Vyhláška č. 8/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o ďalšej zmene vyhlášky o správnych poplatkoch

Čiastka 6/1964
Platnosť od 28.01.1964 do31.12.1965
Účinnosť od 01.02.1964 do31.12.1965
Zrušený 146/1965 Zb.

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií

z 23. januára 1964

o ďalšej zmene vyhlášky o správnych poplatkoch

Ministerstvo financií ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia č. 138/1960 Zb.


Článok 1

Vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 109/1962 Zb. sa mení a doplňuje takto:

1. V sadzobníku I sa mení ustanovenie položiek 8, 16, 37, 39, 41, 42 a za doterajšiu položku 19 sa vkladá nová položka 19a).

2. V oddiele G sadzobníka I - Pôdohospodárstvo nahradzujú sa doterajšie položky č. 30 až 34 novými položkami č. 30 až 33; Poznámky spoločné pre poplatky za úkony veterinárnej služby (pol. 30 až 34) sa zrušujú.

3. Nové znenie položiek 8, 16, 37, 39, 41 a 42, ako aj znenie nových položiek 19 a), 30 až 33 je v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.


Článok 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1964.


Minister:

Dvořák v. r.


SADZOBNÍK I

správnych poplatkov vyberaných národnými výbormi a inými orgánmi štátnej správy

Pol.Predmet poplatkuPoplatok
Kčs
Oddiel B
Všeobecná vnútorná správa
8Udelenie náhradného víza orgánmi pasovej kontroly
a) vstupného 60,-
b) precestovacieho40,-
Poznámka
Podľa zásady vzájomnosti možno poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť alebo so súhlasom Ministerstva financií poplatok primerane zvýšiť.
Oddiel E
Cestná prevádzka a doprava
16Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla zostaveného súkromným výrobcom (aj amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide o
a) jednostopové vozidlá s obsahom valcov do 50 ccm500,-
b) ostatné jednostopové vozidlá (vrátane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek - ríkš)2 000,-
c) dvojstopové vozidlá (vrátane tzv. autíčok)8 000,-
Poznámky
1. V poplatku je zahrnutý i poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenie o technickom preukaze pre motorové vozidlo.
2. Pri motorových vozidlách zariadených pre invalidov sa znižuje poplatok podľa písm. b) a c) o 50 %.
3. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, vyberie sa poplatok sadzbou zvýšenou o 30 %.
19 a)Za povolenie individuálneho výcviku vodičov motorových vozidiel
a) jednostopových150,-
b) dvojstopových300,-
Poznámka
Správny orgán môže poplatok znížiť, príp. od jeho vybratia upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov-invalidov, ktorí v dôsledku svojej invalidity potrebujú osobitnú úpravu motorového vozidla.
Oddiel G
Pôdohospodárstvo
30Veterinárna prehliadka zvierat určených na prevoz, zvierat dovezených cudzími chovateľmi na výstavy a na iné účely, a to
a) veľkých zvierat, zveri srstnatej a čiernej a iných zvierat ďalej neuvedených za zásielku do 10 kusov20,-
za každý ďalší kus1,-
b) psov, za zásielku do 3 kusov20,-
za každý ďalší kus4,-
c) iných malých zvierat, za zásielku do 20 kusov20,-
za každý ďalší kus0,60
d) odstavčiat, jahniat, kozliat, za zásielku do 50 kusov20,-
za každý ďalší kus0,40
e) hydiny, pernatej zveri a holubov, za zásielku do 10 kusov20,-
za každý ďalší kus0,20
Poznámky
1. Za zásielku sa vyberie poplatok najviac v sume 100,- Kčs.
2. Ak majú zvieratá dovezené cudzími chovateľmi na výstavy a na iné účely veterinárny preukaz o zdravotnej nezávadnosti vydaný v cudzine a zodpovedajúci platným medzinárodným predpisom, možno od vybratia poplatku upustiť, ak je zaručená vzájomnosť.
3. Správny orgán môže so súhlasom Ministerstva financií určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá obdobný poplatok štát, ktorého občanom je poplatník, prípadne od vybratia poplatku upustiť.
31Veterinárny zdravotný dozor mimo vstupnej stanice pri kŕmení a napájaní zvierat určených na prevoz, a to
a) veľkých zvierat, za kus2,-
b) malých zvierat, za kus1,-
c) drobných zvierat, za každý železničný vozeň alebo auto10,-
Poznámka
Za celú zásielku sa vyberie najviac 100,- Kčs.
32Vyšetrenie a pitva zvierat, ktoré pri prevoze počas dopravy uhynú alebo boli zabité, a to
a) veľkých zvierat, za kus60,-
b) malých zvierat, za kus30,-
c) drobných zvierat, bez ohľadu na počet vyšetrovaných a pitvaných kusov, za zásielku10,-
33Veterinárny zdravotný dozor a prehliadka potravín a surovín živočíšneho pôvodu, pokiaľ je prehliadka podľa platných predpisov nariadená
a) za každú vozňovú (vagónovú) zásielku40,-
b) za každú kusovú zásielku do 100 kg 10,-
nad 100 kg20,-
Oddiel I
Finančná správa
37Povolenie podľa zákona o devízovom hospodárstve s výnimkou povolení podľa pol. 36, z ceny1 % až 100 %
Poznámka
Poznámka č. 2 k položke 36 platí tu obdobne.
Oddiel K
Zahraničná správa (vrátane zastupiteľských úradov)
39Vydanie cestovného pasu alebo iného preukazu totožnosti pre cestu do cudziny20,- až 400,-
Poznámky
1. Poplatok sa platí vopred pri podaní žiadosti o pas.
2. Pri vydávaní hromadných cestovných dokladov sa vyberá poplatok za každú osobu uvedenú v hromadnom cestovnom doklade.
3. Poplatok sa nevyberá za deti do 15 rokov - s výnimkou prípadov, že sa vydáva i pre ne samostatný cestovný pas (doklad).
4. Za vydanie cestovného pasu na účely vysťahovania možno poplatok zvýšiť podľa dôvodov vysťahovania a majetkových pomerov žiadateľa až na pätnásťnásobok sadzby.
5. Diplomatické a služobné pasy a doklady nahradzujúce služobné pasy sú od poplatku oslobodené.
41Vidovanie cestovného pasu
a) vstupné vízum, spätné vízum, návratné vízum jednorazové30,-
b) návratné vízum trvalé - s obmedzeným počtom ciest60,-
c) návratné vízum trvalé - bez obmedzenia počtu ciest120,-
d) precestovacie vízum, turistické vízum alebo vízum na kúpeľný pobyt v ČSSR20,-
Poznámky
1. Poplatok za turistické vízum alebo za vízum na kúpeľný pobyt v ČSSR sa vyberá pri zakúpení služieb v devízach.
2. Ministerstvo zahraničných vecí môže určiť poplatok na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého je občanom držiteľ pasu, príp. poplatok znížiť alebo odpustiť.
3. Od poplatku sú oslobodené
a) diplomatické a zvláštne víza,
b) vidovania čs. pasov osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v cudzine, na cestu do ČSSR,
c) víza udelené významným osobám.
42Konanie o podaniach na zastupiteľských úradoch, ak nie je za úkony podaním vyvolané uložený osobitný poplatok20,-
Poznámky
1. Podľa obťažnosti prípadu možno poplatok vybrať násobkom základnej sadzby, najviac však vo výške 500,- Kčs.
2. Poplatok základnou sadzbou 20,- Kčs sa vyberie, aj keď žiadaný úkon bol bezvýsledný.