Vyhláška č. 121/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

(v znení č. 121/1969 Zb., 104/1970 Zb.)

Čiastka 52/1964
Platnosť od 16.06.1964 do31.12.1973
Účinnosť od 01.12.1970 do31.12.1973
Zrušený 175/1973 Zb.

121

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy energetiky

z 22. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

Ústredná správa energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:

PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje všetky dodávky elektriny a tepla, nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY ELEKTRINY

Prvý oddiel

Technické podmienky

§ 2

(1) Dodávka je splnená prechodom elektriny zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(2) Pri dodávkach elektriny je prípustná tolerancia + 3 % a - 10 %; pri dodávkach pre elektrickú trakciu Československých štátnych dráh, pre hromadnú mestskú dopravu, pre zvláštne zariadenia Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra a Ústrednej správy spojov, ako i pre dodávky elektriny zo závodných elektrární do zariadení pre verejný rozvod, je však prípustná tolerancia + 7 % a - 10 %.

(3) Pri napätí elektriny je prípustná tolerancia ± 10 %; napätie sa meria na svorkách odovzdávajúceho elektromeru. Pre odbery pri nižšom účinníku ako 0,7 dodávateľ nie je povinný dodržiavať výšku napätia.

(4) Pri kmitočte je prípustná tolerancia ± 1 %; môže sa merať na ktoromkoľvek mieste odberného zariadenia.

(5) Odberateľ nesmie dodávať jalovú energiu do sietí dodávateľa bez jeho súhlasu.

§ 3

(1) Bez súhlasu dodávateľa nesmie odberateľ prenechať elektrinu podružne pripojeným odberateľom; tento súhlas dodávateľ dá len v tých prípadoch, keď ich pripojenie na verejný rozvod by bolo nehospodárne.

(2) Odberateľ je povinný zabezpečiť u podružne pripojených odberateľov zachovávanie všetkých predpisov a opatrení týkajúcich sa odberu a hospodárenia elektrinou.

Obmedzenie a prerušenie dodávky a odberu

§ 4

Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny v týchto prípadoch:

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác prejednaných s odberateľom aspoň 40 dní vopred,

b) pri zmene napätia alebo druhu dodávanej elektriny,

c) pri živelných pohromách (napr. búrke, víchrici, požiari, povodni, zosutí pôdy),

d) pri vykonávaní regulačných a dispečerských opatrení podľa regulačného a vypínacieho plánu,

e) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje osobitným predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku alebo spôsobiť nadmerné straty pri spotrebe elektriny, prípadne mimoriadny pokles alebo kolísanie napätia u iných odberateľov,

f) ak zabraňuje odberateľ zo zariadení pre verejný rozvod elektriny dodávateľovi prístup k meracím prístrojom a elektrickým zariadeniam,

g) ak bol u odberateľa zistený neoprávnený odber,

h) ak zmení odberateľ bez súhlasu dodávateľa počet alebo prípojnú, prípadne dojednanú hodnotu transformátorov slúžiacich odberateľovi na priamy odber elektriny zo zariadenia pre verejný rozvod,

ch) ak odberateľ nesplní príkaz na odstránenie závad v elektrickom zariadení, prípadne neodstráni rušenie telekomunikačného zariadenia energetiky, počúvanie rozhlasu, príjem televízie alebo iných zariadení,

i) ak odberateľ prenechá elektrinu bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom,

j) ak zariadenie odberateľa má trvale horší účinník než 0,5, prípadne horší účinník, než je určený dodávateľom, a odberateľ nevyhovel v danej lehote výzve dodávateľa na jeho zlepšenie,

k) ak odberateľ odoberá vyšší príkon, než ktorý je určený spotrebným alebo odberovým diagramom, alebo ak spotrebuje väčšie množstvo kWh, než je dojednané zmluvou,

l) z nevyhnutných prevádzkových dôvodov; toto prerušenie však v čase, keď odberateľ mal podľa diagramu nárok odoberať elektrinu, nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie ako 15 minút.

§ 5

(1) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny je dodávateľ povinný oznamovať vhodným spôsobom všetkým veľkoodberateľom. Bez tohto oznámenia, pokiaľ nejde o prípady uvedené v § 4 písm. c) a l), dodávateľ nesmie obmedziť alebo prerušiť dodávku elektriny. V prípadoch uvedených v § 4 písm. f) až j) musí sa oznámenie, pokiaľ sa organizácie nedohodnú na inom spôsobe, urobiť písomne; v prípadoch uvedených v § 4 písm. k) dodávateľ poskytne primeranú lehotu.

Maloodberateľom je dodávateľ povinný oznamovať obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny len v celkom výnimočných prípadoch, keď sa na tom organizácie z vážnych dôvodov dohodnú v zmluve.

(2) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky elektriny pre vykonávanie plánovaných údržbových opráv a prevádzkových prác, prejednávaných podľa § 4 písm. a) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľom vo veľkom aspoň 10 dní vopred.

(3) Prerušenie alebo obmedzenie dodávky nesmie sa však uskutočniť, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo neúmerným hospodárskym stratám. Ak však hrozí nebezpečenstvo z omeškania, najmä ak závady na odbernom elektrickom zariadení bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života alebo majetku, dodávateľ odpojí závadné zariadenia ihneď po zistení závady; ak odberateľ nie je pri odpojení prítomný, upovedomí ho o tom bez meškania.

(4) Zmenu napätia či druhu elektriny dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi najmenej rok vopred.

§ 6

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber z dôvodov uvedených v § 4 písm. a) až d); je povinný postupovať pritom obdobne podľa § 5.

§ 7

Dodávateľ a odberateľ sú povinní navzájom si potvrdzovať príkazy energetického dispečingu na zmenu dodávky pri odbere elektriny. Spôsob a dôsledky týchto dispečerských opatrení organizácie dohodnú pri uzavieraní zmluvy.

Druhý oddiel

DODÁVKY ELEKTRINY ZO ZARIADENÍ PRE VEREJNÝ ROZVOD

Hospodárske zmluvy

§ 8

(1) Organizácia, ktorá hodlá odoberať elektrinu zo zariadení pre verejný rozvod, je povinná najneskôr 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi návrh zmluvy na formulári, ktorý mu dodávateľ na požiadanie vydá. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 20 dní od jeho prijatia.

(2) Zmluvy sa uzavierajú spravidla bez časového obmedzenia, a to pre každé odberné miesto osobitne. Jediným odberným miestom môže byť samostatný, priestorove súvislý a elektricky prepojený celok, aj keď má viac elektrických prípojok.

(3) Rovnakým spôsobom sa uzavrie zmluva:

a) pri rozšírení menovitého alebo dojednaného príkonu transformátorov pri primárnom odbere o viac ako 5 %,

b) pri požadovanom rozšírení sekundárneho odberu do prípojnej hodnoty 10 kW o viac ako 2 kW, alebo ak ide o rozšírenie prípojnej hodnoty nad 10 kW o viac ako 10 %. Prípojnou hodnotou sa rozumie súčet príkonov všetkých elektrických spotrebičov podľa údajov na ich štítku alebo priamo na žiarovkách vo wattoch alebo v kilowattoch (kW),

c) ak odberateľ požaduje zmenu sadzby.

(4) Ak nový užívateľ preberá objekty, v ktorých je elektrické zariadenie pripojené na zariadenie pre verejný rozvod elektriny, je povinný najneskôr pred začatím odberu predložiť dodávateľovi návrh zmluvy a do 3 dní od prevzatia objektu oznámiť stav meracieho zariadenia ku dňu prevzatia alebo v tej istej lehote písomne oznámiť, že nehodlá elektrinu odoberať.

§ 9

(1) Odberatelia elektriny sa delia na odberateľov vo veľkom a v drobnom.*)

(2) Odberatelia vo veľkom sa ďalej delia na odberateľov:

a) prvej kategórie, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je viac ako 240 tis. kWh a najvyšší plánovaný hodinový elektrický príkon viac ako 1 000 kW,

b) druhej kategórie, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je viac ako 250 tis. kWh, avšak najvyšší plánovaný hodinový elektrický príkon je najviac 1 000 kW,

c) tretej kategórie, ak ich plánovaná ročná spotreba elektriny je najviac 240 tis. kWh.

(3) U odberateľov vo veľkom sa množstvo elektriny, ktoré má byť dodané v príslušnom období, určuje v zmluve podľa plánovacích aktov. Časový priebeh odberu za príslušné obdobie je určovaný odberovým, prípadne spotrebným diagramom. Najneskôr 20 dní pred začiatkom tohto obdobia odberateľ vo veľkom je povinný oznámiť dodávateľovi potrebu elektriny (v kWh) na príslušné obdobie a do ďalších 10 dní dojednať podľa bližších časových dispozícií dodávateľa odberový diagram, ktorý je súčasťou zmluvy.

(4) Odberové i spotrebné diagramy môžu byť smenové, denné, mesačné, štvrťročné a ročné, obvykle vyjadrené priebehom denných, týždenných alebo mesačných maximálnych hodnôt; druh diagramu navrhuje dodávateľ po prejednaní s odberateľom.

(5) Odberatelia prvej kategórie dojednajú príslušné diagramy mesačne, druhej kategórie štvrťročne a tretej kategórie ročne; to platí o dojednávaní množstva elektriny (v kWh).

(6) Ak dodatočne dôjde k nepredvídanej zmene, najmä v účelovej výrobe, odberateľ môže žiadať dodávateľa najneskôr vždy do 15. dňa mesiaca, v ktorom k zmene dochádza, o dodatočné zníženie množstva elektriny v zmluve a súčasne o úpravu dojednaného odberového diagramu zodpovedajúcu nižšiemu množstvu kWh; túto zmenu je dodávateľ povinný uskutočniť do piatich dní.

§ 10

Pri zrušení zmluvy odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi, aby vykonal posledné odpočítanie a odobral meracie prístroje, prípadne vykonal iné opatrenia súvisiace so skončením dodávky. Ak odberateľ neumožní vykonanie odpočítania, je povinný platiť odoberanú elektrinu vrátane odplaty za meracie zariadenia až do skončenia dodávky alebo do predloženia návrhu zmluvy novým odberateľom.

§ 11

Odberatelia elektriny v drobnom sú povinní pred uzavretím zmluvy preukázať, že odberné elektrické zariadenie vyhovuje požiadavkám bezpečnosti a hospodárnosti; potvrdenie o tom vydávajú oprávnené elektrotechnické závody.

Meranie

§ 12

(1) Odber elektriny zo zariadenia pre verejný rozvod meria dodávateľ spravidla v mieste, kde elektrina prechádza zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa, a to podľa údajov vlastného meracieho, pomocného a ovládacieho zariadenia (ďalej len „meracie zariadenie“), ktoré odberateľovi namontuje, zapojí, udržuje a ciachuje za odplatu ustanovenú osobitnými predpismi.*)

(2) Dodávateľ môže kedykoľvek na svoj náklad vymeniť svoje meracie zariadenia namontované u odberateľa.

(3) Odberateľ je povinný sa starať o to, aby nedošlo k poškodeniu meracích zariadení, sledovať ich riadny chod a bez zbytočného odkladu dodávateľovi ohlásiť všetky závady v meraní, ako i poruchy vo svojom odbernom rozvodnom zariadení.

(4) Odberatelia môžu pre vlastnú potrebu (pre jednotlivé oddelenia závodu) namontovať vlastné kontrolné i podružné elektromery, zapojené za hlavným elektromerom dodávateľa. Stavy týchto elektromerov dodávateľ neodpočíta a na ich osadenie, pokiaľ nie sú zapojené na meracie transformátory hlavného merania, netreba súhlas dodávateľa; odberateľ však pri osadení prihliada na ich účelnosť, najmä z hľadiska tvorby spotrebných noriem elektriny.

(5) Namontovanie kontrolných meracích zariadení odberateľa v prípadoch, keď ich treba pripojiť na meracie transformátory dodávateľa, môže sa vykonať len so súhlasom dodávateľa. Toto pripojenie vykonáva dodávateľ na náklad odberateľa.

(6) Za účelom diaľkového signalizovania, riadenia a ovládania spotreby elektriny, napr. pomocou impulzov tónového kmitočtu, dodávateľ je oprávnený umiestniť do zariadenia odberateľa prijímacie relé alebo iné ovládacie zariadenia.

§ 13

(1) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meracích zariadení, môže požiadať písomne dodávateľa o ich preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný vykonať skúšku meracieho zariadenia do 30 dní po oznámení námietok odberateľa, a ak je toto zariadenie vadné, vymeniť ho za správne. Skúška sa vykoná podľa príslušných technických noriem.**)

(3) Ak sa pri skúške zistí, že údaj skúšaného meracieho zariadenia sa neodchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa technická norma, odberateľ uhrádza náklady spojené s preskúšaním.

(4) Ak sa pri skúške meracieho zariadenia zistí, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako pripúšťa technická norma, zvýhodnená organizácia uhradí sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odpočítania. V tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu uhrádza organizácia, ktorá ho má v správe (vlastníctve).

(5) Ak nemožno presne zistiť spotrebu elektriny za čas poruchy meracieho zariadenia, vypočíta sa podľa spotreby v približne rovnakom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, dodávateľ môže fakturovať túto spotrebu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších dvoch odpočítacích obdobiach, prípadne iným s odberateľom dohodnutým spôsobom.

(6) Ak pri dodávke vznikla závada v meraní poruchou sadzbového spínača alebo zastavením jeho chodu, vyfakturuje sa celá spotreba od posledného odpočítania až do odstránenia poruchy nižšou a vyššou sadzbou v pomere podľa spotreby z predchádzajúceho odpočítacieho obdobia, v ktorom meradlá správne registrovali.

§ 14

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá elektrinu bez zmluvy s dodávateľom, hoci len na skúšku, a najmä ak nie je meraná meracím zariadením dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá elektrinu na iné účely než dojednané, alebo pre spotrebiče, používanie ktorých je podľa osobitných predpisov zakázané,

c) ak odberateľ vykonal také opatrenia, aby meracie zariadenia spotrebu elektriny buď nezaznamenávali alebo ju zaznamenávali nesprávne na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia užíva,

d) ak odberateľ poškodí meracie zariadenie, jeho továrenské, ciachové alebo podnikové plomby, alebo ak neohlási náhodilé poškodenie do troch dní po tom, keď ho zistil.

(2) Množstvo elektriny neoprávnene odobraté pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa zisťuje tak, že sa uvažuje u odberateľov elektriny nízkeho napätia štítkové zaťaženie všetkých zistených spotrebičov nemeraných, nesprávne meraných alebo neoprávnene používaných, a tento čas využitia (pokiaľ nebol zistený dlhší):

a) pri vyhrievačoch všetkých druhov (od septembra do konca apríla) a pri zásobníkoch horúcej vody (uvažované celoročne), po osem hodín denne,

b) pri svetelných spotrebičoch a spotrebičoch oznamovacej techniky (rádio, televízor), po štyri hodiny denne,

c) pri všetkých ostatných spotrebičoch (napr. pri vyhrievacích spotrebičoch na varenie a pečenie a chladiace zariadenie vrátane elektrických motorov a domových vodárničiek) po dve hodiny denne.

(3) Pri neoprávnenom odbere zistenom u odberateľov elektriny vysokého alebo veľmi vysokého napätia sa uvažuje štítkové zaťaženie všetkých transformátorov slúžiacich na priamy odber zo zariadenia pre verejný rozvod elektriny, a to po dobu 8 hodín denne, pokiaľ nebol zistený dlhší čas využitia.

(4) Denná spotreba ustanovená podľa odseku 2, prípadne odseku 3 sa násobí počtom dní neoprávneného odberu, a ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, fakturuje sa odber za celé posledné odpočítacie obdobie za cenu podľa platných sadzieb.

(5) Ak nemožno zistiť počet a druh skutočne užívaných spotrebičov u odberateľov elektriny nízkeho napätia, určia sa za základ výpočtu náhrady údaje, ktoré sú uvedené v zmluve.

(6) K sumám vypočítaným podľa odseku 4 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs. Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber pri spotrebičoch nesprávne meraných sa zníži o sumy zaplatené za čas neoprávneného odberu.

§ 15

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva elektriny sa určujú penále, a to u odberateľov vo veľkom prvej kategórie mesačne, druhej kategórie štvrťročne a tretej kategórie ročne takto:

a) ak dodávateľ nedodá dohodnuté množstvo pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,02 Kčs za každú nedodanú kWh,

b) ak odberateľ neodoberie dohodnuté množstvo pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,02 Kčs za každú neodobratú kWh,

c) ak odberateľ prekročí dohodnuté množstvo pre jednotlivé odberné miesta, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,10 Kčs za každú prekročenú kWh; pri dodávkach elektriny pre elektrickú trakciu Československých štátnych dráh, hromadnú mestskú dopravu a pre zvláštne zariadenia Ministerstva národnej obrany, Ministerstva vnútra a Ústrednej správy spojov zaplatí však 0,02 Kčs.

(2) Za nedodanie alebo prekročenie dohodnutého elektrického výkonu určujú sa u odberateľov vo veľkom penále takto:

a) ak dodávateľ nedodá elektrický výkon v kW dohodnutý odberovým diagramom pre jednotlivé odberné miesta alebo ak preruší dodávku elektriny dlhšie ako 15 minút, a to súvisle v čase, keď odberateľ bol podľa diagramu oprávnený elektrinu odoberať, dodávateľ je povinný zaplatiť penále vo výške 0,02 Kčs za každý nedodaný kW a hodinu, najmenej však 20 Kčs,

b) ak odberateľ, u ktorého sa elektrický výkon meria ukazovateľom štvrťhodinového maxima, prekročí štvrťhodinový výkon v kW o viac ako 10 % hodinovej hodnoty dohodnutej odberovým diagramom, a to v čase energetických špičiek, prípadne i v mimošpičkovom čase, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu, určujúci zníženie spotreby elektriny, je povinný dodávateľovi zaplatiť za každý prípad prekročenia štvrťhodinového elektrického výkonu penále vo výške 50 Kčs, najviac však 3 000 Kčs za príslušné obdobie (odsek 1),

c) ak odberateľ, u ktorého sa odber elektriny meria zariadením s grafickou registráciou (maxigraf, printomaxigraf alebo maxiprint) alebo sa priebeh odoberaného elektrického výkonu zisťuje pravidelným odpočítaním príslušného elektromeru, prekročí dojednaný odberový diagram v čase energetických špičiek, prípadne i v mimošpičkovom čase, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu, určujúci zníženie spotreby elektriny oproti diagramu, je povinný dodávateľovi zaplatiť penále, a to vo výške:

1,- Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení do 5 % hodnoty odberového diagramu,

3,- Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení do 10 % hodnoty odberového diagramu,

10,- Kčs za každý kW a hodinu pri prekročení nad 10 % hodnoty odberového diagramu.

(3) Za nedodržanie kmitočtu a napätia určujú sa penále takto: a) ak dodávateľ dodáva elektrinu súvisle po čas dlhší ako 15 minút pri napätí či kmitočte nižšom alebo vyššom, než bolo dohodnuté, je povinný zaplatiť penále vo výške 0,02 Kčs za každú kWh dodanú pri nižšom alebo vyššom napätí či kmitočte,

b) ak dodávateľ dodá elektrinu súčasne pri nižšom alebo vyššom napätí a kmitočte, a to súvisle po čas dlhší ako 15 minút, zaplatí penále iba vo výške 0,02 Kčs za každú kWh dodanú pri vyššom alebo nižšom napätí a kmitočte,

c) penále podľa písmena a) a b) sa platí len v tom prípade, ak sa dodržiavanie napätia a kmitočtu môže zisťovať ciachovanými prístrojmi s grafickým zaznamenávaním, pričom dodávateľ môže v prípade pochybnosti o správnom registrovaní požiadať o preciachovanie. Výdavky za preciachovanie uhrádza tá organizácia, v neprospech ktorej sa prejaví výsledok preskúšania.

(4) Za nedodržanie lehôt ustanovených v § 9 ods. 3 a v § 13 ods. 2, ako i za nedodržanie trojdňovej lehoty ustanovenej predpismi o hospodárení elektrinou pre zaslanie hlásenia o priebehu výroby, odbere spotreby a dodávky elektriny určuje sa penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 000 Kčs.

(5) Pri neoprávnenom odbere odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 50 Kčs za každý deň, keď odoberá elektrinu bez zmluvy.

Tretí oddiel

§ 16

Fakturácia a platenie

(1) Fakturovanie dodávok elektriny sa vykonáva:

a) u veľkoodberateľov v prípadoch, keď plánovaná hodnota mesačného odberu je najmenej 4 000 Kčs, zbernými faktúrami, pričom je formou platenia plánované zúčtovanie,

b) u ostatných veľkoodberateľov zbernými faktúrami,

c) u maloodberateľov zbernými faktúrami s preddavkovým účtovaním; po prechodný čas je dodávateľ oprávnený odpočítať a súčasne inkasovať priamo.

(2) Zberná faktúra za dodávku elektriny, ktorá nie je splatná v hotovosti alebo nebola zaplatená pre nedostatok hotovosti, môže sa zaplatiť prevodným príkazom, ak neprevyšuje sumu 200 Kčs, inak inkasným príkazom. Prevodný príkaz, prípadne inkasný príkaz vystavuje dodávateľ pri odpočítaní meradiel. Zberná faktúra, pokiaľ sa platí prevodným príkazom, je zročná v miestnom styku do 6 dní a v medzimiestnom styku do 10 dní po jej odoslaní.

(3) Ak dodávateľ nemôže odovzdať odberateľovi pre jeho neprítomnosť zbernú faktúru, ktorá je splatná v hotovosti, zahrnie dodávateľ do zbernej faktúry manipulačný poplatok vo výške 0,60 Kčs a zašle ju odberateľovi.

(4) Ak dodávateľ nemôže vykonať odpočítanie, môže vyhotoviť faktúru podľa spotreby v minulom období a rozdiely zúčtovať pri najbližšom zistení skutočných údajov elektromera.

(5) Ak odberateľ nezaplatí zbernú faktúru ihneď v hotovosti, dodávateľ na nej vyznačí, že nebola zaplatená, a odovzdá ju odberateľovi.

Štvrtý oddiel

ZÁVODNÉ ELEKTRÁRNE

Uzavieranie zmlúv

§ 17

(1) Zmluvy o dodávke elektriny zo závodných elektrární do zariadení pre verejný rozvod elektriny sa uzavierajú pre každú závodnú elektráreň osobitne.

(2) Zmluva sa uzaviera spravidla na dobu jedného roka; jej súčasťou je dodávkový a výrobný diagram.

§ 18

(1) Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi, pokiaľ s ním nedohodol inú lehotu, 20 dní pred začiatkom každého dodávkového mesiaca množstvo elektriny v kWh, ktoré bude dodané.

(2) Odberateľ dohodne s dodávateľom do ďalších piatich dní dodávkový diagram. Dodávku elektriny dodávateľ rozdelí podľa bližších dispozícií odberateľa na čas vyššieho a nižšieho zaťaženia energetického systému a súčasne dohodne dodávku jalovej elektriny. Organizácie sú pritom povinné prihliadať na technológiu účelovej výroby, povahu závodnej elektrárne, na ekonomické hľadiská i na potrebu celoštátneho energetického systému.

Meranie elektriny dodávanej závodnými elektrárňami

§ 19

(1) Meracie zariadenie sa umiestňuje spravidla v mieste, kde elektrina prechádza zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa; obstará, montuje a udržuje ich, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, odberateľ, ktorý za ne účtuje dodávateľovi úhradu. Dodávateľ má právo po dohode s odberateľom pripojiť svoje kontrolné meracie zariadenia.

(2) Dodávaná elektrina činná i jalová sa meria ciachovanými jednoduchými, prípadne viacsadzbovými elektromermi opatrenými brzdou proti spätnému chodu.

(3) Dodávateľ je povinný upozorniť odberateľa na závady vzniknuté na meracom zariadení, prípadne na jeho chybný chod.

(4) Odpočítanie elektromera vykonáva odberateľ v mesačných obdobiach koncom alebo začiatkom každého mesiaca.

§ 20

(1) V elektrárňach o inštalovanom výkone nad 1 000 kW je dodávateľ povinný viesť polhodinové denné záznamy o výrobe elektriny, hodinové záznamy o dodávkach elektriny svojmu podniku a do zariadenia pre verejný rozvod, ako i ostatným odberateľom. Dodávateľ je tiež povinný viesť hodinové diagramy dodávok a podávať odberateľovi pravidelné denné hlásenia, a to najneskoršie do 9. hodiny nasledujúceho dňa. Dodávateľ je povinný zapisovať do svojho prevádzkového denníka príčiny zníženia alebo prerušenia dodávky do zariadenia pre verejný rozvod elektriny s udaním času (hodina a minúta) a hlásiť ich ihneď odberateľovi. Tieto hlásenia dodávateľ je povinný písomne potvrdiť počas nasledujúceho dňa.

(2) Pri elektrárňach o inštalovanom výkone nižšom ako 1000 kW dodávateľ odberateľovi hlási iba vyrobené, prípadne dodané množstvá kWh za celú smenu, a ďalej výkony dosiahnuté v čase dopoludňajšieho a večerného špičkového zaťaženia energetického systému.

(3) Organizácie môžu dohodnúť podľa celkovej energetickej situácie aj iný spôsob podávania hlásení.

(4) V prípade porúch na výrobnom zariadení závodnej elektrárne odberateľ dodáva elektrinu závodnej elektrárni podľa osobitného dojednania v zmluve, a to za ceny platné pre výpomocné dodávky elektriny vo veľkom za zariadenie pre verejný rozvod elektriny.

§ 21

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva elektriny organizácia je povinná zaplatiť druhej organizácii penále vo výške 0,02 Kčs za každú kWh, najmenej však 20 Kčs.

(2) Za nedodanie alebo prekročenie dohodnutého elektrického výkonu dodávateľ je povinný zaplatiť penále vo výške 0,02 Kčs za každý kW a hodinu, najmenej však 20 Kčs.

(3) Za nedodržanie napätia dodávateľ je povinný zaplatiť penále podľa § 15 ods. 3.

(4) Za nedodržanie lehôt uvedených v § 18 organizácia, ktorá je v omeškaní, zaplatí penále 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 000 Kčs.

§ 22

(1) Organizácia, ktorá má v prevádzke závodnú elektráreň alebo tepláreň, je súčasne dodávateľom elektriny vlastnému podniku, je povinná uviesť v zmluve uzavieranej s organizáciou ÚSE aj množstvo elektriny v kWh dodávanej vlastnému podniku a zodpovedajúci spotrebný diagram.

(2) Za nedodržanie takto určeného množstva (kWh) a výkonu (kW) je táto organizácia povinná zaplatiť organizácii ÚSE majetkové sankcie ustanovené v § 15 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. b), c), ods. 4 a ods. 5.

(3) Ak organizácia, ktorá prevádza závodnú elektráreň alebo tepláreň, dodáva elektrinu inému odberateľovi, tieto dodávky sa spravujú podľa druhej časti, druhý oddiel.

TRETIA ČASŤ

DODÁVKY TEPLA

Prvý oddiel

Technické podmienky a meranie

§ 23

(1) Dodávka je splnená prechodom tepla zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa; organizácie sa môžu dohodnúť aj inak.

(2) Pri dodávkach tepla v Gcal je prípustná tolerancia + 5 % a - 10 %.

(3) Tlak a teplotu dodávanej pary, prípadne horúcej alebo teplej vody organizácie dohodnú v zmluve; súčasne dohodnú aj ich minimálne a maximálne hodnoty, v ktorých sa môžu dodávky a odbery pohybovať.

(4) Odberateľ je oprávnený kondenzát i návratnú vodu iba tepelne využitkovať len do ochladenia určeného dodávateľom; je však povinný kondenzát i návratnú vodu vracať. Prípustné sú len straty ustanovené technickou normou alebo v zmluve. V celkom výnimočných prípadoch môžu sa organizácie dohodnúť na inom spôsobe použitia kondenzátu.

(5) Odberateľom vrátený kondenzát nesmie byť znečisťovaný viac, než ako bolo s dodávateľom dohodnuté. V odôvodnených prípadoch dodávateľ môže požadovať, aby si odberateľ obstaral a namontoval na svoj náklad automatický hlásič čistoty vráteného kondenzátu, ktorý zabraňuje vráteniu kondenzátu znečisteného nad prípustnú hodnotu.

(6) Dodávateľ je oprávnený kontrolovať odberné tepelné zariadenie u odberateľa, ako i správnosť odberateľových údajov.

(7) Odberateľ nie je oprávnený použiť dodané teplo na iné než v zmluve dojednané účely.

(8) Odberateľ môže so súhlasom dodávateľa prenechať teplo podružne pripojeným odberateľom. Je však povinný namontovať a udržiavať podružné meradlá tepla pre každý podružný odber na vlastný náklad a pravidelne odpočítavať a fakturovať podľa platnej sadzby spotrebované teplo merané podružným meradlom.

(9) Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi pri predložení návrhu zmluvy alebo na požiadanie prevádzkové údaje na uskutočnenie dodávky tepla.

§ 24

(1) V záujme plynulého zásobovania teplom všetkých odberateľov dodávateľ je oprávnený podľa potreby vykonávať regulačné a obmedzovacie opatrenia.

(2) Odberateľ je povinný sa starať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradiel a dodávateľovi bez zbytočného odkladu hlásiť všetky závady na tepelnom zariadení v používanom objekte, pokiaľ majú vplyv na dodávku tepla a odstrániť ich čo najrýchlejšie v tej časti tepelného zariadenia, ktorého je prevádzateľom.

§ 25

(1) Dodávateľ meria dodávku spravidla na odovzdávajúcom mieste zariadením, ktoré odberateľovi namontuje, zapojí a udržiava (vrátane ciachovania) za odplatu podľa osobitných predpisov. Organizácie si však môžu dohodnúť odchylnú úpravu.

(2) Meranie dodávaného tepla sa vykonáva takto:

a) ak je nositeľom tepla para, všetok kondenzát ktorej sa zhromažďuje u odberateľa, meria sa dodávka tepla spravidla vodomerom kondenzátu. Tam, kde sa u odberateľa kondenzát z dodanej pary buď vôbec nezhromažďuje alebo len sčasti, meria sa odber paromerom a zhromaždený kondenzát vodomerom. Pritom paromerom sa spravidla meria celá dodávka tepla u odberateľa. Vrátený kondenzát sa meria vodomerom;

b) ak je nositeľom tepla horúca alebo teplá voda, meria sa prístrojmi, ktoré merajú teplo (kalorimetrami) v gigakalóriách (Gcal) alebo kombináciou registračných prístrojov, podľa údajov ktorých sa vypočítava množstvo dodaného tepla (prietokomer, prípadne vodomer a registračný teplomer). Odberateľ nesmie zasahovať do primárneho teplovodného alebo horúcovodného okruhu, pokiaľ to nebolo s dodávateľom dohodnuté. Ak sa odoberá vo výnimočných prípadoch teplonosná látka, meria sa vodomerom alebo rozdielom údajov vstupného a návratného vodomeru. Ak zistí dodávateľ v odbernom tepelnom zariadení odberateľa, kde sa dodáva teplo prostredníctvom horúcej alebo, teplej vody, ktorá sa má vracať, úbytok vrátenej vody, zaplatí odberateľ mimo majetkovej sankcie odo dňa zistenej závady, najviac však za tri mesiace naspäť množstvo nevrátenej vody a zodpovedajúceho tepla.

(3) Dodávateľ môže kedykoľvek na svoj náklad vymeniť svoje meracie, pomocné a ovládacie zariadenia namontované u odberateľa.

(4) Odberateľ dodá, prípadne zaplatí elektrický prúd pre meracie zariadenie tepla.

(5) Odberateľ je povinný sledovať správny chod meracieho zariadenia a ihneď hlásiť dodávateľovi všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v inštalácii pred meracím zariadením.

(6) Odberatelia môžu pre vlastnú potrebu namontovať vlastné podružné alebo kontrolné meradlá zapojené za hlavným meradlom dodávateľa. Stavy týchto meradiel dodávateľ neodpočíta. Podružné alebo kontrolné meradlá odberateľa musia byť osobitne označené. Ak dôjde k poruche meracieho zariadenia dodávateľa, možno použiť údaje kontrolnej meracej súpravy odberateľa. Na osadenie podružných a kontrolných meradiel pre odber tepla treba súhlas dodávateľa len v tých prípadoch, keď tieto meradlá by mohli ovplyvniť chod meradiel dodávateľa. Odberateľ musí pri umiestnení takých meradiel prihliadať na účelnosť i z hľadiska tvorby spotrebných noriem tepla.

§ 26

(1) Ak má odberateľ, prípadne dodávateľ tepla do verejného rozvodu pochybnosti o správnosti údajov meracieho zariadenia, môže písomne požiadať o ich preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný vykonať skúšku meradiel do 30 dní od prijatia žiadosti odberateľa, a ak sú vadné, vymeniť ich za správne.

(3) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje meradla sa neodchyľujú od skutočnej hodnoty o viac ako ± 3 %, náklady spojené so skúšaním uhrádza tá organizácia, ktorá o preskúšanie žiadala.

(4) Ak sa pri preskúšaní meradla zistí, že udáva hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac ako je prípustné podľa odseku 3, zvýhodnená organizácia uhrádza sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch meradla, a to odo dňa, keď závada vznikla, najdlhšie však odo dňa predchádzajúceho odpočítania. Náklady za preskúšanie a výmenu meradla znáša organizácia, ktorá má meradlo v správe (vlastníctve).

(5) Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla za čas poruchy meracieho zariadenia, vypočíta sa buď podľa údajov kontrolného meradla alebo pri dodávkach pre vykurovacie účely podľa spotreby v približne rovnakom období minulého roku. Ak ide o novú dodávku alebo o zmenu v odberových pomeroch, dodávateľ môže fakturovať túto spotrebu podľa priemerných spotrieb nameraných v ďalších dvoch odpočítacích obdobiach, prípadne iným s odberateľom dohodnutým spôsobom.

(6) Ak nie je dodávka tepla výnimočne po prechodný čas zisťovaná meracími zariadeniami, organizácie v zmluve dohodnú spôsob zisťovania odberu.

Obmedzenie a prerušenie dodávok a odberov

§ 27

Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla v týchto prípadoch:

a) pre vykonávanie plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác prerokovaných s odberateľom aspoň 40 dní vopred,

b) pri zmene druhu nositeľa tepla,

c) pri živelných pohromách (napr. búrke, víchrici, požiari, povodni, zosutí pôdy),

d) pri vykonávaní regulačných a dispečerských opatrení podľa regulačného plánu,

e) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje osobitným predpisom do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku, spôsobiť nadmerné straty pri spotrebe tepla alebo poruchu u dodávateľa alebo iných odberateľov,

f) ak odberateľ zabraňuje dodávateľovi prístup k meracím prístrojom a tepelným zariadeniam,

g) ak bol u odberateľa zistený neoprávnený odber,

h) ak odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení počet alebo prípojnú hodnotu tepelných zariadení, prípadne vymení clonu regulujúcu tepelný príkon,

ch) ak odberateľ nesplní príkaz na odstránenie závad v tepelnom zariadení,

i) ak odberateľ prenechá teplo bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom,

j) ak odberateľ vracia menšie množstvo nositeľa tepla alebo kondenzátu, prípadne kondenzát horšej akosti,

k) ak odberateľ odoberá vyšší príkon, než pripúšťa odberný diagram, alebo ak odoberie väčšie množstvo tepla, než je dojednané zmluvou,

l) z nevyhnutných prevádzkových dôvodov; toto prerušenie však v čase, keď odberateľ mal podľa diagramu nárok odoberať teplo, nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie ako 30 minút.

§ 28

(1) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky dodávateľ je povinný oznamovať dohodnutým spôsobom bez zbytočného odkladu.

(2) Pritom je však dodávateľ povinný:

a) oznámiť odberateľom aspoň 10 dní vopred prerušenie dodávky tepla, ak hodlá vykonávať plánované údržbové opravy a revízne práce,

b) oznámiť odberateľovi zmenu druhu nositeľa tepla alebo podstatnú zmenu jeho parametrov písomne najmenej rok pred začiatkom kalendárneho roku, v ktorom sa má táto zmena uskutočniť,

c) písomne upovedomiť dodávateľa v prípadoch obmedzenia alebo prerušenia podľa § 27 písm. f) až l),

d) v prípadoch uvedených v § 27 písm. j) až k) dodávateľ môže upozorniť i osobne alebo telefonicky a poskytnúť primeranú lehotu, po márnom uplynutí ktorej môže dodávku prerušiť alebo obmedziť.

(3) Prerušenie alebo obmedzenie dodávky môže sa však uskutočniť, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo neúmerným hospodárskym stratám. Ak však hrozí nebezpečenstvo z omeškania, najmä ak závady na odbernom zariadení tepla bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života alebo majetku, dodávateľ zastaví dodávku ihneď po zistení závady, a ak odberateľ nie je prítomný, upovedomí ho o tom bez zbytočného odkladu.

(4) Dodávku tepla prerušenú alebo zastavenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, dodávateľ obnoví po odstránení všetkých závad, pre ktoré bola dodávka prerušená alebo obmedzená.

§ 29

(1) Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber tepla z dôvodov uvedených v § 27 písm. a) až d), je však povinný postupovať pritom obdobne podľa § 28.

(2) Pri dodávkach tepla výhradne pre vykurovacie účely odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber tiež z dôvodov hospodárnosti; je však povinný dodávateľovi vopred oznamovať dohodnutým spôsobom obmedzenie alebo prerušenie.

Druhý oddiel

Hospodárske zmluvy

§ 30

(1) Organizácia, ktorá hodlá odoberať teplo, je povinná najneskoršie 30 dní pred začiatkom roku, v ktorom sa má odber uskutočniť, predložiť dodávateľovi návrh zmluvy na formulári, ktorý mu na požiadanie vydá dodávateľ. Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k návrhu zmluvy do 20 dní od jeho prijatia.

(2) Zmluvy sa uzavierajú spravidla bez časového obmedzenia, a to pre každé odberné miesto osobitne.

(3) Ak má dôjsť k zmene tepelného príkonu o viac ako 10 %, odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi 30 dní vopred nový návrh zmluvy.

§ 31

(1) Ak dodávka pre jednotlivé odberné miesta prevyšuje 3 000 Gcal ročne, organizácie v zmluve dohodnú množstvo tepla dodávaného mesačne a odberové diagramy. V hospodársky odôvodnených prípadoch odberateľ je povinný súhlasiť s dojednaním odberového diagramu s rozdelením dodávky na jednotlivé mesiace, aj keď ročne dodávané množstvo je menšie ako 3 000 Gcal.

(2) Odberové diagramy môžu byť hodinové, smenové, denné, mesačné alebo ročné; druh diagramu navrhuje dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(3) Ak je zariadenie odberateľa upravené tak, že možno odoberať teplo z iného zdroja než zo zariadenia dodávateľa, odberateľ je povinný uviesť túto okolnosť v návrhu zmluvy. O spôsobe pripojenia týchto odberateľov rozhoduje dodávateľ.

(4) Ak dodatočne dôjde k nepredvídanej zmene v účelovej výrobe, odberateľ môže žiadať dodávateľa najneskôr do 15. dňa mesiaca, v ktorom k zmene dochádza, o dodatočné zníženie množstva tepla v zmluve, prípadne i odberového diagramu; túto zmenu je dodávateľ povinný uskutočniť do 5 dní.

§ 32

Ak organizácia požiada o zrušenie zmluvy rok alebo v inej dohodnutej lehote vopred, druhá organizácia je povinná s tým súhlasiť. Po uplynutí tejto lehoty odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi, aby vykonal posledné odpočítanie a odobral meracie zariadenie, prípadne urobil ďalšie opatrenia na skončenie dodávky. Ak odberateľ neumožní vykonanie odpočítania, je povinný platiť odoberané teplo až do skončenia dodávky alebo predloženia návrhu zmluvy novým odberateľom.

§ 33

Ak preberá nový užívateľ objekt, v ktorom je odberné zariadenie tepla pripojené na zariadenie energetických dodávateľských organizácií, je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však pred začatím odberu predložiť dodávateľovi návrh zmluvy a do troch dní od prevzatia objektu oznámiť mu stav meradiel ku dňu prevzatia objektu, alebo v tej istej lehote písomne oznámiť, že nehodlá teplo odoberať.

§ 34

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá teplo bez zmluvy s dodávateľom, hoci len na skúšku, a najmä ak nie je merané meracím zariadením dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá teplo na iné účely než dohodnuté,

c) ak odberateľ vykonal také opatrenia, aby meracie zariadenia spotrebu tepla buď nezaznamenávali alebo nesprávne zaznamenávali na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravené zariadenia užíva,

d) ak odberateľ poškodí meracie zariadenie, jeho továrenské, ciachové, či podnikové plomby alebo clonu, alebo ak dodávateľovi neohlási náhodilé poškodenie do troch dní po tom, keď ho zistil.

(2) Množstvo tepla neoprávnene odobraté pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch sa zisťuje tak, že sa uvažuje plné zaťaženie všetkých spotrebičov, prípadne plné zaťaženie, ktoré pripustí clona, a to po dobu 12 hodín denne; mimo vykurovacieho obdobia sa však neprihliada na tepelné spotrebiče. Takto určená denná spotreba sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, vyfakturuje sa odber za posledné odpočítacie obdobie.

(3) Ak nemožno zistiť počet a druh spotrebičov u odberateľa tepla, použijú sa za základ výpočtu náhrady údaje uvedené v zmluve.

(4) K sumám vypočítaným podľa odsekov 2 alebo 3 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu, najmenej však 20 Kčs. Úhrnná suma vyúčtovaná za neoprávnený odber pri spotrebičoch nesprávne meraných sa zníži o sumy zaplatené za čas neoprávneného odberu.

§ 35

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dohodnutého množstva tepla za obdobie pre každé odberné miesto sa určuje toto penále:

a) ak dodávateľ nedodá množstvo tepla, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 7 Kčs za každú nedodanú Gcal,

b) ak odberateľ neodoberie množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 7 Kčs za každú neodobratú Gcal,

c) ak odberateľ prekročí množstvo tepla, je povinný zaplatiť okrem jeho ceny penále vo výške 50 Kčs za každú prekročenú Gcal.

(2) Za nedodanie alebo prekročenie dohodnutého výkonu sa určuje pre jednotlivé odberné miesta toto penále:

a) ak dodávateľ nedodrží výkon v Gcal/hod. súvisle po čas dlhší ako 30 minút, alebo ak preruší dodávku na túto dobu v čase, keď odberateľ mal právo teplo odoberať, dodávateľ je povinný zaplatiť penále vo výške 7 Kčs za každú nedodanú Gcal/hod., najmenej však 20 Kčs,

b) ak odberateľ prekročí výkon v Gcal/hod., je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 7 Kčs za každú prekročenú Gcal/hod., najmenej však 20 Kčs.

(3) Za nedodržanie dohodnutého tlaku a teploty pary, prípadne horúcej alebo teplej vody sa určuje toto penále:

a) ak dodávateľ súvisle po čas dlhší ako 30 minút dodáva teplo pri tlaku alebo teplote nositeľa tepla nižšom alebo vyššom, je povinný zaplatiť penále vo výške 7 Kčs za každú Gcal dodanú pri nižšom alebo vyššom tlaku alebo teplote,

b) ak dodávateľ dodáva teplo súčasne pri nižšom alebo vyššom tlaku i teplote nositeľa tepla, a to súvisle po čas dlhší ako 30 minút, je povinný zaplatiť penále iba vo výške 7 Kčs za každú Gcal dodanú pri nižšom alebo vyššom tlaku i teplote.

(4) Penále podľa odsekov 2 a 3 sa platí len v tých prípadoch, ak sú výkon, tlak, prípadne teplota zisťované u odberateľa registračnými prístrojmi a grafickým zaznamenávaním.

(5) Ak odberateľ nevráti množstvo kondenzátu alebo návratnej vody dojednané v zmluve, zaplatí dodávateľovi penále vo výške 5 Kčs za každú tonu nevráteného kondenzátu alebo návratnej vody; základom pre výpočet penále je množstvo znížené o straty podľa § 23 ods. 4.

(6) Za nedodržanie lehôt ustanovených v § 26 ods. 2, § 28 ods. 2 písm. a) je organizácia, ktorá nesplnila záväzky, povinná zaplatiť penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 000 Kčs.

(7) Pri neoprávnenom odbere je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 50 Kčs za každý deň, keď odoberal teplo bez zmluvy.

Fakturovanie

§ 36

Fakturovanie dodávok tepla sa vykonáva zbernými faktúrami; formou platenia je v prípade, keď plánovaná hodnota mesačného odberu je najmenej 4 000 Kčs, plánované zúčtovanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 37

Organizácie si môžu dohodnúť odchylné technické podmienky a spôsob merania pri dodávkach elektriny alebo tepla, ak sú pre to osobitné dôvody na strane odberateľa a ak je to hospodársky účelné a dodávateľovi technicky možné. Náklady na vybudovanie nevyhnutných osobitných technických zariadení znáša podľa ich povahy odberateľ alebo dodávateľ.

§ 38

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Čl. III

Vyhláška č. 121/1969 Zb. nadobúda účinnosť 1. novembrom 1969 a platí do 31. novembra 1970. V tomto čase sa nepoužijú

a) ustanovenia § 2 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. b) a c) a § 15 ods. 5 vyhlášky č. 121/1964 Zb.,

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzby uvedené v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.

Čl. V

Vyhláška č. 104/1970 Zb. nadobúda účinnosť 1. decembra 1970 a platí do 31. decembra 1973. V tomto čase sa nepoužívajú:

a) ustanovenia § 2 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. b) a c), § 15 ods. 2 písm. b), § 15 odsek 5 vyhlášky č. 121/1964 Zb. a s výnimkou dodávok tepla určených pre obyvateľstvo ustanovenia § 23 ods. 2. § 35 ods. 1 písm. b) a c) a § 35 ods. 7 tejto vyhlášky.

b) ustanovenia § 11 ods. 1, § 39 ods. 2 a sadzba uvedená v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Zb.

Minister:

Korčák v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva energetiky č. 9/1958 Ú. l. (Ú. v.).

*) Úradné oznámenie Ministerstva energetiky v čiastke 6/1958 Ú. l. (Ú. v.).

**) Norma ČSN/ESČ 88/1948 - elektromery, čiastočne nahradená normou ČSN 35 6110/1961.