Vyhláška č. 136/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych výrobkov

(v znení č. 27/1990 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 60/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva všeobecného strojárstva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv strojárskych a elektrotechnických výrobkov

Ministerstvo všeobecného strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon"):


Prvá časť

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky opráv strojárskych a elektrotechnických výrobkov strojov, zariadení a nástrojov (ďalej len „stroje").

(2) Táto vyhláška sa však nevzťahuje na dodávky opráv pre vývoz a z dovozu, ako aj na dodávky opráv poľnohospodárskych strojov, traktorov a traktorov im konštrukčne príbuzných a cestných vozidiel pre motorovú dopravu.

Druhá časť

OPRAVY STROJÁRSKYCH VÝROBKOV

Prvá hlava

Generálne opravy

§ 11

Zodpovednosť za vady (reklamácie)

(1) Záručná doba je 6 mesiacov, pokiaľ technická norma neurčuje inak.

(2) Odberateľ, ktorému sa plnilo vadne, má právo na bezplatné odstránenie vád. Dodávateľ odstráni vady podľa svojej voľby buď opravou stroja alebo jeho časti alebo výmenou stroja alebo jeho časti. Ak si odberateľ vadné plnenie ponechá bez vykonania opravy, je oprávnený požadovať primeranú zľavu.

Ak sa záručná oprava vykonáva u odberateľa, je odberateľ povinný na žiadosť dodávateľa dať mu za úplatu na použitie svoje zariadenie, technické pomôcky, elektrickú a inú energiu, pracovné pomocné sily v rámci svojich plánovaných úloh a pod. Ak sa oprava nevykonáva u odberateľa, je odberateľ povinný poslať vadný stroj (jeho súčasť) na vykonanie záručnej opravy na miesto určené dodávateľom.- Náklady dopravy uhrádza dodávateľ. Vymenené vadné súčiastky si dodávateľ ponechá.

(3) Ak si odberateľ so súhlasom dodávateľa odstráni vady sám, je dodávateľ povinný nahradiť odberateľovi vynaložené náklady.

(4) V zmluve sa môžu organizácie dohodnúť, že odberateľ je povinný prizvať dodávateľa k účasti na spísaní zápisnice o vadách zistených pri odbere. V zápisnici organizácie vady vždy opíšu, prípadne uvedú, ako sa prejavujú a ďalej spravidla uvedú;

a) dobu a miesto zostavenia zápisnice, mená a funkcie osôb, ktoré sa ho zúčastnili,

b) označenie stroja s udaním dátumu jeho prevzatia z opravy,

c) možnú príčinu vád,

d) dátum zistenia vady,

e) kvalifikáciu pracovníka, ktorý stroj obsluhoval,

f) dohodu o opatreniach a lehotách na odstránenie vád alebo o zľave z úplaty, a ak nedošlo k dohode, stanoviská dodávateľa a odberateľa,

g) podpisy osôb, ktoré sa zúčastnili zostavenia zápisnice.

(5) Zápisnica spolupodpísaná pracovníkom dodávateľa nahradzuje reklamáciu.

(6) Ak vznikne medzi organizáciami rozpor o kvalite generálnej opravy, vykoná sa akostná skúška. Touto skúškou sa zisťuje, či vykonanie generálnej opravy zodpovedá technickým normám alebo iným predpisom, alebo podmienkam dohodnutým v zmluve. Akostná skúška sa vykonáva u dodávateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. Obe organizácie sú oprávnené vyslať na svoj náklad svojich zástupcov na vykonanie skúšky. Výsledok skúšky, zistený zápisnicou, je záväzný pre dodávateľa aj odberateľa. Náklady skúšky znáša tá organizácia, v ktorej neprospech skúška vyznela.

Druhá hlava

Prevádzkové opravy a údržba

§ 15

Spoločné ustanovenia

Na dodávku prevádzkových opráv a údržby sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 11.

Tretia hlava

Opravy vykonávané výmenným spôsobom

§ 20

Prevádzková oprava

Na dodávku opráv vykonávaných výmenným spôsobom sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 11.

Tretia časť

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvá hlava

Opravy koľajových vozidiel v opravovniach Československých štátnych dráh

§ 28

Práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

(1) Dodávateľ zodpovedá za vady podľa ustanovení § 11 ods. 2 až 4.

(2) Záručná doba však je

a) pri vozidlách parnej trakcie o rýchlosti nad 80 km/hod. 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 10 000 km, o rýchlosti do 80 km/hod. 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 7500 km, o rýchlosti do 60 km/hod. 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 6000 km,

b) pri vozidlách elektrickej trakcie 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 20 000 km,

c) pri koľajových motorových vozňoch o rýchlosti nad 80 km/hod 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 15 000 km, o rýchlosti do 80 km/hod 1 mesiac, najdlhšie však do najazdenia 10 000 km,

d) pri vozidlách dieselovej trakcie o rýchlosti nad 80 km/hod. 6 týždňov, najdlhšie do najazdenia 25 000 km, o rýchlosti do 80 km/hod. 6 týždňov, najdlhšie však do najazdenia 20 000 km,

e) pri ostatných vozidlách 1 mesiac,

f) na zahrievanie klzných ložísk pri všetkých vozidlách 14 dní, pri valivých ložiskách 1 mesiac.

§ 30

Spoločné ustanovenia

(1) Pre zmluvy uvedené v tejto hlave platia ustanovenia § 11 ods. 2 až 4.

(2) Pre opravy koľajových vozidiel vykonávané mimo opravovne Československých štátnych dráh neplatia ustanovenia tejto hlavy.

Druhá hlava

Opravy strojov zdravotníckej techniky

§ 34

Zodpovednosť za vady (reklamácie)

Ak uplatňuje odberateľ pri chirurgických nástrojoch rezných a strižných vadu týkajúcu sa ich ostria, musí tak urobiť ihneď pri prevzatí nástrojov, inak právo zo zodpovednosti za túto vadu zaniká.

§ 35

Spoločné ustanovenia

Pre zmluvy uvedené v tejto hlave platia ustanovenia § 11, 15 a 20.

Tretia hlava

Opravy prostriedkov výpočtovej a organizačnej techniky

§ 38

Spoločné ustanovenia

Pre zmluvy uvedené v tejto hlave platia ustanovenia § 11, 15 a 20.

Štvrtá hlava

Opravy stavebných strojov a strojov používaných pri ťažbe alebo výrobe stavebných hmôt

§ 45

Reklamácie

(1) Dodávateľ je povinný ustanoviť sa do 5 dní odo dňa odoslania reklamácie na miesto, kde stroj je a reklamáciu s odberateľom prerokovať.

(2) Odberateľ je povinný na prerokovanie reklamácie predložiť dodávateľovi na nahliadnutie všetky denné výkazy o odpracovaných hodinách stroja, jeho výkonu, kontrolnú knihu ku stroju a osvedčenie o spôsobilosti osôb na obsluhu stroja, ktoré stroj v dobe jeho pracovného nasadenia po oprave riadili.

(3) O prerokovaní reklamácie strany napíšu zápisnicu (§ 11 ods. 4).

§ 46

Spoločné ustanovenia

Pre zmluvy uvedené v tejto hlave platia tiež ustanovenia § 11 ods. 1, 2, 3 a 4 s výnimkou prvej vety.


Štvrtá časť

§ 47

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Poláček v. r.