pásové traktory sa nepovažujú za dopravné traktory a platia pre ne normy odpisov pre poľnohospodárske traktory.

VII. Prívesy osobné

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka a typCelková odpisová sadzba v KčsZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1R P A22545
2PRK620150
3D M 418530
4D 419230
5B 4016530

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa miest obsaditeľnosti uvedených v technickom preukaze vozidla.

1do 3018940
2nad 3026740

VIII. Prívesy nákladné

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka, typ a druhValníkovéSklápacieSkriňovéŠpeciálneZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
ab1112131421
1A 1,58145
2A 38050
13217150
3A 3 C 3000 l cisterna 20340
4A 58450
5A 5 P, PO, Pzas 11250
6A 5 S sťahovacie 28455
7A 10 15750
8T 3,56665
9T 3,5 P8365
10T 5 P10865
11DA 5 na dlhé drevo 18450
12DA 6,5 na dlhé drevo 26855
13DT 5 na dlhé drevo 20955
14DT 7 na dlhé drevo 25450

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa užitočného zaťaženia v tonách uvedeného v technickom preukaze vozidla.

Por. čís.Užitočné zaťaženie v tonáchPočet nápravValníkovéSklápacieSkriňovéŠpeciálneZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
abc1112131421
aa) jednonápravové
1do 2,0001496815350
22,001-7,500120050
3nad 7,500124650
bb) dvoj- a viacnápravové
1do 1,5002799345
13135
21,501-2,50029010545
15635
32,501-3,50029911850
18040
43,501-5,500211313950
21040
55,501-7,500213116255
29835
6314718150
34835
77,501-10,000215819560
35140
8317721755
40835
9nad 10,0002pozri poznámku
103pozri poznámku

Poznámka: Pre dvoj- a viacnápravové prívesy s užitočným zaťažením 10,000 t a viac sa použijú odpisové sadzby udané pre užitočné zaťaženie 7,501-10,000 t, ku ktorým sa pripočíta za každú ďalšiu tonu užitočného zaťaženia 10% celkovej odpisovej sadzby v Kčs.

Por. čís.Užitočné zaťaženie v tonáchPočet nápravValníkovéSklápacieSkriňovéŠpeciálneZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
abc1112131421
cc) ťažké na pneumatikách
1do 1556750
216-2075450
321-301 19550
431-401 28650
541-601 37850
6nad 602 02550
dd) Ťažké na plných obručiach
1do 20153245
221-40270845
341-60282745
461-80390245
5nad 80527045

IX. Návesy osobné

Por. čís.Značka a typCelková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrovZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1Karosa NO 80*)
*) Určí sa dodatočne.

X. Návesy nákladné

Por. čís.Užitočné zaťaženie v tonáchValníkovéChladiaceZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
Celková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrov
ab111221
1do 10,00018050
81555
2do 14,00024750
99655

XI. Motocykle

a) hromadné typy:

Por. čís.Značka a typCelková odpisová sadzba v Kčs na 1000 základných kilometrovZ celkovej odpisovej sadzby pripadá na GO %
ab1121
1ČZ 125 15160
2ČZ 150 16155
3Jawa ČZ 125 17455
4Jawa ČZ 150 18455
5Jawa ČZ 175 20050
6Jawa ČZ 250 16645
7Jawa ČZ 350 18445
8Jawa 250 14845
9Jawa 350 16645
10Jawa 500 16540

b) ostatné typy neuvedené pod písmenom a):

Pre tieto vozidlá sa normy odpisov určujú podľa obsahu valcov v cm3 uvedeného v technickom preukaze vozidla.

1do 15017055
2151-25014950
3251-35016645
4351-50016240
5501 a viac15440

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1965.


Prvý námestník ministra:

Vokáč v. r.