Vyhláška č. 140/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch

(v znení č. 132/1971 Zb.)

Čiastka 61/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1990
Účinnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Zrušený 378/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 93/1993 Z. z. v § 8 bode 2 opätovne zrušuje predpis č. 140/1964 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1993.

140

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a kultúry

zo 17. júna 1964

o povinných a pracovných výtlačkoch

Ministerstvo školstva a kultúry ustanovuje po dohode s ministerstvami spotrebného priemyslu a zahraničného obchodu, s Ústrednou správou spojov, s Ústrednou správou geodézie a kartografie a s ostatnými zúčastnenými ústrednými úradmi podľa § 4 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií, podľa § 2 zákona č. 184/1950 Zb. o vydávaní časopisov a o Sväze československých novinárov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 53/1959 Zb. o jednotnej sústave knižníc:


ČASŤ I

Základné ustanovenia

§ 1

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na tlačoviny (odsek 2), vydané

a) v Československej socialistickej republike,

b) v cudzine, ak má nakladateľstvo (vydavateľ) sídlo v Československej socialistickej republike.

(2) Tlačovinami podľa tejto vyhlášky sú:

a) tlačovými strojmi*) zhotovené rozmnoženiny určené na verejné rozširovanie (vrátane záujmových a účelových vydaní),

aa) literárnych, vedeckých a umeleckých diel, najmä knihy, hudobniny a reprodukcie výtvarných a fotografických diel,

bb) kartografických diel,

cc) učebných osnov a dvojrozmerných učebných pomôcok,

b) noviny, časopisy a iné rozmnoženiny vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a v schválenom programe a úprave typickej pre časopisy (ďalej len „noviny a časopisy“),

c) pohľadnice,

d) učebné texty a skriptá pre vysoké, stredné (všeobecnovzdelávacie a odborné) školy, odborné a učňovské školy a odborné učilištia bez ohľadu na techniku ich rozmnoženia,

e) iné rozmnoženiny určené na verejné rozširovanie, ktoré určí Ministerstvo školstva a kultúry po dohode s Ministerstvom spotrebného priemyslu a so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

(3) Za tlačoviny podľa tejto vyhlášky sa nepovažujú

a) rozmnoženiny zhotovené v náklade do 100 výtlačkov s výnimkou bibliofilských vydaní literárnych alebo umeleckých diel,

b) úradné spisy a ich súčasti, vrátane obežníkov, smerníc a pokynov organizácií vydávaných v rámci ich pôsobnosti, pokiaľ nejde o periodicky vydávané zbierky predpisov,

c) rozmnoženiny, ktoré slúžia výlučne hospodárskym a spoločenským potrebám, napr. tlačivá, blankety, rodinné oznámenia, navštívenky, obtlače, etikety, nálepky a pod.,

d) rozmnoženiny slúžiace výlučne prevádzkovej potrebe organizácií,

e) cenné papiere a cenné známky každého druhu,

f) fonokarty,

g) rozmnoženiny tlačené slepeckou tlačou,

h) autorské rozmnoženiny grafických listov a hudobnín,

i) zpravodajské materiály tlačových agentúr,

j) plastické a nástenné mapy a mapy pre hospodársku výstavbu,

k) samostatné odtlačky (separáty) sborníkových a časopiseckých článkov a statí,

l) rozmnoženiny divadelných hier výlučne pre javiskové predvádzanie, pokiaľ nie sú určené na rozširovanie tiež prostredníctvom knižného obchodu.

§ 2

(1) Pri každom vydaní tlačoviny s výnimkou novín a časopisov možno pretlačiť nad určený náklad okrem autorských výtlačkov najviac 150 výtlačkov (tzv. pretlač) na splnenie povinnosti podľa časti II (povinné výtlačky) a pre účely podľa časti III (pracovné výtlačky) tejto vyhlášky.

(2) Pri novinách a časopisoch určí maximálny počet výtlačkov, ktoré možno pretlačiť ako povinné, pracovné a autorské, ročný titulový plán.

(3) Výtlačky z pretlače sú nepredajné a neposkytuje sa za ne autorská odmena.

ČASŤ II

Povinné výtlačky

§ 3

(1) Po dvoch povinných výtlačkoch všetkých tlačovín, pri jednotlivých rozmnoženinách diel výtvarných a fotografických, vrátane pohľadníc však len po jednom povinnom výtlačku, sa odovzdáva

a) Štátnej knižnici Československej socialistickej republiky v Prahe,

b) Matici slovenskej v Martine a

c) Univerzitnej knižnici v Bratislave.

(2) Československému ústrediu knižnej kultúry v Prahe sa odovzdávajú

1. z tlačovín vydaných organizáciami, ktoré majú sídlo v českých krajoch

a) dva povinné výtlačky novín a časopisov a dvojrozmerných učebných pomôcok,

b) jeden povinný výtlačok tlačovín určených výlučne pre vývoz a rozmnoženín diel výtvarných a fotografických vrátane pohľadníc,

c) päť povinných výtlačkov všetkých ostatných tlačovín;

2. z tlačovín vydaných organizáciami so sídlom na Slovensku

a) jeden povinný výtlačok novín a časopisov, tlačovín určených výlučne pre vývoz a rozmnoženín diel výtvarných a fotografických vrátane pohľadníc,

b) dva povinné výtlačky všetkých ostatných tlačovín.

(3) Slovenskému ústrediu knižnej kultúry v Bratislave sa odovzdávajú

1. z tlačovín vydaných organizáciami so sídlom na Slovensku

a) dva povinné výtlačky novín a časopisov,

b) jeden povinný výtlačok tlačovín určených výlučne pre vývoz, rozmnoženín diel výtvarných a fotografických vrátane pohľadníc a dvojrozmerných učebných pomôcok,

c) tri povinné výtlačky všetkých ostatných tlačovín;

2. z tlačovín vydaných organizáciami, ktoré majú sídlo v českých krajoch jeden povinný výtlačok s výnimkou tlačovín určených výlučne pre vývoz.

(4) Po jednom povinnom výtlačku všetkých tlačovín, s výnimkou

a) jednolistových rozmnoženín výtvarných a fotografických diel vrátane pohľadníc,

b) učebných osnov, dvojrozmerných učebných pomôcok a dočasných učebných textov (skrípt) rozmnožovaných iba pre potrebu jednotlivých škôl a

c) krajských a okresných novín a závodných časopisov, sa ďalej odovzdáva

1. Štátnej vedeckej knižnici v Plzni,

2. Krajskej knižnici v Českých Budějoviciach,

3. Knižnici Václava Kopeckého v Liberci,

4. Štátnej vedeckej knižnici v Hradci Králové,

5. Štátnej vedeckej knižnici v Brne,

6. Štátnej vedeckej knižnici v Olomouci,

7. Štátnej vedeckej knižnici v Ostrave,

8. Krajskej knižnici v Banskej Bystrici,

9. Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach,

10. Základnej knižnici Československej akadémie vied v Prahe a

11. Ústrednej knižnici Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

(5) Príjemcom uvedeným v odseku 4 bod 1 až 9 sa ďalej odovzdáva po jednom povinnom výtlačku krajských a okresných novín a závodných časopisov vydaných na území príslušného kraja.

(5a) Okresným knižniciam sa odovzdávajú po jednom povinnom výtlačku okrem novín a časopisov všetky tlačoviny, ktoré sa obvodu ich pôsobnosti tematicky výslovne dotýkajú, pokiaľ si ich tieto knižnice vyžiadajú.

(6) Jeden povinný výtlačok všetkých novín a časopisov (vrátane krajských a okresných novín a závodných časopisov), ako aj všetkých knižných publikácií a hudobnín s výnimkou literatúry pôdohospodárskej, technickej, zdravotníckej a pedagogickej sa odovzdáva ďalej knižnici Národného múzea v Prahe.

(7) Jeden povinný výtlačok všetkých knižných publikácií a hudobnín sa odovzdáva Československému divadelnému a literárnemu jednateľstvu v Prahe.

(8) Po jednom povinnom výtlačku tlačovín z príslušných odborov sa odovzdáva

1. Knižnici Národného zhromaždenia v Prahe,

2. Štátnej technickej knižnici v Prahe,

3. Slovenskej technickej knižnici v Bratislave,

4. Štátnej pedagogickej knižnici v Prahe,

5. Slovenskej pedagogickej knižnici v Bratislave,

6. Štátnej knižnici ČSSR - Ústrednej ekonomickej knižnici v Prahe,

7. Ústrednej ekonomickej knižnici v Bratislave,

8. Štátnej lekárskej knižnici v Prahe,

9. Ústrednej lekárskej knižnici v Bratislave,

10. Ústrednej poľnohospodárskej a lesníckej knižnici v Prahe,

11. Ústrednej poľnohospodárskej knižnici v Nitre a

12. Knižnici Ministerstva školstva a kultúry v Prahe;

špecializáciu tlačovín určí podľa tematických skupín vedeckej a odbornej literatúry Československé ústredie knižnej kultúry. Ďalej sa odovzdáva uvedeným knižniciam po jednom povinnom výtlačku odborných novín a časopisov z odboru ich špecializácie, pokiaľ si ich tieto knižnice vyžiadajú (§ 5 ods. 2).

(9) Povinné výtlačky podľa odsekov 4 a 8, okrem novín a časopisov, sa neodovzdávajú z tlačovín určených výlučne pre vývoz s výnimkou Štátnej vedeckej knižnice v Brne (odsek 4 bod 5), ktorej sa posiela po jednom výtlačku i z týchto tlačovín.

(10) Jeden povinný výtlačok novín a časopisov sa odovzdáva

a) pri okresných novinách a závodných časopisoch príslušnej okresnej prokuratúre,*)

b) pri krajských novinách príslušnej krajskej prokuratúre,*) a tri výtlačky ostatných novín a závodných časopisov Generálnej prokuratúre ČSSR v Prahe.

(11) Jeden povinný výtlačok okresných novín a závodných časopisov sa odovzdáva príslušnej okresnej knižnici.

(12) Jeden povinný výtlačok novín a časopisov vydávaných na území hlavného mesta Prahy včítane krajských a okresných novín a závodných časopisov sa odovzdáva Archívu hlavného mesta Prahy; jeden povinný výtlačok novín a časopisov vydávaných na území okresu Bratislava - mesto sa odovzdáva Regionálnej knižnici mesta Bratislavy.

(13) Jeden povinný výtlačok všetkých závodných časopisov sa odovzdáva Všeodborovému archívu ÚRO v Prahe.

§ 4

(1) Povinné výtlačky sa odovzdávajú z každého čísla a vydania novín a časopisov a z každého vydania ostatných tlačovín. Ak sa vydanie literárnych diel v odbore krásnej literatúry uskutočňuje postupne z nezmenených tlačových foriem (dotlač), odovzdávajú sa z takého vydania povinné výtlačky v rozsahu určenom v § 3 len raz; ak je však v tiráži dotlače uvedený jeho samostatný náklad, odovzdáva sa ešte z každej dotlače po dvoch povinných výtlačkoch len Štátnej knižnici ČSSR, Matici slovenskej v Martine a Univerzitnej knižnici v Bratislave.

(2) Ak sa tlačovina vydáva súčasne v niekoľkých jazykových verziách, odovzdáva sa príjemcom uvedeným v § 3 ods. 1 až 3 určený počet povinných výtlačkov z prvej verzie, z ďalších potom už iba po jednom výtlačku s výnimkou produkcie nakladateľstiev v pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu, z ktorej sa odovzdáva po jednom výtlačku zo všetkých ďalších verzií len Štátnej knižnici Československej socialistickej republiky v Prahe; ostatným príjemcom sa odovzdávajú povinné výtlačky vždy len v jednej jazykovej verzii, a to jazykove najprístupnejšej.

(3) Československé ústredie knižnej kultúry určí, ktorým ďalším príjemcom sa odovzdávajú povinné výtlačky tlačovín; pokiaľ ide o kartografické diela, urobí tak po dohode s Ústrednou správou geodézie a kartografie. Ďalších príjemcov povinných výtlačkov tlačovín z produkcie nakladateľstiev v pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu určí však toto ministerstvo.

§ 5

(1) Povinné výtlačky všetkých tlačovín, pokiaľ sú rozmnožené v Československej socialistickej republike, posiela Štátnej knižnici ČSSR v Prahe, Matici slovenskej v Martine a Univerzitnej knižnici v Bratislave [§ 3 ods. 1 písm. a) až c)], s výnimkou cudzojazyčných tlačovín, novín a časopisov, tlačiareň, a to súčasne s odoslaním prvých výtlačkov. Ministerstvo spotrebného priemyslu určí po dohode s Ministerstvom školstva a kultúry, ktorým ďalším príjemcom bude povinné výtlačky posielať tlačiareň.

(2) Povinné výtlačky novín a časopisov posiela oprávneným príjemcom pri začatí rozširovania Poštová novinová služba, príslušná podľa miesta vydania, pokiaľ Poštová novinová služba tieto noviny a časopisy rozširuje; príjemcom uvedeným v § 3 ods. 8 posiela povinné výtlačky novín a časopisov Poštová novinová služba len v prípade, ak u nej včas svoju požiadavku uplatnia.

(3) Ostatné povinné výtlačky všetkých tlačovín vrátane produkcie nakladateľstiev v pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu, tlačovín vytlačených v zahraničí a novín a časopisov, ktoré podľa odseku 2 nebude posielať Poštová novinová služba, posiela príjemcom nakladateľstvo (vydavateľ), a to najneskoršie súčasne so začatím rozširovania tlačoviny; príjemcom uvedeným v § 3 ods. 5a posiela povinné výtlačky tlačovín nakladateľstvo (vydavateľ) len v prípade, ak uňho svoju požiadavku včas uplatnia.

(4) Povinné výtlačky tlačovín musia byť bezchybné. Ak obsahuje náklad sčasti výtlačky viazané, musia sa poslať výtlačky viazané.

(5) Povinné výtlačky sa posielajú oprávneným príjemcom bezplatne a vyplatene na náklad z bilančnej kvóty papieru nakladateľstva (vydavateľa).

(6) Ak sa oprávnenému príjemcovi neposlal povinný výtlačok najneskoršie do 10 dní od dňa, kedy sa začalo s verejným rozširovaním tlačoviny, môže si ho príjemca obstarať na náklad organizácie, ktorá je povinná výtlačok dodať; nedodané výtlačky novín a časopisov treba však reklamovať, a to ihneď po tom, keď príde nasledujúce číslo.

(7) Knižnice, ktorým sa podľa tejto vyhlášky priznáva právo povinného výtlačku, sú povinné ho užívať pre účely konzervačné (archívne), štúdijné alebo bibliografické v súlade so svojím poslaním.

ČASŤ III

Pracovné výtlačky

§ 6

(1) Výtlačky tlačovín, ktoré z celkovej pretlače podľa § 2 sa nepoužijú ako povinné výtlačky, je nakladateľstvo (vydavateľ) oprávnené použiť ako výtlačky pracovné, a to

a) na recenzovanie, pre literárnu kritiku, pre členov edičných rád a na hodnotenie,

b) na propagáciu a pre domáce i zahraničné výstavy,

c) na výmenu s ostatnými československými i zahraničnými organizáciami,

d) pre zabezpečenie exportných potrieb a pre zahraničnú agentáž,

e) pre vedúcich pracovníkov nakladateľstva (vydavateľa) a pre pracovníkov, ktorí sa priamo podieľajú na vzniku tlačoviny alebo tlačoviny nevyhnutne potrebujú pre výkon svojej pracovnej funkcie,

f) pre nadriadený orgán nakladateľstva (vydavateľa), pokiaľ ním nie je Československé (Slovenské) ústredie knižnej kultúry,

g) na archívne a dokladové účely.

(2) O pridelovaní pracovných výtlačkov na účely uvedené v odseku 1 rozhoduje vedúci nakladateľstva (vydavateľa).


ČASŤ IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Tlačiarne sú povinné posielať do piateho dňa každého mesiaca výkazy tlačovín, vytlačených v uplynulom mesiaci s výnimkou novín a časopisov, Štátnej knižnici ČSSR v Prahe, Matici slovenskej v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Československému ústrediu knižnej kultúry. Nakladateľstvá sú povinné tým istým príjemcom a v tej istej lehote posielať zoznamy tlačovín, s výnimkou novín a časopisov, ktoré vydali v uplynulom mesiaci.

(2) Nakladateľstvo (vydavateľ) je povinné viesť operatívnu evidenciu o povinných a pracovných výtlačkoch, z ktorej musí byť zrejmé, komu a kedy sa výtlačky odovzdali a starať sa o riadne plnenie povinností podľa tejto vyhlášky.

(3) Riaditeľ Československého ústredia knižnej kultúry je oprávnený znížiť rozsah pretlačí tlačovín podľa § 2 alebo v jednotlivých prípadoch povoliť jeho zvýšenie.

§ 8

(1) Nárok na posielanie povinných výtlačkov príjemcom, ktorým sa neposielal podľa vyhlášky č. 45/1963 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch a podľa smerníc vydaných na jej vykonanie, možno uplatniť pri novinách a časopisoch až od prvého čísla nového ročníka po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Ustanovenie § 16 vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a kartografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel, zostáva nedotknuté.

(3) Po dohode s príslušnými ústrednými úradmi a orgánmi povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z ustanovení tejto vyhlášky Ministerstvo školstva a kultúry, ktoré rovnako môže vydávať pokyny na jej vykonávanie.

(4) Zrušuje sa vyhláška č. 45/1963 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch a smernice vydané na jej vykonanie.

(5) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Císař v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenie § 9 vyhl. č. 192/1958 Ú. l. (Ú. v.).

*) Na území hlavného mesta Prahy Mestskej prokuratúre v Prahe.